10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Звіт про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

Про матеріал

Даний матеріал представлений у формі звіту про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Надана орієнтовна форма звіту може заціквити заступників директорів, відповідальних з дану ланку роботи.

Перегляд файлу

ЗВІТ

про організацію в комунальному закладі

«Навчально-виховному комплексі

«Загальноосвітньому закладі І-ІІ ступенів- академічному ліцеї № 15»

Камянської міської ради

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

у  2017-2018 навчальному році

 

Науково-методичну та інноваційну діяльність педагогічний колектив НВК-академічного ліцею № 15  у в поточному навчальному  році здійснював  відповідно до:

 • Закону України «Про освіту».
 • ст. 41, 42 Закону України «Про загальну середню освіту».
 • Закону України «Про інноваційну діяльність».
 •     Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008  N 1119.
 • Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
 •     Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження КМУ від 14.12.2016р. № 998-р).
 • Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 роки. 
 •     Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загаль-ноосвітніх та позашкільних навчальних закладах  України у 2017-2018 нав-чальному році (додаток до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти від 13.07.2017р. № 21.1/10-1470).
 •     Листа Міністерства освіти і науки України «Про забезпеченість психо-логічної служби системи освіти України  та пріоритетні напрями діяль-ності у 2017-2018 навчальному році » від 28.07.2017р. № 1/9-414.
 •     Наказу МОН України від 19.06.2017 № 866 "Про проведення всеукраїн-ського конкурсу "Учитель року -2018".
 • Нового державного стандарту початкової освіти.
 •     Указів Президента «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти», «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України», «Про додаткові заходи щодо підтримки обдарованої молоді».
 • Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти.
 •              Постанов Кабінету Міністрів щодо розвитку освітньої галузі, директивних документів Міністерства освіти і науки України та департаменту з гуманітарних питань Кам’янської  міської ради. 

Метою методичної роботи в 2017-2018 навчального року  було визначено реалізацію цілісної системи взаємопов’язаних дій і заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду й конкретному аналізі діяльності вчителів, спрямованих на всебічне під-вищення професійної майстерності кожного педагога, на здобуток опти-мальних результатів навчання, збагачення, розвиток творчого потен-ціалу педагогічного колективу ліцею з метою покращення результатів освітнього процесу, поширення педагогічного досвіду (див. схему 1.).

Педагогічною  радою навчального закладу були затверджені прі-оритетні завдання щодо діяльності методичної служби на 2017-2018 нав-чальний рік, які стали орієнтирами в роботі всіх структурних компонентів:

 

 • забезпечення науково-методичного супроводу впровадження нових освіт-ніх проектів та оновлених  навчальних програм для 9 класу;
 • розробка та апробація системи діяльності навчального закладу  в рамках роботи на ІІІ (практичному) етапі обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості  громадянського суспільства»;
 • запровадження новітніх педагогічних стратегій та технологій соціалізації в роботі опорної школи щодо роботи над міським науково-методичним проектом;
 • подальший розвиток соціального партнерства в рамках дослідно-експе-риментальної діяльності школи;
 • підвищення педагогічної майстерності вчителів засобами  впровадження дистанційної форми навчання на базі навчального закладу та Дніпровської академії неперервної освіти ;
 • здійснення навчально-методичного супроводу  профільної освіти як осно-ви професійного становлення випускника;
 • всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими педаго­гічними технологіями;
 • створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, її самореалізації та самовдосконалення;
 • активізація участі вчителів у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» та «Класний керівник року», конкурсі-ярмарку педагогічної творчості,  міся-чниках та тижнях педагогічної майстерності тощо;
 • розвиток медіа-інформаційної компетентності сучасного вчителя;
 • формування професійної компетентності педагогів у контексті європей-ського виміру якості освіти;
 • збагачення новими, прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання;
 • постійний моніторинг суб'єктів навчального процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, забезпечення умов і змісту педагогічної діяльності для їх максимальної реалізації;
 • методична допомога вчителям проектних класів «Інтелект України».

         Згідно наказу департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради від 05.09.2017 № 318 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017- 2018 навчальному  році» освітній заклад вважається опорним  навчальним закладом щодо реалізації міського науково-методичного проекту «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії  особистості в умовах розбудови громадянського суспільства (директор Ніколаєнко Л.П.). Згідно вищевказаного наказу в закладі протягом звітного періоду була організована експериментальна діяльність за напрямами:

Міжнародний рівень:

Міжнародний освітній проект «Освіта для сталого розвитку в дії».

Всеукраїнський рівень:

Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України»

Всеукраїнський проект «Вікіпедія в школах України»

Обласний рівень:

Обласний проект «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес»

Обласний науково-методичний проект «Освітні стратегії соціалізації грома-дянського суспільства» (ІІІ етап).

Міський рівень:

Базовий навчальний заклад по вивченню предмету «Захист Вітчизни» («Основи медичних знань»).

          Педагогічний колектив   школи третій рік поспіль працює  над на­уково-методичними проблемами:

 •       Шляхи ефективного педагогічного впливу інститутів    соціалізації на розвиток громадсько-активної особистості.
 •       «НВК-академічний ліцей №15 – громадський центр сталого розвитку».

 

 

 

 

Схема 1.

Концептуальна модель

науково-методичної діяльності школи в 2017-2018 навчальному році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методичну діяльність педагогічного колективу НВК-академічний ліцей № 15  у  2017-2018 навчальному році було сконцентровано навколо обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ (практичний) етап) та міського науково-методичного проекту «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства» відповідно до яких реалізовано пріоритетні завдання науково-методичної роботи з педагогічними кадрами:

1. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або вчителя, вихователя, спрямований на розвиток  соціальних компетенцій особистості.

2.  Масове запровадження новітніх педагогічних  стратегій та конкретних технологій соціалізації.

3. Накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

 

4. Опрацювання  системи науково-методичного супроводу педагогів  на під час роботи на  ІІІ (практичному) етапі.

5. Формування основ соціальної та індивідуальної поведінки учнів в майбутньому.

6. Усвідомлення власного професійного рівня вчителя в умовах розбудови громадянського суспільства.

7. Формування  управлінської культури, самосвідомості, публічної  актив-ності  педагогів та учнів.

8. Виявлення та характеристика інноваційних засоби соціалізації особистості в сфері шкільної освіти, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум.

9.  Формування соціальної активності та відповідальності особистості через включення вихованців у процес державотворення, реформування суспільних стосунків.

 10. Визначення напрямів введення інноваційних змін в систему діяльності закладу.

11. Організація проведення міських психолого-педагогічних семінарів.

12. Дослідження стратегій та  і технологій соціалізації учнівської молоді на соціально-груповому, правовому і економічному напрямах

 

 

Науково-методична робота чітко простежувалась у діяльності педа-гогічної ради, науково-методичної ради, під час проведення семінарів-прак-тикумів,  нарад, творчих звітів, поширення досвіду педагогічної роботи тощо.

Відповідно до річного плану роботи школи в освітньому закладі проведено наступні педагогічні ради:

 •      Стратегії змін  в ліцейській освіті як чинник реалізації Концепції нової української школи.
 •      Менеджмент інновацій, генерування, реалізація ідей та освітніх проектів   як основа створення сучасного навчального закладу.
 •      Шляхи самоосвітньої діяльності  педагога – вектор становлення конкурентоспроможного вчителя.
 •      Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху.
 •      Результативність навчання учнів школи – показник ефективності    організації освітнього процесу в закладі.

        З метою  презентації та поширення передового педагогічного досвіду педагогів школи на базі освітнього закладу проведено наступні науково-методичні заходи різних рівнів, а саме:

 •         Вебінари для вчителів історії, правознавства, географії  в рамках обласних серпневих нарад (21.08.2017р).
 •         Семінар-практикум директорів шкіл загальної середньої освіти

 «Менеджмент інновацій, генерування, реалізація ідей та освітніх проектів   як основа створення сучасного навчального закладу» (01.03.2018р.).

Провідною формою організації методичної роботи у ліцеї є циклові предметні кафедри. Протягом 2017-2018 навчального року кожна кафедра відповідно до річного плану роботи школи та плану роботи кафедри здійснювала навчально-виховну та науково-методичну роботу. Зокрема, керівниками циклових кафедр проведено ряд засідань, на яких опрацьо-вувалися нормативно-правові документи, обговорювалися проблемні педагогічні питання в теоретичному та практичному аспектах, розглядалися методики інноваційних педагогічних технологій, вирішувалися проблеми, які виникали у процесі роботи, з метою вивчення та поширення перспективного  педагогічного досвіду колег здійснювалося взаємовідвідування відкритих уроків, позакласних заходів із предметів, проведення творчих звітів, майстер-класів тощо.

          Кроком до творчої самореалізації вчителя була атестація педагогічних працівників. У 2018 році атестовано всього 10 педагогів, що складає 19%, із них:

 •      1 учитель відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «учитель-методист» (Пивовар С.Ш.), 
 •      2 – відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  (Кирсаньь О.М., Медведєв О.І.),
 •      1 - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»  (Буряк Т.В.),
 •      1 -  відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціа-ліст вищої категорії та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» (Логачова О.О.),
 •      4 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії «спеціаліст другої категорії» (Мірошникова К.М., Кучеренко Т.В., Євтухов Д.Ю, Астапенко О.О.),
 •      1 - встановлено 10 тарифний розряд (Курзанцев В.В.).

         Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння  педагогічного звання «старший учитель» були узагальнені матеріали з досвіду роботи Логачовою О.О., вчителем початкових класів на тему  «Щоб діти читали залюбки», які отримали схвалений відгук мето-дичного кабінету  департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради.

         За підсумками атестації педагогічних працівників був проведений твор-чий звіт вчителів «Атестація педагогів як засіб професійного успіху вчителя».

 

 

Діаграма 1.

Атестаційний сезон

 

          За підсумками атестації визначено, що в колективі 21 вчитель має педагогічні звання:

 • учитель – методист – 12 осіб, що складає 27 % (17- 28 %, 16 – 27,5%, 15- 27%)
 • старший учитель – 6 осіб, що складає 11 % (5 - 8%, 7-12%, 6-11%)

Діаграма 2.

 

 

       Досягнення школи залежать від професіоналізму та конкретного внеску кожного вчителя, його ставлення до своєї роботи. Тому навчання та підвищення кваліфікації педагогів є запорукою успіху та розвитку галузі.

        Підвищенню професійної компетентності педагогічних кадрів в умовах активного впровадження інноваційних процесів в діяльність ліцею сприяли курси підвищення кваліфікації  (див. таблицю 2, діаграма 3) та отримання вчителями вищої освіти та другої вищої освіти (діаграма 4).

Таблиця 2.

 

Узагальнені матеріали підвищення кваліфікації

вчителями НВК-академічний ліцей № 15 у 2017-2018 навчальному році

 

з/п

Назва курсів підвищення кваліфікації, тренінги тощо

Кількість вчителів

%

1.

Курси підвищення кваліфікації вчителями (предметне спрямування)

10

17

2.

Курси підготовки вчителів до роботи в класах, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

1

2

3.

Онлайн - курси для вчителів початкових класів

3

6

4.

Курси «Основи соціальної і здоровязбере-жувальної  компетентності»

17

28

5.

Онлайн-курси «Вчимося жити разом»

6.

Курси практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів

1

2

3.

Тематичні курси:

 

 

3.1.

«Соціальні сервіси WEB-2.0.  у дистанційному навчанні»

1

2

3.2.

Конструктор уроку з інтерактивною дошкою в програмі Elite Panabord

4

7

3.3.

Курси з охорони праці

2

4

3.3.

Курси за програмою «Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів в рамках курсу «Нової української школи»

1

2

Всього

40

67

 

 

 

Діаграма 3.

Моніторингові дослідження

 проходження педагогічними працівниками

 курсової перепідготовки, тематичних курсів (%)

 

 

         Протягом звітного періоду 5 педагогів отримували другу вищу педагогічну освіту, що складає 8%, 1 педагог – вищу педагогічну освіту (2%):

 1. Сентюріна Ю.О.-Криворізький національний педагогічний університет (початкова освіта, друга вища освіта).
 2. Кирсань О.М. –  Кіровоградський державний педагогічний університет (початкова освіта, друга вища освіта).
 3. Капкіна М.П. – Уманський державний педагогічний університет (математика, друга вища освіта ).
 4. Брич К.А. – Мелітопольський державний педагогічний університет (біологія, друга вища освіта).
 5. Геців О.В. – Бердянський державний педагогічний університет (початкова освіта).
 6. Подгорна Ю.В. – Полтавський державний педагогічний університет (історія, друга вища освіта)

.Діаграма 4.

 

В НВК-академічний ліцей № 15 постійно діє інститут наставництва та стажу-вання, що має своє відображення в діяльності Школи становлення молодого вчителя та Школи стажера. Досягнення вищевказаних методичних структур залежать від професіоналізму та конкретного внеску кожного вчителя, його ставлення до своєї роботи. Під час роботи Шкіл проходив обмін професійним досвідом, створювались умови для розвитку фахового партнерства (див. таблицю 3).

Таблиця 3.

Узагальнена таблиця співпраці освітнього закладу

з ВНЗ різних типів акредитації

 

Навчальні роки

2013-2014

н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

2017-2018

н.р.

Дніпропетровський національний університет

1

 (біологія)

-

1 (психологія)

-

1

(математика)

Полтавський націо-нальний педагогі-чний університет

-

1 (психологія)

-

-

-

Дніпродзержинський державний техні-чний університет

1

(фізика)

1 (екологія)

1(соціологія)

-

-

Дніпродзержинський технологічний коледж ДДТУ

-

1

(оператор компютерного набору)

-

-

-

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

-

-

1

(психологія)

 

1

(психологія)

-

Камянський коледж фізичної культури

-

-

-

2

(фізична культура)

-

 

Інноваційно проведено поточному році  презентації діяльності циклових кафедр та предметно-методичних тижнів.

Педагоги освітнього закладу залучалися до складання завдань олім-піадного рівня, входили у склад журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (Цюрупа Ю.О.), географії (Коцюбинська В.В.), фізики (Дубіна О.А.); Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (Коцюбинська В.В., секція «Географія»), різноманітних конкурсів (Кулинич Т.Т., член журі міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Фізична культура»; Машошина С.В., член журі міського творчого конкурсу «Віват, таланти!» в номінації «Солісти, вокалісти») (див. таблиці 4,5).

Таблиця 4.

Рейтинг

участі учнів НВК-академічний ліцей № 15

В ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

 

Навчальні роки

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова

Фізика

Історія

Правознавство

Інформатика

Географія

Економіка

Екологія

Хімія

Біологія

2014-2015

-

15

11

-

37

18

-

27

-

12

23

14

2015-2016

23

27

17

13

29

30

-

13

15

11

15

9

2016-2017

22

17

16

22

32

37

-

23

13

10

22

37

2017-2018

20

28

23

18

18

22

-

15

1

2

22

17

 

На ІІІ етапі (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін  м. Кам’янське представляли учні НВК-академічного ліцею № 15: Калюга О., учень 11-А класу (екологія), Водопян І., учениця

10-А класу (економіка).

 

 

Таблиця 5.

 

Аналіз участі учнів НВК- академічний ліцей  № 15 в роботі МАН України

 

Навчальні роки

 

Українська

мова

Українська література

Іноземна мова

Світова

література

Педагогіка

Журналістика

Географія

Економіка

Психологія

Мистецтвознавство

Екологія

Історія України

Всесвітня історія

Соціологія

Кількість учасників

Кількість призерів

2013-2014

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

ІІ м

-

-

4

1

2014-2015

1

-

-

1

ІІ  м

-

-

1

ІІІ м

-

2

-

1

 

ІІІ м

1

1

 

ІІІ м

-

8

4

2015-2016

 

1

1

-

-

2

1

І  м

-

1

1

 

ІІІ  м

1

 

ІІІ м

-

-

-

7

3

2016-2017

1

-

1

-

-

4

ІІм

ІІІм

1

ІІ м

1

ІІІ м

2

ІІм

 

-

1

 

ІІІ м

-

-

2

13

6

2017-2018

1

-

1

2

ІІм

ІІІм

3

ІІІм

-

1

ІІ м

1

ІІ м

1

ІІІ м

-

1

 

І м

1

 

 

ІІІ м

1

1

14

8

 

 В 2017-2018 навчальному році м. Кам’янське на ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України представляли учні Буда Н. – секція «Зарубіжна література», Калюга О. – секція «Екологія», Водоп’ян І. – секція «Географія та ландшафтознавство».

 Вектор підвищення професійної компетентності педагогів у 2017-2018 навчальному році був спрямований на підготовку учнів до участі в інтерак-тивних конкурсах та змаганнях (див. таблицю 6).

Таблиця 6.

Участь учнів НВК- академічний ліцей  № 15

в творчих  та інтерактивних конкурсах

 

з/п

Назва конкурсу

Кількість учасників

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1.

 Всеукраїнський конкурс українознавства «Патріот»

12

12

19

21

2.

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

22

51

59

80

3.

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

0

116

84

38

4.

Міжнародний інтерактивний конкурс «Колосок»

27

115

63

54

5.

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

0

95

86

33

6.

Міжнародний конкурс з інформатики та компютерної грамотності

0

14

71

60

7.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор. Дослідник. Історик

-

-

-

41

8.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор. Дослідник. Еколог

-

-

-

42

9.

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower-2017»

-

-

-

25

 

         В грудні 2017 року  учениця 10-Акласу Водопьян І. закінчила участь в Школі громадянської і волонтерської участі та патріотичного виховання  у рамках Всеукраїнських профільних шкіл Малої академії наук в м. Київ.

         За ініціативою директора освітнього закладу Ніколаєнко Л.П. школа  прийняла участь в реєстрації щодо участі в екологічно-освітньому проекті «Компола». Мета проекту – дати додатковий поштовх та ресурс українським школам для розвитку екологічної грамотності учнів, допомогти школярам отримати практичні навички, а не суто теоретичну інформацію щодо відповідального споживання. За підсумками  виконання креативного завдання НВК-академічний ліцей № 15 увійшов до 200 шкіл України, які будуть приймати участь в даному проекті за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства  екології та природних ресурсів України.

       Протягом звітного періоду НВК-академічний ліцей № 15 розпочав співпрацю з Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут  місцевого розвитку» щодо участі освітнього закладу в проекті «Енергоефективні школи: нова генерація» у 2018-2019 навчальному році. Школі пропонується викладання курсу «Основи енергопостачання та енергозбереження», 6-8 класи. 

       В рамках   дослідно-експериментальної роботи з питань випереджаючої освіти для сталого розвитку під керівництвом департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (директор департаменту Онищенко Т.Я.)  педагогічний та учнівський колективи стали учасниками міського проекту «Впровадження роздільного  збирання твердих побутових відходів – крок до сталого розвитку в м.Кам’янське». Результати діяльності школи в  даному напрямку було представлені в матеріалах Дев’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2018», Київ, 16-18.03.2018 року. 

 У співпраці з громадською екологічною організацією «Голос природи» з 02-06 жовтня 2017 року були проведені Дні сталої енергії. У рамках  цього заходу були проведені виховні годи, відбулася екскурсія до кіноконцертного залу «МИР» на перегляд документального фільму з даної проблеми, учні закладу зустрілися та з представниками громадської екологічної організації «Голос природи». Було здійснено утеплення навчальних кімнат за допомогою фольги, досліджено стан скла  вікон з подальшим заклеюванням тріщині, збирання використаних батарейок, дослідження кількості  світла в навчальних аудиторіях. Школярі спостерігають за змінами температури в класних кімнатах. 

          Вперше юні науковці 7 класу прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі  науково-дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів на тему «Запровадження заходів для підвищення екологічної культури та розробка рецептури органічного добрива з відсортованої органічної вторинної сировини».

 Започаткована співпраця з вищою банківською школою м. Кракова, про що свідчить візит директора школи Ніколаєнко Л.П. до європейського вузу.

Продовжується співпраця з Дніпровським державним технічним університетом.  Курс економіки в 10-11 класах викладає Роєнко Віта Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри обліку та аудиту. Налагоджена спільна діяльність з кафедрою екології та технологій захисту навколишнього середовища Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Мета методичної діяльності педагогічного колективу: вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання на уроці та в позакласний час з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу; сприяти розвитку та підвищенню професійної майстерності кожного вчителя; активізувати творчий потенціал педагогів із метою поширення передового педагогічного досвіду.

   Творчі здобутки педагогів стали не тільки надбанням колективу ліцею, а й педагогічної спадщини загалом.

        Продуктивною формою системи підвищення педагогічної майстерності педагогів є участь учителів у науково-методичних семінарах, конференціях, тренінгах, що сприяють ознайомленню з сучасними науковими здобутками, з новими технологіями навчання, допомагають їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і формулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення. Протягом минулого навчального року педагоги школи взяли активну участь у виставках, форумах, семінарах і конференціях різних рівнів – від міжнародного до міського:

 • Дев’ята Міжнародна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ, 22-24.10.2017 року, диплом  І ступеня, золота медаль в номінації «STEM- освіта- від уроку до інновації».
 • Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2018», м. Київ, 15-17.03. 2018 року, диплом  І ступеня, золота медаль в номінації «Засто-сування інноваційних технологій  STEM-освіти в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів, молоді».
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку», м.Київ, 09-10.11.2017р.
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Формування нової украї-нської школи на засадах впровадження хмарних сервісів «, м. Хмельницький, 25-28.09.2017р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Відкрита освіта та соціальна комунікація: світоглядні та інструментально-технологічні аспекти реалізації», ДОІППО, 10.11.2017р., напрямок «Компетентності особистості на тлі відкритої освіти».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», ДОІППО, 24-25.11.2017р., секція «Сучасна освіта: методологія, теорія і практика».
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти  для сталого розвитку», ДОІППО, 14.12. 2017р., напрямки «Медіа-освіта та управління інформаційно-освітніми проектами в контексті реформувань сучасної освіти»;  «Екологічна та енерго-ефективна освіта в інтересах сталого розвитку»; «Освіта дорослих у вимірі сталого розвитку».
 • ІІІ Всеукраїнський освітній фестиваль STEM-освіти, презентація дослідно-експериментальної діяльності закладу «STEM-освіта в форматі експериментальної діяльності  м. Запоріжжя, 21.04.2018р.
 • VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогіка здоров’я», м. Харків, 18-19.05.2018р.
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція з екології серед студентів вищих навчальних закладів на тему «Земля не нам належить-ми Землі», м. Кам’янське, 14.03.2018р.
 • Дев’ята Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Наукова весна», м. Дніпро, 12-13.04.2018р.
 • IV Всеукраїнська наукова шкільна конференція «Крок у науку», 26-27.04.2018р.
 • Обласний науково-методичний семінар для координаторів дослідно-експеримен-тальної роботи навчальних закладів проекту обласного рівня «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес», ДОІППО, 20.09.2017р.
 • Круглий стіл у формі вебінару за темою «Інтегрування випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес: практика діяльнісної педагогіки»,  КВНЗ ДАНО, 26.04.2018р.
 • Обласний конкурс з «Компютерного макетування  та верстання», ІІ місце в номінації «Фото».

      В поточному навчальному році педагоги закладу в рамках презентації власного педагогічного досвіду приймали участь  в фахових конкурсах педагогічної майстерності (див. таблиця 7).

Таблиця 7.

Участь педагогів у фахових конкурсах педагогічної майстерності

 

з/п

Прізвище, імя, по батькові педагога

Посада

Назва та рівень конкурсу

Результат

1.

Савченко

Марина Миколаївна

Вчитель фізичної культури

Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Фізична культура»

ІІ місце

2.

18 кабінетів освітнього закладу

Вчителі освітнього закладу

Всеукраїнський ЛАЙТ– КОНКУРС «Кращий кабінет –ЗНЗ-2017»

Переможці, призери

3.

Гречко

Вікторія Євгенівна

Вчитель зарубіжної літератури

Всеукраїнський конкурс сучасних освітян  «Умію вчити»

Сертифікат учасника

 

Аналіз участі педагогів НВК-академічний ліцей № 15  у науково-мето-дичних заходах різних рівнів свідчить, що порівняно з 2015-2016 навчальним роком збільшилась кількість науково-методичних заходів Міжнародних, Всеукраїнського, обласного  рівня, в яких приймали участь і презентували свою діяльність педагоги освітнього закладу (див. таблицю 8).

 

Таблиця 8.

Участь педагогів НВК - академічний ліцей  № 15 

у науково-методичних заходах  різних рівнів

 

Навчальні роки

Міжнародний рівень

Всеукраїнський рівень

Обласний рівень

Міський

рівень

2013-2014

-

-

7

1

2014-2015

2

2

6

4

2015-2016

2

8

4

3

2016-2017

3

10

8

7

2017-2018

4

9

4

8

 

 

 

 Видавнича діяльність педагогів - важлива складова інноваційної системи роботи вчителя. Наші педагоги активно співпрацювали з Інтернет ресурсами та педагогічними виданнями. 

Статті педагогів надруковані в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій різних рівнів:

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Відкрита освіта та соціальна комунікація: світоглядні та інструментально-технологічні аспекти реалізації».
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти  для сталого розвитку».
 • VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогіка здоров’я».
 • IV Всеукраїнська наукова шкільна конференція «Крок у науку».
 • Дев’ята Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Наукова весна».
 • Науково-методичний журнал «Школа», № 4, 2018 рік, Богасевич Є.В., вчитель зарубіжної літератури.

        Активність оприлюднення результатів професійної діяльності, ППД педагогів закладу: навчально-методичні, наукові, інформаційні розробки, навчально-методичні посібники, наукові статті; методичні рекомендації, електронні публікації на освітніх сайтах (таблиця 9).

Таблиця 9.

Результативність презентації перспективного

педагогічного досвіду педагогів школи

 

Навчальні роки

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Форум педагогічних ідей «Урок»

5

4

2

2

9

Сайт «Методичний портал»

24

28

32

32

24

Сайт вчителів початкових класів

« Урок»

-

-

-

5

10

Інтернет  ресурс http://qotovimyrok.com

-

-

-

2

5

Інтернет  ресурс https://multiurok.ru

-

-

-

10

4

Журнал «Зарубіжна література в школах»

-

-

1

1

-

Сайт 

SUPER.UROK-UA.com

-

-

-

-

15

Освітній проект

«На урок».

-

-

-

-

5

Збірники науково-практичних конференцій

-

-

-

5

6

Журнал «Школа», видавництво «Шкільний світ»

 

 

 

-

 

1

Сайт на фесбуці з питань експеримен-тальної діяльності

 

 

 

-

10

 

 Особливим досягненням педагогічного колективу є участь педагогічних працівників, методистів, керівників НЗ освіти у конкурсах, фестивалях педаго-гічних інновацій, технологій, спрямованих на підвищення науково-методичного рівня (див. таблицю 10).

Таблиця 10.

Назва конкурсу

Дата             проведення

ПІБ учасника

Місце роботи, посада

Тема                 конкурсної           роботи

Результат

Дев’ята Міжнародна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті»

22-24.10. 2017 р.

Ніколаєнко Л.П., директор школи, Андрушко І.А., заступник директора з НМР

НВК-акаде- мічний               ліцей № 15

Інтегрування змісту STEM-освіти в експери-ментальний простір освіт-нього закладу

 

Диплом

Золота медаль

Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2018»

15-17.03. 2018р.

Ніколаєнко Л.П. директор школи,  Андрушко І.А., заступник директора

НВК-акаде- мічний               ліцей № 15

STEM-освіта  як вектор реалізації завдань рефор-мування освіти

 

Диплом

Золота медаль

Інтернет - портал  рейтингу освітніх закладів України

Червень,

2017р.

Педагогічний колектив

НВК-акаде- мічний               ліцей № 15

Профтести

Медаль

 І ступеня

№ 1330817-ZPA

 

 

           Основні завдання щодо науково-методичної діяльності закладу  на 2017-2018 навчальний рік буде пов’язано з ІІІ етапом  обласного  науково-педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспіль-ства», експериментальною діяльністю освітнього закладу в рамках Міжнародного освітнього проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» та дослідно-експериментальною роботою за темою «Інтегрування  змісту випе-реджаючої освіти  для сталого розвитку у навчально-виховний процес».

 

 

 

 

Директор освітнього закладу    _______________ Ніколаєнко Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2188
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку