Про організацію роботи з підготовки студентів до захисту курсових робіт

Про матеріал
Виступ на заявлену тему, в якому розкрито організаційні та методичні підходи з підготовки студентів до захисту курсових робіт в навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації
Перегляд файлу

Про організацію роботи з підготовки студентів

 до захисту курсових робіт

 

Одним із видів індивідуальної самостійної позааудиторної роботи студентів є написання курсової роботи. Вона має особистісно-орієнтований характер, ураховує індивідуальні здібності студента та спонукає до творчого підходу при виконанні завдання, що вкрай важливо для якісного оволодіння дисципліною.

Курсова робота - це самостійне, навчально-наукове дослідження студента. У процесі написання роботи під керівництвом викладачів  студенти опановують методи та набирають вміння проведення наукового дослідження. Написання курсової роботи має допомогти формуванню творчого мислення студента, перевірити навички збирання, аналізу та інтерпретації джерел й літератури, вміння формулювати висновки та пропозиції.

 Курсова робота - це завдання, яке виконується студентами у вигляді дослідницької роботи і виконують із дисциплін, які є основними за фахом. Студенти спеціальності «Менеджмент» виконують на третьому курсі курсову роботу з менеджменту, а на четвертому – з організації виробництва. Студенти спеціальності «Економіка підприємства» виконують одну курсову роботу на останньому курсі з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства».

Курсова робота є самостійно виконаним дослідженням певної теми з використанням фактичних звітних і розрахункових показників по окремому  господарству. В процесі курсової роботи студент здобуває навики, які стануть йому у нагоді протягом усього життя – самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань.

Теми курсових робіт обговорюються на засіданні МЦК економічних дисциплін, погоджуються завідуючим відділення і затверджуються заступником директора з навчальної роботи та повідомляються студентам. Курсова робота містить теоретичну частину - виклад позицій і підходів, що склалися в науці з даного питання, й аналітичну (практичну частину), яка містить аналіз проблеми на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства.

Курсова робота обов'язково містить такі розділи: зміст, вступ, теоретичний розділ (чи кілька теоретичних розділів), практичний розділ (чи кілька практичних розділів), в якій студент відображає проект розв'язання розглянутої проблеми, висновок, список літератури і додатки в разі потреби. Обсяг курсової роботи може варіюватися залежно від складності й обсягу дослідження. Стандартний обсяг курсової роботи – 30-35 аркушів.

У процесі виконання курсової роботи у визначені керівником терміни студент зобов’язаний звітувати перед ним про хід виконання календарного графіку курсової роботи.

Для контролю дотримання графіку виконання курсової роботи та проведення захисту курсових робіт у терміни, визначені навчальним планом цикловою комісією видається кожному студенту завдання на виконання курсової роботи. Студент повинен чітко дотримуватись запланованих термінів виконання курсової роботи. Факт виконання етапу курсової роботи та її відповідності встановленим методичним рекомендаціям підтверджує підпис керівника курсової роботи з визначенням фактичного терміну здачі частини курсової роботи.

У процесі поточного контролю за написанням курсової роботи, керівник виявляє в ній недоліки і помилки, а також пропонує доцільні шляхи їх виправлення. Завершену і відповідно оформлену курсову роботу студент подає керівнику, а останній складає рецензію. В рецензії наводиться стисла характеристика розділів роботи, позитивні аспекти та недоліки роботи, якість оформлення роботи, думка про теоретичну підготовку студента та його готовність до самостійної роботи, оцінка роботи за чотирибальною системою: “незадовільно”, “задовільно”, “добре”, “відмінно”, що вважається попередньою оцінкою.

Зовнішнє оформлення курсової роботи: аркуші курсової роботи повинні бути зшитими або зброшурованими в папці.

Захист курсової роботи відбувається публічно на засіданні циклової комісії економічних дисциплін при обов’язковій присутності Голови комісії та керівника курсової роботи. До захисту подається курсова робота, рецензія наукового керівника та в окремій папці демонстраційно-графічний матеріал до теми курсової роботи, який формується студентом з допомогою керівника курсової роботи. Студент до захисту повинен підготувати текст доповіді і мультимедійну презентацію, де розкривається наступна інформація:

· мета, завдання, актуальність теми курсової роботи;

· стислі висновки про результати дослідження;

· пропозиції щодо покращення організації та планування на базовому підприємстві згідно теми курсової роботи.

Доповідь студента повинна тривати 5-7 хвилин, після чого студент відповідає на питання членів комісії, дає відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також на питання членів комісії. за що отримує оцінку на захисті. При визначенні підсумкової оцінки враховується якість написання роботи і результати захисту. Доповідь студента супроводжується мультимедійною презентацією.

Студенти, які не виконали в строк курсову роботу або не захистили її, не допускаються до випускної екзаменаційної сесії та складання Державного комплексного іспиту.

  В процесі роботи студенти вдосконалюють навики самостійної роботи, отримані на практичних заняттях, семінарах, практиці та застосовують їх до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.  

   Захист курсових робіт має велике значення, оскільки  дає студентам досвід публічних виступів. Окрім того, захищаючи курсову роботу, студент вчиться всебічно обґрунтовувати запропоновані шляхи розв’язання економічних завдань, а також глибоко осмислювати виконану роботу.

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
28 липня
Переглядів
30
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку