Презентація ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Про матеріал
Дана презентація містить мою обробку статті Докучиної Т.О. яка вивчає проблему профорієнтації дітей з особливими освітніми проблемами та належить для перегляду психологів та педагогів навчальних закладів
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Номер слайду 2

Здійснення профорієнтаційної роботи є важливим завдання сучасного закладу освіти. Визначено, що профорієнтаційна робота має декілька компонентів. Професійна діагностика Професійне інформування. Професійне консультування. Професійний вибір Професійна адаптація

Номер слайду 3

Встановлено, що основними напрямами реалізації завдань профорієнтаційної роботи в умовах інклюзивного навчання є: робота з учнями з особливими освітніми потребами з урахуванням категорії порушень психофізичного розвитку та потреб ринку праці;співпраця з професійно-технічними та вищими закладами освіти, службами зайнятості, роботодавцями;залучення батьків до співпраці.

Номер слайду 4

Актуальність проблеми дослідження.«Завданням закладів загальної середньої освіти є формування в учнів бажання реалізувати себе у професійно-трудовій діяльності, розвиток професійно спрямованої мотивації навчання, допомога у здійсненні професійного вибору. Відповідно до Концепції Нової української школи значна увага має приділятись розвитку готовності учнів до свідомого життєвого вибору, самореалізації, трудової діяльності. Одним із шляхів вирішення визначених завдань є активізація та удосконалення профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти. Зокрема, впровадження інклюзивного навчання має передбачати новий підхід до здійснення профорієнтаційної роботи у закладі освіти, оскільки потребує урахування особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.»

Номер слайду 5

Здійснення профорієнтаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетних завдань закладу освіти, оскільки професійне навчання та майбутня трудова діяльність сприятимуть їхній успішній соціалізації та реалізації як повноцінної особистості, члена суспільства.

Номер слайду 6

Профорієнтаційна робота являє собою комплекс медичних, педагогічних, психологічних, соціальних заходів, спрямованих на активізацію професійного самовизначення, виявлення здібностей, інтересів, можливостей індивіда, які впливають на вибір професії . Основною метою профорієнтаційної роботи є сприяння професійному самовизначенню особистості для реалізації трудового потенціалу в майбутньому.

Номер слайду 7

У профорієнтаційній роботі виділяють декілька взаємопов’язаних компонентів Професійна діагностика – психолого-педагогічна та медикофізіологічна оцінка розвитку учнів з метою визначення професійно важливих властивостей та якостей; Професійне інформування – система заходів спрямованих на формування в учнів уявлень і знань про особливості професій, потреб суспільства з метою правильного професійного самовизначення; Професійне консультування – надання допомоги учневі у професійному самовизначенні на основі вивчення її професійно важливих властивостей та якостей; Професійний вибір – надання допомоги учневі у виборі конкретної професії на основі здібностей, інтересів, умов майбутнього працевлаштування; Професійна адаптація – система заходів, яка спрямована на забезпечення успішної адаптації індивіда до професійно-трудової діяльності.

Номер слайду 8

Здійснення профорієнтаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання потребує впровадження нових форм і методів роботи, оновлення організаційнометодичного підходу щодо реалізації її завдань. Доцільним є перейняття досвіду закладів спеціальної освіти щодо профорієнтаційної роботи. В умовах інклюзивного навчання ефективним буде поєднання загальної та спеціальної системи профорієнтаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Нік Вуйчич 

Номер слайду 9

У спеціальному закладі освіти може бути професійно-трудове навчання, що передбачає здобуття учнями певних професій з метою майбутнього працевлаштування. Тому реалізація компонентів профорієнтаційної роботи та їхніх завдань відбувається в іншій концепції, ніж в звичайній освітній школі зокрема, професійний вибір та адаптація здійснюється у процесі професійно-трудового навчання учнів у закладі освіти.

Номер слайду 10

В умовах інклюзивного навчання реалізація завдань профорієнтаційної роботи має здійснюватися командою психологопедагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, основна роль серед яких у цьому відводиться фахівцям психологічної служби закладу освіти. Сприяння соціальному і професійному визначенню особистості з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів можливостей дітей з особливими освітніми потребами.

Номер слайду 11

Розглянемо особливості профорієнтаційної роботи в умовах інклюзивного навчання. У загальному проведення профорієнтаційних заходів має відбуватись з урахуванням вікових та психофізичних особливостей учнів, потреб ринку праці. Проте у роботі з учнями з особливими освітніми потребами обов’язково слід враховувати стан здоров’я дітей, характер та ступінь порушення функціональних систем організму,можливі протипоказання до певних видів професій.

Номер слайду 12

Сприяння професійному самовизначенню передбачає визначення професійної придатності учнів та доступності професій для них. Це є завданням професійної діагностики, яку здійснюють практичний психолог, соціальний педагог, педагоги, медичний працівник закладу освіти, кожен з яких має певну сферу своєї компетентності, в межах якої й здійснює вивчення школяра. Професійна діагностика дітей з особливими освітніми потребами має відбуватись з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку учнів, що потребує використання адаптованих методик психолого-педагогічної оцінки. Наступним компонентом профорієнтації є професійне інформування, сутність якого полягає в ознайомленні учнів з світом професій, їхніми характеристиками та вимогами щодо працівника. Необхідною умовою ефективності професійного інформування є знайомство дітей з с особливими освітніми потребами з доступними для них професіями. Все це не обмежує право дітей бути ознайомленими з різними професіями, незалежно від можливості їхнього опанування. З метою ефективного професійного інформування фахівці закладу освіти з інклюзивним навчання повинні чітко знати доступні професії для дітей з особливими освітніми потребами різних категорій, вивчати ринок праці та можливість реалізації учнів у тих чи інших видах трудової діяльності.

Номер слайду 13

Особливої уваги у здійсненні профорієнтаційної роботи потребує професійне консультування, основною метою якого є надання допомоги учневі усвідомити свої потенційні можливості, інтереси, а також стимулювати до правильного вибору майбутньої професії. Саме професійне консультування має стати пріоритетним завданням психологічної служби зак- ладу освіти, оскільки дає можливість на основі резуль- татів професійної діагностики сприяти правильному вибору майбутньої професії з урахуван- ням власних можливостей та бажань.

Номер слайду 14

У процесі професійного консультування слід сприяти самоусвідомленню учнів, формувати адекватну самооцінку, вміння здійснювати самоаналіз та співвідносити свої можливості, здібності з вимогами до професії. Необхідним є формування в учнів розуміння різниці між «хочу» і «можу». При цьому вагомим є не нав’язування учням їхньої неможливості виконання певних видів діяльності через фізичну чи психічну неповносправність, а розкриття позитивних аспектів доступних професій шляхом розвитку адекватної самооцінки та відповідних професійних інтересів. Ресторан "Сніг на голову", Харків

Номер слайду 15

Вибір професії має здійснювати учень, проте стимулювання професійного самовизначення слід здійснювати у тісній співпраці з батьками, оскільки їхній вплив на вибір майбутньої професії відіграє важливу роль. Крім того необхідним є залучення соціальних служб, роботодавців, закладів професійно-технічної та вищої освіти для здійснення профорієнтаційної роботи. Наявність такої співпраці забезпечує можливість реалізації завдань професійної адаптації до майбутньої професії під час її здобування або ж у процесі трудової діяльності

Номер слайду 16

умови успішного здійснення профорієнтаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзіїРеалізація завдань профорієнтаційної роботи з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами; Здійснення комплексної професійної діагностики дітей з урахуванням особливостей психофізичного розвитку;Розвиток професійно-спрямованої мотивації на доступні професії для дітей з особливими освітніми потребами;Залучення закладів професійно-технічної та вищої освіти з попереднім вивчення можливостей якісного професійного навчання учнів у цих закладах освіти, наявність відповідних умов; Залучення працівників служби зайнятості, роботодавців з метою ознайомлення з можливостями подальшого працевлаштування;Вивчення попиту ринку праці та надання сучасної професійної інформації щодо потенційних видів трудової діяльності для дітей з особливими освітніми потребами (оновлення та розробка бази професіограм з урахуванням доступності професій для різних категорій дітей); Проведення систематичного інформування та консультування учнів з метою надання допомоги у професійному самовизначенню;Залучення батьків до здійснення профорієнтаційної роботи, надання їм консультацій та врахування їхньої думки щодо майбутньої професії учнів з особливими освітніми потребами;Злагоджена робота усіх фахівців команди психологопедагогічного супроводу з метою реалізації завдань профорієнтаційної роботи та ін

Номер слайду 17

Проблеми, що постали перед суспільством та способи їх вирішення. На базі Рівненської міської лікарні вже близько трьох місяців діє пілотний проект не лише для Рівного а усієї України. Його унікальність полягає у працевлаштуванні та соціалізації людей із порушеннями роботи опорно-рухового апарату. Проект для соціалізації та працевлаштування людей з особливими потребами «Іди і роби» https://itvmg.com/news/idi-i-robi---proekt-dlya-sotsializatsii-ta-pratsevlashtuvannya-lyudey-z-osoblivimi-potrebami-startuvav-u-rivnomu-video-67745 Знайти роботу людині з інвалідністю нелегко, але можливо, а суспільний стереотип щодо нездатності таких громадян повноцінно працювати, не відповідає дійсності, - переконують у службі зайнятості. Стаття: «Чи реально знайти роботу людям з особливими потребами?» https://monitor.cn.ua/ua/economics/51557

Номер слайду 18

Отже, профорієнтаційна робота є пріоритетнимзавданням закладів освіти, оскільки сприяє майбутній трудовійсоціалізації дітей. В гості до сонячних людей: як працюють інклюзивні кафе та ресторани в Україні https://rubryka.com/article/inclusive-cafes/

Номер слайду 19

Презентацію підготувала практичний психолог Чкаловського опорного ліцею Лебедин Наталя Володимирівна. Матеріали: Стаття Докучиної Тетяни Олександрівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних та інклюзивних закладах освіти, підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзії https://aqce.com.ua/download/publications/539/497.pdf/ 2024 рік

pptx
Додано
5 січня
Переглядів
320
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку