Презентація.Оцінювання навчальних досягнень за темою «Становлення козацтва (XVI – перша половина XVIIст.»

Про матеріал

Мета уроку: - повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми;

- розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках;

- осмислити події минулого своєї Батьківщини й сформувати позитивне емоційно-особистісне ставлення до них;

- спонукати учнів до подальшого поглиблення знань;

- продовжити формувати і вдосконалювати в учнів уміння і навички;

- виховувати інтерес до національної історії.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Оцінювання навчальних досягнень за темою «Становлення козацтва (XVI – перша половина XVIIст.»

Номер слайду 2

повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми;розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; осмислити події минулого своєї Батьківщини й сформувати позитивне емоційно-особистісне ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати і вдосконалювати в учнів уміння і навички; виховувати інтерес до національної історії. Мета уроку:

Номер слайду 3

Пригадай: Назвіть причини виникнення козацтва в Україні. Хто мав право стати козаком?Як обирали гетьмана на Січі? Що ви знаєте про першого гетьмана Запорозької Січі? Заповнити пропуски у тексті. Перша Січ була збудована на острові ____________ у _____ році православним князем ____________. Найвищим органом влади на Січі була _________ ________, на якій обирали _________, старшину, вирішували найважливіші питання.

Номер слайду 4

Хто ця особа?Самійло Кішка. Що вам про нього відомо?

Номер слайду 5

У 1573 році в одному з морських походів ескадра Самійла Кішки зазнала поразки від османського флоту, а сам гетьман потрапив до полону і був прикутий ланцюгом до весла на галері, де перебував близько 25 років. У 1599 організував на османській галері повстання українських невільників, які, перебивши команду, повернулися до України. Повстання невільників на чолі з Самійлом Кішкою оспіване в українській народній думі «Самійло Кішка».

Номер слайду 6

Назви історичну постать. АВБГ

Номер слайду 7

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}1)2)3)4)5) Назвіть: що це за речі? Назвіть їх.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Назвіть козацьку зброю:

Номер слайду 10

Військове мистецтво козаків.{0505 E3 EF-67 EA-436 B-97 B2-0124 C06 EBD24}Військові підрозділи. Характерні особливостіКозацька зброя. Козацька піхота. Козацький флот. Козацька розвідка

Номер слайду 11

1) Український військовий діяч Речі Посполитої. Шляхтич підляський гербу Равич, козацький  отаман. Полковник Війська Запорозького  реєстрового. Через втрату родового маєтку він подався на Запорожжя  козакувати. Козаки та селяни під його керівництвом захопили  Переяслав, Київ. Вони спустошити шляхетські садиби на Брацлавщині та Волині.  Загинув внаслідок короткої несподіваної сутички після раптового нападу слуг старости в 48 років. 2) Українсько-литовський магнат на Волині, князь гербу Корибут з династії Гедиміновичів. Козацький ватажок, гетьман. Сиґізмунд II охоче прийняв його «в свою ласку господарську». За наказом султана Селіма II  було скинуто на гак. Дидактична гра «Відгадай героя»

Номер слайду 12

3) Український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі. Меценат православних братств та опікун братських шкіл.4) Український військовий діяч, козацький ватажок. Брав участь у розгромі заколоту Криштофа Косинського. Після тортур його було четвертовано у Варшаві.

Номер слайду 13

Реєстрове козацтво. Закінчити речення. Реєстрове козацтво було створене у _________Указ про створення реєстрового козацтва видав польський король _______________________До козацького реєстру було внесено ____________ козаків. До 600 чоловік козацький реєстр збільшено при королю _____________________Територія , заселена козаками називалася _____________ ______________

Номер слайду 14

1) «Доба героїчних походів» - це … що припадає на … роки … ст.2) Перша згадка про українських козаків подана у « Хроніці Польщі» Мартина Бєльського під ... р.3) Першою відомою Січчю вважають фортецю, що була зведена на ... князем ...в … році .4) Легке маневрене судно, яке використовували козаки у своїх морських походах, називалося ... .5) Центром реєстрового козацтва було місто ... .6) Перше козацьке повстання кінця XVI ст. відбулося під керівництвом ... в … роках. Дидактична гра «Віднови втрачене»

Номер слайду 15

7) Король ... у ... р. надав реєстровому козацтву клейноди ... .8) Запорозька Січ поділялася на ... куренів.9) Символом влади козацького полковника був (ла)... .10) Берестейська церковна унія була укладена ... p., у результаті якої утворилася ... .11) Взяття Кафи козаками відбулося в ... р. під керівництвом ... 12) П. Конашевич Сагайдачний проявив себе чудовим полководцем у ... битві, яка відбулася в ... р.

Номер слайду 16

« низове козацтво », « реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «клейноди», «козацька республіка», «братства», «національно-визвольний рух». Поясніть значення понять і термінів:

Номер слайду 17

... – роки життя та діяльності гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного; 1600-1620рр. – ...; ...– здобуття українськими козаками Кафи – найбільшого невільницького ринку в Криму; 1618р. –... ; ...– відновлення ієрархії православної церкви; ... – Хотинська битва.... - рік знищення турецької фортеці Варна... - рік заснування реєстрового козацтва;1615р. - ... Назвіть дати:

Номер слайду 18

1) Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України XVI ст.?2) Схарактеризуйте причини і наслідки виникнення українського козацтва.3) Покажіть місця розташування Запорозьких Січей та володіння Війська Запорозького в XVI ст.4) Які території були охоплені козацькими повстаннями 90-х pp. XVI ст.?Завдання:

Номер слайду 19

Управління Запорозькою Січчю. КОЗАЦЬКА РАДАКурінні отамани. Реєстровастаршина. Військовастаршина. Гетьман( кошовий отаман )Запорозький. Кіш ( Січ )38 куренів. Обозний. Писар. Суддя. Осавули(2)Територіальніреєстровіполки. Військо (полки, сотні, десятки)Полковники, сотники, десятники ( отамани)

Номер слайду 20

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 21) Яким роком датована перша згадка про українських козаків у писемних джерелах?а) 1475 р.б) 1489 р.в) 1524 р.г) 1569 р.1) Яка причина зумовила знелюднення в XV—XVI ст. значних територій України й утворення Дикого поля?а) Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського;б) Татарсько-турецькі напади;в) Польська експансія на українські землі;г) Розширення кордонів Московської держави.2) Як називали заплаву Дніпра, що простягалася з обох його боків від о. Хортиця приблизно на 100 км і завширшки від 3 до 25 км?а) Дике Поле;б) Дніпровський Низ;в) Запорожжя;г) Великий Луг.2) Які причини змушували козаків вирушати в морські походи?а) Прагнення налагодити торговельні відносини з Туреччиною;б) Захопити частину території Османської імперії;в) Здобути собі здобич, визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників;г) Розгромити і підкорити Кримське ханство. Тести

Номер слайду 21

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 23) Під чиїм керівництвом була зведена в 50-ті pp. XVI ст. перша відома Січ на о. Хортиця?а) Д. Вишневецькогоб) К. Косинськогов) І. Підковиг) С. Кішки3) До якого періоду належать перші письмові згадки про українських козаків?а) Початок XV ст.б) Кінець XV ст.в) Початок XVI ст.г) Кінець XVI ст4) Укажіть назву господарств, хуторів запорожців, на яких вони перебували в перервах між військовими походами. А) фільварок. Б) зимівник. В) паланка. Г) курінь4) Термін, який позначав Запорозьку Січ з усім її військово-політичним устроєм, — це: А) кіш. Б) курінь. В) гетьманщина. Г) старшина

Номер слайду 22

5)Установіть відповідність{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}1) військовий осавул2) військовий писар3) військовий суддя4) кошовий отаман. Варіант 1 А) посадова особа, яка мала верховну адміністративну, судову та військову владу на Січі;Б) посадова особа, яка розглядала кримінальні й цивільні справи, проводила слідство і виносила вироки;В) посадова особа, яка відповідала за військову артилерію;Г) посадова особа, яка відала військовою канцелярією;Д) посадова особа, яка відповідала за дотримання порядку на Січі та у військовому таборі, здійснювала більшість адміністративних функцій.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}1) пірнач2) булава3) бунчук4) литаври. Варіант 2 А) символ влади кошового отамана та гетьмана, палиця з металевою або дерев’яною кулею на кінці;Б) музичний інструмент, що використовувався для задання ритму руху війська, був у довбиша;В) символ Війська Запорозького, який використовувався для скріплення офіційних документів;Г) символ влади кошового отамана та гетьмана, куля на жердині, до якої кріпилося пасмо кінського волосся;Д) символ влади полковників, палиця, з одного краю якої кріпилося кілька металевих пластин.

Номер слайду 23

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 26) Вирішальна битва в урочищі Солониця під проводом С. Наливайка відбулася: А) у 1569 р. Б) у 1586 р. В) у 1591 р. Г) у 1596 р.6) Молдовський похід І. Підкови відбувся: А) в 1489 р. Б) в 1556 р. В) в 1577 р. Г) в 1591 р.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 27) Позначте польського короля, за ініціативи якого у 1578 р. було створене реєстрове козацтво. А) Стефан Баторій. Б) Сигізмунд ІВ) Сигізмунд ІІГ) Сигізмунд ІІІ7) Позначте територію, охоплену козацьким повстання під керівництвом К. Косинського. А) Правобережна Україна. Б) Лівобережна Україна. В) Слобожанщина. Г) Галичина

Номер слайду 24

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 28) Керівний склад Запорозької Січі, а пізніше й Гетьманщини — це: А) старшина. Б) компанійціВ) сердюки. Г) реєстрові козаки8) Укажіть ім’я українського магната, який був засновником першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця. А) К. Косинський. Б) Д. Вишневецький. В) С. Кішка. Г) В.-К. Острозький9) Символ влади, що виконував функції прапора та являв собою держак із дерев’яною кулею зверху, від якої звисали пасма кінського волосу та мотузок, мав назву: А) бунчук. Б) корогва. В) булава. Г) каламар9) Прапор, прикрашений, як правило, зображеннями святих або козака з мушкетом, основний клейнод козацтва, мав назву: А) бунчук. Б) корогва. В) булава. Г) каламар

Номер слайду 25

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 210) 1) Д. Вишневецький2) С. Наливайко10) 1) К. Косинський2) І. Підкова. А) двічі був гетьманом козаків, перебував у полоні близько 25 років; після втечі з полону очолював запорожців у спільному українсько-польському поході до Криму;Б) український шляхтич, староста канівський та черкаський; у 1550-х рр. заснував замок на острові Мала Хортиця, згуртував навколо нього козаків, чим поклав початок існування Запорозької Січі; В) козацький ватажок, що походив із молдовського шляхетського роду; очолив козацький похід до Молдови, у результаті якого ненадовго став молдовським господарем;Г) козацький гетьман, керівник першого значного антипольського козацького повстання 1591—1593 рр.;Д) козацький ватажок, керівник козацького повстання 1595—1596 рр., що поширилося на територію України та Білорусії; після поразки повстання був страчений.

Номер слайду 26

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 21)2)3)4)________________5)________________6)________________ 1)____________2)____________3)____________4)5)6)11)Назвіть: що це за речі?416235

Номер слайду 27

12) Назви історичну постать: ААББII Варіант. I Варіант

pptx
Додано
7 червня 2018
Переглядів
848
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку