Презентація "ШПЗ. Практичний семінар«Особливості викладання астрономії в 11 класі» "

Про матеріал

ШПЗ. Практичний семінар«Особливості викладання астрономії в 11 класі» \

Матеріал містить порівнялну характеристику програм з астрономії, а також приктичні приклади дидактичних матеріалів які використовуються на уроці

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ШПЗ. Практичний семінар«Особливості викладання астрономії в 11 класі» Виконала учитель фізики та астрономії ХЗОШ І-ІІІ ст №131 Кузнецова Олена Олексіївна

Номер слайду 2

... У наших руках — найбільша з цінностей світу — Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути, очистити від усього зайвого. В. О. Сухомлинський

Номер слайду 3

Місія Нової української школи Навчити дітей користуватися знаннями у реальному житті ще змалечку – одне з найголовніших завдань Концепції "Нова українська школа”. Допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Номер слайду 4

Головною метою вивчення астрономії є формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому. Викладання астрономії на базовому рівні ставить за мету дати учням основи знань з усіх напрямків астрономії, приділивши головну увагу висвітленню тих понять, які є загальнокультурним надбанням і необхідні людині у повсякденному житті. Основні завдання вивчення астрономії за даною програмою ґрунтуються на вимогах Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і зводяться до того, що випускники загальноосвітніх навчальних закладів мають:— знати лічбу часу й календарі, орієнтуватися на місцевості за допомогою небесних світил, вміти пояснювати явища добового й річного руху небесних тіл; — розуміти причини сонячних і місячних затемнень, появи комет і метеорів, знати будову Сонячної системи; — знати, які небесні тіла складають Всесвіт і чим вони відрізняються (планети, планетні системи, зорі, скупчення зір, галактики, скупчення галактик), знати в загальних рисах про походження Сонячної системи та Всесвіту;— знати, якими засобами ведуться астрономічні дослідження з поверхні Землі та за межами земної атмосфери;— розрізняти “астрономію” й “астрологію”; розуміти, що астрологія є реліктом історії розвитку ци­вілізації і її принципи науково не обґрунтовані. Мета дисципліни “Астрономія”

Номер слайду 5

Астрономія є однією з найдавніших наук. Доісторичні культури залишили після себе такі астрономічні артефакти як давньоєгипетські пам'ятники і Стоунхендж. А перші цивілізації вавилонян, греків, китайців, індійців і майя вже проводили методичні спостереження нічного небосхилу. Після винаходу телескопа розвиток астрономії було значно прискорено. Історично астрономія включала в себе астрометрію, навігацію по зірках, наглядову астрономію, створення календарів і навіть астрологію. У наші дні професійна астрономія часто розглядається як синонім астрофізики. У XX столітті астрономія розділилася на дві головні гілки: спостережну і теоретичну. Спостережна астрономія - це отримання спостережних даних про небесні тіла, які потім аналізуються.

Номер слайду 6

Типові освітні програми«Фізика і астрономія 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.; «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.;«Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. Учитель:здійснює вибір навчальних програми з фізики та астрономії, який затверджується рішенням педагогічної ради навчального закладу. Програми з фізики та астрономії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року у таких варіантах:

Номер слайду 7

Кількість годин, передбачених на викладання предмету «Фізика і астрономія»Клас. Рівень. Кількість годин10 Стандарт3 Профільний611 Стандарт4 Профільний6, 7 або 8 Типові освітні програми

Номер слайду 8

Фізика і астрономіяавт. колектив під кер. Ляшенка О.І. Програма «Фізика і астрономія 10-11 класи» авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І. поєднує фізичний і астрономічний компоненти. Фізичний та астрономічний складники за вибором учителя можуть викладатися інтегровано або як відносно самостійні модулі. Змістові питання астрономії можуть вивчатися упродовж навчального року або як окремий розділ. У класному журналі зміст уроків записують на одній сторінці «Фізика і астрономія». Семестрові оцінки є середнім арифметичним оцінок за всі теми, що вивчаються у відповідному семестрі. Річна оцінка виставляється на підставі семестрових.

Номер слайду 9

У разі вибору цієї програми у навчальному плані, класному журналі і додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти зазначається один предмет «Фізика і астрономія». При цьому для державної підсумкової атестації, як у формі зовнішнього незалежного оцінювання, так і у письмовій формі у закладі освіти учні можуть обирати предмет «Фізика».

Номер слайду 10

Фізика авт. колектив під кер. Локтєва В. М. Ті заклади освіти, що обрали навчальні програми «Фізика. 10-11 класи» авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М. та «Астрономія. 10-11 клас» авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С., у робочих навчальних планах і журналах записують окремі предмети «Фізика» і «Астрономія». У додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти зазначається два предмети: «Фізика» і «Астрономія». При цьому для держаної підсумкової атестації, як у формі зовнішнього незалежного оцінювання, так і у письмовій формі у закладі освіти учні можуть обирати предмет «Фізика».

Номер слайду 11

Астрономія авт. колектив під кер. Яцківа Я. Я35 годин (1 година на тиждень);3 тематичних оцінювання (одне у першому семестрі (11 год), два – у другому (10 год і 12 год));2 практичні роботи – під час першого і третього тематичного оцінювання (з трьох варіантів практичних робіт вибирається один або поєднуються кілька).

Номер слайду 12

між фізичним і астрономічним складниками програми предмета «Фізика та астрономія» (авт. колектив Ляшенка О.І.)Рівень стандарту 10 клас11 клас Складник:фізичний3 год3 год астрономічний--1 год Профільний рівень 10 клас11 клас Складникфізичний6 год5,5 год6 год6 год астрономічний--0,5 год1 год2 год Усього годин 6 год 6 год7 год8 год Рівень стандарту. Предмет10 клас11 клас Фізика3 год 3 год  Астрономія--1 год  Профільний рівень 10 клас11 клас. Фізика6 год5,5 год6 год6 год. Астрономія--0,5 год1 год2 год. Варіанти розподілу годин (у навчальному тижні) між програмами «Фізика», «Астрономія»(авт. колектив Локтєва В. М.)

Номер слайду 13

Режим доступу: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»Режим доступу: https://imzo.gov.ua/dokumenti/listi-mon-ukrayini/, https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/

Номер слайду 14

Особливості нових програм 10 – 11-х класів з фізики та астрономії1. Ключові компетентності (10 або 12).2. Розподіл кількості годин, що відводиться на вивчення окремих тем, визначається учителем.3. За необхідності й виходячи з наявних умов навчально-методичного забезпечення, учитель має право самостійно замінювати порядок вивчення тем, проводити лабораторні практикуми та практикуми з розв’язування задач в кінці розділу або під час його вивчення.

Номер слайду 15

Особливості нових програм 10 – 11-х класів з фізики та астрономії4. Тематика навчальних проєктів з фізики і астрономії визначається вчителем і може ініціюватися учнями. Кількість годин, яка відводиться на виконання навчальних проєктів, а також їх послідовність визначається вчителем. Кількість виконаних та оцінених проєктів може бути довільною, але не менше одного протягом навчального року. При формуванні тематики проєктів доцільно виходити з наявної матеріально-технічної бази. Оцінювання здійснюється індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання. У проєктній роботі учні здобувають ключові навички: постановка проблеми, планування роботи, пошук, збирання, обробка інформації та презентація результатів роботи.

Номер слайду 16

Порівняльна характеристика

Номер слайду 17

{00 A15 C55-8517-42 AA-B614-E9 B94910 E393}Параметринова програма по астрономіїстара програма по астрономіїкількість годин3517кількість вивчаємих тем99

Номер слайду 18

{00 A15 C55-8517-42 AA-B614-E9 B94910 E393}Параметринова програма по астрономіїстара програма по астрономіїназви тем. Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії. Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сферіТема 2. Методи та засоби астрономічних досліджень. Тема 3. Наша планетна система. Тема 4. Сонце — найближча зоря. Тема 5. Зорі. Еволюція зір. Тема 6. Наша галактика. Тема 7. Будова і еволюція Всесвіту. Тема 8. Життя у Всесвітітема 1. Предмет астрономіїтема 2. Основи практичної астрономіїтема 3. Методи та засоби астрономічних дослідженьтема 4. Сонячна систематема 5. Сонце-найближча зорятема 6. Зорі. Еволюція зіртема 7. Наша Галактикатема 8. Будова й еволюція Всесвітутема 9. Життя у Всесвіті

Номер слайду 19

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Параметринова програма по астрономіїстара програма по астрономіїкількість практичних робіт21

Номер слайду 20

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Параметринова програма по астрономіїстара програма по астрономіїтеми практичних робіт. Практична робота № 1 а) Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері з допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса). б) Екваторіальні системи небесних координат. Карта зоряного неба. в) Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба. Практична робота № 2 а) Візуально-телескопічні спостереження Сонця. б) Визначення діаметра Сонця за допомогою камери-обскури. в) Визначення висоти (кульмінації) Сонця за допомоги гномона. Практична робота №1 «Екваторіальна с-ма небесних координат. Карта зоряного неба»

Номер слайду 21

Практична частина

Номер слайду 22

Завдання для практичної роботи

Номер слайду 23

Завдання для практичної роботи

Номер слайду 24

Завдання для практичної роботи

Номер слайду 25

Завдання для практичної роботи

Номер слайду 26

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ АСТРОНОМІЇ В 11 КЛАСІ

Номер слайду 27

Дане мультимедійне навчальне видання  програмнометодичний навчальний комплекс, відповідає типовій навчальній програмі і забезпечує можливість школяреві чи студенту самостійно або за допомогою викладача освоїти навчальний курс або його розділ. Видання містить інформацію про роботу зі шкільним курсом астрономії.Інформація даного мультимедійного видання носить навчальнопрактичний характер, саме тому видання має бути доступним для всіх охочих.

Номер слайду 28

Інформаційне мультимедійний посібник містить у собі текстову і графічну інформацію, а саме опис теоритических відомостей за темами: «Планети земної групи», «Планети гіганти». Вміщені в структуру мультимедійного видання елементи мультимедіа, які дозволяє здійснити одночасну передачу різних видів інформації. Це означає поєднання тексту, звуку, графіки, анімації і відео. Кількість сторінок варіюється в залежності від наповнення. Тип і характеристика дизайну – в залежності від наповнення художнього. Усі сторінки оформлені в одному стилі: один основний шрифт, два основні кольори.

Номер слайду 29

Головною метою цього проекту є сприяння розвитку в учнів 11 класу, як цільової аудиторії, знань і навичок з астрономії, формування предметної компетентності з урахуванням фізичних і астрономічних знань, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь, дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, усвідомлення необхідності вивчати астрономію для розуміння навколишнього світу. Дана робота має на меті проектування структури, змістовне наповнення та прикладну реалізацію в програмному середовищі мультимедійного навчального видання для 11 класу з предмета «Астрономія».

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Тест

Номер слайду 35

Дякую за увагу

Номер слайду 36

Використані джерела. Сайті по астрономиhttp://chasikov.net.ru/planethttps://spaceyou.ruhttps://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-sistemyi.htmlhttp://rmofizika.blogspot.com/2018/05/blog-post_23.htmlhttps://mon.gov.uahttps://blogychitelafizikikuznetsova131sc.blogspot.com

pptx
Пов’язані теми
Астрономія, Інші матеріали
Додано
9 січня 2023
Переглядів
350
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку