23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Презентація " Поважай минуле, створюй майбутнє!"

Про матеріал

Дослідили історію рідного краю та роль менонітів в розвитку сільського господарства, промисловості та транспорту. Діяльність менонітської громади була успішною завдяки самоорганізації та згуртованності.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «RESPECT THE PAST, CREAT THE FUTURE» Підготували :вчитель англійської мови Ромащенко Т.М., вчитель історії Кривова С.Д., учні 9А класу

Номер слайду 2

Завдання уроку: Застосування сучасних педагогічних технологій як форми організації навчання. Поєднання теорії і практики двох предметів, як вид навчального заняття (нетрадиційний вид уроку). Мета уроку:             навчальна:  створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок та вмінь, дати учням можливість побачити результати своєї праці і отримати від неї радість і задоволення, удосконалювати практичні навички роботи з різними джерелами історичних знань й уміння систематизувати і аналізувати вивчений матеріал, уміння працювати в групах; сформувати навички самоконтролю знань; провести інтеграцію з англійською мовою з метою виявлення спільних проблем.               розвивальна: Розвивати громадянську позицію, причетність до європейських цінностей та європейського громадянства, формувати усвідомлення власної ролі й значення в житті суспільства, розширювати знання учнів про європейські країни, традиції, звичаї; формувати інтерес до культури українців та інших народів, формувати особисту культуру життєдіяльності, уміння аналізувати факти,  навички комунікативного спілкування,  співставлення отриманої інформації  українською  й англійською мовами.  виховна: виховувати гордість та повагу до історії рідного краю, риси громадянина міста, що достойно позиціонує себе серед міст Європи.

Номер слайду 3

Тип уроку: інтегрований урок з історії рідного краю та англійської мови Обладнання:  словники, мультимедійний проектор, картки, відеоматеріали, ілюстративний матеріал, папір Педагогічні технології:  Інтеграція з англійською мовою Інтерактивні технології;          особистнісно орієнтовані технології; - технологія розвитку критичного мислення.   - інформаційно-комунікаційні технології. Методи: проблемний виклад, пошуковий, бесіда, аналіз мовних явищ Очікувані результати: 1. Знання історії свого міста,. 2. Уміння  спілкуватися, аналізувати 3. Застосування лексичного  матеріалу з англійської мови для створення власних висловлювань.

Номер слайду 4

Сайт діє з червня 2017 року в режимі on-line. Автор розробки-Ігор Гошовський. Кожен може зареєструватисядля дослідження власної геніалогії. Учні 9А класу зареєструвалися, щоб створити своє родинне дерево. Долучилися і вчителі.

Номер слайду 5

It is an interesting fact that in our school there are also descendants of mennonites. The communication with Beskibalna N. M. has become a vivid example of living history. This is what she said:

Номер слайду 6

Екскурсія Запоріжжям з Романом Акбашем

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Продовжуємо прогулянку по Шенвізе Віртуальна екскурсія Головна колоніальна пам'ятка - млин Нібура. В млин Нібура можна зайти. нині це арт-простір Лофт Млин. Cадиба Копа 1907 р. побудови. Майстерні з виготовлення сільсько-господарської техніки. Будинок Мінаєва — місце боїв робочих з урядовими військами у 1905 році (Соборний проспект, 6) Земська лікарня (нині — Обласна дитяча лікарня) Будівля першої теплоелектростанції Олександрівська

Номер слайду 9

Historians Task: to find and learn materials about the history of Mennonites in Zaporizhia region

Номер слайду 10

Historical reference Catherine II created certain conditions for the mennonites : gave eternal freedom from recruiting, dismissed from taxes for 10 years, 65 acres of land for each family, for 500 rubles for travel and purchase, materials for construction and procurement of inventory. The Mennonites had to provide troops passing through their settlements with apartments and to keep roads and bridges in a good condition. The settlers-Mennonites founded 27 colonies. The largest of them was Halbstadt (now Molochansk). At first, there were about 250 families. In 1809, 600 Protestant families joined them. Історична довідка Катерина II створила певні умови переселенцям: надала вічну свободу від рекрутської повинності, звільнила від податків впродовж 10 років, 65 десятин землі кожному сімейству, по 500 рублів на проїзд і придбання, матеріалів для будівництва та на закупівлю інвентарю. У свою чергу меноніти повинні були надавати квартири і підводи для військ, що проходили через їх поселення, тримати в справності дороги і мости. Поселенці-меноніти заснували 27 колоній. Найбільша з них — Гальбштадт (зараз Молочанськ). Спочатку їх було близько 250 сімейств. У 1809 р. до них долучились ще 600 протестантських родин.

Номер слайду 11

Lifestyle Уклад життя Mennonites were very hard-working, loved the order, had a sober way of life and helped each other. Their small families lived in large comfortable stone houses. Most Mennonites supported strict church discipline, disapproved marriages with representatives of other denominations. From time to time, representatives of a community gathered at a conference. Меноніти були дуже працьовиті, любили порядок, вели тверезий спосіб життя і допомагали один одному. Вони жили невеличкими сім’ями у великих зручних переважно кам’яних будинках. Більшість менонітів підтримували сувору церковну дисципліну, несхвально ставилися до шлюбів з представниками інших конфесій. Час від часу представники громад збиралися на конференції. Рішення, які там приймалися, мали обов’язкову силу для окремої громади тільки в тому випадку, якщо це затверджувала братерська рада конкретної громади. На конференціях старійшини мали право вирішального голосу, а проповідники та інші — право дорадчого голосу.

Номер слайду 12

The most important needs. Найважливіші потреби Mennonites highly appreciated literacy, considering it "the most important need of society." Children had to go to school. Almost every colony had a school. They were mostly primary schools in Khortytsia. Besides in Halbstadt there were higher institutions and craft schools. Communities of Mennonites paid special attention to education and upbrining of children. In most settlements, the communities created so-called "orphanages". Each Mennonite community worked independently, chose its own spiritual mentors and preachers. Меноніти дуже цінували грамотність, вважаючи її «найважливішою потребою суспільства». Між ними не було неписьменних. Діти обов’язково повинні були ходити до навчання. Майже в кожній колонії була школа. В основному це були однокласні навчальні школи на Хортиці. Окрім початкової в Гальбштадті діяли вищі заклади та ремісничі училища. Громади менонітів надавали особливого значення вихованню та освіті дітей, вважали писемність найважливішою потребою людини, вирізнялися працьовитістю, соціальним укладом життя, морально-етичними нормами. У більшості поселень громадами створювалися так звані «сирітські каси». Вони наглядали за майном сиріт, стежили за вихованням і навчанням дітей, які не мали батьків. Кожна менонітська громада діяла незалежно від іншої, обирала власних духовних наставників та проповідників. Для вирішення різноманітних питань громади скликали "загальні церковні збори", постанови яких ухвалював "конвент духовних старшин", що представляв інтереси менонітської громади перед урядом.

Номер слайду 13

Education Освіта Mennonite community paid a special attention to the upbringing and education of children, they considered written language was the most important need of people. They were hard-working, they lived according to moral and ethical standards. In the most settlements communities created so-called "orphan funds". They looked after the property of orphans, after the education and upbringing of children who had no parents. Each Mennonite community worked independently, chose their own spiritual leaders and preachers. Громади менонітів надавали особливого значення вихованню та освіті дітей, вважали писемність найважливішою потребою людини, вирізнялися працьовитістю, соціальним укладом життя, морально-етичними нормами. У більшості поселень громадами створювалися так звані «сирітські каси». Вони наглядали за майном сиріт, стежили за вихованням і навчанням дітей, які не мали батьків. Кожна менонітська громада діяла незалежно від іншої, обирала власних духовних наставників та проповідників. Для вирішення різноманітних питань громади скликали "загальні церковні збори", постанови яких ухвалював "конвент духовних старшин", що представляв інтереси менонітської громади перед урядом.

Номер слайду 14

Health care Турбота про здоров҆ я Mennonites paid great attention to the development of medical protection of their own community. In 1911, in the settlement of Kichkas, the Menonite community established the “Viphania" Hospital for 200 people for mentally ill and epileptics. In the colonies of the Molochansky Mennonite District, Halbstadt and Gnadenfeld, there were 3 private hospitals, two of them had X-ray rooms. Приділяли увагу меноніти розвитку медичного захисту власної громади. У 1911 р. в поселенні Кічкас на кошти менонітської громади було створено лікарню «Віфанія» на 200 місць для душевнохворих та епілептиків. У колоніях Молочанського менонітського округу Гальбштадт і Гнаденфельд діяли 3 приватні шпиталі, два з яких мали рентген-кабінети.

Номер слайду 15

Economic and cultural successes of mennonites were due to: Економічні та культурні успіхи менонітів були обумовлені: державною підтримкою, згуртованістю менонітської спільноти світоглядними рисами особливою організацією управління господарством. state support, solidarity of mennonite community, world view features, special organization of management

Номер слайду 16

Analysts Task: to find out how we can use the experience history of Mennonites in Zaporizhzhia region

Номер слайду 17

Роль менонітів у розвитку Запорізького краю The contribution of Mennonites to the economic development of the South of Ukraine, in particular the Zaporizhzhia region, is difficult to overestimate: this is the development of large areas of land, the introduction of crop rotation, and the massive cultivation of potatoes, and the cultivation of red steppe breeds of cows, and the launch of agricultural machinery, and finally the afforestation of wild steppes, improvement of its landscape, gradual growth of agricultural and industrial production and commodity turnover. Внесок діяльності менонітів в економічний розвиток Півдня України, зокрема Запорізького краю, важко переоцінити: це й освоєння великих масивів земель, і запровадження сівозміни, і розпочате масове вирощування картоплі, і розведення червоної степової породи корів, і започаткування сільськогосподарського машинобудування, зрештою – залісення дикого степу, поліпшення його ландшафту, поступове зростання сільськогосподарського й промислового виробництва та товарообігу.

Номер слайду 18

Present time Сьогодення Досвід менонітів, що переселились в кінці ХVІІІ - ХІХ ст. на незаселені степи півдня, став яскравим прикладом досягнення значних успіхів у розвитку Запорізького краю та створення власного добробуту. В Україні відбувається процес децентралізації влади та надання місцевим громадам можливості вирішувати самостійно свої проблеми життєдіяльності, брати на себе відповідальність за свої дії та покращувати якість власного життя.

Номер слайду 19

Отже, як досвід менонітів можна використати для реалізації політики децентралізації? 1) Активна громадська позиція. 2) Бачиш проблему-вирішуй. 3) Знай та поважай закони, обов’язки та права. 4) Допомагайте один одному. 5) Будьте згуртованими.

Номер слайду 20

Де ви можете на практиці застосувати ці знання? Цеброва Руслана-мер класу Самоврядування – один із головних принципів діяльності нашоїучнівської спільноти. Суть його полягає у реальній участі дітей в управлінні класу, школи. Досвід багатьох років доказує, що саме учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за яких несуть самі лідери – учні. Суттєвими рисами, якими наділені справжні лідери є: гнучкість, активність, ініціатива, дисципліна, добровільність, креативність, вихованість. Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання школи – знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті. Самоврядування школярів – необхідний компонент змісту сучасного виховання особи. Zemliansky-the president of our school: Self-government is one of the main principles of pupils’activity at our school. It means that each pupil take the real part in the management of class, school. Our experience proves that pupils’ self-government is not only independent decision of various questions but also independent implementation, perfomance, planning of various deeds, and pupils themselves are responsible for all these things. It is very important for real leaders to have such feature as : flexibility, activity, initiative, discipline, voluntarily, creativity, breeding. Nowadays we need new leaders:competent, responsible, able to generate new ideas and accept non-standard decisions. That is why the main task of new school is to find and support young people, whose vital position is directed on active part in public life. Self-government of schoolchildren is a necessary component of modern upbrining of each person.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Світ сьогодні відмовляється від конкуренції та закликає до співпраці. The world today refuses to compete and calls for cooperation. And we need to know English very well to cooperate with oter countries. Now another task for two groups. We propose you to watch video about the results of activity of a community and do the tasks. So to make a conclusion you have such tasks: The group of Historians –you have to choose true sentenes from the list, translate them into English and create a memo «An Active Citizen» The group of Analysts–you have to choose true proverbs from the list of different English proverbs,find Ukrainian equivalents and create a Roadmap «How to become succesful?»

Номер слайду 23

Номер слайду 24

ppt
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
30 грудня 2018
Переглядів
535
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку