Проект"Національно-патріотичне виховання на уроках англійської мови"

Про матеріал
Теоретична частина, що описує патріотичне виховання на уроках англійсьої мови та додаткові матеріали для використання на уроках.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання на уроках англійської мови

 

 

 

 

 

 

                                                      Вчитель вищої категорії з англійської мови

                                                                                  Рахнянська Ірина Петрівна

                                                                        

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                                                                     Обухів

                                                               2023  

                                                         Зміст

 

 

 

ВСТУП                                                                                                         3

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА                      

 

         І. Поняття патріотизму                                                                    4

 

         ІІ. Особливе місце англійської

 мови у патріотичному вихованні                                                          6

 

ВИСНОВОК                                                                                              10                                                                                                 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА                                                           11

ДОДАТКИ                                                                                                  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Вступ

 

        Патріотичне виховання є важливою складовою будь-якого суспільства, оскільки воно сприяє формуванню почуття належності, гордості та відповідальності по відношенню до своєї країни. Вступ до патріотичного виховання означає активну підтримку та сприяння розумінню та прийняттю цінностей і символів, які характеризують країну.

      Однією з головних складових патріотичного виховання є знання і розуміння історії та культури своєї країни. Діти повинні мати можливість досліджувати історичні події, героїчні поступки та досягнення своїх співвітчизників. Вивчення національної історії може сприяти розвитку почуття гордості та поваги до свого народу.

     У патріотичному вихованні також важливе значення має вивчення національного мовознавства та літератури. Ознайомлення з класичними творами своєї літератури допомагає формувати ідентичність та почуття приналежності. Вивчення національної мови розвиває вміння спілкуватися та висловлювати свої думки та почуття.

    Також у патріотичному вихованні важлива роль належить національним символам та традиціям. Діти повинні знати про значення національного прапора, герба та гімну, а також розуміти, що символіка відображає основні цінності та ідеали народу. Варто також виховувати повагу до інших національних свят та традицій.

      Необхідно також стимулювати активну громадянську позицію та участь у суспільному житті. Діти мають розуміти свої права і обов'язки як громадян і брати участь в різних соціальних та культурних заходах, які сприяють розвитку країни.

     Внесок у патріотичне виховання також можуть вносити школа та сім'я. Школи повинні розробляти та впроваджувати освітні програми та проекти, спрямовані на формування почуття гордості до своєї країни. Сім'я повинна показувати приклад патріотичної поведінки та цінностей, спілкуватися з дітьми про історію та культуру країни та підтримувати участь у громадському житті.

      Патріотичне виховання є важливим елементом впливу на формування особистості та розвитку громадянина. Вступ до нього передбачає активну підтримку цінностей та символів, які характеризують країну, і допомагає залучити молодь до активного громадянського життя.

 

Основна частина

І.Поняття патріотизму

 

 “Патріотизм - це якість особистості, що характеризує вищий ступінь її духовного розвитку й самосвідомості, що виражається в ціннісному ставленні до своєї Батьківщини, її історії, культури й готовності до самопожертви в ім'я інтересів Батьківщини”. Немає необхідності говорити про важливість формування в учнів любові до Батьківщини, до “малої” Батьківщині, інтересу до історії України, рідного слова, мови, літератури та культури. І величезну роль у патріотичному вихованні людини відіграє школа.

Патріотичне виховання на уроках англійської мови може бути досягнуто через різні підходи та методи. Деякі з них включають:

1. Вивчення культури та історії англомовних країн: Учні можуть досліджувати видатних людей, події та досягнення англомовних країн. Це допоможе їм розуміти та вдягати в український контекст.

 2. Вивчення національних символів та пам'яток: Учні можуть досліджувати національні символи країн, такі як прапори, герби та національні музеї. Вони також можуть досліджувати пам'ятки культури націй, такі як Біг Бен, Статуя Свободи, Стоунхендж та інші, що стали значущими символами своїх країн.

3. Дискусії про національну самосвідомість та гордість: Можна проводити дискусії, де учні обговорюватимуть великі досягнення своєї країни та власну гордість бути українцем. Це допоможе їм розуміти та відчувати національну самосвідомість та розвивати любов до своєї країни.

4. Вивчення національних традицій та обрядів: Учні можуть досліджувати та вивчати традиції та обряди своєї країни, а також англомовних країн. Це включає знайомство з народними святкуваннями, традиційними стравами та іншими особливостями культури.

5. Презентації та проекти: Учні можуть створювати презентації та проекти, що висвітлюють теми патріотичного значення. Наприклад, вони можуть розповісти про великих українців, які зробили вагомий внесок у розвиток своєї країни, або порівняти різні культури та традиції.

6. Застосування англійської мови для висловлення своїх думок: Учні можуть використовувати англійську мову для висловлення своїх поглядів на тему патріотизму та гордості за свою країну. Вони можуть написати замітку, виконати монолог, прийняти участь у дебатах та ін.

Всі ці підходи сприяють розвитку патріотичного виховання на уроках англійської мови та допомагають учням розуміти те, що патріотизм не обмежується однією країною, але може бути присутнім у кожному серці.

Школа повинна бути установою, що зароджує в молодому поколінні почуття державності, закладає паростки гордості за Батьківщину, за вчинки предків, готує громадян і патріотів. Нинішній час, сама ситуація вимагає цілісної, глибоко продуманої системи виховної роботи з учнями, тому що останнім часом стала більш помітною втрата нашим суспільством традиційно української патріотичної свідомості. Не можна любити свою Батьківщину, не знаючи й не поважаючи її культурно-історичну спадщину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Особливе місце англійської

 мови у патріотичному вихованні                                                         

Серед безлічі навчальних дисциплін предмет “англійська мова” посідає особливе місце. Його своєрідність полягає в тому, що в ході вивчення іноземної мови учні здобувають не знання основ науки, а вміння й навички користуватися чужою мовою як засобом спілкування, засобом одержання нової корисної інформації. Викладання англійської мови в сучасній школі дає вчителю широкі можливості по вихованню громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна складова предмету, його спрямованість до вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого народу.

Але я глибоко переконана, що буде нерозумно, якщо вчитель увійде в клас і скаже, що сьогодні ми будемо вчитися любити Батьківщину, а завтра поважати героїв. Необхідно створити атмосферу, підібрати матеріал, що давав би знання про історію, традиції, людей, учити дітей порівнювати та робити висновки.

      Велику роль у патріотичному вихованні учнів відіграють також екскурсії та походи. Традиційними стають походи учнів до могил загиблим воїнам.

Розширення міжнародних зв'язків, створення умов для входження української освіти у світовий освітній простір робить іноземну мову реально затребуваною державою, суспільством, особистістю. У цей час іноземна мова розглядається як засіб спілкування, взаєморозуміння й взаємодії людей, пізнання інших національних культур, розвитку особистості.

Вивчення іноземної мови на базовому рівні середньої загальної освіти спрямовано на досягнення наступних цілей:

            розвиток іншомовної комунікативної компетенції (мовний, соціокультурний, компенсаторний, учбово-пізнавальний);

            розвиток і виховання здатності й готовності до самостійного, безперервного вивчення іноземної мови, подальшої самоосвіти, використання іноземної мови в інших областях знань;

            здатність до самооцінки;

            формування якостей громадянина і патріота.

Питання про те, як дати учням ключі до розуміння світу, залишається основним питанням освіти.

Моє педагогічне кредо - виховання почуття добра й поваги один до одного, позитивного ставлення до народу, що говорить іноземною мовою, його культури, зберігаючи повагу до свого народу, любові до Батьківщини й рідної мови та віри в майбутнє своєї країни.

Виходячи з глобальної мети оволодіння іноземною мовою, залучення  до іншої культури та участі в діалозі культур, вивчення іноземної мови у порівнянні культур, одночасне звертання до мови й культури дозволяють у комплексі більш ефективно формувати культурологічні компетенції майбутнього вчителя, використовуючи його освітній, розвиваючий та виховний потенціал.

Для досягнення поставленої мети мною виділено наступні завдання:

 • Посилення ролі позакласної роботи з предмету в створенні позитивної мотивації для вивчення іноземної мови й формуванні професійної компетенції учнів.
 • Залучення кожного учня до активної творчої діяльності відповідно до його вмінь та інтересів.
 • Розвиток комунікативних вмінь учнів на базі мовних знань і навичок, соціокультурних знань, навичок, умінь.
 • Формування у дітей таких особистих якостей як відкритість, толерантність, комунікабельність.
 • Створення умов для творчої самореалізації й прагнення до самовдосконалення.

Моя педагогічна діяльність ґрунтується на ідеях:

    полікультурного виховання, що є передумовою успішної адаптації випускників в умовах загальноєвропейського ринку та їхньої інтеграції у загальноєвропейський, культурний та освітній простір;

    культурологічної освіти засобами іноземної мови;

    особистісно-орієнтованого підходу;

    комунікативного підходу.

У сучасній методиці під впливом ряду факторів як лінгвістичних, так і соціокультурних, поняття "навчання мовам" поступово витісняється новим поняттям - "навчання мові й культурі", у тому числі культурі міжособистісного спілкування суб'єктів, що належать до різних культур, але цікавих один одному з погляду загальної ерудиції, життєвого досвіду, фонових знань.

Буває парадоксально, але учні середньої школи вивчають, наприклад, символи Об`єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, але погано знають символіку своєї Батьківщини. Про яку ж гордість може йти мова?!

Ми живемо і вчимося на Обухівщині, яка багата на традиції. І хочеться, щоб учні знали історію рідного краю, вулиць, що носять імена героїв, про людей, що воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. В своїй роботі я намагаюся використовувати різноманітні форми й прийоми навчальної й позакласної роботи для формування в учнів толерантного ставлення до іншої культури й більш глибокого усвідомлення своєї рідної.

Традиційно кожного року в рамках проведення тижня суспільно-гуманітарних дисциплін в школі проводиться тиждень іноземних мов, діти беруть участь у різних заходах. Пізнавальним аспектом цієї роботи є збільшення обсягу знань про особливості як культури рідної країни, так і традиції та звичаї англомовних країн.

Особливостями Київщини є  розвинута промисловість, культура і наука, сільське господарство. Треба навчати дітей умінню знаходити й застосовувати на уроці іноземної мови інформацію, одержану при вивченні географії, історії, літератури, біології та інших предметів.

Змістовний компонент добирається відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, інтересів дітей.

Діалог культур розуміється не тільки як знайомство з культурою всіх англомовних країн, але і як розуміння особливостей життя, побуту й менталітету українців, духовної спадщини України, її внеску у світову культуру. Тому, навчаючи дітей користуватися іноземною мовою як інструментом спілкування, широко використовую матеріали, пов'язані з культурою та історією країни мови, що вивчається, та рідної мови. Формування особистості учнів, виховання почуття поваги до чужої культури часто проходить через читання текстів краєзнавчого змісту, що містять нову чи проблемну інформацію, що відкривають “вікно” у світ іншої культури, що зачіпають почуття й емоції: прислів'я й приказки, римування, вірші, пісні, особистий лист ровесника з країни іноземної мови, листівки, художню літературу.

Виховання патріотизму було й залишається однією з головних завдань учителів англійської мови при роботі над такими темами, як "Моя школа", "Наша країна", "Відомі люди", "Традиції й звичаї", "Спорт", "Музика", "Театр", "Кіно", "Живопис", "Свята" та ін.

Формами навчання можуть бути уроки-екскурсії, рольові ігри, заочні подорожі по рідних місцях, урок-конференція, інтегрований урок.

Можна відзначити наступні позитивні результати:

 • розширюється й збагачується комунікативний досвід, кругозір учнів;
 • покращуються навички з  говоріння, читання, розуміння та писемного мовлення;
 • розширюються знання учнів в області культури, історії, географії, природи Київської області;
 • учні залучаються до різноманітних форм дослідницької діяльності, розвивається їхня пізнавальна активність, творчий пошук. Діти усвідомлюють значимість культури рідного краю,  її внеску у світову культуру;
 • формуються патріотичні та громадянські якості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

    Патріотичне виховання є важливим аспектом розвитку особистості і суспільства вцілому. Воно сприяє формуванню гордості за свою країну, розумінню і повазі до її історії, традицій, культури і мови.

     Патріотичне виховання сприяє вірі в майбутнє країни і почуттю власної відповідальності за її розвиток. Це стимулює активну громадську позицію і бажання здійснювати позитивні зміни, сприяючи підвищенню благополуччя і процвітання своєї країни.

         Однак, патріотичне виховання не повинно приводити до екстремізму, націоналізму або ворожнечі до інших народів і культур. Воно повинно сприяти розумінню і толерантності інших культур і націй, а також формувати позитивне значення світового співтовариства.

    Отже, патріотичне виховання є важливим елементом будь-якого суспільства і має сприяти розвитку гармонійної, толерантної й відповідальної особистості, яка активно дбає про досягнення блага своєї країни і світу.

    Таким чином, використання регіонального компоненту у вивченні іноземної мови, безумовно, підвищує ефективність педагогічного процесу, однак потребує від учителя врахування вікових особливостей учнів, рівня їхньої мовної підготовки, сучасних творчих прийомів розвитку особистості школярів.

       Краєзнавство створює сприятливі умови для організації різних завдань творчого характеру, застосування в навчальній роботі різноманітних елементів пошуку й дослідження, широкого використання місцевих джерел.

  Краєзнавство відкриває широкі можливості для самостійної діяльності учнів, для пошуку, дослідження й навіть невеликого відкриття. Це викликає у школярів глибокий інтерес до історії краю, країни, прагнення до знань, підвищує почуття патріотизму та гордості за свою країну.

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури:

1.       Білас Л.М. Виховання національної свідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови./Автореф. дис.канд. пед. наук. – К., 2005. – 21с.

2. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) /Колектив авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96с. “Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, вип.4/99.

3. Державний стандарт базової і середньої освіти. [Електрон. ресурс] //Міністерство освіти і науки України[веб-сайт] - Режим доступу://www.mon.gov.ua

4. Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році від 01.06.2012.№ 1/9-426.: Іноземні мови.

5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. /Колектив авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011. – 327 с.

6.  Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях / Укладачі С.Ю.Ніколаєва, С.В.Гапонова: Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2004. – С.10.

7.    Теорія та практика методики навчання англійської мови / Л. Морська. – Тернопіль : Астон, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Пропоную переглянути низку завдань до історичного англійського свята Guy Fawkes, які можна використати на уроках англійської мови з учнями різного віку.

THE LESSON ON GUY FAWKES NIGHT

 1. Title: Guy Fawkes and the Gunpowder Plot

Grade: 7th-9th Grade

Subject: History

Objectives:

 1. Students will understand the historical context and significance of the Gunpowder Plot.
 2. Students will analyze the motives and consequences of the Gunpowder Plot.
 3. Students will evaluate the relevance of historical events to modern society.

Materials:

 • Whiteboard and markers
 • Handouts with excerpts from historical documents related to the Gunpowder Plot
 • Computer and projector for multimedia presentation
 • Colored pencils or markers
 • Access to the internet for research

Procedure:

 1. Introduction (10 mins)
  • Begin by discussing the concept of revolution and the historical context of 17th century England.
  • Introduce the guiding question: "What were the motives and consequences of the Gunpowder Plot, and how does it resonate with us today?"
 2. Historical Context (15 mins)
  • Provide an overview of the political and religious tensions in England at the time, including the conflict between Catholics and Protestants.
  • Utilize visual aids such as maps, images, and a brief video to enhance student understanding.
 3. Guy Fawkes and the Gunpowder Plot (20 mins)
  • Present a brief biography of Guy Fawkes and the key conspirators involved in the plot.
  • Discuss the events leading up to the planned explosion and the discovery of the plot.
  • Encourage student engagement through questioning and discussions related to the ethical implications of the plot.
 4. Analysis and Reflection (20 mins)
  • Provide excerpts from historical documents related to the plot, such as letters or confessions, and ask students to analyze them in small groups.
  • Facilitate a class discussion on the motives and consequences of the Gunpowder Plot, encouraging critical thinking and the consideration of different perspectives.
 5. Relevance to Modern Society (15 mins)
  • Discuss the ways in which the themes of religious conflict, political extremism, and the impacts of conspiracy resonate with modern society.
  • Encourage students to draw parallels between historical events and contemporary issues, fostering critical thinking and understanding of the relevance of history.
 6. Creative Activity (20 mins)
  • Divide the students into small groups and have them create posters or short skits that represent the motives and consequences of the Gunpowder Plot.
  • Encourage creativity and critical thinking, and provide the necessary art supplies.
 7. Conclusion (10 mins)
  • Review the key points discussed during the lesson.
  • Ask students to reflect on what they have learned and its significance in understanding historical events and their impact on the present.

Assessment:

 • Participation in class discussions and activities
 • Analysis of historical documents
 • Creativity and critical thinking exhibited in the group activity
 • Reflection on the relevance of historical events to modern society
 • Completion of any assigned follow-up work or written reflections

 

2. History and Title: The Story of Guy Fawkes: Exploring Traditions

 

Grade Level: 5th-7th grade

 

Subject: Social Studies

 

Duration: Four 45-minute sessions

 

Objective:

1. Students will understand the historical context and significance of the Gunpowder Plot and Guy Fawkes in English history.

2. Students will explore the traditions and celebrations associated with Guy Fawkes Night.

3. Students will analyze the impact of historical events on contemporary culture.

 

Materials:

- PowerPoint slides or visual aids

- Access to reference materials (books, websites)

- Art supplies (colored pencils, markers, etc.)

- Construction paper

- Scissors

- Glue

 

Session 1: Historical Background

 

Introduction (5 minutes)

- Ask the students if they have heard of Guy Fawkes and what they know about him.

- Show pictures of Guy Fawkes and a visual representation of the Gunpowder Plot.

- Introduce the lesson objectives.

 

Background Lecture (15 minutes)

- Provide a concise lecture on the historical background of the Gunpowder Plot, emphasizing the key figures and events.

- Use visual aids to engage the students and make the information more accessible.

 

Group Activity: Timeline Creation (15 minutes)

- Divide the students into small groups and distribute a strip of construction paper to each group.

- Instruct the students to create a timeline of the Gunpowder Plot, labeling key events and drawing relevant illustrations.

- Encourage creativity and accuracy.

 

Discussion and Recap (10 minutes)

- Have each group present their timelines and discuss the events and their significance.

- Recap the main points discussed during the session.

- Assign the students to research further about Guy Fawkes and the Gunpowder Plot for the next session.

 

Session 2: Traditions and Celebrations

 

Review (5 minutes)

- Start by reviewing the information covered in the previous session and giving an opportunity for students to ask questions.

 

Presentation and Discussion (20 minutes)

- Provide a brief presentation on the traditions and celebrations associated with Guy Fawkes Night (Bonfire Night).

- Discuss the various customs like fireworks displays, bonfires, and the burning of Guy Fawkes effigies.

- Encourage students to share any personal experiences or knowledge about these traditions.

 

Art Activity: Creating a Guy Fawkes Mask (20 minutes)

- Provide students with art supplies, including colored pencils and construction paper.

- Instruct students to create their own Guy Fawkes masks based on the visual representation provided.

- Encourage creativity and accuracy in their representation of the historical figure.

 

Sharing and Reflection (10 minutes)

- Ask students to share their artwork and explain the design choices they made.

- Reflect on the historical background and the traditions, discussing the impact on contemporary culture.

 

Session 3: Impact on Society

 

Group Research (20 minutes)

- Allow students to share the information they researched in the previous session.

- Divide students into small groups and assign each group a topic related to the impact of Guy Fawkes and the Gunpowder Plot on society, such as religious tolerance or the perception of political dissent.

- Instruct the groups to research their topic using various reference materials.

 

Group Presentations (20 minutes)

- Each group presents their findings and discusses the implications for society.

- Promote discussion and encourage students to ask questions to deepen their understanding.

 

Wrap-up and Discussion (10 minutes)

- Recap the main points discussed.

- Facilitate a class discussion on how historical events can shape society's values and traditions.

 

Session 4: Culminating Activity

 

Individual Reflection (10 minutes)

- Distribute blank sheets of paper to the students.

- Instruct them to write a reflection on what they have learned throughout the lessons, highlighting the most interesting or surprising aspects.

 

Class Discussion and Sharing (20 minutes)

- Give an opportunity for students to share their reflections or any questions they may have.

- Engage in a final discussion about Guy Fawkes, the Gunpowder Plot, and the traditions associated with it.

 

Conclusion (5 minutes)

- Summarize the key points covered throughout the lessons and encourage further exploration.

- Thank the students for their participation and active engagement in the lessons.

 

Assessment:

- Formative assessment through group activities, discussions, and individual reflections.

- Summative assessment through the quality of the timeline, mask creation, and group presentations.

 

 

 

Students can do some additional tasks on this lesson.

 

READ

Guy Fawkes Night is a very British celebration. It celebrates a failed attempt to blow up the Houses of Parliament (that’s where Big Ben is) in London. This was probably one of the first examples of terrorism, only it didn’t work. It all happened on November the fifth, 1605. A group of Catholics who were unhappy with their Protestant rulers wanted to bring the government down. Their leader was a man called Guy Fawkes and his plan was called the Gunpowder Plot. Fortunately, some passers-by saw Guy Fawkes and his followers with the gunpowder. Guy Fawkes was arrested. He was put on a bonfire and burned to death. In Britain and former British colonies, this day is also called Bonfire Night.

Bonfire Night is perhaps the biggest outdoor celebration in Britain. Unfortunately, it is in winter and takes place at night. You have to brave the cold, but it is a happy occasion. Every town and village puts on a fireworks display. There is usually a large bonfire in the middle of the town. People gather at it to watch the fireworks and eat traditional Guy Fawkes Night food. Baked potatoes and toffee apples are the most popular treats. There is usually a mock guy on the bonfire to represent the real one that died 400 years ago. Many families have smaller celebrations and will have their own, private fireworks display in their garden. There are many warnings to be careful because every year, children are injured in fireworks accidents.

PHRASE MATCH

Match the following phrases from the article.

Paragraph 1

1.

blow up the Houses

a.

down

2

the first examples

b.

burned to death

3.

bring the government

c.

colonies

4.

his plan was called the

d.

of Parliament

5.

He was put on a bonfire and

e.

of terrorism

6.

former British

f.

Gunpowder Plot

Paragraph 2

1.

the biggest outdoor

a.

treats

2

takes place

b.

celebration in Britain

3.

a happy

c.

accidents

4.

in the middle

d.

at night

5.

the most popular

e.

occasion

6.

children are injured in fireworks

f.

of the town

LISTENING GAP FILL

Guy Fawkes Night _______________ celebration. It celebrates a failed attempt to blow up the Houses of Parliament (that’s where Big Ben is) in London. This was probably _______________ examples of terrorism, only it didn’t work. It all happened on November the fifth, 1605. A group of Catholics who were _______________ Protestant rulers wanted to bring the government down. Their leader was a man called Guy Fawkes _______________ called the Gunpowder Plot. Fortunately, _______________ saw Guy Fawkes and his followers with the gunpowder. Guy Fawkes was arrested. _______________ bonfire and burned to death. In Britain and former British colonies, this day is also called Bonfire Night.

Bonfire Night is perhaps _______________ celebration in Britain. Unfortunately, it is in winter and takes _______________. You have to brave the cold, but it is a happy occasion. Every town and village puts on a fireworks display. There is usually _______________ in the middle of the town. People gather at it to watch the fireworks and eat traditional Guy Fawkes Night food. Baked potatoes and toffee apples are the most popular treats. There is _______________ guy on the bonfire to represent the real one that died 400 years ago. Many families have smaller celebrations and will _______________, private fireworks display in their garden. There are many warnings to be careful because every year, children are injured in _______________.

WHILE READING / LISTENING GAP FILL

Put the words into the gaps in the text.

Guy Fawkes Night is a ____________ British celebration. It celebrates a failed attempt to ____________ up the Houses of Parliament (that’s where Big Ben is) in London. This was probably one of the first examples of ____________, only it didn’t work. It all happened on November the fifth, 1605. A ____________ of Catholics who were unhappy with their Protestant rulers wanted to ____________ the government down. Their leader was a man called Guy Fawkes and his ____________ was called the Gunpowder Plot. Fortunately, some passers-by saw Guy Fawkes and his ____________ with the gunpowder. Guy Fawkes was arrested. He was put on a bonfire and burned to ____________. In Britain and former British colonies, this day is also called Bonfire Night.

 

 

 

followers
terrorism
plan
very
group
death
bring
blow

Bonfire Night is perhaps the ____________ outdoor celebration in Britain. Unfortunately, it is in winter and takes place at ____________. You have to brave the cold, but it is a happy ____________. Every town and village puts on a fireworks display. There is usually a large bonfire in the ____________ of the town. People gather at it to watch the fireworks and eat ____________ Guy Fawkes Night food. Baked potatoes and toffee apples are the most popular ____________. There is usually a mock guy on the bonfire to represent the real one that died 400 years ago. Many families have smaller celebrations and will have their own, ____________ fireworks display in their garden. There are many warnings to be careful because every year, children are ____________ in fireworks accidents.

 

 

occasion
 biggest
traditional
treats
middle
injured
night
private

MULTIPLE CHOICE

Guy Fawkes Night is a (1) ____ British celebration. It celebrates a failed attempt to blow up the Houses of Parliament (that’s where Big Ben is) in London. This was (2) ____ one of the first examples of terrorism, only it didn’t work. It all happened on November the (3) ____, 1605. A group of Catholics who were unhappy with their Protestant rulers wanted to bring the government (4) ____. Their leader was a man called Guy Fawkes and his plan was called the Gunpowder Plot. Fortunately, some passers-(5) ____ saw Guy Fawkes and his followers with the gunpowder. Guy Fawkes was arrested. He was put on a bonfire and burned to (6) ____. In Britain and former British colonies, this day is also called Bonfire Night.

Bonfire Night is perhaps the biggest outdoor (7) ____ in Britain. Unfortunately, it is in winter and takes place at night. You have to (8) ____ the cold, but it is a happy occasion. Every town and village puts on a fireworks display. There is usually a large bonfire in the middle of the town. People gather (9) ____ it to watch the fireworks and eat traditional Guy Fawkes Night food. Baked potatoes and toffee apples are the most popular treats. There is usually a mock guy on the bonfire to (10) ____ the real one that died 400 years ago. Many families have smaller celebrations and will have their (11) ____, private fireworks display in their garden. There are many warnings to be careful because every year, children are (12) ____ in fireworks accidents.

Put the correct words from this table into the article.

1.

(a)

lots

(b)

very

(c)

much

(d)

lot of

2.

(a)

probably

(b)

probability

(c)

probable

(d)

problem

3.

(a)

five

(b)

fifty

(c)

fifth

(d)

fiftieth

4.

(a)

up

(b)

on

(c)

in

(d)

down

5.

(a)

up

(b)

along

(c)

by

(d)

through

6.

(a)

dead

(b)

death

(c)

die

(d)

dying

7.

(a)

celebration

(b)

celebrates

(c)

celebrated

(d)

celebratory

8.

(a)

brave

(b)

braves

(c)

bravery

(d)

braved

9.

(a)

to

(b)

on

(c)

in

(d)

at

10.

(a)

send

(b)

sent

(c)

represent

(d)

present

11.

(a)

owner

(b)

own

(c)

owns

(d)

owned

12.

(a)

injury

(b)

injuries

(c)

injuring

(d)

injured

 

 

SCRAMBLED SENTENCES

With a partner, put the words back into the correct order.

1.

Houses     to     of     blow     Parliament     up     the     Attempt.    

2.

the     of     One     terrorism     of     examples     first.    

3.

happened     all     It     fifth     the     November     on.    

4.

unhappy     were     who     Catholics     of     group     A.    

5.

put     on     a     bonfire     and     burned     to     death     He     was.    

6.

Britain     The     outdoor     in     biggest     celebration.    

7.

You     to     the     have     brave     cold.    

8.

in     of     bonfire     middle     town     large     the     the     A.    

9.

are     apples     Toffee     treats     popular     most     the.    

10.

are    fireworks    Every    children    in    ,    injured    accidents    year.

HOMEWORK

1. VOCABULARY EXTENSION: Choose several of the words from the text. Use a dictionary or Google’s search field (or another search engine) to build up more associations / collocations of each word.

2. INTERNET: Search the Internet and find more information about Guy Fawkes Night. Talk about what you discover with your partner(s) in the next lesson.

3. MAGAZINE ARTICLE: Write a magazine article about Guy Fawkes Night. Write about what happens around the world. Include two imaginary interviews with people who did something on this day.

Read what you wrote to your classmates in the next lesson. Give each other feedback on your articles.

4. POSTER: Make your own poster about Guy Fawkes Night. Write about what will happen on this day around the world.

Read what you wrote to your classmates in the next lesson. Give each other feedback on your articles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для молодших учів пропоную розглянути завдання, для їхнього віку:

                                  

 

 

     Можна запропонувати молодшим учням розфарбувати або намалювати свій феєрверк.       3. Розробка уроку на тему “Independence Day in Ukraine”

  Title: Independence Day in Ukraine

Grade Level: Middle/High School

 

Objective:

- Understand the historical significance of Independence Day in Ukraine.

- Learn about Ukrainian traditions, customs, and celebrations associated with this holiday.

- Develop cultural awareness and appreciation for Ukraine.

 

Materials:

- World map

- Pictures and photographs of Independence Day celebrations in Ukraine

- Videos or audio clips of Ukrainian music and dances

- Paper and pencils for students

 

Procedure:

1. Introduction (10 minutes)

   a. Begin the lesson by discussing the concept of independence and why it is important for countries to celebrate their independence.

   b. Show students Ukraine's location on the world map and explain that it gained independence from the Soviet Union in 1991.

 

2. Historical Background (15 minutes)

   a. Provide a brief overview of Ukraine's history and its struggle for independence.

   b. Highlight significant events leading up to Ukraine's independence, such as the dissolution of the Soviet Union.

   c. Discuss the peaceful protests and the importance of the Orange Revolution in 2004.

 

3. Independence Day Celebration (20 minutes)

   a. Display pictures and photographs depicting the colorful celebrations of Independence Day in Ukraine.

   b. Explain that Independence Day is celebrated on August 24th each year.

   c. Discuss the various customs, traditions, and symbols associated with the holiday, such as the raising of the Ukrainian flag and the singing of the national anthem.

   d. Show videos or play audio clips of traditional Ukrainian music and dances performed during Independence Day festivities.

 

4. Discussion and Reflection (15 minutes)

   a. Engage students in a discussion about the importance of Independence Day for Ukrainians.

   b. Ask students to reflect on similarities and differences between Independence Day celebrations in Ukraine and their own country.

   c. Encourage students to share any personal connections, if applicable, to Ukrainian culture or holidays.

 

5. Extension Activities (optional, for further exploration)

   a. Research and present on other important Ukrainian holidays and their significance.

   b. Create a visual display showcasing Ukrainian art, crafts, or traditional clothing.

   c. Learn and teach a simple Ukrainian dance to classmates.

 

6. Conclusion (5 minutes)

   a. Summarize the key points discussed during the lesson, emphasizing the historical significance and cultural importance of Independence Day in Ukraine.

   b. Encourage students to further explore Ukrainian culture and develop a deeper understanding of the country.

 

Assessment:

- Monitor students' participation and engagement during class discussions and activities.

- Assign a short writing assignment where students reflect on their learning and describe one aspect of Ukrainian culture they found most interesting.

 

             

 1.  Також пропоную виконати завдання на аудіювання та читання на українську тематику, які розшрять знання про Україну.             

                         The Symbols of Ukrainian State

       The national flag of Ukraine consists of two horizontal stripes. The top is blue and the bottom is yellow. These are the colours of the sky, the rivers and the golden fields of our beautiful country. Blue and yellow (or gold) were symbols of  Kyivan Rus' many centuries ago. They were im­portant colours of the Cossack age. The flag first became the national symbol of Ukraine in 1848. It came back in 1992 when Ukraine became аn independent state.

       The trident is an ancient symbol of Ukrainian people. Its history began about 1,000 years ВC. In the 10th century it became the emblem of Kyivan princes Volodymyr Velykyi and Yaroslav Mudryi. It officially became the national emblem again in 1992.

        The anthem of Ukraine is "Sche ne vmerla Ukrainy...". Pavlo Chubyns'kyi wrote the words in 1863 and later composer Mykhilo Verbyts'kyi wrote the music. First it became the national anthem in 1919. In 1992 it came back again.

 

TASKS

Task 1. Put « +» if the statement is true and « - » if the statement is false.

 1. The national flag of Ukraine consists of two horizontal stripes.
 2. The top is yellow and bottom is blue.
 3. The anthem of Ukraine wrote in 1865.
 4. Ukraine became an independent state in 1992.
 5. The trident is an ancient symbol of Ukrainian people.
 6. The anthem of Ukraine is “Sche ne vmerla Ukrainy…”

Task 2. Choose a correct variant.

 1.      The colour of Ukrainian flag is…
  1.      blue and yellow;  b) green and blue; c) brown and white.

    2.  Ukraine became an independent state in…

a) 1994;       b) 1999;     c) 1992.

     3. Who wrote the words to the anthem of Ukraine?

                 a) Pavlo Chubyns’kuy;  b) Mykola Lysenko;

       c) Mykhailo Verbut’skyi.

     4. Who wrote the music to the anthem of Ukraine?

                a) Mykola Lysenko;  b) Mykhailo Verbut’skyi; c) Pavlo Chubyns’kuy.

     5. The anthem of Ukraine wrote in…

                a) 1863;      b) 1864;    c) 1865.

     6.  The national flag of Ukraine consists of…

            a) two horizontal stripes; b) four horizontal stripes; c) five horizontal stripes.

                                                 Sports in Ukraine

Sport is very popular in Ukraine. The main sports are: football, volleyball and basketball. They are played at schools and Universities.

Playing tennis, swimming are popular in our country too.

Every school has its own gymnasium and sport grounds. Some of them have stadiums and swimming pools.

There are different sports clubs in our schools. We go in for different kinds of sports after classes.

The best Ukrainian sportsmen are our national heroes. Ukrainian sportsmen take part in international sports competitions. Ukrainian athletes took part in the Olympic Games in Sydney as a separated team. They won a lot of gold and silver medals there.

Among the best sportsmen at the Olympic Games was Yana Klochkova. She won two gold and three silver medals in Australia.

Ukrainian football players like Andrii Shevchenko are well – known in Europe and in the whole world.

The two brothers Klychko are the best boxers in the world.

We try to keep fit. We exercise and we go jogging every day.

 

 TASKS

Task 1. True, False

 1.  The main sports in Ukraine are: football, basketball and volleyball.
 2.  Playing golf is very popular in our country too.
 3.  There are swimming pools in every school in Ukraine.
 4.  Ukrainian sportsmen took part in the Olympic Games.
 5.   Three brothers Klychko are the best boxers in the world.

Task 2.  Choose a correct answer

 1. Sport is very popular in:
  1. Ukraine.
  2. Moldova.
  3. USA.
 2.  Playing … are very popular in our country
  1. football, volleyball
  2. tennis, running
  3. tennis, swimming
 3.  Among the best sportsmen at the Olympic Games was …
  1. Vitalii Klychko
  2. Yana Klochkova
  3. Lilia Podkopaieva
 4. She won two gold and three silver medals in …
  1. England
  2. Ukraine
  3. Australia
 5.  We go in for different kinds of sports after …
  1. supper
  2. classes
  3. dinner
 6.  The main sports in Ukraine are …
  1.  football, tennis, running
  2.  basketball, tennis, football
  3.  football, volleyball and basketball
 7. The two brothers Klychko are the best …
  1.  football players
  2.  boxers
  3.  hockey players

 

1

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
21 листопада
Переглядів
45
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку