16 червня о 15:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Професійна спрямованість предмету «Інформаційні технології»

Про матеріал
Сучасний стан інформатизації суспільства характеризується проникненням новітніх технологій в існуючі галузі професійної діяльності людини. Комп’ютерні технології все більше впливають на всі сторони життя держави, суспільства, окремого громадянина Щоб не відстати безнадійно від цивілізованого світу, треба належним чином оцінити важливість проблеми підготовки фахівців, спроможних жити і працювати в нових умовах Одним з найважливіших компонентів освіти є прищеплення учням певного кола знань про існуючі професії та можливості їх здобуття, формування готовності до використання персонального комп’ютера та інформаційних технологій в конкретних професійних галузях і ситуаціях.
Перегляд файлу

 

Державний навчальний заклад

«Вище професійне училище №7 м. Миколаєва»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна спрямованість предмету

«Інформаційні технології»

 

Розроблена:

 викладачем Гринько Л. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.


 

ПЛАН:

 

 1. Професійна спрямованість предмету
 2. Характеристика інформаційних технологій
 3. Професійна спрямованість предмету на прикладі вивчення теми «Використання інформаційних технологій»

 

 


Професійна спрямованість предмету

«Інформаційні  технології»

 

Сучасний стан інформатизації суспільства характеризується проникненням новітніх технологій в існуючі галузі професійної діяльності людини.

Комп’ютерні технології все більше впливають на всі сторони життя держави, суспільства, окремого громадянина

Щоб не відстати безнадійно від цивілізованого світу, треба належним чином оцінити важливість проблеми підготовки фахівців, спроможних жити і працювати в нових умовах

Одним з найважливіших компонентів освіти є прищеплення учням певного кола знань про існуючі професії та можливості їх здобуття, формування готовності до використання персонального комп’ютера та інформаційних технологій в конкретних професійних галузях і ситуаціях.

 

На сьогодні склалася певна структура контингенту фахівців, які застосовують комп’ютерну техніку як знаряддя праці:

 

 1. фахівці, що використовують пакети програм для управління виробничим обладнанням, транспортом тощо;
 2. фахівці, які використовують в процесі своєї праці інформаційні ресурси комп’ютерних мереж;
 3.  робітники, що виконують частку своїх обов’язків за допомогою інструментальних та програмних засобів, комп’ютерних мереж;
 4. спеціалісти з розробки та обслуговування апаратних, програмних засобів, комп’ютерних комунікацій тощо.

 

Раціональне використання сучасних інформаційних технологій з метою формування професійної спрямованості учнів дозволить забезпечити:

 

 1.  формування повноцінного наукового світогляду;
 2.  всебічний розвиток особистості та її мислення;
 3.  готовність учня до продовження навчання;
 4.  готовність до майбутньої праці.


Характеристика інформаційних технологій

 

Інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Інформаційні технології проявляються як сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів. Вони призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів.

Це технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси, тобто процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї.

Одним із засобів керування розвитком інтелекту і підвищення його організованості на сучасному етапі є інформатизація суспільства, що ґрунтується насамперед на розвитку інформаційних комп’ютерних технологій.

 

Значення інформаційної технології величезне - вона формує передній край науково-технічного прогресу, створює інформаційний фундамент розвитку науки і всіх інших технологій. Головними, визначальними стимулами розвитку інформаційної технології, є соціально-економічні потреби суспільства, і саме зараз суспільство як ніколи зацікавлене в якомога швидшій інформатизації та комп'ютеризації всіх без винятку сфер діяльності.

 

Дуже важливою властивістю інформаційної технології є те, що для неї інформація є не тільки продуктом, але і вихідною сировиною. Особлива роль приділяється всьому комплексу інформаційної технології і техніки в структурній перебудові економіки убік наукоємності. Більш того, інформаційна технологія є свого роду перетворювачем всіх інших галузей господарства, як виробничих, так і невиробничих, основним засобом їхньої автоматизації, якісної зміни продукції і, як наслідок, їх переходу частково або цілком у категорію наукомістких.

 


Картинка 908 из 120848Професійна спрямованість предмету

на прикладі вивчення теми

«Використання інформаційних технологій»

 

 

Професійну спрямованість викладання предмету «Інформаційні технології» наочно можна представити на прикладі темі «Використання інформаційних технологій»

 

Картинка 465 из 120848Інформаційна технологія - вивчає методи ефективної організації діяльності людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і засоби  взаємодії людини з виробничим устаткуванням

 

Інформаційні технології секретарської справи і діловодства замінили традиційні офісні ручні методи роботи та паперовий метод передачі інформації. Друкарську машинку та паперові листи замінив текстовий редактор та електронна пошта (ДОДАТОК №1).

 

Сучасні інформаційні технології надають можливість бухгалтерам, не тільки автоматизувати обліковий процес, але й не виходячи з кабінету, здавати звіти до податкової інспекції через електронну мережу Інтернет (ДОДАТОК №1).

 

Інформаційні технології в процесі управління, в діяльності керівника – це один із найважливіших факторів, який впливає на ефективність управління і розвиток підприємства  в цілому.

 

Картинка 1544 из 120848У сучасному машинобудуванні і приладобудуванні інформаційні технології із поважного, але допоміжного засобу сьогодні перетворилися на головну організуючу силу – реальну автоматизацію виробничих процесів.

 

Застосування комп'ютерних технологій в медицині дозволяє змінити підхід до лікування пацієнтів і підняти якість охорони здоров'я на принципово інший рівень.


ДОДАТОК №1

 

ПРЕДМЕТ  Інформаційні технології

ПЛАН УРОКУ № 7.

 

ТЕМА: «Використання інформаційних технологій професійної спрямованості» (професія секретар керівника, діловод, адміністратор).

 

ТИП УРОКУ:               комбінований

МЕТОДИ:                   опитування, лекція, бесіда, самостійна робота на уроці

 

МЕТА УРОКУ: 

            1)навчаюча - навчити учнів основам теоретичних знань стосовно використання комп’ютерних інформаційних технологій з професії секретар керівника, діловод;

          2)розвиваюча - розвити пізнавальну активність та розумові здібності учнів в процесі навчання;

          3)виховна - виховати любов до професії, культуру навчального процесу.

 

Забезпечення уроку: 

 1. конспект лекцій
 2. Діденко А. Сучасне діловодство: Навч. посібн. для проф.-тех. закл. освіти/ Анатолій Діденко,. - 3-є вид.. - К.: Либідь, 2001.
 3. Хоменко М. Посібник з діловодства: учбовий посібник/ Микола Хоменко, Олена Грабарь,. - 2-е вид., випр. і доп.. - К.: Генеза, 2003.

 

ХІД УРОКУ:

1) Організаційна частина.

2) Мотивація навчальної діяльності:

Людство увійшло до ери інформації. Хто володіє інформацією, той володіє світом - ця істина давно не викликає сумнівів. Проблеми збирання, накопичення і обробки інформації постають на новому більш якісному рівні.

Вся інформація, яку отримують чи створюють, відповідним чином фіксується. Матеріальними носіями фіксації інформації є документи. Вміння працювати з документами, правильна побудова діловодства і документообігу прямо впливають на результати діяльності, на її ефективність.

Інформаційні технології секретарської справи і діловодства замінили традиційні офісні ручні методи роботи та паперовий метод передачі інформації. Друкарську машинку та паперові листи замінив текстовий редактор та електронна пошта.

3) Актуалізація опорних знань:

Перевірка опорних знань учнів необхідних для подальшого опрацювання навчального матеріалу у вигляді усного індивідуального опитування за минулою темою:

 • Надайте визначення що таке інформація та яка вона буває?
 • Охарактеризуйте основні властивості інформації.
 • Що таке інформаційні процеси?
 • Які інформаційні процеси відбуваються з інформацією?

4) Повідомлення теми і плану уроку:

 1. Поняття діловодства.
 2. Характеристика та значення інформаційних технологій.
 3. Інформаційні технології секретарської справи та діловодства.

5) Вивчення нового навчального матеріалу: - проведення лекції - бесіди за планом.

Питання для бесіди:

 • Чи важливо для людини отримувати нову, цікаву інформацію?
 • Яким чином ви отримуєте потрібну вам інформацію?
 • Чи допомагають вам отримувати інформацію комп’ютер, інші технічні та програмні засоби?

 

Лекція

Діловодство — це комплекс різних робіт зі службовими документами (від їх підготовки до здачі в архів), що виконуються в установах, організаціях і адміністративних апаратах підприємств у ході виконання ними своїх функцій і завдань. Під діловодством розуміють також методи і прийоми роботи зі службовою документацією.

В сучасному діловодстві використовуються традиційні способами створення і обробки документів. Упровадження комп'ютерних технологій відкриває нові перспективи для високопродуктивного документаційного забезпечення у сфері управління.

Опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу скоротити час на їх складання, обробку та пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням документів.

Нині на вітчизняному ринку презентовано кілька десятків програмних продуктів, призначених для автоматизації управління документами. Автоматизовані системи управління документами (АСУД) можна класифікувати так:

 •             системи автоматизації діловодства (САД);
 •             системи електронного документообігу (СЕД);
 •             корпоративні системи управління документами (КСУД).

Системи автоматизації діловодства застосовуються для обліку (реєстрації) вхідних, вихідних, внутрішніх документів, обліку виданих резолюцій і отриманих звітів про виконання. Ці системи дають можливість контролювати виконання документів і кожної резолюції або доручення, зберігати дані про справи, до яких віднесено документи. З допомогою цих систем можна автоматизувати рутинні операції роботи з документами. Системи автоматизації діловодства найчастіше розробляються індивідуально для внутрішнього користування в установі й на ринок не виставляються.

Системи електронного документообігу забезпечують строго регламентований і формально контрольований рух документів в установі та поза нею на основі інформаційних і комунікаційних технологій. Насамперед вони орієнтовані на роботу з електронними документами. У системи електронного документообігу функціонують

 • документи, що надходять технічними каналами зв'язку,
 • електронні документи, створені в установі за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки,
 • документи, створені за допомогою сканування паперових документів (електронні образи паперових документів).

У таких системах значну увагу приділено всім життєвим стадіям електронного документа — від його створення і попереднього передання у сховище документів до переміщення (або копіювання) в архів оперативного або довготривалого зберігання. При цьому відносно тривалим за часом і важливим за сутністю є процес колективної підготовки документа, його багаторазове узгодження, створення версій документа, затвердження остаточної версії та її друкування.

Використання системи електронного документообігу дає можливість підвищити ефективність роботи співробітників установ, де досить великий обсяг документів, що пересилаються, або велика штатна чисельність персоналу. У системи електронного документообігу може бути реалізовано систему документообігу, що має юридичну силу (із застосуванням електронного цифрового підпису і шифруванням документів).

Корпоративні системи управління документами забезпечують універсальне, доступне середовище для роботи та зберігання всіх типів документів, що утворюються в установі. Корпоративні системи дають можливість користувачеві застосовувати всі функціональні підсистеми безпосередньо з бізнес-додатка. Це можуть бути офісні додатки щодо роботи з текстами, таблицями, графіками, фінансові системи, системи керування ресурсами тощо. Користувачами цих систем є всі співробітники установи. Вибір системи залежить від завдань, які передбачено вирішувати в установі, типу управлінської структури, масштабу діяльності установи, технічних і фінансових можливостей

У кожній інформаційній системі повинна бути забезпечена можливість для секретаря-діловода  здійснювати такі дії:

 • опрацювання текстових документів;
 • пошук необхідної інформації в довідкових фондах і архівах користувачів;
 • формувати документи, відомості, таблиці;
 • здійснювати обмін документами і даними;
 • погоджувати, уточнювати, модернізувати завдання управління;
 • приймати рішення в умовах невизначеності або неповної інформації

Можна виділити такі переваги електронного документообігу:

 1. ефективне обслуговування клієнтів, що забезпечується більш швидким пошуком документів і, як наслідок, більш швидкою відповіддю на запит;
 2. ефективне управління інформацією, яке забезпечується більш швидким опрацюванням документів, зниженням ризику втрати важливих документів;
 3. високий ступінь захисту документів від втрати або знищення, від несанкціонованого доступу;
 4. підвищення продуктивності праці, що забезпечується, наприклад, завдяки можливостям мережних технологій (одночасний доступ до документа кількома клієнтськими ЕОМ мережі);
 5. зниження витрат на опрацювання паперових носіїв, на підтримання процесу опрацювання (зниження витрат на канцелярські товари, офісні меблі та ін.);
 6. зниження витрат на зберігання, яке забезпечується невеликими розмірами носіїв інформації при електронному документообігу.

Складовими елементами системи керування електронними документами є:

 • система керування документами;
 • система автоматизації діловодства;
 •  архіви документів;
 • системи створення й опрацювання документів;
 • системи маршрутизації документів;
 • системи комплексної автоматизації бізнес-процесів;
 • системи підтримання прийняття рішень.

6) Самостійна робота на уроці: - самостійне складання учнями та загальне обговорення контрольних питань з теми.

7) Заключна частина:

 • підведення підсумків уроку,
 • повідомлення оцінок;
 • відповіді на запитання учнів,
 • заповнення журналу.

8) Повідомлення домашнього завдання:

 • загальне - повторити тему;
 • індивідуально-диференційоване - підготувати повідомлення з літератури або комп’ютерної мережі Інтернет на тему «Використання інформаційних технологій у різних галузях діяльності секретаря, діловода, адміністратора».


ДОДАТОК №2

 

ПРЕДМЕТ:  Інформаційні технології.

ПЛАН УРОКУ № 7.

 

ТЕМА: «Використання інформаційних технологій професійної спрямованості» (професія обліковець з реєстрації бухгалтерських даних).

ТИП УРОКУ:               комбінований

МЕТОДИ:                   опитування, лекція, бесіда, самостійна робота на уроці.

 

МЕТА УРОКУ: 

            1)навчаюча - навчити учнів основам теоретичних знань стосовно використання комп’ютерних інформаційних технологій з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

          2)розвиваюча: - розвити пізнавальну активність та розумові здібності учнів в процесі навчання;

          3)виховна: - виховати любов до професії, культуру навчального процесу.

 

Забезпечення уроку: 

 1. конспект лекцій
 2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.
 3. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине: учебник. – К.: Издательство А.С.К., 2003.
 4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: Видавництво “Центр навчальної літератури”, 2003.

 

ХІД УРОКУ:

1) Організаційна частина:

2) Мотивація навчальної діяльності:

Опрацювання даних є найважливішою і трудомісткою функцією бухгалтерського обліку. У процесі розвитку бухгалтерський облік використовував різноманітні форми, що розроблялися з метою удосконалення системи обліку і полегшення праці бухгалтера.

Нові інформаційні технології в галузі бухгалтерського обліку відкривають значні можливості для керівників підприємств у процесі прийняття рішень.

Сучасні інформаційні технології надають можливість бухгалтерам, не тільки автоматизувати обліковий процес, але й не виходячи з кабінету, здавати звіти до податкової інспекції через електронну мережу Інтернет.

3) Актуалізація опорних знань: - перевірка опорних знань учнів, необхідних для подальшого опрацювання навчального матеріалу у вигляді усного індивідуального опитування за минулою темою:

 • Надайте визначення що таке інформація та яка вона буває?
 • Охарактеризуйте основні властивості інформації.
 • Що таке інформаційні процеси?
 • Які інформаційні процеси відбуваються з інформацією?

4) Повідомлення теми і плану уроку:

 1. Інформаційні технології бухгалтерського обліку.
 2. Використання комп’ютерних технологій бухгалтерського обліку

 

5) Вивчення нового навчального матеріалу: - проведення лекції - бесіди за планом.

Питання для бесіди:

 • Чи важливо для людини отримувати нову, цікаву інформацію?
 • Яким чином ви отримуєте потрібну вам інформацію?
 • Чи допомагають вам отримувати інформацію комп’ютер та інші технічні та програмні засоби?

 

Лекція

Поряд із ручними формами обліку усе більше поширення одержують спеціальні програми по бухгалтерському обліку, що вирішують завдання його автоматизації.

Інформаційні технології бухгалтерського обліку - дозволяють більш оперативно одержувати інформацію по усім питанням, пов'язаним із діяльністю підприємства, і своєчасно приймати управлінські рішення.

Програмне забезпечення інформаційних технологій - це той інструментарій, за допомогою якого бухгалтер може вести весь процес опрацювання даних починаючи з введення в машину інформації і закінчуючи одержанням регістрів бухгалтерського обліку.

Використання комп’ютерних технологій та обчислювальної техніки вирішує ряд проблем, пов'язаних із ручним веденням обліку, забезпечує:

 •  зменшення обсягу рутинних операцій;
 •  прискорення опрацювання даних первинних документів;
 •  автоматизацію розрахунків (податки, знос і т.д.);
 •  автоматизацію формування звітних форм;
 •  поглиблення аналітичного обліку;
 •  відмова від користування типографськими бланками первинних документів і звітності і т.д.

Облікова система припускає послідовність кроків від фіксації подій до підготування звітів і закриття рахунків. Дана послідовність називається обліковим циклом.

Обліковий цикл можна подати таким чином:

 • відбиток операцій у первинних документах;
 • запис операцій у журнал;
 • перенесення записів у Головну книгу;
 • формування фінансових звітів;
 • опрацювання рахунків для закриття поточного періоду і підготування до початку нового облікового циклу.

Використання методу подвійного запису дозволяє трансформувати кожний факт господарської діяльності в бухгалтерську проводку, що фіксується на рахунках.

Функції бухгалтерського обліку, як автоматизованого, так і ручного, можна умовно розбити на дві основні групи

 1. зведений облік
 2. підготування даних для зведеного обліку.

Зведений облік являє собою фіксацію первинних документів, опрацювання даних, що містяться в цих документах, і узагальнення отриманої інформації в звітах. Тут вся інформація за допомогою методу подвійного запису відбивається по синтетичних рахунках у вартісній формі, і після цього не складає труднощів витягти її з банку даних для розрахунків і заповнення звітів.

Підготовка даних для зведеного обліку більш трудомісткий процес, тому що він включає ведення обліку по його окремих ділянках, а також розрахунок різноманітних економічних показників. Ділянки обліку можуть дробитися до нескінченності. Це залежить від розмірів підприємства, його організаційної структури, обсягів і видів діяльності й інших чинників. Але на більшій частині підприємств облік ведеться по таких напрямках:

 • облік основних засобів;
 • облік матеріальних цінностей (складський облік);
 • облік витрат і прибутку;
 • облік касових операцій;
 • облік операцій по розрахунковому (валютному, поточному тощо) рахунку;
 • облік розрахунків
 • облік заробітної плати.

У зв'язку з цим програмне забезпечення можна підрозділити на такі класи:

 1. Проводки - Головна книга - баланс (міні-бухгалтерія).
 2. Інтегрована бухгалтерія.
 3. Комплексна бухгалтерія.
 4. Мережна версія бухгалтерського обліку.

Роздивимося особливості і характерні ознаки кожного класу спеціалізованих бухгалтерських програм.

1. ПРОВОДКИ - ГОЛОВНА КНИГА - БАЛАНС. Бухгалтерські програми цього класу реалізують в основному зведену функцію обліку. Програми даної групи достатньо прості й універсальні. При цьому достатньо широкий діапазон їхньої потужності - від винятково синтетичного обліку до багаторівневої аналітика і зведеного обліку. Тому в даному класі можна виділити такі підгрупи:

• програми, що реалізують функції синтетичного обліку - ведення журналу операцій на рівні проводок, формування журналів-ордерів, Головної книги, оборотного-сальдового балансу і форм фінансової звітності;

• програми, що на додаток до функцій першої групи дозволяють вести однорівневий, а іноді дворівневий аналітичний облік. Це робить їх придатними для малих підприємств і підприємств, що ведуть облік по спрощеній формі

• програми ведення зведеного обліку. Їхня характерна риса - можливість прив'язки до синтетичних рахунків розгорнутої багаторівневої системи аналітичних рахунків;

• головні модулі функціональних комплексів. Їхнім головним завданням є прийом проводок від програм, спеціалізованих для ведення різноманітних ділянок обліку, із метою здійснення зведеного обліку. Відмітною рисою цих програм є потужний інтерфейсний блок, необхідний для імпорту проводок з інших програм комплексу.

2. ІНТЕГРОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ. Особливостями програм даного класу є:

• наявність кількісного і сумового обліку;

• реалізація усіх функцій програм попереднього класу;

• автоматизація окремих ділянок обліку (облік матеріалів, основних засобів, заробітної плати й ін.);

• єдине поле проводок;

• орієнтація програми для використання на одному робочому місці.

3. КОМПЛЕКСНА БУХГАЛТЕРІЯ. Характерна риса даного класу - автоматизований комплекс бухгалтерського обліку - складається з окремих функціонально закінчених АРМ (автоматизованих робочих місць); є інтерфейс передачі інформації для зведення балансу і розгорнутого аналітичного обліку.

4. МЕРЕЖНА ВЕРСІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Особливості даного класу програм полягають у наступному:

• можливість мережного обміну усередині кожного робочого місця одного АРМ і між різноманітними АРМ;

• здійснення обміну інформацією тільки по мережі;

• можливість одночасної роботи різних АРМ із доступом до будь-якої дозволеної інформації. Це означає, що якщо в комплексній бухгалтерії зведення даних відбувається епізодично, те в мережній версії усі введені дані одночасно можуть бути доступні всім користувачам.

6) Самостійна робота на уроці: - самостійне складання учнями та загальне обговорення контрольних питань з теми.

7) Заключна частина:

 • підведення підсумків уроку,
 • повідомлення оцінок;
 • відповіді на запитання учнів,
 • заповнення журналу.

8) Повідомлення домашнього завдання:

 • загальне - повторити тему;
 • індивідуально-диференційоване - підготувати повідомлення з літератури або комп’ютерної мережі Інтернет на тему «Використання інформаційних технологій у різних галузях діяльності обліковця».
doc
Додано
25 січня 2019
Переглядів
422
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку