Презентація з біології для учнів 9 класу "Біологічні системи. Біологічне пізнання"

Про матеріал
Презентація з біології для учнів 9 класу "Біологічні системи. Біологічне пізнання" створена за підручниками В.Соболя та Р.Шаламова й містить питання: найзагальніші особливості біологічних систем, принципи взаємодії рівнів організації біологічних систем, організація біологічного пізнання
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Біологічні системи. Біологічне пізнання. Модель «Біосфера 2» в пустелі Сонора поблизу м. Оракл, штат Арізона, США

Номер слайду 2

Найнезрозумілішим у цьому світі є те, що його можна зрозуміти. А. Ейнштейн. Автомобіль (від грец. автос - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина з двигуном, що призначена для перевезення людей чи вантажу безрейковими дорогами. Порівняйте автомобіль як технічну систему з конем як біологічною системою. Що є спільного між цими системами і чим вони відрізняються одна від одної?Альберт Ейнштейн(1879-1955)

Номер слайду 3

План. Найзагальніші особливості біологічних систем. Принципи взаємодії рівнів організації біологічних систем. Організація біологічного пізнання

Номер слайду 4

Найзагальніші особливості біологічних систем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Біологічні системи - це сукупність взаємопов’язаних структурних й функціональних компонентівнайзагальнішими особливостями яких є відкритість, упорядкованість та рівневістьпредметом сучасної біології є біологічні системи різної складності;основними типами біологічних систем є клітина, організм, популяція, вид, екосистема та біосфера {C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}спільні ознаки біосистем: їхня організація та зв’язки; структурна організація біосистеми визначається складовими частинами й компонентамифункціональна організація - це злагоджена діяльність складових частин біосистеми, що називається функціонуванням. Наприклад, клітини мають поверхневий апарат, цитоплазму і ядро, які утворені певними компонентами (наприклад, в цитоплазмі є органели) та всі компоненти взаємозалежні та взаємопов’язані через діяльність клітиницілісність біосистем забезпечують внутрішні та зовнішні взаємозв’язки компонентів біосистеми між собою та із зовнішнім середовищем

Номер слайду 5

Найзагальніші особливості біологічних систем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Біосистеми мають ряд особливостей, що відрізняють їх від неживих систем:серед них немає жодної, яка була б притаманна тільки живому;здатності живого до використання й перетворення речовин, енергії та інформації{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Фундаментальні властивості біосистемсаморегуляціїсамооновленнясамовідтвореннямеханізми збереження динамічної сталостімеханізми утворення нових складових частин замість пошкоджених чи втраченихзабезпечують наступність існування в час{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Найзагальніші властивості біосистемвідкритістьупорядкованістьрівневість{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Біосфера. Екосистема. Вид. Популяція. Організм Клітина{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Основні типи біосистем

Номер слайду 6

Принципи взаємодії рівнів організації біологічних систем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Рівні організації біосистем - це певний тип взаємодії структурних та функціональних складників біологічних систем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Більшість дослідників виокремлюють такі рівні організації біосистем:молекулярнийскладниками є хімічні елементи та сполуки, біохімічні реакції; біохімя, біофізика, молекулярна біологіяклітиннийчастинами є поверхневий апарат, цитоплазма та ядро, або нуклеоїд, життєві процеси клітин;цитологіяорганізмовийклітини, тканини, органи й системи органів організмів;гістологія, анатомія, фізіологія, морфологія, ембріологія, генетикапопуляційно-видовийорганізми одного виду з їхніми взаємовідносинами;екологія, генетика, популяційна та еволюційна біологіяекосистемнийорганізми різних видів, які взаємодіють між собою та з навколишнім середовищем;екологіябіосфернийвзаємопов’язані екосистемиекологія, вчення про біосферу

Номер слайду 7

Принципи взаємодії рівнів організації біологічних систем{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Взаємодія рівнів організації біосистем відбувається за принципами:єдностіієрархіїосновою єдності всіх рівнів організації біосистем є проникаючі крізь них потоки речовин, енергії та інформаціїбудь-яка система є компонентом системи вищого рангу і, в свою чергу, складається з підпорядкованих їй біосистем систем нижчого рангу{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Існування організмів забезпечується організацією будови й життєдіяльності на молекулярному і клітинному рівнях, а самі організми є компонентами популяційно-видового рівня. Організм. Популяція. Система органів. Орган. Тканина. Клітина. Органела. Молекула. Екосистема. Планета Земля. Рівні організації біосистем

Номер слайду 8

Організація біологічного пізнання{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Біологічне пізнання - це організована діяльність відповідно до мети й завдань, результатом якої є нові знання про живу природу. Головне завдання біологічної науки - побудова системи достовірного знання, що ґрунтується на фактах і узагальненнях, що їх можна перевірити й підтвердити чи спростувати{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Для накопичення й обробки знань біологія використовує поняття:науковий фактспостереження або експеримент, які можуть бути відтворені та підтверджені (наприклад, листок зелений)гіпотезаобґрунтоване припущення, що висувають для пояснення фактів (наприклад, гіпотези походження людини)теоріяузагальнення системи фактів, що дає змогу робити прогнози, які згодом підтверджуються (наприклад, клітинна теорія)законце закономірності, що не мають винятків і встановлюють зв’язки між різними явищами (наприклад, закони спадковості)Другий закон Менделя. Аа. Аа. Аа. Аааа. АА

Номер слайду 9

Організація біологічного пізнання{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Для пізнання всієї різноманітності біосистем застосовують найрізноманітніші методи. Загальні методи наукового пізнання поділяють на: ЕмпіричніТеоретичнідопомагають вивчати природні об’єкти, доступні для сприйняття;дослідник, не працюючи безпосередньо з природними об’єктами, здобуває знання шляхом розумових операцій;спостереження, порівняння, вимірювання, експериментаналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, узагальнення, аналогія, гомологія. Спостереження. Вимірювання. Аналіз

Номер слайду 10

Організація біологічного пізнання{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Основні методи біологічного пізнання:порівняльно-описовийдає змогу описувати результати спостережень, явища чи організми і порівнювати їх з подібним для визначення спільних та відмінних ознакекспериментальнйґрунтується на тому, що дослідники змінюють будову, функції, поведінку об’єктів дослідження і спостерігають за наслідками цих змінмоніторингпостійне спостереження за станом окремих біологічних об’єктів, перебігом певних процесів у екосистемах чи біосферімоделюванняметод дослідження і демонстрування структур, функцій, процесів за допомогою їхнього спрощеного відтвореннястатистичнийметод математичної обробки результатів спостережень чи дослідів для перевірки ступеня вірогідностіЕкологічний моніторинг. Модель серця людини, Експеримент. Порівняльно-описовий метод

Номер слайду 11

Організація біологічного пізнання{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}У біологічному пізнанні велике значення має спрямованість й визначеність діяльності Основні підходи до біологічного пізнання:історичнийвизначає розгляд природних об’єктів та явищ у виникненні та розвитку;системнийорієнтує на вивчення біосистеми як єдиного цілого;морфологічнийспрямовує на вивчення форми та будови у взаємозв’язках із функціями;фізіологічнийорганізовує дослідження життєдіяльності;екологічнийспрямовує вивчення організмів у їхніх взаємозв’язках з іншими організмами та навколишнім середовищем. Антропогенез. Трофічні зв’язки в екосистемі

Номер слайду 12

Висновки. Сучасне розуміння сутності життя ґрунтується на структурно-функціональному підході, згідно з яким у біосистемах виокремлюють структурні компоненти, визначають їхні функції та зв'язки. Всі рівні організації біосистем взаємопов'язані між собою завдяки триєдиному потоку речовин, енергії та інформації й організовані за принципом ієрархіїБіологічне пізнання передбачає діяльність за допомогою наукових понять, методів та підходів

Номер слайду 13

Завдання на застосування знань «Методи біологічних досліджень»{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Укажіть використаний у прикладах метод біологічного дослідження:1. Учні розглянули листки двох рослин і назвали ознаки подібності та відмінності.2. Учені з’ясували, що голуби дослідної групи втрачають орієнтацію, якщо до них прикріплюють маленькі магніти, в той час як птахи контрольної групи з ненамагніченими шматочками металу не втрачали правильного напрямку польоту.3. Екологи визначили, що величезної шкоди басейну Дністра завдають забруднені пестицидами й нітратами стоки з полів та викиди промислового концерну «Хлорвініл».4. В європейців частота груп крові є такою: І - 46 %, ІІ - 42 %, ІІІ - 9 % і IV - 3 %.5. Учені використовують ртутну краплину в розчині кислоти, що здійснює ритмічні рухи, для дослідження клітинного руху амеби.

Номер слайду 14

Самостійна робота «Графічне моделювання»Моделювання (у біології) - метод дослідження біологічних об’єктів пізнання за допомогою їхньої спрощеної імітації шляхом створення моделей. Система, що імітує чи відображає структуру, функції й властивості оригіналу, безпосереднє вивчення якого неможливе чи ускладнене, називається моделлю. Вивчення моделей дає змогу здобувати нові знання. Використайте наведені дані й побудуйте графічну модель зміни кількості населення Землі: 1750 р. - 0,5 млрд; 1800 - 1 млрд; 1939 - 2 млрд; 1960 - 3 млрд; 1975 - 4 млрд; 1987 - 5 млрд; 1999 - 6 млрд; 2008 - 6,5; 2011 - 7 млрд; 2016 - 7,43 млрд людей

Номер слайду 15

Ставлення. Порівняйте зображені біологічні системи. Доведіть залежність функціонування біосистем від взаємозв’язків між елементами різних рівнів{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Ознака. Біосистема 1 Біосистема 2 Назва біосистеми. Тип біосистеми. Рівень організації біосистеми. Структурні елементи. Внутрішні зв’язки між елементами. Зовнішні зв’язки біосистеми. Біосистема 1 Біосистема 2

Номер слайду 16

Домашнє завданняопрацювати §1;с. с. 7 (виконати тести (1-4) письмово), відповідати на питання (5-11) усно;опанувати конспект;переглядати презентацію на сайті "Дистанційне навчання«, виконати завдання письмово

Номер слайду 17

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Колобова Аліна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Свінціцька Світлана Казимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Думицька Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
9 серпня 2021
Переглядів
13655
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку