Програма географічного гуртка «Новоселицький край від А до Я»

Про матеріал

Програма географічного гуртка

«Новоселицький край від А до Я» – Новоселиця 2018. – 17 ст.

Запропонована програма географічно-краєзнавчого гуртка «Новоселицький край від А до Я» сприятиме розвитку професійної спрямованості особистості , поглибленню знань гуртківців, розширенню їх кругозору, формуванню практичних вмінь і навиків. Також поглиблює знання вихованців про малу Батьківщину, її географічне положення, природні умови, життя і побут населення, традиції, культуру, релігії.

Перегляд файлу

Відділ освіти Новоселицької районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

 

Програма географічно-краєзнавчого гуртка

«Новоселицький край від А до Я»

 

 

 

 

Описание: Картинки по запросу адміністративна карта чернівецької область 2018 

 

 

Описание: Картинки по запросу карта новоселицького району 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоселиця 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Новоселицької районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

 

Програма географічно-краєзнавчого гуртка

«Новоселицький край від А до Я»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоселиця 2018

Схвалено методичною радою

Районного методичного кабінету

Протокол №

 

 

Укладачі: А.А. Карабчиївська – вчитель географії Костичанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Іона Ватаману

С.Г. Малиновська – вчитель географії Новоселицької ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів

 

Програма географічного гуртка

«Новоселицький край від А до Я» – Новоселиця 2018. – 17 ст.

 

Запропонована програма географічно-краєзнавчого гуртка «Новоселицький край від А до Я» сприятиме розвитку професійної спрямованості особистості , поглибленню знань гуртківців, розширенню їх кругозору, формуванню практичних вмінь і навиків. Також поглиблює знання вихованців про малу Батьківщину, її географічне положення, природні умови, життя і побут населення, традиції, культуру, релігії.

 Для керівників гуртків.

 

 

 

 

Зміст

Пояснювальна записка…………………………………

Програма гуртка «Новоселицький край від А до Я»

Прогнозований результат………………………………

Бібліографія…….……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 Краєзнавчий принцип є одним з визначальних для методики навчання географії в школі. Цей предмет спрямований на вивчення реального навколишнього простору.

 Краєзнавча діяльність створює сприятливий емоційний фон для навчання, суттєво впливає на формування особистістих рис учнів, їх ставлення до соціального оточення та навколишнього середовища.

 Безпосереднє спостереження процесів і явищ довкілля, їх дослідження, встановлення причинно-наслідкових зв’язків розвивають дитяче мислення, формують загальні пізнавальні вміння, а також забезпечують міцні знання.

 Туристично-краєзнавча робота характеризуються надзвичайною різноманітністю її організаційних форм.

 Гуртки – одна з найбільш поширених форм позашкільної роботи. Вони займають важливе місце і виконують функції, які не можуть забезпечити інші форми роботи, оскільки вони виховують самостійність, активність, творчий підхід, формують пізнавальні інтереси учнів, дають можливість системного поглибленого вивчення тем.

 Краєзнавча робота забезпечує оптимальні умови для вирішення одного з головних завдань вивчення географії – виховання в учнів ціннісних орієнтирів на збереження природи, гармонійна взаємодія з нею, уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.

 Визначаючи зміст гуртка, необхідно враховувати індивідуальні та вікові особливості учнів, рівень їх підготовки.

 Дана програма дозволяє гуртківцям закріпити знаневий багаж з фізичної та соціальнл-економічної географії.

Програма розрахована на гуртківців 6-9 класів та передбачає навчання дітей в гуртках основного рівня. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 70 години на рік.

 Мета програми – організація вивчення рідного краю через притаманне географії осягнення взаємозв’язків між природою, населенням і господарством, спрямованого на виховання ціннісних орієнтирів підлітків та їх різнобічний розвиток, навчати оформлення результатів власних досліджень, закріплення навичок і вмінь чнів.

 Основні завданнями програми:

 • надання учням знань з географії свого краю(адміністративної одиниці);
 • надання можливості старшокласникам практично застосовувати набуті компетентності з географії та картографії, використовувати різноманітні джерела інформації;
 • естетично сприймати навколишнє середовище, вести пошукову та науково-дослідницьку роботу;
 • творчий підхід в роботі з інформаційними джерелами;
 • виховання почуття патріотизму;
 • прищеплення любові до малої Батьківщини;
 • виховання любові та бережливого ставлення до природи і природних ресурсів рідного краю, встановлення принципів раціонального природокористування та охорони природи.

  На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від вікових особливостей гуртківців: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається краєзнавчим дослідженням та пошуковій роботі.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці науково-дослідницьких робіт, конкурсів, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей стану здоров’я дітей відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08. 2004 № 651.

Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню краєзнавчої  термінології, практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням, картографічними матеріалами, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я.

 

 

 

 

 

Навчально-тематичний план

географічного гуртка

«Новоселицький край від А до Я»

(70год., 2год на тиждень)

п/п

Назва теми

Кількість годин

разом

теоретичні

практичні

у приміщ.

екскурсії

1.

Вступ

2

1

1

 

2.

Історія Новоселиччини

4

3

 

1

(архів)

3.

Фізична географія рідного краю

36

25

9

2

(у природі)

4.

Економічна географія рідного краю

16

12

3

1

(підприємство)

5.

Соціальна географія рідного краю

10

7

2

1

(центр зайнятості)

6.

Узагальнення

2

 

 

 

 

1.Вступ (2год.)

 Мета, головні завдання і форми роботи географічного гуртка. Орієнтовний план роботи. Правила техніки безпеки під час теоретичних і практичних занять. Сутність і завдання краєзнавства. Міждисциплінарний характер. Джерела знань і методи досліджень.

 Практичне заняття:

 Ознайомлення з друкованими та електроними джерелами Новоселицького району.

2.Історія Новоселиччини(4 год.)

 • Перші поселення на території сучасного міста і природокористування в різні історичні часи. Архівні у усні джерела.
 • Дослідження краю. Об’єкти географічного краєзнавства. Правила збирання інформації.
 • Методи краєзнавчо-пошукової та краєзнавчо-дослідницької роботи.

   Практичне заняття:

 Екскурсія (відвідуваня архіву). Збір архівних матеріалів про Новоселиччину.

3.Фізична географія рідного краю (36 год.)

3.1Географічне положення, рельєф, геолого-тектонічна будова,  корисні копалини краю.(7 год.)

 • Географічне положення краю, його місце в регіоні (області), країні, світі.
 • Загальна характеристика рельєфу краю, причина їх формування. Антропогенний фактор рельєфоутворення.
 • Місцеві форми рельєфу їх види. Вплив рельєфу на формування природних особливостей краю.
 • Геолого-тектонічна будова. Етапи формування. Геологічна будова території.
 • Найпоширеніші корисні копалини, їх основні види. Перспективи використання. Охорона надр.

 

 

Практичні заняття.

 • Нанесення на контурну карту меж адміністративної території Новоселиччини. Вказати адміністративні одиниці, з якими дана територія межує.
 • Нанесення на контурну карту району розміщення основних видів корисних копалин.

   3.2  Клімат рідного краю(4 год.)

 • Кліматичні умови і чинники їх утворення. Кліматичні ресурси краю.
 • Пори року та їх особливості. Несприятливі кліматичні явища. Можливості їх передбачення.
 • Спостереження за погодою. Визначення типів погоди.

Практичні заняття.

 • Побудова графіків сезонних спостережень за погодою. Створення кліматичної карти (з додатком графіка кількості опадів, рози вітрів, поширенням несприятливих кліматичних явищ).

3.3 Гідрологія рідного краю (6 год.)

 • Водні ресурси району.Поверхневі води.
 • Густина річкової сітки.Їх живлення та режим.Озера. Штучні водойма.
 • Підземні води. Мінеральні води та закономірності їх поширення.
 • Охорона вод. Довідки про використання води в господарчій діяльності краю.

Практичні заняття.

 • Нанесення на контурну карту гідрологічну сітку району.
 • Екскурсія. Екологічний стан водного об’єкту.

3.4 Рослинний і тваринний рідного краю(8 год.)

 • Рослинний світ. Закономірності поширення рослиного покриву району.
 • Найтиповіші преставники рослинного світу в районі.Лікарські рослини. Рослини занесені до Червоної книги.
 • Вплив господарської діяльності на рослинний світ. Охорона й відтворення рослинного світу.
 • Тваринний світ. Основні представники.
 • Фауністичний склад лісів, лісосмуг, полів, водойм.Акліматизація тварин та їх значення.
 • Охорона тваринного світу району. Тварини, занесені до Червоної книги.

Практичні заняття.

 • Збір гербарію місцевих рослин.
 • Складання довідника «Рослини та тварини району занесені в Червоної книги»

3.5 • Грунтовий покрив, ландшафти, охорона природи й  екологічна ситуація в районі(11 год.)

 • Грунтовий покрив. Фактори грунтоутворення в районі.
 • Опис основних типів грунтів. Зміна грунтового покриву під впливом господарської діяльності людини.
 • Земельні ресурси краю. Раціональне використання та проблема охорони й відновлення грунтів.
 • Ландшафти району. Умови формування і розвитку.
 • Типи ландшафтів та їх географія. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.
 • Охорона природи й екологічна ситуація в районі. Категорії природно-заповідного фонду району.
 • Моніторинг навколишнього середовища району. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища.

Практичні заняття.

 • Створення карти грунтів району. Дати їм характеристику і властивості.
 • Ознайомлення з колекцією місцевих гірських порід і мінералів.
 • Створення карти ландшафтів свого краю.
 • Створення карти туристично-рекреаційного використання території району (з додатком перспективних проектів та схеми туристичних маршрутів по району).

4.Економічна географія рідного краю. (16год.)

 • Структура господарського комплексу Новоселицького району. Галузі виробничої та невиробничої сфер.
 • Місце господарського комплексу району в господарському комплексі області.
 • Промисловість. Галузева структура. Промислові підприємства району.
 • Структурні зміни в промисловості району та шляхи підвищення ефективності галузі.
 • Аграрний сектор. Галузева структура. Типи сільськогогосподарських підприємтсв за формами власності.
 • Рослиництво. Основні сільськогогосподарські культури.
 • Твариництво. Сучасні проблеми галузі.
 • Сільськогосподарські угіддя та їх структура. Зелеволодіння та земельна реформа в районі. Галузі з переробки с/г продукції.
 • Соціальна інфраструктура. Галузевий склад. Сфера послуг. Сучасний розвиток і проблеми.
 • Рекреаційно-туристичне господарство
 • Транспортний комплекс району. Структура і характеристика основних видів транспорту. Вантажо- та пасажироперевезення.
 • Географія транспортних зв’язків району. Проблеми і перспективи галузі.

         Практичне заняття:

 • Скласти схему господарського комплексу району.
 • Скласти карту сучасних промислових підприємств району та їх спеціалізацію.
 • Створити творчий проект. Рекреаційно-туристичні об’єкти Новоселиччини.
 • Екскурсія на підприємство району.

 

 

5. Соціальна географія рідного краю. (10год.)

 • Населення Новоселицького району. Кількість, густота. Відтворення. Статевий і віковий склад.
 • Національний склад. Особливості його формування.
 • Міграції. Демографічна ситуація в районі.
 • Трудові ресурси. Структура зайнятості.
 • Проблеми безробіття та шляхи її розв’язання в районі.
 • Розселення населення. Типи поселень. Проблема малих сіл. Перспективи розвитку сіл району.
 • Видатні люди Новоселиччини.

         Практичне заняття:

 • Створити картосхему міграцій населення Новоселиччини.
 • Екскурсія в районний «Центр зайнятості»
 • Створити творчий проект «Видатні особистості Новоселиччини.

 

6. Узагальнення (2год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозований результат

Учні повинні знати:

• основні історичні і природні пам’ятки Новоселицького району,

• краєзнавчу та іншу літературу з географії рідного краю;

• схему опису маршруту краєзнавчої екскурсії;

• кінофотодокументи та інші джерела про історію і географію рідного краю;

•.правила технікибезпеки під час проведення екскурсій;

• особливості організації щодо виконання практичних робіт;

• туристсько-краєзнавчі можливості регіону;

• краєзнавчу та спеціальну літературу з історії та географії рідного краю;

• основні види краєзнавчих спостережень, які здійснюваться під час екскурсій;

• місцеві ознаки погіршення та покращення погоди;

Учні повинні вміти:

• працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою в архівах та інших наукових установах;

• систематизувати зібраний краєзнавчий матеріал;

• оформляти звіт про краєзнавчу екскурсію, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка.

• дотримуватися правил техніки безпеки;

працювати з картографічним та літературним матеріалом ;

• оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;

• співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;

• складати звіт про краєзнавчу екскурсію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліографія

1. Гаврилюк Йосип, Риндюк Олексій. Мій рідний край, моя земля: Нарис про Новоселицький район. — Новоселиця, 1997.

2.Географія Чернівецької області / за ред. проф. Я.І. Жупанського. Чернівці, 1993. 192 с.

3.Головне статистичне управління Чернівецької області http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/frame.html - річна статистична інформація http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/frame.html - оперативна статистична інформація

4.Гуцуляк В.М. Ландшафтно-географічна екологія: навч. Посібник.- видання 2 доповнення-Чернівці: Рута 2001 248 с.

5.Дутчак М., Дутчак С., Дутчак О. Ландшафтні комплекси зони Дністровського водосховища та їх рекреаційна оцінка.// Річкові долини: Природа – ландшафти – людина. Збірник наукових праць. Видавництво: Рута. Друкарня: Поліграфічно-видавничий заклад “ПЛІК”. Чернівці – Сосновець, 2007. – С. 93-100.

6.Корнєєв О.В. Українські дослідники-краєзнавці// Корнєєв В.П. ;Корнєєв О.В. Видатні мандрівники. Х: Вид гр. «Основа», 2005 – 176-215.

7.Корнєєв О.В. Методика шкільного географічного краєзнавства. – Х. Вид гр. «Основа», 2007 – 144 с.

8.Крачило М.П., Серебрій В.С. Географія: Практичні заняття на місцевості.- К.: Шкільний світ: Вид Л. Галіцина, 2006.- 128

9.Купчанко Г., Деякі історико-географічні відомості про Буковину, Чернівці. Золоті литаври 2008.- 172с.

10.Романцов А., Новоселиччина(Новоселицький район -75) -1940-2015 м.       Хмельницький Видавець ФОП 2015.-244 с.

doc
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
8 січня 2019
Переглядів
565
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку