22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

«Природа рідного краю як складова здоров’я» 5 клас

Про матеріал
«ПРИРОДА РІДНОГО КРАЮ ЯК СКЛАДОВА ЗДОРОВ´Я» ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ 35 ГОДИН
Перегляд файлу

«ПРИРОДА РІДНОГО КРАЮ ЯК СКЛАДОВА ЗДОРОВ´Я»

ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ

УЧНІВ 5 класу

 35 ГОДИН

                                 Пояснювальна записка

Нові Державні стандарти, сформульовані на засадах особистісно-зорієнтованого та компетентнісного підходах, Концепція Нової української школи, яка  забезпечує формування життєвих компетентностей учнів, мають підвищений науковий рівень. Документи передбачають опанування учнями комплексу знань з багатьох навчальних предметів про природу, організм людини як складову живої природи, забезпечують формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, визначають його поведінку в життєвих  ситуаціях.

Курс за вибором «Природа рідного краю як складова здоров'я» забезпечує зв’язок між навчальними предметами «Біологія» та «Основи здоров’я», сприяє формуванню в учнів наукової картини світу та орієнтує школярів на застосування отриманих знань для вирішення навчальних та життєвих проблем, для розширення і поглиблення свого пізнавального досвіду.

           Зміст курсу за вибором «Природа рідного краю як складова здоров´я»:

- спрямований на формування в учнів мотивації  щодо дбайливого ставлення до навколишнього світу, власного здоров’я, на вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної  складових здоров’я;

- дозволяє усвідомити  цінності життя, краси і здоров’я, значущості здорового і безпечного способу життя ;

- збагачує власний досвід учнів щодо збереження довкілля та здоров’я;

- дозволяє розширити функціональні можливості організму учня шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей, єдності з довкіллям.

У змісті курсу поєднуються сфери оточуючого світу: природа, суспільство, людина. Формуються первинні знання та навички про екологічну свідомість людини, здоровий спосіб життя,  про  збереження гармонії і єднання людини з природою.

Вибір змісту, форм і методів навчання, що відповідають інтересам та потребам учнів, є засобом реалізації розвиваючого навчання¸ яке уможливлює розвиток творчої особистості.

Реалізація програми курсу передбачається у 6-х класах за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану загальноосвітньої школи.

Основна мета курсу – розвиток пізнавального інтересу до оточуючого світу; виховання відповідального ставлення до навколишнього середовища та  власного здоров'я; формування в учнів наукового розуміння взаємозв´язків у природі, причини забруднення навколишнього середовища, наслідки його впливу на організм.

Мета реалізується через виконання наступних завдань:

-   навчити  досліджувати складові природного середовища рідного краю; виявляти фактори забруднення довкілля, наслідки їх впливу на організм;

-   навчити  визначати лікарські рослини Сірогозщини, досліджувати лікувальні властивості природних багатств краю, виявляти значення в народній медицині та практичній діяльності людини;

-   формувати життєву та соціальну компетентності учнів, їх екологічну культуру , безпечність поводження із лікарськими рослинами  рідного краю.

-   формувати  дослідницькі компетентності школярів через спостереження за видовою різноманітністю рослин, тварин Сірогозщини та виконання практичних робіт; 

-   розвивати ціннісно-смислові компетентності через проведення екскурсій шляхами екологічної стежини по території Нижньосірогозького краю та за допомогою застосування інтерактивних технологій навчання;

-   розвивати компетенції особистісного самовдосконалення: правила особистісної гігієни, турбота про власне здоров’я, культура мислення і поведінки, внутрішня екологічна культура;

-   підвищити рівень формування психологічної самоорганізації дітей;

-   підвищити рівень мотивації до дослідницької діяльності ;

-   сприяти розвитку творчої особистості через створення мультимедійних презентацій, творчих звітів та виконання  проектних робіт учнів на основі досліджень природних багатств рідного краю;

-   спрямувати учнів на проведення агітаційно-пропагандистської природоохоронної роботи серед школярів та населення краю, де народився і живеш.

 Характеристика структури навчальної програми.

Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Курс за вибором передбачає вивчення навчального змісту  протягом двох семестрів і розрахований на 35 годин (1 година на тиждень).

Розподіл часу відбувається у такий спосіб:

Вступ (2 години)

1. Людина як частина природи

Взаємозв’язок людини і природи Ціннісне ставлення до природи-важлива складова екологічної культури людства.

Поняття про екологічну свідомість. Шляхи попередження негативного ставлення людини до довкілля.

2.Екскурсія «Ознайомлення з природою своєї місцевості. Правила поведінки у природі»

Розділ 1. Екологічні поняття – 7 годин

1. Природа жива і нежива. Ознаки живого.

2. Поняття середовища життя. Екологічні чинники.

3.Вплив факторів середовища на живі організми.

4. Вплив людини на природу.

5. Поняття про природні угруповання.

6. Поняття про штучно створені людиною угруповання.

7.Практична робота №1 «Визначення угруповань території рідного краю».

Розділ 2.  Природні екосистеми рідного краю – 9 годин

 1. Екосистема степу. Природні багатства степової зони (рослини,тварини) .

2. Адаптація рослин до степових умов життя.

3. Лікувальне значення природних багатств степової зони.Фітотерапія.

4. Адаптація  тварин до життя на території степу.

5. Вплив людини на природу степового краю.

6. Охорона та раціональне використання екосистеми степу.

7.Рослини і тварини рідного краю, занесені до Червоної Книги України.

8. Екскурсія до степу «Еколого-біологічні особливості рослин та тварин степової зони».

9.Навчальний проект «Лікувальні властивості рослин рідного краю». Презентація творчих робіт учнів.

Розділ 3.   Екосистеми, створені людиною - 13годин

1. Екосистема водойми.

2. Дослідницький проект «Історія виникнення штучної водойми рідного краю очима місцевих краєзнавців».

3. Зміна видової різноманітності рослинного світу, прибережної зони водойми –місцевого заказника обласного значення впродовж її існування.

4. Зміна видової різноманітності тварин штучно створеної водойми .

5. Екскурсія «Спостереження за видовою різноманітнісю рослин  місцевого заказника обласного значення .

6. Екскурсія «Спостереження за видовою різноманітнісю тварин на території місцевої водойми».

7. Практична робота №2. « Дослідження видової різноманітності рослин  на території 5-ти станцій екологічної стежини».

8. Практична робота №3. «Дослідження видової різноманітності птахів  на території місцевої водойми».

9. Сквер як штучно створена екосистема.

10. Практична робота №4 «Виявлення лікарських рослин на території 5-ти станцій екологічної стежини» .

11. Екскурсія «Спостереження за ростом та розвитком рослин 5-ти станцій екологічної стежини. Виявлення ушкоджених рослин»

12. Практична робота №4. «Дослідження видової різноманітності рослин скверу. Риси адаптації рослин до середовища існування». 

13. Лабораторний практикум №1 «Оцінка стану довкілля території рідного краю за зовнішнім виглядом рослинних об’єктів».

Розділ 4.  Екологічні проблеми рідного краю, їх вплив на здоров’я людини – 2 години

1. Навчальний проект «Екологічні проблеми селища».

2. Дослідницький  проект «Забруднення навколишнього середовища, його вплив на організм. Чинники забруднення навколишнього середовища. Наслідки впливу факторів середовища на організм людини»

Літня  практика - 2 години.

1.  Написання статей до місцевої газети, створення проектів щодо проведення агітаційно-пропагандистської та природоохоронної роботи на території рідного краю (за вибором учнів)

2. Робота волонтерських груп «За здоровий спосіб життя» Виступи екологічної агітбригади «Доля рідного краю – в твоїх руках, людино!»

Програма курсу включає практичні роботи, спостереження під час екскурсій, лабораторний практикум, творчі та дослідницькі проекти.

Можливий варіант проведення інтегрованих занять.

 

 Учні повинні засвоїти такі поняття та терміни:

-            Екологія

-            Лікарські рослини       

-            Лікувальні властивості           

-            Звички   

-            Природні угруповання.          

-            Здоров’я

-            Екологічні чинники

-            Довкілля

-            Екологічна свідомість

-            Адаптація          

-            Життєві навички

-            Фітотерапія                   

-            Природне середовище            

-            Народна медицина

-            Лікарські рослини       

-            Фактори середовища                                           

Курс пропонується  учням 6-х класів для орієнтації на вдосконалення навичок пізнавальної діяльності, які можуть застосовувати ці знання для вирішення навчальних та життєвих проблем у майбутньому, для розширення і поглиблення свого пізнавального досвіду.

У запропонованій програмі особлива увага приділяється вивченню природи рідного краю, впливу зовнішнього середовища на організм людини. Програма орієнтує учнів на емоційне сприйняття природи, вироблення практичних умінь спостерігати за  об’єктами живої природи, формування ціннісного ставлення до навколишнього світу та власного здоров’я. Програмний матеріал передбачає застосування набутих знань для подальшого вивчення біології у наступних класах та їх практичного застосування у повсякденному житті.

 

 

 

 

 

 

 

                                         Тематичний план програми

Кіль-кість годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

Загальноосвітньої підготовки учнів

2

Вступ

1

Людина як частина природи

Взаємозв’язок людини і природи. Ціннісне ставлення до природи-важлива складова екологічної культури людства.

Поняття про екологічну свідомість. Шляхи попередження негативного ставлення людини до довкілля.

 

Учень:

Називає:

-     складові частини природи.

Формулює:

-      уявлення про людину як частину живої природи;

-      правила поведінки у природі.

Встановлює:

-    подібність і відмінність між людиною й іншими компонентами  живої природи;

-    складові екологічної культури людства.

Розкриває  поняття:

-     про екологічну свідомість.

1

Екскурсія «Ознайомлення з природою своєї місцевості. Абетка правил поведінки у природі»

 

7

Екологічні поняття

1

 Природа жива і нежива. Ознаки живого.

Учень:

Називає:

- компоненти природи;

- ознаки живого;

- екологічні чинники.

Робить висновки:

-  про вплив людини на природу, залежність здоров´я людини від впливу факторів середовища на організм .

Визначає:

-     угруповання   рідного краю.

Демонструє:

- первинні  знання про вплив факторів середовища на живі організми;

- навички визначення

природних та штучних угруповань.

1

Поняття середовища життя. Екологічні чинники.

1

Вплив факторів середовища на живі організми.

1

Вплив людини на природу.

1

Поняття про природні угруповання.

1

Поняття про штучно створені людиною угруповання.

1

Практична робота №1 «Визначення угруповань  території рідного краю».

 

 

 

 

9

Природні екосистеми рідного краю

1

Екосистема степу. Природні багатства степової зони (рослини,тварини) .

Учень:

Називає:

-    природні екосистеми рідного краю;

-    рецепти народної медицини для профілактики захворювань, пов´язаних із забрудненням довкілля.

Розкриває:

 - лікувальне значення природних багатств степової зони, їх значення в народній медицині.;

- основи та рецепти фітотерапії;

- світ йогічних асан, які тісно взаємопов´язані  із природними компонентами оточуючого світу та надають  ефективну можливість управляти власним тілом.

Формулює:

- мету нетрадиційної медицини про  збереження гармонії і єднання людини з природою;

- поняття про охорону та раціональне використання екосистеми степу;

 - поняття про Червону Книгу України.

Називає:

- види рослин і тварин рідного краю, занесені до Червоної Книги України.

Досліджує:

- цілющі властивості  рослин

1

 

Адаптація рослин до степових умов життя.

1

 

 

 

 

 

 

Лікувальне значення природних багатств степової зони, їх значення в народній медицині. Поради народних цілителів. Рецепти народної медицини. Фітотерапія.

Йога-терапія і природні компоненти оточуючого світу

1

 

Адаптація  тварин до життя на території степу.

1

 

Вплив людини на природу степового

краю.

1

 

Охорона та раціональне використання екосистеми степу.

1

 

Рослини і тварини рідного краю, занесені до Червоної Книги України.

1

 

 

Екскурсія до степу «Еколого-біологічні особливості рослин та тварин степової зони».

1

 

 

Навчальний проект «Лікувальні властивості рослин рідного краю»

Презентація творчих робіт учнів.

13

Екосистеми, створені людиною

1

Екосистема водойми.

Учень:

Називає:

- екосистеми, створені людиною фактори середовища;

- лікарські рослини штучно створених біоценозів.

Формулює:

-  екологічні знання, необхідні навички з етики ставлення до природи.

Пояснює:

- необхідність бережливого ставлення до природи рідного краю.

 

Виявляє:

-    видову різноманітність тварин на території місцевої водойми;

-    фактори забруднення навколишнього середовища.

Доводить:

-наслідки впливу факторів забруднення навколишнього середовища  на різноманітність рослин, птахів  на території місцевої водойми.

організм людини.

Оцінює:

- стан навколишнього середовища за зовнішнім виглядом рослинних об’єктів.

Спостерігає:

- за ростом та розвитком рослин 5-ти станцій екологічної стежини

Виявляє:

  - ушкоджені рослини;

- риси адаптації рослин, тварин до середовища існування.

1

Дослідницький проект «Історія виникнення штучної водойми рідного краю очима місцевих краєзнавців».

1

Зміна видової різноманітності рослинного світу прибережної зони водойми – місцевого заказника обласного значення впродовж її існування.

1

Зміна видової різноманітності тварин штучно створеної водойми 

1

Екскурсія «Спостереження за видовою різноманітністю рослин  місцевого заказника обласного значення .

1

Екскурсія «Спостереження за видовою різноманітністю тварин на території місцевої водойми».

 

1

Практична робота №2.

«Дослідження видової різноманітності рослин  на території 5-ти станцій

екологічної стежини».

1

Практична робота №3. «Дослідження видової різноманітності птахів  на території місцевої водойми».

1

Сквер як штучно створена екосистема.

1

Практична робота №4 «Виявлення лікарських рослин на території 5-ти станцій екологічної стежини» .

1

Екскурсія «Спостереження за ростом та розвитком рослин 5-ти станцій екологічної стежини. Виявлення ушкоджених рослин»

1

Практична робота №4. «Дослідження видової різноманітності рослин скверу. Риси адаптації рослин до середовища існування». 

1

Лабораторний практикум №1 «Оцінка  стану довкілля території рідного краю

за зовнішнім виглядом рослинних об’єктів»

2

Екологічні проблеми рідного краю, їх вплив на здоров´я людини

1

Навчальний проект «Екологічні проблеми селища».

Учень:

Називає:

- екологічні проблеми селища Пояснює:

- наслідки впливу факторів середовища на організм людини.

Порівнює:

- екологічні проблеми на регіональному та планетарному рівні

1

Дослідницький  проект «Забруднення навколишнього середовища, його вплив на організм. Чинники забруднення навколишнього

середовища. Наслідки впливу факторів середовища на організм людини»

 

 

 

2

Літня  практика

1

Написання статей до місцевої газети, створення проектів щодо проведення агітаційно-пропагандистської та природоохоронної роботи на території рідного краю (за вибором учнів)

Учень:

Називає:

- лікарські рослини України, Херсонської області, свого регіону( краю)

Розкриває:

-   план роботи волонтерських груп «За здоровий спосіб життя», правила збору лікарських рослин

Досліджує:

- лікарські рослини  свого регіону (краю).

Розробляє:

- методику написання статей до місцевої газети, створення проектів щодо проведення агітаційно-пропагандистської та природоохоронної роботи на території рідного краю

Спостерігає:

- за природоохоронною діяльністю учнів школи (аналізує результат, пропонує власні проекти екологічної діяльності школярів на 5-ти станціях екологічної стежини школи).

Виявляє:

-  редакційну природоохоронну діяльність школярів протягом історії існування школи.

Робить висновки:

-  про необхідність проведення агітаційно-пропагандистської та природоохоронної роботи на території рідного краю серед школярів та жителів селища

1

2. Робота волонтерських груп

« За здоровий спосіб життя». Виступи екологічної агітбригади «Доля рідного краю –в твоїх руках, людино!»

 

 

 

Рекомендується  використати 2 години літньої практики для узагальнення і систематизації знань курсу.

 

 Після вивчення курсу за вибором «Природа рідного краю як складова здоров´я учні повинні мати певні знання та вміння, які б задовольнили вимогам, що ставляться до даної програми:

 

 1.Вимоги до засвоєння теоретичного матеріалу:

-знати складові природи;

-знати фактори впливу діяльності людини на природу рідного краю;

     -розпізнавати лікарські рослини України, свого регіону;

    -дотримуватись правил оцінки стану довкілля території рідного краю за зовнішнім виглядом рослинних об’єктів;

  -поглибити знання про рослини і тварини рідного краю, занесені до Червоної Книги України;

-дізнатись про основні рецепти фітотерапії , про лікувальне значення природних багатсв рідного краю, їх значення в народній медицині;

- на основі опитування старожилів селища сформувати поради народних цілителів, створити  рецепти народної медицини.

-знати  правила поводження у природі.

  

2. Вимоги до виконання  практичної частини курсу:

 

-встановлювати подібність та відмінність між компонентами живої природи;

-досліджувати цілющі властивості рослин;

-виявляти фактори забруднення навколишнього середовища;

-розрізняти лікарські рослини за зовнішнім виглядом;

-пропагувати життєві навички здорового способу життя;

-оцінювати стан навколишнього середовища;

-дотримуватись правил у природі;

-виявляти й аналізувати проблеми, спричинені впливом діяльності людини на організм людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематичне планування

навчального матеріалу

курсу за вибором

«Природа рідного краю як складова здоровя»

5 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п

Дата

Темауроку

Вступ

1

 

Людина як частина природи

Взаємозв’язок людини і природи Ціннісне ставлення до природи-важлива складова екологічної культури людства.

Поняття про екологічну свідомість. Шляхи попередження негативного ставлення людини до довкілля.

2

 

Екскурсія «Ознайомлення з природою своєї місцевості. Правила поведінки у природі»

Розділ 1. Екологічні поняття – 7 годин

3

 

Природа жива і нежива. Ознаки живого.

4

 

Поняття середовища життя. Екологічні чинники.

5

 

Вплив факторів середовища на живі організми.

6

 

Вплив людини на природу.

7

 

Поняття про природні угруповання.

8

 

Поняття про штучно створені людиною угруповання.

9

 

Практична робота №1 «Визначення угруповань території рідного краю».

Розділ 2.  Природні екосистеми рідного краю – 9 годин

11

 

 Екосистема степу. Природні багатства степової зони (рослини,тварини) .

12

 

Адаптація рослин до степових умов життя.

13

 

Лікувальне значення природних багатств степової зони.Фітотерапія.

14

 

Вплив людини на природу степового краю.

15

 

Охорона та раціональне використання екосистеми степу.

16

 

Рослини і тварини рідного краю, занесені до Червоної Книги України.

17

 

Екскурсія до степу «Еколого-біологічні особливості рослин та тварин степової зони».

18

 

Навчальний проект «Лікувальні властивості рослин рідного краю». Презентація творчих робіт учнів.

 Розділ 3.Екосистеми, створені людиною - 13годин

19

 

Екосистема водойми.

20

 

Дослідницький проект «Історія виникнення штучної водойми рідного краю очима місцевих краєзнавців».

21

 

Зміна видової різноманітності рослинного світу, прибережної зони водойми –місцевого заказника обласного значення впродовж її існування.

22

 

Зміна видової різноманітності тварин штучно створеної водойми .

23

 

Екскурсія «Спостереження за видовою різноманітнісю рослин  місцевого заказника обласного значення .

24

 

Екскурсія «Спостереження за видовою різноманітнісю тварин на території місцевої водойми».

25

 

Практична робота №2. « Дослідження видової різноманітності рослин  на території 5-ти станцій екологічної стежини».

26

 

Практична робота №3. «Дослідження видової різноманітності птахів  на території місцевої водойми».

27

 

Сквер як штучно створена екосистема.

28

 

Практична робота №4 «Виявлення лікарських рослин на території 5-ти станцій екологічної стежини» .

29

 

 Екскурсія «Спостереження за ростом та розвитком рослин 5-ти станцій екологічної стежини. Виявлення ушкоджених рослин»

30

 

 Практична робота №4. «Дослідження видової різноманітності рослин скверу. Риси адаптації рослин до середовища існування». 

31

 

Лабораторний практикум №1 «Оцінка стану довкілля території рідного краю за зовнішнім виглядом рослинних об’єктів».

Розділ 4.  Екологічні проблеми рідного краю, їх вплив на здоров’я людини – 2 години

32

 

Навчальний проект «Екологічні проблеми селища».

33

 

Дослідницький  проект «Забруднення навколишнього середовища, його вплив на організм. Чинники забруднення навколишнього середовища. Наслідки впливу факторів середовища на організм людини»

Літня  практика - 2 години.

34

 

Написання статей до місцевої газети, створення проектів щодо проведення агітаційно-пропагандистської та природоохоронної роботи на території рідного краю (за вибором учнів)

35

 

Робота волонтерських груп «За здоровий спосіб життя» Виступи екологічної агітбригади «Доля рідного краю – в твоїх руках, людино!»

Програма курсу включає практичні роботи, спостереження під час екскурсій, лабораторний практикум, творчі та дослідницькі проекти.

Можливий варіант проведення інтегрованих занять.

 

 

 

 

 

doc
Додано
12 лютого 2020
Переглядів
549
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку