29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Проектна технологія на уроках інформатики

Про матеріал

Методика навчального проекту передбачає самостійне обрання учням теми проекту, визначення графіку його реалізації і формування звіту. Важливо ще від самого початку вивчення теми намагатися створювати необхідні умови для активації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Під час реалізації цієї методики відбувається мимовільне запам'ятовування учнями цікавого фактичного матеріалу . Метою розробки є формування в учнів практичних знань та навичок роботи з окремими пунктами даної теми. Також вона навчає використовувати системний підхід за допомогою формування завдань. На останньому уроці учні мають представити свій проект .

Перегляд файлу

Барченкова Наталія Олександрівна. Вчитель інформатики чернігівської загальноосвітньої школи №35

[email protected]

Проектна технологія на уроках інформатики

 

Можно и нужно вооружить учителя

педагогическим инструментарием,

и тогда его место будет

самым лучшим местом под солнцем.

 Я.А.Каменский

 

За останні  роки в нашій країні сталися великі зміни. Щоб бути необхідній і успішній  в сучасній Україні, людина повинна не тільки мати певний об’єм знань, але вміти вчитися: шукати і знаходити потрібну інформацію, а для розв’язку тих чи інших проблем використовувати різноманітні джерела інформації і постійно отримувати додаткові знання.

Українська школа покликана сьогодні створювати умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, а інформатика як предмет має сприяти адап­тації сучасного учня в сучасному динамічному світі інформаційних технологій . Дослідження вчених переконують, що без активності школярів в навчально-виховному процесі не може бути успішним засвоєння знань.

Тому моя мета, як вчителя: підготувати випускників, які володіють сучасними технологіями і вміючи адаптуватися до швидко мінливого світу.

Вважаю, що на сучасному етапі викладання  в школі, бути висококваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх технологій. Адже, слово «технологія» «techne» у перекладі з грецької мови означає «мистецтво, майстерність, уміння». Отже, технологія - це знання про майстерність.

Під педагогічними інноваційними технологіями розуміється якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка приносить суттєві зміни у результат педагогічного процесу. Важливою проблемою педагогічної технології є забезпечення цілісного педагогічного впливу, зорієнтованого не на окремі якості особистості, а на структуру особистості в цілому.

Мої технології навчання – це моя педагогічна система, в якій використовуються засоби навчання, які підвищують ефективність навчального процесу. Технології навчання на уроках мають такі характерні риси:
- постановка мети, якій підпорядковуються всі навчальні завдання;
- орієнтація на досягнення поставленої мети;
- діагностування поточних досягнень учнів та коригування процесу навчання з метою покращення результатів;
- підсумкове оцінювання результатів навчання.
        Для досягнення найбільшої ефективності розвитку пізнавальних можливостей школярів,  використовую такі інноваційні технології:  особистісно орієнтоване навчання , технологію групової навчальної діяльності,  інформаційні технології, здоров’я зберігаючі технології навчання, проектне навчання, теорію проблемного навчання, інтерактивні технології, розвиток критичного мислення, теорію ігрових технологій.

В 2005 році я «відкрила» для себе метод проектів, тому що він раціонально поєднує теоретичні знання і їх практичне застосування для розв’язання конкретних проблем,  і вирішила застосовувати цей метод у викладанні інформатики. Метод проектів або метод проблем , виник ще в 20-х роках минулого століття в США, а одним з провідних теоретиків цього методу є професор Є.С. Полат.

Я  також переймаю досвід по даній темі  в таких колег : д-ра Роса Кіпа ( Австралія), проф.. Б.Робінсон ( Кембридж), М. Єпштейн ( Санки-Петербург), М. Саркисян ( Росія), Дж.Дююі (Америка), Дж. Пітт  ( Англія)

На мій погляд,  саме  практично організований проект дає змогу ефективно організовувати вивчення тем з інформатики і продовжувати удосконалювати урок шляхом особистісно-орієнтованого підходу до навчання, що є метою нашої школи. Цей метод орієнтований на пошукову діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують упродовж наперед визначеного відрізка часу.

В процесі проектної діяльності у школярів розвиваються такі властивості:

 •   інформаційні – грамотне виконування дій з інформацією;
 •   комутативні – вступ до суспільства з метою бути зрозумілими;
 •   соціальні – можливість діяти в соціуму з врахуванням позицій інших людей;
 •   предметні – застосування отриманих знань на практиці.

Серед учнів є « сильні» , які вже вивчили деякі теми самостійно і їм нецікаво слухати «ази».  Тому я кожен урок готую і пропоную їм індивідуальні завдання такого обсягу, щоб частина цього завдання була виконана на уроці, частина – вдома. Такі завдання нестандарті, передбачають творчий підхід до їхнього розв’язання. Також даю можливість працювати за індивідуальним планом по проектній роботі.

Які б не були підстави для вибору теми проекту, але результати мають бути матеріальними:

 •    головне не кількості характеристики знань, придбаних в школі учнями, а вміння використовувати їх у конкретній ситуації;
 •    навчання повинно бути підкорене вирішенню практичних проблем.

 

Вимоги до використання методу проектів.

 1. Наявність значимої проблеми, яка потребує інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її розв’язку.
 2. Практична і пізнавальна значимість результатів.

Для визначення типу проекту використовуються такі ознаки:

 •   Домінуюча діяльність: дослідницька, пошукова, творча, рольова, ігрова, ознайомлювально-орієнтовна,       інформаційна, пригодницька тощо
 •   Предметно-змістовна область – моно проект, між предметний проект
 •   Характер координації проекту – безпосередній, скритий
 •   Характер контактів – учасники одного класу, школи, міста, країни, різних країн світу
 •   Кількість учасників проекту – персональний, парний, груповий
 •   Час проведення проекту – короткодіючий, довгодіючий, епізодичний

 

Метод проектів  складається з того, що ми на першому уроці нової теми  пропонуємо проектне завдання при цьому необхідно чітко сформувати завдання  і показати можливий кінцевий результат. Методика навчального проекту передбачає самостійне обрання учням теми проекту, визначення графіку його реалізації і формування звіту. Важливо ще від самого початку вивчення теми намагатися створювати необхідні умови для активації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Під час реалізації цієї методики відбувається мимовільне запам’ятовування учнями цікавого фактичного матеріалу . Метою розробки є формування в учнів практичних знань та навичок роботи з окремими пунктами даної теми. Також вона навчає використовувати системний підхід за допомогою формування завдань. На останньому уроці учні мають представити свій проект .

Проектне навчання спонукає до активної діяльності учнів і трансформує роль педагога в керівництві нею. Вчитель перетворюється на консультанта, порадника і координатора.

Метод проектів реалізується в кілька етапів:

 1. Проблемно-цільовий етап. Здійснюється вибір проблемної галузі, постановка завдань, визначається кінцевий вид створюваного програмного продукту, його призначення і коло користувачів, відбувається формування складу проектної бригади й розподіл обов’язків. Цей етап завершується формулюванням теми проекту й визначенням його остаточної форми, написанням короткої анотації проекту.
 2.  Розробка сценарію й  технічного завдання. Добирається зміст і визначається обсяг проекту, відбувається його гранична деталізація, обумовлюються ролі кожного учасника проекту, терміни виконання ним певного виду роботи.
 3.  Практична робота. Втілюються в життя поставлені завдання, що потребує від усіх учасників злагодженості в діях, а також значних зусиль від керівника проекту з координації діяльності учасників проекту та постійного контролю за перебігом і дотримуванням терміну виконання робіт.
 4. Попередній захист. Переглядають бета-версію програми, виявляють її недоліки, накреслюють шляхи їх усунення, готують документацію.
 5. Презентація – публічний захист проекту. Учасники проекту захищають курсову роботу у формі публічно доповіді. Отже, використання курсового проекту сприяє ефективному досягненню кінцевої мети навчання – орієнтації суб’єкта навчання на планування своєї діяльності, формування способу дій на шляху до мети.

Можна виокремити такі важливі аспекти роботи над проектом:

Вибір теми. До цього слід поставитися вдумливо , намагаючись врахувати всі аспекти теми – актуальність ,   відповідність проблемі, забезпеченість джерелами. Тему слід затвердити у наукового керівника секції.

Консультація з вчителем зможе дати відповідь на запитання стосовно проектної роботи або отримати пораду для кращого результату роботи.

Підготовка проекту передбачає поглиблене вивчення першоджерел, вміння пов’язувати теоретичні положення із власним досвідом, вимагає аналізу теоретичних підходів та формування практичних висновків.

Складання використаних джерел. Зібрані джерела слід помістити в алфавітному порядку.

Висновок:   Звісно, застосування методу проектів вимагає від учителя великої підготовчої роботи,  передбачає використання відомостей з різних галузей знань, дає змогу реалізувати між предметні зв’язки.

 

Приклади використання методу проектів під час вивчення інформатики

 

Проект «Соціально-економічний розвиток Канади»

Тип проекту: практично- орієнтовний

Запланований результат: створення учнями проекту-дослідження країни, яка вважається найкращою для проживання

Мета: закріпити навички аналізу й зіставляння історичного матеріалу; уміння розглядати явища в конкретно-історичних умовах, виховувати учнів в дусі патріотизму, національної свідомості та гідності, закріпити вміння і навички роботи з програмами Microsoft Word, Power Point, Paint.

Домінуюча діяльність: творча, рольова, ігрова, дослідницька

Предметно-змістовна область – інформатика, історія, економіка, мистецтво та географія

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – учасники однієї школи

Кількість учасників проекту – груповий

Час проведення проекту – чверть

 

Проект  “Знайди мене”

Тип проекту: творчий, дослідницький

Запланований результат:  1 урок:  попереднє домашнє завдання: одна пара учнів повинна знайти прислів’я про комп’ютер, розділити знайдене на 5  частинок - текстових файлів, на уроці - сховати їх в різних місцях комп’ютера  і написати підказки для пошуку: по імені та типу, по масці і розміру, по даті і тексту всередині. 2 урок : учні міняються місцями і займаються пошуком схованої фрази

Мета:  закріпити навички учнів по пошуку файлів і роботі в ОС Windows.

Домінуюча діяльність: ігрова

Предметно-змістовна область – інформатика

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – учасники однієї школи

Кількість учасників проекту – груповий

Час проведення проекту –  2 урока

 

 Проектна робота 1  в графічному редакторі.

Вимоги

Пропоную учням створення мультфільму за допомогою програм Paint і PowerPoint залежно від їхніх інтересів та профільності класу.

1.  Вибрати простий сюжет для мультфільму, його проектування зробити на папері і затвердити у вчителя.

2.  Створити в Paint  20 збережених малюнків за допомогою різних інструментів і введення   відповідного тексту. При малюванні використовувати буфер обміну і різні перетворення з об’єктами ( нахилення, розтягування, поворот, …)  

3.   Для здійснення анімації працювати з програмою  PowerPoint. В ній використати команди вставки об’єктів і при показі слайдів налаштувати час ( 1-2 секунди).   Першим слайдом зробити титульний лист, він повинен містити – назву анімаційного мультфільму, назву шкільного предмету для використання якого призначений, прізвище і ім’я виконавця, а також фразу : « Я згоден ( згодна)  з використанням моєї роботи».

4. Проект здається в двох примірниках –  перший надрукований на аркуші А4 , другий –  збережений

        на  інформаційному носії ( диску, дискеті).

 

Створені проекти:  

Проект « Ми знаємо ОБЖД» - презентації - мульфільми  на різні теми з ОБЖД

Тип проекту :практично-орієнтований

Запланований результат: створення учнем мультфільму, в якому в цікавій формі підібрані випадки, які можуть трапитися з людьми, якщо не дотримуватися правил безпеки.

Мета:  закріпити навики учнів в виході з нестандартних ситуацій ( ОБЖД), перевірити якість знань з теми « Графічний редактор».

Домінуюча діяльність: творча, рольова, ігрова, пригодницька

Предметно-змістовна область – інформатика та література

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – учасники однієї школи

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – урок

 Проект « Моя перша казка» -  презентації - мультфільми для учнів початкових класів.

Тип проекту:творчий, міні-проект

Запланований результат: створення учнем мультфільму для дітей молодшого віку

Мета: перевірити якість знань з теми « Графічний редактор».

Домінуюча діяльність: творча, рольова, ігрова, пригодницька

Предметно-змістовна область – інформатика та література

Характер координації проекту – безпосередній

 

 

 

 

Проектна робота 2  в графічному редакторі.

Вимоги

 1. Створити 1 кадр – титульний. Він повинен містити – назву анімаційного мультфільму, назву шкільного предмету для використання якого призначений, прізвище і ім’я виконавця, а також фразу : « Я згоден ( згодна)  з використанням моєї роботи».
 2. Малюнки робити власноруч та імпортувати .
 3. Заливка об’єктів має бути різноманітною.
 4. Анімація об’єктів повинна бути різноманітною (  по кадрова, автоматична, трансформація об’єкта, різноманітна анімація декількох об’єктів, анімація кольорових ефектів) , багатошарова ( на 11-12 балів)
 5. Мультфільм повинен бути з музичним супроводом.
 6. Зміст ролика повинне розкривати тему проекту. Крім того, робота повинна бути оформлена відповідно до

естетичних норм, мати наочність і доступністю.

 1. Крім самого ролика, до проекту повинен бути приставлений звіт у вигляді текстового документа (у будь-

      якій формі). Звіт містить пояснення до кожної вимоги (тобто які засоби використовувалися, що було 

        зроблено, чому обране ті або інші інструменти й інші пояснення).

 

Готовий Flash-Фільм оцінюється за наступними критеріями:

 •   відповідність вимогам (окремо по кожному з вимог);
 •   ефективне використання інструментів Flash;
 •   оригінальність і творчий підхід;
 •   наявність звіту (пояснень) до цього завдання.

 

Створені проекти

     Освітній проект

Тип проекту: практично-орієнтований

Запланований результат: створення учнем мультфільму, в якому в цікавій формі були показані  які-небудь досліди та процеси

Мета:   перевірити якість знань з теми « Графічний редактор» та закріпити знання з шкільних предметів.

Домінуюча діяльність: творча, рольова, ігрова, пригодницька

Предметно-змістовна область – інформатика та вибраний предмет

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – учасники однієї школи

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – чверть

 

Проектна робота  в текстовому редакторі.

Вимоги

 1.     Об’ єм роботи більше 6 друкованих сторінок.
 2. Титульний лист оформлений за допомогою об’єкта Word Art і рамки.
 3. Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, зверху – 20 мм, праве – 10 мм,

            знизу – 25 мм.

 1. Шрифт  Arial, розмір символів 13 пт., начертання – звичайне, колір тексту – задовільний.
 2. Полуторний міжрядковий інтервал, перша строфа – відступ  на 0,63 см.
 3.     Вирівнювання тексту по ширині.
 4. Текст повинен бути відформатований .
 5. В роботі  повинні використовуватися обов’язково  відформатовані таблиці , вставка об’єктів ( малюнків, фотографій), анімація.
 6. Всі сторінки повинні бути пронумеровані посередині верхнього поля сторінки.
 7.                    План ( на 11-12 балів повинні бути присутні гіперпосилання  від кожного пункту плану) з нумерацією сторінок , на яких кожний з елементів плану викладений у роботі.
 8.                      Робота повинна вміщувати :
  1. План
  2. Основний зміст – текстова, графічна та ілюстративна матеріали.
  3. Додатки – щоб не переобтяжувати основну частину . рекомендується частину матеріалу виносити в додатки ( не обов’язково).
  4. Список використаних джерел ( якщо вони є).
 9.                    Проект здається в двох примірниках –  перший надрукований на аркуші А4 , другий –   збережений на інформаційному носії ( диску)

 

Створені проекти:

Проект « Школа майбутнього»

Тип проекту: творчий, міні-проект

Запланований результат: створення учнем міні-газети, в якій в розміщали свої роздуми про сучасну і бажання бачити іншою нашу школу

Мета:   перевірити якість знань з теми « Графічний редактор» та закріпити знання з деяких тем шкільних предметів.

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна, літературна

Предметно-змістовна область – інформатика, українська мова та література, образотворче мистецтво

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – учасники однієї школи

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – урок

Проект « Казки та вірші»

Тип проекту: творчий, міні-проект

Запланований результат: створення учнем казки або вірша з вивчених на факультативі тем з інформатики

Мета: розкрити в цікавій формі побудову. Функціональні можливості комп’ютера, його історію розвитку та правила роботи з ПК.

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна, літературна

Предметно-змістовна область – інформатика, українська мова та література

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – учні 5-6 класів

Кількість учасників проекту – груповий

Час проведення проекту – урок

 

Проект « Кросворд — перевір свої знання»

Тип проекту: практично-орієнтований

Запланований результат: створення і оформлення учнем кросворду з вибраного предмету

Мета:  самостійно опанувати технологію створення кросвордів

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна, літературна

Предметно-змістовна область – інформатика та вибраний шкільний предмет

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – школа

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – 2 урока

 

Проект « Веселий задачник»

Тип проекту: творчий, міні-проект

Запланований результат: створення учнями цікавого та практичного задачника з

програмування з відповіддю .

Мета:   зацікавити учнів і закріпити знання з інформатики з теми « Програмування» .

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна, літературна

Предметно-змістовна область – інформатика, українська мова та література

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – клас

Кількість учасників проекту – груповий

Час проведення проекту – семестр

 

Проект « Якби я був міністром освіти, то в шкільне навчання я ввів би такі предмети..»         Тип проекту: творчий, міні-проект

Запланований результат: створення учнем реферату цікаві думки учнів про предмети, які б

хотілося вивчати і обґрунтування вибору саме цих предметів

Мета:   закріпити знання з інформатики та української мови.

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна, літературна

Предметно-змістовна область – інформатика, українська мова та література

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – учасники однієї школи

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – урок

 

Проектна робота  з теми « Презентації».

Вимоги

 1. Об’єм роботи не менше 20 слайдів.
 2. Тема презентації повинна бути освітньою ( використовуватися на шкільних уроках)
 3. Оформлення презентації провести приблизно так:

       -  1 слайд – тема і автори роботи, фраза «Я згоден ( згодна)  з використанням моєї роботи».

       -    2 слайд – план змісту презентації з гіперпоcиланнями від плану  до змісту ( для  11-12 балів ).

4.  В  роботі обов’язково повинні бути : анімація об’єктів, малюнки, фотографії, кнопки керування, музичний супровід).

5. В кінці роботи  – перевірочні питання по засвоєній темі в вигляді  самостійної роботи або інформаційного диктанту або тесту з гіперпосиланнями ( на 11-12 балів)

6. Передостанній слайд – проведення оцінювання учнів по результатам опитування.

7. Останній слайд – використана література.

 

Створені проекти:

Освітній проект

Тип проекту: творчий, міні-проект

Запланований результат: створення учнем освітньої презентації з будь-якого вибраного шкільного предмету

Мета:   перевірити якість знань з теми « Презентації» та закріпити знання з деяких тем шкільних предметів.

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна, літературна, образотворча

Предметно-змістовна область – інформатика та вибраний предмет

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – учасники однієї школи

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – чверть

Проект «Створення електронного підручника»

Тип проекту: творчий, міні-проект

  Запланований результат: створення учнем презентації з будь-якої теми з інформатики

         ( теми« Бази даних», « Текстовий редактор»,» Електронні таблиці» )

Мета:   перевірити якість знань з теми « Презентації» та закріпити знання з інформатики

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна, літературна, образотворча

Предметно-змістовна область – інформатика

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – клас

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – місяць

 

Проектна робота  з теми  « Електронні таблиці»

Пропоную учням широкий набір проектів для вибору залежно від їхніх інтересів та профільності класу.  Наприклад:   тема « Податки», тема « Аналіз діяльності підприємства за деякий період»,  тема  « Обрахування заробітної плати», тема « Аналіз складання цін користувача». Працюючи над цими темами учні вивчають застосування математичних, статистичних формул, побудову різних видів діаграм. Дані для звіту оформляють на різних аркушах.

Вимоги:

1. Об’єм  роботи  4-5 аркушів.

2.  Титульний лист оформлений за допомогою об’єкта Word Art і вставки малюнку.

3. Форматування шрифта: щрифт  Arial, розмір символів 13 пт., начертання – звичайне, колір тексту – задовільний.

4. В роботі  повинні використовуватися обов’язково  відформатовані таблиці , вставка об’єктів ( малюнків, фотографій) до відповідної теми.

5.   В таблицях повинні бути формули і функції. Обов’язково повинні бути присутні логічні функції.

6.  До кожної таблиці вставлені графіки або діаграми.

7.  Дані в таблицях повинні бути упорядковані. 

8. Проект здається в двох примірниках –  перший надрукований на аркуші А4 , другий –  збережений на інформаційному носії ( диску, дискеті).

 

Створені проекти:

Проект « Власне  підприємство» ( розпочався)

Тип проекту: творчий, міні-проект

  Запланований результат: створення учнем свого підприємства і розробка бізнес-плану роботи

  Мета:   перевірити якість знань та показати практичне застосування вивченого до життєвих проблем

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна, літературна, образотворча

Предметно-змістовна область – інформатика та економіка

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – клас

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – місяць

 

Проектна робота  з теми  « Бази даних».

Вимоги

1. Провести проектування реляційної бази даних і даний проект показати вчителю для затвердження.

2.  В базу даних повинні входити 4-5 таблиць, які повинні бути зв’язані між собою ключовими полями.

3.  Дані в таблицях повинні бути різними, окрім ключових, які можуть повторюватися.

4.  Дані в таблицях повинні бути упорядковані і встановлені фільтри.

5. До кожної таблиці повинні бути зроблені форми, запити прості, з параметром, перехресні. 

6. В роботі  повинні використовуватися обов’язково  відформатовані таблиці , вставка об’єктів ( малюнків, фотографій).

7. Текст повинен бути відформатований .

8. База даних повинна відкриватися головною формою.

 

Створені проекти:

Проект база даних « Вчителі ЗНЗ №35», база даних « Початкова школа», бази даних « 9, 10,11 класи»

Тип проекту: творчий, міні-проект

  Запланований результат: створення учнем бази даних для використання в роботі школи

  Мета:   перевірити якість знань та показати практичне застосування вивченого до життєвих проблем

Домінуюча діяльність: творча, інформаційна.

Предметно-змістовна область – інформатика

Характер координації проекту – безпосередній

Характер контактів – клас

Кількість учасників проекту – персональний

Час проведення проекту – місяць

 

         Власні спостереження показали, що проектна методика є ефективною інноваційною технологією, яка значно підвищує рівень комп’ютерної грамотності, внутрішню мотивацію учнів, рівень їх самостійності і інтелектуального розвитку.

 

« Якщо учень в школі не навчився сам нічого  творити, то і в житті він завжди буде лише наслідувати, копіювати» Л. Толстой

Використана література:

 1. Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2007. – 128с. – (Б-ка «Шк..світу»).
 2.   Ірина Буравська. Проектні технології в школі. Застосування методу проектів.//Директор школи. – грудень 2006, № 48 (432). – с. 3 – 4 
 3.  Васильєв В. Проектно-дослідницька технологія: розвиток мотивації / / Народна освіта, 2000, № 9, c. 177 - 180.
 4.  Новікова Т.О. Проектні технології на уроках і в позаурочній діяльності / / Народна освіта, 2000, № 7, с. 151 - 157. 
doc
Додано
14 січня 2018
Переглядів
3377
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку