Проект "Чорна сповідь моєї Вітчизни"

Про матеріал

Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в пам'яті українців однією з найстрашніших сторінок нашого минулого. Ця сторінка сприймається суспільством передусім на емоційному рівні. Але в той же час Голодомор – це історичне явище, яке відбувалося у конкретний час, у конкретному місці і є наслідком дій конкретних осіб. Для більш чіткого розуміння, чим же був Голодомор, було вирішено провести пошукову роботу з учнями 10 класу для більш широкого висвітлення даної теми на уроках історії та у позакласній роботі.

Перегляд файлу

Проект

«Чорна сповідь моєї Вітчизни»

 

Учасники проекту

Робоча група проекту: учні 10 класу, учнівське самоврядування,

батьки, педагоги.

Керівник проекту

Матвіюк О.Д.,

вчитель історії та правознавства

 

Опис проекту

Назва проекту: «Чорна сповідь моєї Вітчизни»

Обґрунтування вибору проблеми: Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в пам’яті українців однією з найстрашніших сторінок нашого минулого. Ця сторінка сприймається суспільством передусім на емоційному рівні. Але в той же час Голодомор – це історичне явище, яке відбувалося у конкретний час, у конкретному місці і є наслідком дій конкретних осіб.

Для більш чіткого розуміння, чим же був Голодомор, було вирішено провести пошукову роботу з учнями 10 класу для більш широкого висвітлення даної теми на уроках історії та у позакласній роботі.

Мета проекту:

 •              ознайомити учнів з матеріалами досліджень вчених-істориків, фактами, документами про страшні історичні події на Україні в 1932-1933 роках;
 •              сприяти поширенню знань про трагедію голодомору 1932-1933 років в Україні;
 •              охарактеризувати історичні події 20-30-х років, що призвели до голодомору в Україні;
 •              поглибити знання учнів з історії рідного краю;
 •              дослідити долі своєї родини в кінці 20-х поч. 30-х років ХХ ст.;
 •              спонукати учнів до активної громадянської позиції;
 •              сприяти формуванню ключових компетентностей учнів;
 •              виховувати повагу до історії нашої держави.

Завдання проекту:

 •              на основі опрацювання різних джерел інформації підготувати інформаційні повідомлення за темою;
 •              узагальнити опрацьовану інформацію у вигляді таблиць та схем;
 •              оформити тематичну папку «Голодомор очима сучасників»;
 •              підготувати матеріали для фотовиставки «Хроніка чорного року»;
 •              створити мультимедійну презентацію «Голодомор мовою фактів»;
 •              захистити основні ідеї проекту.

 

Характеристика проекту

Тип проекту:

 •              За характером домінантної діяльності: дослідницький;
 •              За кількістю учасників: груповий;
 •              За терміном виконання: короткостроковий;
 •              За змістовим аспектом: монопроект (в межах навчальної дисципліни – історія України)

Термін реалізації проекту: 1 місяць.

Методи досягнення мети:

Використано загальні методологічні принципи, що дозволяють найбільш повноцінно здійснити комплексний аналіз поставлених питань:

 •         метод морфологічного аналізу;
 •         описовий та історичний методи;
 •         методи фактів, гіпотез, узагальнення;
 •         метод змістового бачення;
 •         пошуково-дослідницький метод.

 

Прогнозовані результати роботи над проектом:

 •               під час роботи над проектом учні вчаться організовувати свою діяльність, працювати в малих групах, здійснювати пошук інформації, обробляти, узагальнювати її та створювати власні інформаційні продукти, оцінювати і захищати публічно результати своєї роботи.

 

Ключові питання проеку:

 1. Що стало причиною Голодомору 1932-33 рр.??
 2. Яку мету переслідували ті, що його організували?
 3. Чому саме Україна?

 

Етапи роботи над проектом

І. ПЛАНУВАННЯ

За 2-3 тижні, ознайомившись з загальною темою кожна група отримує дослідницьке завдання. В даному випадку таких груп три, відповідно до кількості поставлених проблем.

 

І група. Причини голодомору, як наслідок економіко-політичних чинників.

Завдання:

 •              розкрити різні підходи, що існують в історичній літературі щодо визначення причин голодомору;
 •              довести необхідність синтетичного підходу до вирішення вказаної проблеми і на основі цього сформулювати основні причини голодомору 1932-1933 рр.;
 •              пояснити, чому створено і спрямовано сільськогосподарську кризу було саме на знищення відродження України.

 

 

 

ІІ група. Наслідки голодомору 1932-1933 рр.

Завдання:

 •              на основі опрацювання історичних джерел показати весь спектр наслідків голодомору для України:

 

ІІІ група. Позиція країн Заходу з приводу голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Завдання:

 •              з’ясувати, чому світове співтовариство, в особі урядів західних країн не відреагувало на трагедію українського народу

 

На цьому етапі також обумовлюємо:

 •              терміни виконання завдань;
 •         спосіб подання результатів (в даному випадку письмове міні-дослідження з подальшим захистом на уроці та підготовка мультимедійної презентації).

 

ІІ етап. ДОСЛІДЖЕННЯ

Учні збирають інформацію (самостійний пошук матеріалів, пошук матеріалів за списком літератури, даним вчителем)

 

ІІІ етап. РЕЗУЛЬТАТ

Аналізується зібрана інформація, формулюються висновки (вчитель виконує роль консультанта).

 

IV етап. ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Саме цей етап і реалізується безпосередньо на годині спілкування.

Групи по черзі захищають результати своїх досліджень. В ході захисту проводиться евристична бесіда, з метою залучення до роботи всіх інших учнів класу, відбувається ознайомлення з свідченнями очевидців.

Так як вчитель вже ознайомлений з результатами досліджень, то доцільним буде підсумки діяльності груп подати у вигляді підсумкової таблиці, яку учні аналізують.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати роботи груп:

 •              Причини голодомору, як наслідок економіко-політичних чинників.

-  Одностайності серед істориків немає, як правило виділяють групу домінуючих чинників, звідси й різні підходи:

 1.               Західні історики вважають, що основними були національно-політичні фактори (Дж. Мейс, Р. Конквест).
 2.               Інші акцентують увагу на штучності та організованості голодомору, оцінюючи його як геноцид проти українського народу. (А. Безансон, Д. Соловей)
 3.               Ще одна група істориків (В. Данилов, Н. Іваницький, В. Марочко, Н. Верт) вважає, що основні причини голоду 1932-1933 рр. зумовлені дією соціально-економічних чинників, перш за все насильницькими хлібозаготівлями, поверненням до політики продрозкладки і т.п.

Але для того, щоб скласти цілісну картину голодомору стверджує частина істориків, потрібно об’єднати всі ці гіпотези.

Отже, ми можемо зробити висновок, що причиною голодомору ситали економіко-політичні чинники, а саме:

 •             насильницькі хлібозаготівлі;
 •             політика розкуркулення;
 •             суцільна колективізація;
 •             терор голодом (надзвичайні комісії в Україні і на Кубані “викачували” не тільки хліб, а й всі продовольчі запаси);
 •             штучний характер;
 •             надіндустріалізація;
 •             прагнення винищити українське селянство, як національний бастіон.
  •              Чому ж саме Україна?
 •             тому що вона мала більше населення ніж усі інші, разом узяті неросійські республіки;
 •             тому що вона мала великий досвід національно-визвольних змагань;
 •             в Україні до 1933 р. були створені і існували:
 •             розвинена державна організація (хоч і у рамках поліцейських обмежень);
 •             національні державні організації а також, широкого поширення набув процес “українізації”, котрий починає виходити з-під контролю центру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •              Позиція країн Заходу з приводу голодомору 1932-1933 рр.:

Уже 1932 року в західній пресі з’являється інформація про голод.

Уряди країн Заходу, завдяки спецслужбам добре орієнтувалися в тому, що відбувалося в СРСР у 1933 році.

Але:

у стосунках із радянських керівництвом вони орієнтувалися виключно на власні інтереси:

по-перше: в умовах світової економічної кризи СРСР був вигідним ринком збуту.

по-друге: Сталін з літа 1933 року починає шукати шляхи зближення з Заходом і західні демократії вітають це.

В 1933 р. США встановили дипломатичні відносини з Радянським Союзом. А в 1934 р. СРСР прийнято до Ліги Нації.

 

V етап. ПІДСУМОК

Аналіз здобутих вмінь і навичок

 

 

Ресурси і матеріали:

 1.           Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні». №376-V від 28. 11. 2006// Уряд. Кур’єр. – 2006 – 1 грудня
 2.           Борисенко В. Свіча пам'яті: Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках. – К.: Стилос,2007. – 288с.
 3.           Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: документи і матеріали. – К.:Києво-Могилянська академія, 2007. -1128с.
 4.           Енциклопедія історії України: В 5 т. Т. 2 / Редкол.: В.А. Смолій та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 145-146.
 5.           Карпова Т. У пам’ять про скорботний 33-й: Засідання народознавчого гуртка // Шкільний світ. – 2004. – серп. – № 29-32. – С. 35-38.
 6.           Комплексний проект «Голодомор 1932-1933 рр. як історична пам’ять українського народу у навчально-виховному процесі» // Директор школи. – 2007. – груд. – № 47. – С. 20-21.
 7.           Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор.– К.: Либідь, 1993.– 384с.
 8.           Кудрявцев М. Розіп’ято мільйони без вини: Голокост-33 в художніх інтерпретаціях // Українська мова та література. – 2003. – № 38. – С. 25-28.
 9.           Кульчицький С. Голодомор 1932-1933рр, як геноцид: труднощі усвідомлення/ К.: Наш час, 2007.
 10.       Кульчицький С. Причини голоду 1933 року в Україні: (По сторінках однієї забутої книги) / С. Кульчицький // Історія України. – 2003. – лист. – № 42. – С.1-10.
 11.       Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932 – 1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К.: Стилос, 2007. – 604с.
 12.       Чорна тінь голодомору 1932—1933 років над Тернопіллям: Книга пам`яті / Вступ. ст.; упоряд.: Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль: Джура, 2003. – 292 с.
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Винич Вероника
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
5 січня 2018
Переглядів
3890
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку