Презентація «Організація цивільного захисту в сучасних умовах»

Про матеріал

Історія виникнення цивільного захисту;

Основні завдання і діяльність цивільного захисту;

Організація цивільного захисту на об'єктах господарювання;

Служби цивільного захисту підприємств;

Обов'язки начальника цивільного захисту на підприємстві.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Організація цивільного захисту в сучасних умовах»

Номер слайду 2

ПланІсторія виникнення цивільного захисту;Основні завдання і діяльність цивільного захисту;Організація цивільного захисту на об'єктах господарювання;Служби цивільного захисту підприємств;Обов'язки начальника цивільного захисту на підприємстві.

Номер слайду 3

Історія виникнення цивільного захисту. Перший етап (березень 1918 р.- жовтень 1932 р.)З'явилась тенденція до об'єднання всіх заходів з протиповітряного і протихімічного захисту країни в єдину загальнодержавну систему, що було закріплено Постановою про протиповітряну оборону СРСР, затвердженою Радою Народних Комісарів (РНК) СРСР 4 жовтня 1932 р. У 1927 році Рада праці і оборони СРСР доручила Народному комісаріату з військових і морських справ організувати об'єднані курси з підготовки працівників повітряної хімічної оборони для потреб народних комісаріатів. Перші такі курси були утворені у Ленінграді у серпні цього ж року на базі Військового хімічного музею. У наступному році аналогічні навчальні заклади почали діяти у Москві, Баку, Києві та Мінську.

Номер слайду 4

Другий етап (листопад 1932 р. - червень 1941 р.). створення і розвиток місцевої протиповітряної оборони СРСР, яка виділяється у самостійну систему оборонно-масового характеру для вирішення широкого кола оборонних (захисних) задач під загальним керівництвом РКН СРСР у центрі та органів влади на місцях. Третій етап (червень 1941 р. - травень 1945 р.). Головним джерелом розвитку МППО стала повсякденна практика бойової діяльності частин, формувань і штабів у вогнищах уражень. прийняття 2 липня 1941 року постанови РНК СРСР "Про всезагальну підготовку населення до протиповітряної оборони". Постанова зобов'язувала усіх громадян країни віком від 16 до 60 років оволодіти необхідними знаннями з МППО. Жінки від 18 до 50 років і чоловіки від 16 до 60 років були зобов'язані входити до складу груп самозахисту і брати активну участь у заходах, які проводила МППО.

Номер слайду 5

Четвертий етап (червень 1945 р. - липень 1961 р.). Вдосконалення МППО, що пов'язаний з появою зброї масового ураження, пошуків найбільш ефективних шляхів захисту населення і народного господарства країни. У післявоєнний період перед МППО постало паралельно два завдання: по-перше, участь у відновленні народного господарства, по-друге - уточнення завдань та удосконалення організаційної структури з урахуванням узагальненого досвіду, набутого у роки Великої Вітчизняної війни, з метою подальшого укріплення обороноздатності країни. З урахуванням цього МППО організовувалась по всій території країни. Масовими формуваннями МППО стали об'єктові та аварійно-відновлювальні загони міст. У 1956 році була запроваджена 12-годинна програма підготовки населення, у 1957 році - 22-годинна. П'ятий етап (червень 1961 р. - 1990 р.). Пов'язаний з подальшим удосконаленням системи захисту населення і територій від НС. Згідно рішення РМ СРСР у 1961 р. МППО була перетворена в цивільну оборону (ЦО). Цей процес привів до серйозного перегляду основних поглядів і положень у вирішенні проблем захисту населення і народного господарства. Були створені Штаби Цивільної оборони СРСР, усіх союзних, автономних республік, країв, областей, міст, районів, об'єктів народного господарства. Таким чином, система цивільної оборони охопила всю країну і почала будуватися за територіально-виробничим принципом.

Номер слайду 6

Шостий період (1990 – сучасний час)З метою визначення організації та порядку виконання завдань ЦО в травні 1994 року Кабінетом Міністрів затверджено "Положення про Цивільну оборону України", "Положення про невоєнізовані формування Цивільної оборони", у березні 1996 року - "Типове положення про штаб Цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації". У жовтні 1996 року Указом Президента України на базі Штабу ЦО України і Мінчорнобиля створюється Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, яке ініціює розробку і прийняття цілої низки актів законодавства, Президента України і рішень Уряду. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.

Номер слайду 7

Основні завдання цивільного захисту— збір та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;— прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій;— здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;— розробка і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту;— розробка і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;— створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям;— розроблення і виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям;

Номер слайду 8

— оперативне повідомлення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне та достовірне інформування про обставини, що склалися, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків;— організація захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим;— проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення;— забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;— надання з використанням сил цивільного захисту оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;— навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;— міжнародна співпраця у сфері цивільного захисту.

Номер слайду 9

Основні заходи у сфері цивільного захисту. Оповіщення та інформування населення про загрозу чи виникнення НС. Система оповіщення має бути своєчасно створена на загальнодержавному, регіональному, місцевому та об’єктовому рінях, підтримуватися в постійній готовності до оповіщення населення про НС та постійного інформування його про наявну обстановку. Встановлено такі сигнали оповіщення населення в мирний час у разі НС: - «Аварія на атомній електростанції»; - «Аварія на хімічно небезпечному об’єкті»; - «Землетрус»; - «Затоплення»; - «Штормове попередження». Сигнали оповіщення населення у воєнний час такі: «Повітряна тривога»; «Відбій повітряної тривоги»; «Радіаційна небезпека»; «Хімічна тривога».

Номер слайду 10

Укриття населення у захисних спорудах у разі виникнення НС. З цією метою створюють фонд захисних споруд через: - освоєння підземного простору населених пунктів, пристосування і використання приміщень для укриття населення в НС; - дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних та інших заглиблених приміщень, гірничих виробок і природних порожнин; - будівництво окремих сховищ і протирадіаційних укриттів; - будівництво в період загрози виникнення НС найпростіших сховищ та укриттів. Здійснення заходів з евакуації населення. В умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами в особливий період основним способом захисту населення міст, де розташовані небезпечні об’єкти, є його евакуація і розміщення у зонах, безпечних для проживання. Для своєчасного та організованого (без паніки і загибелі людей) проведення евакуації здійснюють підготовку, планування та управління проведенням евакуації

Номер слайду 11

Медичний захист і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення включає: - планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності; - своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне проведення санітарно-протиепідемічних заходів; - контроль за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води та джерелами водопостачання; - завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань; - утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’я; - накопичення медичного та спеціального майна і техніки; - підготовку та перепідготовку медичних працівників з надання екстреної медичної допомоги;

Номер слайду 12

Біологічний захист населення, тварин і рослин включає: - своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, його локалізацію і ліквідацію; - прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходів; - проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики біологічного зараження населення; - своєчасне застосування засобів індивідуального та колективного захисту; - запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантину; - здійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населення; - надання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними патогенними агентами; - інші заходи біологічного захисту залежно від ситуації, що склалася.

Номер слайду 13

Інженерний захист територій включає: - проведення районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів; - віднесення міст до відповідних груп цивільного захисту та віднесення суб’єктів господарювання до відповідних категорій цивільного захисту; - розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної і проектної документації та реалізація їх під час будівництва і експлуатації; - урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів і ведення містобудування; - розміщення об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням наслідків аварій, що можуть статися на таких об’єктах; - розроблення і здійснення заходів щодо безаварійного функціонування об’єктів підвищеної небезпеки; - обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, розроблення та здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації; - інші заходи інженерного захисту територій залежно від ситуації, що склалася

Номер слайду 14

Психологічний захист населення. Заходи психологічного захисту населення спрямовуються на зменшення та нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і включають: - планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом; - своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистість; - виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють виникненню соціально-психологічної напруженості; - використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення; - здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що склалася.

Номер слайду 15

Структура ЦЗ об’єкта господарської діяльності

Номер слайду 16

Заходи на об’єкті господарської діяльності у сфері ЦЗ. На підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності і підпорядкуювання у сфері ЦЗ проводять такі заходи: - планування і здійснення заходів щодо безпеки і захисту працівників від НС, зниження ризиків аварій, забезпечення сталого функціонування об’єкта в НС; - розроблення планів локалізації і ліквідації аварій ; - підтримування у готовності до застосування сил і засобів із запобігання та ліквідації наслідків НС; - створення матеріальних резервів на випадок НС; - забезпечення своєчасного оповіщення працівників про загрозу або виникнення НС. На об’єкті планування роботи з питань запобігання і реагування на НС відбувається на підставі експертної оцінки, прогнозу наслідків можливих НС.

Номер слайду 17

На об’єкті розроблюють «План дій» – мотивоване рішення керівника (начальника ЦЗ об’єкта) щодо організації і здійснення цивільного захисту об’єкта. Основне завдання «Плану дій» – збереження життя і здоров’я людей, мінімізація матеріальних втрат. «План дій» складається з п’яти розділів.

Номер слайду 18

У першому розділі оцінено (аналізовано) природний (топографічний), техногенний та екологічний стан місцевості (території), де розміщений об’єкт, наявність потенційно небезпечних об’єктів і можливий характер надзвичайних ситуацій. Другий розділ присвячено оцінюванню (аналізу) об’єкта ЦЗ з урахуванням розташування його на місцевості, оцінюванню факторів, що будуть полегшувати або ускладнювати організацію та ведення ЦЗ об’єкта, пошуку шляхів уникнення або зменшення впливу негативних факторів. У третьому розділі, крім рішень керівника щодо організації і ведення ЦЗ об’єкта в період запобігання або реагування на НС, окремо зазначено, як реагувати на можливі НС, пов’язані з потенційно небезпечними об’єктами, організувати спостереження, радіаційний, хімічний, медичний захист та евакуаційні заходи. Четвертий розділ присвячено матеріально-технічному забезпеченню ЦЗ (протирадіаційне, протихімічне, медичне, протипожежне, транспортне, матеріальне тощо). Заходи щодо організації управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії наведено в п’ятому розділі.

Номер слайду 19

Органом повсякденного управління ЦЗ є відділ (сектор) з НС, який організовує і забезпечує повсякденне керівництво виконанням завдань ЦЗ на об’єкті. Службу оповіщення і зв’язку створюють на базі вузла зв’язку об’єкта. Головне завдання служби – забезпечити своєчасне оповіщення керівного складу та службовців про загрозу аварії, катастрофи, стихійного лиха, нападу противника; організувати зв’язок і підтримувати його в стані постійної готовності. Протипожежну службу створюють на базі підрозділів відомчої пожежної охорони. Служба розробляє протипожежні профілактичні заходи і контролює їх виконання; організовує локалізацію і гасіння пожежі. Медичну службу формують на базі медичного пункта, поліклініки об’єкта. На неї покладають організацію проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів, надання медичної допомоги потерпілим та евакуацію їх у лікувальні установи, медичне обслуговування робітників, службовців і членів їхніх сімей у місцях розосередження. Служби цивільного захисту підприємств

Номер слайду 20

Службу охорони громадського порядку створюють на базі підрозділів відомчої охорони. Її завдання – організувати і забезпечити надійну охорону об’єкта, громадського порядку в умовах НС, під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, а також у воєнний час. Службу протирадіаційного і протихімічного захисту організовують на базі хімічної лабораторії чи цеху. На неї покладають розробку та здійснення заходів щодо захисту робітників і службовців, джерел водозабезпечення, радіаційного і хімічного спостереження, проведення заходів з ліквідації радіаційного і хімічного зараження та здійснення дозиметричного контролю. Службу сховищ та укриттів організовують на базі відділу капітального будівництва, житлово-комунального відділу. Вона розробляє план захисту робітників, службовців та їх сімей з використанням сховищ та укриттів, забезпечує їх готовність та правильну експлуатацію. Аварійно-технічну службу створюють на базі виробничо-технічного відділу або відділу головного механіка. Служба розробляє та здійснює попереджувальні заходи, що підвищують стійкість основних споруд, інженерних мереж та комунікацій у нс, організовує проведення робіт з ліквідації і локалізації аварії на комунально-енергетичних мережах.

Номер слайду 21

Обов'язки начальника цивільного захисту на підприємстві - розроблення плану цивільного захисту підприємства; - організації управління цивільним захистом, здійснення оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації (НС), інформування працівників про характер розвитку НС і їх дії, вжитих заходів; - організації взаємодії органів управління, сил ЦЗ (ЦО) і структурних підрозділів з органами управління з питань цивільного захисту, іншими закладами, установами, підприємствами і організаціями, які беруть участь у попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій;

Номер слайду 22

- створення органів управління, служб невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони), укомплектування їх особовим складом, оснащення засобами індивідуального захисту, приладами, спеціальною технікою, табельним майном згідно встановлених норм; - забезпечення готовності підвальних та інших заглиблених приміщень підприємства до використання, як засобів колективного захисту; - накопичення, зберігання та підтримання в готовності до застосування засобів індивідуального захисту, приладів та іншого майна цивільного захисту; - завчасної підготовки підприємства до здійснення евакуаційних заходів;

Номер слайду 23

- організації інженерного захисту, пожежного захисту, радіаційного та хімічного захисту, медичного захисту, оповіщення та зв'язку, охорони громадського порядку, енергозабезпечення, автотранспортного забезпечення, фінансового забезпечення, матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту; - підготовки органів управління, сил ЦЗ (ЦО) і структурних підрозділів підприємства до виконання заходів цивільного захисту і дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт; - реалізації на підприємстві державної політики у сфері цивільного захисту;

Номер слайду 24

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, з цією метою розроблення та впровадження в університеті попереджувальних організаційних, технічних і спеціальних заходів; - підтримання в постійній готовності до дій за призначенням сил та засобів, залучених до мережі спостереження і лабораторного контролю; - навчання працівників і студентів університету способами захисту від вражаючих чинників надзвичайних ситуацій.

Номер слайду 25

Дякую за увагу!

pptx
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, профільний, для юнаків) 10 клас (Мусієнко І.І., Кучерина С.Є., Крамаренко О.Б.)
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
8032
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку