Презентація: "Проблемна тема".

Про матеріал
В презентації розкривається проблемна тема, над якою вчитель працював протягом п'яти років: «Формування життєвих компетентностей у здобувачів освіти засобами проєктної технології». Ця тема актуальна для сучасного навчання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проблемна тема: «Формування життєвих компетентностей у здобувачів освіти засобами проєктної технології». Вчителя обслуговуючої праціЗапорізької гімназії № 24 Фещенко Ольги Павлівни

Номер слайду 2

Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості. Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.

Номер слайду 3

Здобувач освіти – високодуховна особистість. Здобувач освіти – здорова особистість. Здобувач освіти – громадянин. Здобувач освіти – професіонал. Здобувач освіти – сім’янин. Життєва компетентність здобувача освіти

Номер слайду 4

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація учнів, формування їхньої  національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Номер слайду 5

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГА: допомогти молоді не розгубитися в нестабільному суспільстві, виробити захисні механізми, навчити самостійно вирішувати життєві проблеми,знайти своє професійне місце в суспільствіНАВЧИТИ;ВИХОВАТИ;СФОРМУВАТИ ФАХІВЦЯ

Номер слайду 6

Ключова компетентність – це знання, уміння і навички у комплексі зі сформованою життєвою позицією учня. У формуванні ключових компетентностей беруть участь усі навчальні предмети, інтегруючи процес навчання навколо них. Кожен предмет, маючи власний компетентнісний потенціал, вносить свій внесок у формування ключових компетентностей, тобто у творення навчального середовища української школи.

Номер слайду 7

Міжпредметні зв'язки Трудове навчання. ГеографіяІсторія. Математика. Хімія. Література. Фізика

Номер слайду 8

Одним із головних завдань нашої гімназії є підготовка здобувачів освіти до самостійного життя. У розв’язанні цього завдання велика роль належить предмету трудове навчання. Завдання щодо формування у здобувачів освіти життєвих компетентностей стоять переді мною, як вчителя трудового навчання та технологій.

Номер слайду 9

Шляхи формування компетентностей учнів на уроках трудового навчання та технологій

Номер слайду 10

Закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина та Державна національна програма «Освіта» підкреслюють, що завданнями загальної середньої освіти є: • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдаровань, наукового світогляду; • підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; • виховання громадянина України. Школа сьогодення вимагає від нас, педагогів, творчого підходу до роботи з учнями. Мабуть тому метод проєктів займає все більш чільне місце в педагогічній практиці.

Номер слайду 11

Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів на уроках трудового навчання до проєктної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.

Номер слайду 12

Діяльність над проєктом допомагає учням включитися в активну соціальну дію, подолати суб’єкт – об’єктну педагогічну парадигму. Проєкт – це результативна дія.

Номер слайду 13

Проєкт – це творча діяльність, яка дозволяє нам досягнути мети або вирішити проблему. Проєкт передбачає створення ідеї нового виробу, його виготовлення, а також оформлення відповідної документації. Під час виконання кожного проєкту здобувачи освіти знайомлятьсяз технологіями та навчаються виконувати різні технологічні операції.

Номер слайду 14

Проєктна діяльність - це інноваційна технологія, що руйнує шкільну рутину. Школа сьогодення вимагає від нас, педагогів, творчого підходу до роботи з учнями. Мабуть тому метод проєктів займає все більш чільне місце в педагогічній практиці. Цей метод дає можливість в стінах школи формувати життєві компетентності, творчу особистість, пробуджує і розвиває в дитині талант, дає можливість дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізує їх соціальні потреби, формує мотивацію до навчання.

Номер слайду 15

Що являє собою метод навчальних проєктів?З точки зору здобувача освіти – це можливість робити щось цікаве самостійно, в групі. Це діяльність, яка дозволяє:проявити себе, спробуватисвої сили, використати свої знання;направляти знання і вміння на вирішення проблеми, коли результат носить практичний характер;принести користь, показатидосягнутий результат

Номер слайду 16

Метод проєктів є  ефективним, оскільки стимулює практичну проєктну діяльність школярів та дозволяє формувати весь набір компетентностей. Проєктна технологія  дозволяє успішно формувати ключові компетентності особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, інформаційні, соціальні, компетентності  пов’язані з життям в багатокультурному суспільстві, з навичками вчитися все життя; а головне, спрямована на реалізацію творчого потенціалу учнів.  Робота над проєктом - це творча праця учня на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. 

Номер слайду 17

Основні складові етапи проєктування виробу: І етап - організаційно-підготовчий ІІ етап - конструкторський ІІІ етап - технологічний Іv етап - заключний

Номер слайду 18

I. Організаційно-підготовчий етап• Визначення проблеми, яка спонукає до діяльності.• Постановка мети й завдань проекту.• Проведення міні-маркетингових досліджень, спрямованих на вибір об’єкта про-ектування та доцільність його виготовлення.• Підготовка історико-технологічної довідки про об’єкт проектування.• Аналіз виробів-аналогів та пошук варіантів їх удосконалення.• Обґрунтування вибору кращої ідеї для реалізації проекту на основі проведенихдосліджень.

Номер слайду 19

Я вважаю, що один із шляхів, який допомагає досягти самореалізації, є мотивація. Наприклад, працюючи над першим етапом проєкту, мотивуючи навчальну діяльність, учитель може ставити запитання: Які зразки об’єктів вам більше сподобалися? Який би ви об’єкт запропонували? Які інформаційні джерела можна використати для створення об’єкта?  Такі запитання збуджують пізнавальний інтерес до теми і допомагають здобувачу освіти відчути можливість удосконалити його знання й уміння для розв’язання поставленого завдання.

Номер слайду 20

Я знаю і можу пояснити. Що є механізмом?Я вмію досліджувати й експериментувати. Як це влаштовано та працює!?Я можу застосовувати знання. Виготовлення затискної струбцини

Номер слайду 21

Що таке папероплетіння?Папероплетіння (газетоплетіння, паперове лозоплетіння) - це плетіння з паперової лози різноманітнихдекоративних та ужиткових предметів, вид рукоділля.

Номер слайду 22

Велику роль відіграє пізнавальний інтерес, який характеризується тим, що у школярів виникають не тільки проблемні питання або пізнавальні ситуації, але й бажання самостійно їх вирішувати. В центрі уваги на цій стадії інтересу не отримання готового матеріалу, готової інформації і не сама робота за зразком, а пізнавальне завдання.    

Номер слайду 23

Пошук інформації. Історичні відомості про об’єкт виготовлення.Історія та сучасність. Підві́сок, підвіска — прикраса, що підвішувалася на ланцюжку, чи мотузці. Найчастіше носилася на шиї, але деколи і на поясі, головному уборі, чи одязі. У різні історичні періоди функції підвіска були різними — від магічних, тоді вони виконували функцію амулету (напр. лунниця), до винятково естетичних, наприклад, кулони. Підвісок, що привішувався до ікон, вотуми, відігравали роль релігійних пожертв. Види підвісок:- Аксельбант. Китиця Брелок Кулон Нецке

Номер слайду 24

II. Конструкторський етап.• Конструювання виробу.• Опис конструкції виробу та обрання матеріалів для її виготовлення.• Розробка конструкторсько-технологічної документації, необхідної для виготовлення виробу.• Підбір інструментів, пристосувань та обладнання для роботи.• Економічне та екологічне обґрунтування доцільності виконання проекту.

Номер слайду 25

Створення ескізів.

Номер слайду 26

Графічні зображення: а - креслення деталі; б - ескіз. Нанесення числових розмірів: а - лінійних; б - кутових

Номер слайду 27

Усе, з чого ми виготовляємо вироби називають конструкційними матеріалами. Розрізняють природні та штучні конструкційні матеріали. Наприклад: деревина, залізо, пластмаса, скло, каучук та ін. Для того щоб створити виріб необхідно мати не лише зображення цього виробу, але й відповідні знання про матеріали, з яких буде виготовлятися виріб.

Номер слайду 28

№Назва матеріалу. Приблизна кількість1 Визнач, які матеріали потрібні тобі для роботи та їхню кількість. Дай відповідь на запитання: Як властивості конструкційних матеріалів впливатимуть на технологію обробки деталей?

Номер слайду 29

Дати назву інструменту і визначити його призначення. Виконай завдання

Номер слайду 30

У своїй роботі я практикую методики групової роботи: «Мозаїка”, «Секрети творчості», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Що в кулаці?», кросворди, ребуси та інше. Форма «Мозкового штурму” може мати і проблемні запитання: які мірки й величини необхідно знати, приступаючи до побудови креслення викрійки поясного виробу? Як розрахувати кількість матеріалу для даного виробу?

Номер слайду 31

Здобувачам освіти пропоную розгадування цікавих кросвордів, розв'язок яких буде ключове слово нової теми чи узагальнення знань.

Номер слайду 32

Номер слайду 33

III. Технологічний етап.• Визначення оптимальної технології виготовлення проєктного виробу.• Складання технологічної карти на виготовлення виробу.• Виготовлення об’єкта проєктування, дотримання правил безпечної праці під час роботи.

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Для підвищення зацікавленості учнів до роботи над виготовленням  виробів вчитель повинен навчати різноманітним технологіям роботи з матеріалами. Ці технології можуть бути як традиційними, так і новітніми. З кожним роком зростає кількість проєктів, поліпшується їх якість, зростає рівень самостійності під час їх виконання.

Номер слайду 36

Деякі розмічальні та вимірювальні інструменти (а, б), прийоми роботи (в, г)Робота розмічальними інструментами. Столярний кутник

Номер слайду 37

Для формування життєвих компетентностей учнів у своїй роботі я практикую традиційні та інноваційні технології організації навчальної діяльності. Свою діяльність спрямовую на формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності.    Інноваційним підходом до викладання уроків трудового навчання вважаю проведення уроків у нетрадиційному форматі.

Номер слайду 38

Нетрадиційні типи уроків: Уроки-фантазії: урок-казка, урок-сюрприз. Уроки у формі суспільної практики:дослідження, інтерв'ю, репортаж. Уроки-імітації діяльності установ організацій: учена рада, виробництва іграшок та ін. Уроки у формі публічного спілкування:прес-конференція, аукціон, дискусія, діалог. Уроки у формі змагань та ігор:конкурс, турнір, КВК, рольова гра, вікторина. Орієнтовані здебільшого на підвищення інтересу учнів до навчання, а не на його результативність.

Номер слайду 39

Також, на мій погляд, найефективнішими методиками по формуванню життєтворчих компетенцій на уроках трудового навчання відіграють творчі завдання, які містять у собі елементи невідомого і мають, як правило, кілька неправильних відповідей. Наприклад, може бути використана притча, легенда або поставлене проблемне завдання: поєднати в одному виробі іграшку і накривку на чайник чи грілку, іграшку і органайзер. Виконуючи такі завдання у малих групах, діти мають змогу реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги, співробітництва, до активного засвоєння навчального матеріалу, особливо на етапах поглиблення і закріплення знань, узагальнення вивченого матеріалу.

Номер слайду 40

Завдання.

Номер слайду 41

Метод проєктів спрямований не на просте оволодіння деякою сумою знань, чи навіть їх системою, а на розвиток умінь вирішувати проблеми, показувати практичне використання знань. В основі методу проєктів знаходиться розвиток пізнавальних навичок школярів, умінь самостійно конструювати свої знання.

Номер слайду 42

Урок «Відкритих думок» - під час цього уроку  використовую метод роботи учнів у групах та парах. Це надихає дітей до співпраці, взаємодопомоги та спілкуванню. Вирішення проблемних питань проходить під час обговорення, учні знаходять правильні відповіді та виконують завдання разом.

Номер слайду 43

Нестандартні підходи дозволяють проводити уроки з нетрадиційною структурою, включаючи нетрадиційні запитання, форми повторення, закріплення, та ін. Це уроки типу «КВК», вікторини,  бінарні уроки. Наприклад, чудово можна розвивати в учнів логічне мислення та пізнавальний інтерес до музичного мистецтва, виконуючи практичні завдання та співаючи пісні; до історії, розповідаючи про символіку житла; до природознавства, та української літератури.

Номер слайду 44

IV. Заключний етап• Виконання економічних розрахунків.• Комплексна оцінка виробу.• Аналіз власної діяльності на кожному з етапів проєктування та підбиття підсумків роботи над проєктом.• Презентація творчого проєкту.

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Номер слайду 47

Урок експрес – творчості. В ході уроку даю можливість учням презентувати себе, а саме розповісти про свої захоплення, показати міні майстер – класи улюбленої справи чим вони займаються у вільний час.

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Ми, вчителі, повинні сприяти формуванню ключових компетентностей школярів.  Адже сьогодні соціуму потрібні учні та випускники, готові змінюватись та пристосовуватись до нових потреб життя, оперувати  й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Отже, формування життєвих  компетентностей в учнів на уроках трудового навчання дозволяє повною мірою розкрити природні здібності дитини: неординарність думок, спроможність до висловлювання та застосування на практиці різноманітних ідей, можливість здійснювати свій вибір, знайти себе у світі та відкрити світ у собі. 

Номер слайду 50

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Технології, Презентації
Додано
26 лютого
Переглядів
228
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку