ПРОГРАМА ГУРТКА «ЮНІ ОХОРОНЦІ ПРИРОДИ»

Про матеріал
Метою діяльності гуртка першого року навчання є: - формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ; - вироблення вмінь ведення фенологічних спостережень; активізація пізнавальної та творчої діяльності дітей; - розвиток знань, що сформувались у школярів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду; - виховання екологічно грамотної поведінки в природі. Програма побудована на основі загально дидактичних принципів (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання з життям). Програма передбачає ознайомлення дітей із рослинним і тваринним світом, метеорологічними явищами. Це дає змогу вихованцям орієнтуватися в природному середовищі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та формувати екологічно доцільну поведінку в природі.
Перегляд файлу

Відділ освіти райдержадміністрації

Донський еколого-натуралістичний центр

 

Затверджено на педраді Донського ЕНЦ                                  Узгоджено:

Протокол №____________                                                          начальник відділу освіти

від 30.08.2018 р.                                                                            райдержадміністрації

                                                                                                        ______________________

                                                                                                        Узгоджено:

                                                                                                        завідуюча ІМЦ

                                                                                                        _______________І.В. Жежер 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«ЮНІ ОХОРОНЦІ ПРИРОДИ»

(Термін навчання 1рік )

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Укладач:

                                                                                                           Шкред О. В.

                                                                                                           Кер.гуртка- сумісник ДЕНЦ   

 

 

 

 

     Програма складена на основі  Міністерської Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів еколого-натуралістичного напрямку (стр. 17-32). (Лист міністерства освіти і науки України № 1\11-5131 від 09.12.2003р.) зі змінами та доповненнями.

     Пояснювальна записка

Метою діяльності гуртка першого року навчання є:

  •  формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ;
  • вироблення вмінь ведення фенологічних спостережень; активізація пізнавальної та творчої діяльності дітей;
  • розвиток знань, що сформувались у школярів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду;
  • виховання екологічно грамотної поведінки в природі.

Програма побудована на основі загально дидактичних принципів (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання з життям).

Програма передбачає ознайомлення дітей із рослинним і тваринним світом, метеорологічними явищами. Це дає змогу вихованцям орієнтуватися в природному середовищі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та формувати екологічно доцільну поведінку в природі.

Змістом даної програми передбачено теоретичне та практичне набуття додаткових знань і певних навичок щодо ведення фенологічних спостережень і досліджень. Кожний розділ програми передбачає обов’язків зв'язок теоретичних занять із безпосереднім спілкуванням з природою (проведення екскурсій, фенологічних спостережень, практичних робіт).

Практичні роботи проводяться як у приміщенні (кабінеті), так і в куточку живої природи та безпосередньо на природі.

Головним у програмі є принцип науковості, який реалізується в процесі формування понять про природу та природні явища. Крім того, всю програму пронизує тема краси природи, її охорони, утверджується думка: через прекрасне в природі до прекрасного в людині.

У програмі заплановано використання різноманітних форм і методів подачі матеріалу. Форми організації навчального (ігрового) простору – групова і між групова взаємодія. Організаційні форми: екскурсія, конкурс, акція, практична робота тощо.

Програмою передбачено проведення виставок малюнків, виробів з природного матеріалу, інсценування вистав, участь у масових всеукраїнських, обласних природоохоронних заходах, та заходах Донського ЕНЦ.

 

 

 

 

 

Тематичний план

 

 

ТЕМА

Кількість годин

усього

теоритичних

практичних

1.

Вступ

1

1

-

2.

Історія охорони природи в Україні

16

8

8

3.

Фізико- географічні особливості рідного краю

13

5

8

4

Природні ресурси україни. Рослинний світ та його охорона

40

20

20

5

Охорона земельних ресурсів і надр

16

7

9

6

Охорона водних ресурсів

16

8

8

7

Охорона атмосферного повітря

10

5

5

8

Якість довкілля та стан здоров’я людей

16

8

8

9

Участь у масових заходах

14

-

14

10

Підсумок

2

-

2

        Всього

144

62

82

 

 

 

  ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступ.

Теоретичні заняття: Набір дітей у гурток. Ознайомлення з планом роботи гуртка, ДЕНЦ. Охорона навколишнього середовища – потреба особистості і суспільства. Правила техніки безпеки при роботі  на навчально-дослідній земельній ділянці, під час проведення походів, екскурсій. Правила поведінки в природі.

 

2. Історія охорони природи в Україні

 

      Теоретичні заняття:  Історія природоохоронного руху в Україні. Видатні діячі охорони природи в Україні. Державні органи охорони природи Україні. Роль Міністерства екології та природних ресурсів України у справі охорони природи. Громадські екологічні організації України: Українське товариство охорони природи, Українське товариство охорони птахів, Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток», Всеукраїнська екологічна асоціація «Зелений світ», Національний екологічний центр, Всеукраїнська екологічна ліга. Історія юннатівського руху. Дитячі громадські екологічні об’єднання. Юнацькі секції охорони природи. Дитячий екологічний парламент.

Практична частина. Збирання матеріалів про історію охорони природи рідного краю. Оформлення куточка охорони природи. Проведення еколого-просвітницьких акцій серед місцевої громади та екологічних акцій з упорядкування території навколо закладів освіти, закладання квітників

  1. 3. Фізико-географічні особливості рідного краю
  2.  

Теоретичні заняття: Зонально-ландшафтні особливості регіону. Погода і клімат. Метеорологічний майданчик. Програма GLOBE в Україні.

Практичні заняття. Спостереження за погодою. Дослідження за программою GLOBE. Всеукраїнський конкурс на кращий метеомайданчик. Екскурсія на екологічну стежку. Фенологічні спостереження в природі.

4. Природні ресурси України. Рослинний світ та його охорона

Теоретичні заняття: Флора України. Різноманіття рослинного світу. Роль рослин в природі і в житті людини. Закон України «Про рослинний світ» (1999). Різноманіття рослинних угруповань: ліси. степи, луки, болота тощо. Водна та навколоводна рослинність. Основні рослинні угруповання регіону. Сільськогосподарські рослини. Лікарські рослини, їх значення.  Отруйні рослини, перша допомога при отруєннях. Охорона рослин. Рідкісні рослини та рослини, що зникають. Червона книга України. Зелена книга України.

Практичні заняття: Робота з гербаріями, визначниками. Підготовка списку рослинних угруповань рідного краю. Трудові акції по знищенню небезпечних рослин-вселенців. Визначення видового складу рослин. Проведення досліджень за программою GLOBE.  Збирання насіння трав’янистих рослин. Виготовлення колекцій. Догляд за рослинами куточку живої природи.

 Екскурсії до луків, у степ, поле, до водойм для ознайомлення з рослинними угрупованнями своєї місцевості.

5. Охорона земельних ресурсів і надр

Теоретичні заняття: Корисні копалини України. Земельні ресурси і надра. Типи ґрунтів України, їх склад і властивості. Родючість ґрунту Раціональне використання земельних ресурсів і надр. Земельний кодекс України (2001). Кодекс України про надра (1994). Закон України «Про охорону земель» (2003). Закон України «Про пестициди і агрохімікати» (1995).

Практичні заняття: Моніторинг стану ґрунтів своєї місцевості. Проведення досліджень за програмою GLOBE. Визначення грунтів за рослинами-індикаторами.

Екскурсії на підприємства, агрофірми, на поля з метою визначення антропогенного забруднення навколишнього природного середовища, ступеня еродованості ґрунтів тощо.

6. Охорона водних ресурсів

             Теоретичні заняття: Вода – основний елемент біосфери. Світові водні ресурси. Підземні води. Стан основних річок України. Малі річки України. Основні джерела забруднення природних вод. Актуальність для України ресурсозберігаючого водокористування. Проблеми екологічного стану підземних вод. Водний кодекс України (1995). Закон України “ Про питну воду та питне водопостачання” (2002). Водно-болотні угіддя Міжнародного значення.

Практичні заняття: З’ясування причин забруднення місцевих водойм. Дослідження рослин та тварин - індикаторів стану водойм.. Моніторинг стану місцевих водойм.

7. Охорона атмосферного повітря

Теоретичні заняття: Склад атмосферного повітря. Циркуляція повітря. Джерела забруднення повітря. Озонові дірки. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (1992).

 

Практичні заняття:  Дослідження впливу забруднення повітря на стан рослин у парках, скверах, біля автошляхів тощо. Визначення рослин індикаторів чистоти повітря. Визначення найбільш стійких до забруднення видів рослин.

8. Якість довкілля і стан здоров’я людей

Теоретичні заняття: Демографічні процеси в Україні. Урбанізація. Динаміка загальної захворюваності населення за умов сучасного забруднення навколишнього природного середовища. Рекреаційні ресурси і курортні зони України.

 Практичні заняття: Дослідження якості питної води. Дослідження забруднення повітря. Збирання матеріалів про промислові та сільськогосподарські об’єкти, які забруднюють навколишнє середовище, з’ясування причин забруднення. Визначення вмісту пестицидів, радіонуклідів та інших шкідливих речовин у продуктах харчування.

Екскурсія до водойми, на промислові підприємства для ознайомлення з роботою очисних споруд.

 

9.Участь у масових заходах

Практичні заняття: Участь у масових заходах екологічного змісту:

акціях, конкурсах, зборах тощо.

10. Підсумок

 Підбиття підсумків

 

Прогнозований результат.

Після закінчення вивчення програми гуртківці повинні засвоїти знання про взаємозв’язок і взаємовплив природи,  людської діяльності; відбудеться формування наукового світогляду, екологічної культури,  свідомого ставлення до власного здоров’я; розвиток пізнавальної сфери особистості, здібностей і ерудиції в галузі природознавства відповідно до індивідуальних можливостей та особливостей гуртківця, розвиток уваги, кмітливості, творчої ініціативи; виховання пізнавальних інтересів, обережної й усвідомленої поведінки в природі, шанобливого ставлення до природи; формування навичок раціонального використання природних ресурсів.

Програма передбачає участь в районних, обласних виставках, всеукраїнських конкурсах, акціях, заходах Донського ЕНЦ.

 

Гуртківці повинні знати:

- сезонні особливості погоди і клімату нашого регіону;

- особливості природних екосистем краю;

- особливості нашої флори і фауни;

- роль рослин і тварин в природі і їх значення для людини;

- отруйні гриби і рослини навколишньої місцевості та запобіжні заходи проти отруєння;

- природно-заповідний фонд свого регіону;

- види рослин і тварин нашого регіону, які занесені до Червоної книги України;

- правила поведінки в природі;

- природоохоронні акції, конкурси.

 

Гуртківці повинні вміти:

- проводити прості фенологічні спостереження за змінами в природі та оформляти їх результати;

-  виявляти взаємозв’язки  у прояві сезонної ритміки в живій і неживій природі;

- розпізнавати рослини і тварин своєї місцевості;

- визначати риси пристосування живих організмів залежно від середовища їх існування;

- доглядати за рослинами і тваринами в куточку живої природи;

- збирати природний матеріал і формувати колекції, гербарії;

- приймати активну участь в природоохоронних заходах.


 

docx
Пов’язані теми
Екологія, Інші матеріали
Додано
18 травня 2019
Переглядів
968
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку