Презентація Power Point по темах для учнів 5 класу за підручником А. Несвіт

Про матеріал
Пропонована презентація лексичних одиниць до кожної з тем ставить за мету надати допомогу учням правильно вимовляти слова, семантизувати й використовувати їх у мовленні, розвинути мовленнєву здогадку та креативне мислення.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Ходзінська Т. В. Тематичні презентації ЛО до уроків з англійської мови 5 клас за підручником А. Несвітвчитель англійської мови Купільської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Номер слайду 2

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇСЕКТОР ОСВІТИ ВОЛОЧИСЬКОЇ РАЙОННОЇДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Тематичні презентації ЛО до уроків з англійської мови 5 клас за підручником А. Несвіт. Волочиськ 2018

Номер слайду 3

Автор: Ходзінська Тетяна Вікторівна – вчитель англійської мови Купільської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Рецензент: Атаманчук Тетяна Федорівна, завідувач сектору освіти Волочиської РДАВикористання презентацій на уроках англійської мови надає можливість додатково закріпити та систематизувати одержану інформацію. Пропонована збірка презентація лексичних одиниць до кожної з тем ставить за мету надати допомогу учням правильно вимовляти слова, семантизувати й використовувати їх у мовленні, розвинути мовленнєву здогадку та креативне мислення.

Номер слайду 4

Зміст. Вступ. My Family and Friends. The Clothes We Wear. Food. Let’s Have a Rest!Nature and Weather. Around Great Britain and Ukraine. The Place Where I Live. Holidays and Traditions. School Life

Номер слайду 5

Вступ. Знання іноземної мови асоціюється із знанням слів, в той час як володіння мовою — з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексики у спілкуванні. Лексичні навички слід розглядати як найважливіший і невід'ємний компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчання лексичного матеріалу. Засвоєння іншомовної лексики передбачає безперервне накопичення і розширення словникового запасу,а також оперування ним у різних видах МД — аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов,безперечно, є комунікативно-орієнтований метод, який покликаний максимально наблизити учнів до реальних умов іншомовного середовища. А активне застосування комп'ютерних технологій є одним із засобів реалізації цього методу. Таким чином комп'ютер бере на себе велику частину рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності,а в учнів викликає інтерес та прагнення дізнатися щось нове. Отже, використання мультимедійних презентацій при вивченні англійської мови є потужним засобом підвищення продуктивності навчального процесу.

Номер слайду 6

My Family and Friends

Номер слайду 7

a family tree ['fæmli tri:]

Номер слайду 8

Parents [ 'pɛǝrǝnts]

Номер слайду 9

a husband ['hᴧzbǝnd] a wife [waif]

Номер слайду 10

a mother / mum ['mᴧðǝ]/ [mᴧm]

Номер слайду 11

a father / dad [ ‘fɑ:ðǝ] / [dæd]

Номер слайду 12

a sister ['sistǝ] a brother ['brᴧðǝ]

Номер слайду 13

a son /a daughter[sᴧn] / ['dɔ:tǝ]

Номер слайду 14

Grandparents ['ɡræn ‚ pɛǝrǝnts]

Номер слайду 15

a grandmother / granny [' ɡræn ‚ mᴧðǝ] / ['ɡræni]

Номер слайду 16

a grandfather/ grandpa ['ɡrænd ‚ fᴧ:ðǝ] /['ɡræn(d)pɑ:]

Номер слайду 17

a grandson ['ɡrænsᴧn] a granddaughter ['ɡræn ‚dɔ:tǝ]

Номер слайду 18

an aunt / an uncle ['ɑ:nt]/['ᴧƞkl]

Номер слайду 19

a cousin ['kᴧzn]

Номер слайду 20

friends ['frends]

Номер слайду 21

The Clothes We Wear

Номер слайду 22

a dress [dres] a skirt [skǝ:t]

Номер слайду 23

a sweater['swetǝ] a T- shirt['ti:∫ǝ:t]

Номер слайду 24

a blouse [blauz] a shirt [∫ǝ:t]

Номер слайду 25

jeans [dʒi:nz] trousers [' trauzǝz]

Номер слайду 26

a jacket ['dʒækit] a coat ['kout]

Номер слайду 27

shoes ['∫u:z] boots ['bu:ts]

Номер слайду 28

a hat [hæt] a cap [kæp]

Номер слайду 29

a tie [tai] a scarf [skɑ:f]

Номер слайду 30

shorts [ʃɔ:ts] a pair of tights [pɛǝ ɔv taits]

Номер слайду 31

a pair of socks [pɛǝ ɔv sɔk] gloves [ɡlᴧvs]

Номер слайду 32

a suit [s(j)u:t] a uniform ['ju:nifɔ:m]

Номер слайду 33

a jumper ['dʒᴧmpǝ] an anorak ['anərak]

Номер слайду 34

FOOD

Номер слайду 35

SANDWICH ['sænwitʃ]

Номер слайду 36

HONEY ['hΛni]

Номер слайду 37

SALAD ['sæləd]

Номер слайду 38

HAM [hæm]

Номер слайду 39

MEAT [mi:t]

Номер слайду 40

SAUSAGE ['sɔsidʒ]

Номер слайду 41

CHICKEN ['tʃikin]

Номер слайду 42

SOUP [su:p]

Номер слайду 43

PIZZA ['pi:tsə]

Номер слайду 44

MASHED POTATOES [mæʃt pə'teitəuz]

Номер слайду 45

FRENCH FRIES [frentʃ fraiz]

Номер слайду 46

BREAD [bred]

Номер слайду 47

FISH [fiʃ]

Номер слайду 48

EGG [eg]

Номер слайду 49

OIL [ɔil]

Номер слайду 50

BUTTER ['bΛtǝ]

Номер слайду 51

MILK [milk]

Номер слайду 52

SOUR CREAM [' sauə kri:m]

Номер слайду 53

CHEESE [tʃi:z]

Номер слайду 54

ICE – CREAM [ais'kri:m]

Номер слайду 55

PIE [pai]

Номер слайду 56

CHOCOLATE ['tʃɔklǝt]

Номер слайду 57

CANDY ['kændi]

Номер слайду 58

JUICE [dʒu:s]

Номер слайду 59

COFFEE ['kɔfi]

Номер слайду 60

Let’s Have a Rest

Номер слайду 61

to listen to music – [lis(ǝ)n tu: 'mju:zik]

Номер слайду 62

to read magazines – [ ri:d maɡǝ'zi:n]

Номер слайду 63

to watch cartoons – [ wɒtʃ kɑ:'tu:ns]

Номер слайду 64

to play games – ['plei ɡeimz]

Номер слайду 65

to go for a walk – [ɡǝʊ fɔ: wɔ:k]

Номер слайду 66

to go to birthday parties – [ɡǝʊ tu:'bǝ:өdei 'pɑ:tiz]

Номер слайду 67

Places to go

Номер слайду 68

a theatre [‘өiǝtǝ]

Номер слайду 69

a cinema ['sinimǝ]

Номер слайду 70

a museum [mju:‘ziǝm]

Номер слайду 71

a zoo [zu:]

Номер слайду 72

an Art gallery [ɑ:t 'ɡælǝri]

Номер слайду 73

a circus ['sǝ:kǝs]

Номер слайду 74

Nature and Weather

Номер слайду 75

a winter ['wintǝ]

Номер слайду 76

a spring [spriŋ]

Номер слайду 77

a summer ['sʌmǝ]

Номер слайду 78

an autumn ['ɔ:tǝm]

Номер слайду 79

cloudy ['klaudi]

Номер слайду 80

cold ['kould]

Номер слайду 81

hot ['hɔt]

Номер слайду 82

foggy ['fɔɡi]

Номер слайду 83

windy [windi]

Номер слайду 84

rainy ['reiny]

Номер слайду 85

frosty ['frɔsti]

Номер слайду 86

snowy ['snoui]

Номер слайду 87

storm [stɔ:m]

Номер слайду 88

sunny ['sʌny]

Номер слайду 89

warm [wɔ:m]

Номер слайду 90

Around Great Britain and Ukraine

Номер слайду 91

England / London – [ˈɪŋɡlənd] / [ˈlʌndən]

Номер слайду 92

Scotland / Edinburgh – [ˈskɒtlənd] / [ˈɛdɪnbərə]

Номер слайду 93

Wales / Cardiff – [weɪlz] / [ˈkɑːdɪf]

Номер слайду 94

Northern Ireland – [ˈnɔːð(ə)nˈaɪə,lənd] Belfast – [ˈbɛlfɑːst]  

Номер слайду 95

to meet new friends ['mi:t 'nj:u 'frends]

Номер слайду 96

to enjoy nature [ɪnˈdʒɔɪ ˈneɪtʃə]

Номер слайду 97

to eat traditional food [iːt trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l fuːd]

Номер слайду 98

to visit museums [ˈvɪzɪt mjuːˈzɪəms]

Номер слайду 99

to take photos [teɪkˈfəʊtəʊz]

Номер слайду 100

to buy souvenir [baɪ ˌsuːvəˈnɪə]

Номер слайду 101

Ukraine / Kyiv – [juːˈkreɪn] / [ˈkiːɛv]

Номер слайду 102

The National Flag [ˈnaʃ(ə)n(ə)l flæɡ]

Номер слайду 103

The Trident [ˈtrʌɪd(ə)nt]

Номер слайду 104

The Ukraine Anthem [juːˈkreɪnɪən ˈanθəm]

Номер слайду 105

The Place Where I Live

Номер слайду 106

a post office [ˈpəʊstˌɒfɪs]

Номер слайду 107

a bus stop [bʌs stɔp]a bus station[bʌsˈsteɪʃ(ə)n]

Номер слайду 108

a cafe [ˈkafeɪ]

Номер слайду 109

a railway station[ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃ(ə)n]

Номер слайду 110

a supermarket[ˈsuːpəmɑːkɪt]

Номер слайду 111

a school [skuːl]

Номер слайду 112

a museum [mjuːˈzɪəm]

Номер слайду 113

a cathedral [kəˈθiːdr(ə)l]

Номер слайду 114

a fountain [ˈfaʊntɪn]

Номер слайду 115

a church [tʃəːtʃ]

Номер слайду 116

a cinema [ˈsɪnɪmə]

Номер слайду 117

a square [skwɛː]

Номер слайду 118

a park [pɑːk]

Номер слайду 119

a taxi rank [ˈtæksi ræŋk]

Номер слайду 120

a bank [bæŋk]

Номер слайду 121

a monument[ˈmɒnjʊm(ə)nt]

Номер слайду 122

a travel agency[ˈtrav(ə)lˈeɪdʒ(ə)nsi]

Номер слайду 123

a bridge [brɪdʒ]

Номер слайду 124

a castle [ˈkɑːs(ə)l]

Номер слайду 125

a hotel [həʊˈtɛl]

Номер слайду 126

Holidays and Traditions

Номер слайду 127

Easter [ˈiːstə]

Номер слайду 128

Mother's Day [ˈmʌðəzˌdeɪ]

Номер слайду 129

Christmas [ˈkrɪsməs]

Номер слайду 130

New Year's Day [ njuːˈjɪəz ˌdeɪ]

Номер слайду 131

Halloween [haləʊˈiːn]

Номер слайду 132

May Day[ˈmeɪdeɪ]

Номер слайду 133

Independence Day [ɪndɪˈpɛnd(ə)ns deɪ]

Номер слайду 134

Victory Day [ˈvɪkt(ə)ri deɪ]

Номер слайду 135

The Day of Knowledge[ðə: deɪ ɔfˈnɒlɪdʒ]

Номер слайду 136

St. Valentine's Day[seɪnt ˈvaləntʌɪnz deɪ]

Номер слайду 137

St. Nicholas' Day[seɪnt ˈnɪkələs deɪ]

Номер слайду 138

Women's Day[ˈwɪmɪns deɪ]

Номер слайду 139

Constitution Day [kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n deɪ]

Номер слайду 140

School Life

Номер слайду 141

a pen [pen] a pencil [ˈpɛns(ə)l]

Номер слайду 142

a textbook [ˈtɛks(t)bʊk] an exercise book [ˈeksəsaɪz bʊk]

Номер слайду 143

a schoolbag a watch [ˈsku:lbæg]  [wɒtʃ]

Номер слайду 144

a ruler an eraser [ˈru:lə] [ɪˈreɪzə]

Номер слайду 145

a mobile telephone a CD[ˈməʊbʌɪl fəʊn] [ˌsi:ˈdi:]

Номер слайду 146

a marker a stapler [ˈmɑ:kə] [ˈsteɪplə ]

Номер слайду 147

a diary a dictionary [ˈdʌɪəri] [ˈdɪkʃ(ə)n(ə)ri]

Номер слайду 148

a pair of scissors –[peə ɒf ˈsɪzəz]

Номер слайду 149

a bottle of glue – [ˈbɒt(ə)l ɒf ɡlu:]

Номер слайду 150

a pencil box – [ˈpɛns(ə)l bɒks]

Номер слайду 151

a pencil sharpener – [ˈpɛns(ə)l ˈʃɑ:pənər]

Номер слайду 152

Maths [maθs]

Номер слайду 153

History [ˈhɪst(ə)ri]

Номер слайду 154

Ukrainian [ju:ˈkreɪnɪən]

Номер слайду 155

Ukrainian Literature [ju:ˈkreɪnɪən ˈlɪt(ə)rətʃə]

Номер слайду 156

English [ˈɪŋɡlɪʃ]

Номер слайду 157

Nature Study [ˈneɪtʃə ˈstʌdi]

Номер слайду 158

Art [ɑ:t]

Номер слайду 159

Music [ˈmju:zɪk]

Номер слайду 160

Physical Education [ˈfɪzɪk(ə)l ɛdʒʊˈkeɪʃ(ə)n]

Номер слайду 161

Drawing [ˈdrɔ:ɪŋ]

Номер слайду 162

Handicraft [ˈhandɪkrɑ:ft]

pptx
Додано
29 липня 2018
Переглядів
397
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку