18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Програма правового гуртка "Феміда"

Про матеріал
В плануванні правового гуртка приділено увагу теоретичним знанням та практичним навичкам учнів з правознавства. Передбачено також заходи виховного впливу з метою попередження девіантної поведінки, проявів насильства та агресії. попередження булінгу в учнівських колективах. Програма гуртка націлена на формування життєво важливих компетенцій учнів у сфері захисту своїх прав та інтересів
Перегляд файлу

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СЛАВУТСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ГОЛОВЛІСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ»

 

 

 

Косік Юлія Олександрівна

заступник директора з НВР

Головлівського НВК

 

Програма правового гуртка «Феміда»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славута – 2016

 

Автор

Косік Ю.О. Програма правового гуртка «Феміда». – Славута, 2016. – с.

 

Гурткова діяльність охоплює всю освітньо-виховну роботу в позакласний час і спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самостійній діяльності за інтересами, стимулювання її творчого самовдосконалення та задоволення потреб дітей і молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх здібностей.

Одним із найдієвіших факторів, від якого залежить розвиток України як правової, демократичної та соціальної держави, є правова культура її громадян. Правова культура охоплює правові цінності, визначає рівень демократії та законності, регулює суспільні відносини. Крім того, правова культура є невід'ємним елементом механізму реалізації конституційних прав громадян нарівні з нормами, які закріплюють ці права, їх гарантіями, юридичними обов'язками та правосвідомістю.

Зважаючи на те, що стан правової свідомості і правової культури суспільства суттєво відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення громадян до права і правових цінностей, що ними охороняються, залишається значною кількість правопорушень.

У зв’язку з цим виникає потреба посилення виховної ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної дитини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві.

Актуальність проблеми визначається гострою необхідністю всебічного розвитку громадянської правосвідомості, задоволенням потреби у правовій інформації, заохоченням громадськості до участі в будівництві демократичної, соціальної держави.

 

Особливістю програми правового гуртка «Феміда» є чітке поєднання теоретичних та практичних знань, що має на меті сформувати цілісні правові знання школярів, що у свою чергу дозволить виробити вміння та механізму захисту своїх прав, свобод та свідоме виконання основних обов’язків як майбутнього громадянина правової держави, орієнтування в найпростіших аспектах законодавства України, а також сформувати високу правову культуру учнівської молоді, що є стратегічним завданням правової освіти в Україні.

Програма насить правоосвітній та правовиховний характер.

 

Програму адресовано керівникам правових гуртків для практичного використання в своїй роботі.

 

Рецензенти: Фелонюк Т.В. – методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Славутської райдержадміністрації

Савенко Н.І. – директор Головлівського НВК

 

 

Рекомендовано методичною радою районного методичного кабінету (протокол­­­­­­­­­­­ _________________________________)

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  ОСОБЛИВОСТІ  ГУРТКОВОЇ  РОБОТИ  З ПРАВОЗНАВСТВА

РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА ГУРТКА З ПРАВОЗНАВСТВА «ФЕМІДА»

2.1. Пояснювальна записка

2.2. Зміст програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Проблема правового виховання завжди була і є пріоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціальних досліджень у різних країнах світу. В Україні ця проблема перебуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних соціально-культурних умовах екологічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів, кримінальності суспільства.

     Сьогодення вимагає, щоб "виховний вплив держави, усіх виховних інститутів, враховуючи інтереси особистості та суспільства, спрямовувалися на профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, на допомогу та їх захист, вироблення імунітету до негативних впливів соціального середовища, виховання нетерпимості до негативних проявів в ссуспільстві. При  цьому має забезпечуватися система заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-методичного, інформаційно-освітнього характеру,  спрямована на формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин, різних проявів деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок здорового способу життя, культури статевих стосунків, формування негативного ставлення до різних видів та проявів насильства в суспільстві.

      Тому приведення правового виховання у повну відповідність з вимогами Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Національної  програми виховання дітей та учнівської молоді, Указу Президента України щодо формування здорового способу життя, розвитку духовності та моральних засад суспільства є одним із суттєвих факторів успішного розвитку сучасного села, міста, оскільки, готуючи своїх випускників соціально активними, відповідальними, чесними, порядними, школа бере участь у соціально-політичному, економічному і духовному житті

Безперечно, проблема правової освіти та виховання дітей і молоді, є однією з актуальних проблем, що їх висунуло сьогодення незалежної України перед педагогами, юристами, психологами та працівниками різних державних і громадських інституцій. Оновлення змісту освіти, впровадження нових пріоритетних напрямів, основних шляхів реформування, нових підходів, виховних систем, форм і методів навчання і виховання та пошуку шляхів і засобів їх реалізації, як наголошується в “Державній національній програмі “Освіта”. Україна ХХІ століття”, - важлива ланка в реформуванні “освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства.

У становленні громадянина важливе місце займає правове виховання, “...виховання у дітей і молоді поваги до Конституції, законів України, національної символіки, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між діями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю”. Воно виділено і в пріоритетних напрямах реформування виховання. 

Головною особливістю сучасного   виховання  є формування в учнівської молоді ціннісного ставлення, ґрунтованого на сукупності ціннісно-значущих якостей особистості, які характеризують її ставлення до світу та соціуму. Сутність цього процесу складає сприйняття дитиною світу, його реалій, явищ чи об'єктів, розуміння їх внутрішньої суті, місця та призначення в житті людини. Таке ставлення формується в процесі його проживання, соціально цінної діяльності.

Правова освіта та виховання молоді мають державне значення, а тому вони повинні реалізувати не лише освітню функцію, але й обов’язково орієнтуватися практично-виховну спрямованість.  

Необхідно відзначити, що протиправна поведінка неповнолітніх, яка згодом призводить до злочинів, залежить від сукупності таких факторів: незнання законів молоддю, негативного впливу на неї оточення, соціально-економічного розвитку суспільства.

Ситуація з дитячою та підлітковою злочинністю тривожна. Аналіз причин правопорушень засвідчує, що потреби молодої людини знаходяться в дисонансі з можливістю їх задовольнити, зокрема, коли діти, покинуті напризволяще тими, хто має про них турбуватися, змушені красти з метою поїсти, одягнутися. В таких випадках варто використовувати ст. 184 АК України, яка передбачає відповідальність батьків від ухилення від виховання своїх дітей. Правда, є і зворотний бік даної проблеми. Економічна криза, переоцінка цінностей, втрата ідеалів, розпад дитячих і юнацьких організацій, падіння престижу освіти, а також, на жаль, боротьба за фізіологічне виживання спонукають неповнолітніх до правопорушень. Попередня система роботи з “важкими”, ”неблагополучними” підлітками відійшла разом із розпадом попередньої держави, а нової системи ще не створено.

Тому правова освіта та виховання повинні стати одним із магістральних напрямів у роботі вчителів, вихователів, правників, представників силових структур та правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. При цьому (щодо профілактики протиправної та кримінальної поведінки неповнолітніх) їхня робота має базуватися на правових нормах, принципах гуманізму та демократизму. З метою ефективного розв’язання даної проблеми необхідно застосовувати комплексну систему, що поєднує в собі оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів, шляхів та засобів її реалізації. Цього можна досягти, на нашу думку, за умови вироблення на основі головних галузей правознавства (теорії держави і права, кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, адміністративного, міжнародного права, кримінології, криміналістики і т.д.), педагогіки, соціальної педагогіки, психології, юридичної психології та інших суміжних наук цілісної комплексної загальнодержавної концепції, враховуючи причини злочинності та механізми і методи ефективної боротьби з нею, зокрема в умовах трансформації України до ринкових відносин.

Спостерігається тенденція до загострення соціально-екологічних, психологічних та медико біологічних факторів, які детермінують деструктивну поведінку неповнолітніх. Зростає чисельність дітей з порушенням норм поведінки та тих, які відносяться до групи ризику і долучаються до раннього алкоголізму, наркоманії,  проституції, ВІЛ-інфікованості, збільшується питома воля протиправної агресивної поведінки підлітків під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння.

 Саме тому виникла потреба у створенні програм правових гуртків, які обов’язково повинні функціонувати у будь-якому навчальному закладі, з метою допомоги молодим громадянам різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись; об’єднати активну, дієву учнівську молодь. Такі гуртки повинні в першу чергу проводити своєрідну інформаційно - роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді – надати той багаж правових знань та вмінь, з яким учень повинен жити в суспільстві, адаптуватися до тих правових норм і законів, які існують в сучасному суспільстві і повністю відповідають його вимогам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.  ОСОБЛИВОСТІ  ГУРТКОВОЇ  РОБОТИ  З ПРАВОЗНАВСТВА  В ШКОЛІ

Цінність гурткової роботи з правознавства  полягає в тому, що вона, в деякій мірі, вирішує проблему організації вільного часу школярів, задовольняє їх різноманітні інтереси, активізує пізнавальну діяльність школярів, тощо. Активізуючи пізнавальну діяльність школярів, вона в той же час створює умови для практичного застосування одержаних ними знань.

      Керівник гуртка вибирає методи навчання, методичні прийоми з урахуванням знань і практичних навичок, одержуваних школярами під час занять гуртка, тому методика навчання на початку навчального року відрізняється від тієї, яка застосовується в кінці року.   Кожне заняття з тем програми, як правило, включає теоретичну частину і практичну. Керівнику необхідно продумати зміст і хід кожного заняття, щоб практична частина була природним продовженням і закріпленням теоретичних відомостей, отриманих учнями.   Для підтримки постійного інтересу учнів до занять керівнику рекомендується урізноманітнити методи роботи.

 При складанні плану занять треба враховувати вікові особливості дітей, ступінь їх готовності наявні знання і навички.

          Щоб гурткова робота мала суспільно-корисне спрямування, щоб учням було цікаво працювати потрібно заздалегідь врахувати їх потреби, можливості тощо.  В плані занять  повинні передбачатися бесіди, розповіді, перелік основних практичних занять, заключні заняття по темі, а також екскурсії, тренінгові заняття, конференції, засідання круглого столу.  Важливим на таких заняттям є формування високих правових якостей, наприклад, правової культури та правомірної поведінки, поваги до державної символіки та органів державної влади, нетерпимого ставлення до негативних явищ та проявів, які відбуваються в теперішньому молодіжному суспільстві, а також озброїти підростаюче покоління тими правовими знаннями, які повинні відповідати вимогам сучасного суспільства.

Гурткова робота дає змогу зацікавити  обдарованих учнів і всіх бажаючих та організувати вивчення правових питань  більш поглиблено.  На засіданнях гуртка розглядаються правові питання не тільки надані навчальною програмою, а також аналізуються проблеми розвитку права в Україні, аспекти розвитку демократичних прав і свобод наших громадян, набуваються навички  реалізації  знань і вмінь у життєвих ситуаціях. Виносяться на обговорення актуальні теми, висвітлення яких розширюється самостійними роботами учнів у вигляді  дослідницьких робіт, доповідей, рефератів.

     Виховна роль гурткової роботи полягає також у тому, що при обговоренні питань у вигляді бесіди, окреслюється відношення кожного учасника до проблеми, кожен може наполягати і аргументувати свою точку зору, або зрозуміти і погоджуватися з думкою співбесідника. Пошук додаткової інформації в Інтернеті та періодичній літератури розширює світогляд школяра, допомагає знайти правильну відповідь на питання, які виникають при вивченні теми гуртка.

     Отже, в   процесі пізнання, спілкування, взаємодії  з  людьми, світом, тобто в процесі  життєдіяльності –  шлях  до  формування  компетентностей. Предмет правознавства –практичне  право , правознавство  та  правничий гурток – має  багато можливостей  до  формування  розвитку життєдіяльності дитини, оскільки  спрямований  на формування  правосвідомості  та правової культури  учнів, виховання  свідомого ,компетентного  та активного  громадянина  України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА ГУРТКА З ПРАВОЗНАВСТВА «ФЕМІДА»

2.1. Пояснювальна записка

Програма правового гуртка «Феміда» призначена для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.  В її основу покладено: 

  1. Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 №1393-р «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;
  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 30.11.2011 №1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», від 22.11.2010 №2140 «Про затвердження плану заходів Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2011-2015 роки»;
  4. Лист МОН України від 25.07.16 №1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в закладах у 2016-2017 навчальному році»;
  5. Статут НВК;
  6. Державні, місцеві, регіональні програми тощо.

Програма  складена з метою профілактики правопорушень та злочинності, запобігання девіантній поведінці та випадків насилля в дитячому середовищі, попередження та запобігання суїцидальної поведінки підлітків, попередження виникнення криміногенної ситуації серед учнівської молоді.

Особливістю програми гуртка є поєднання теоретичної та практичної частини, бо найпершим завданням правового виховання – це озброєння учнів знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні питання та аспекти в галузі права. Правові знання є підґрунтям, на якому формується правова свідомість, як сукупність правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації. Становлення правової свідомості та правової культури – один із основних напрямів формування майбутнього громадянина країни. У сімї та в школі дитина повинна не тільки навчитися поважати закони, відстоювати свої права та свободи, а й навчатися регулювати свою поведінку, вміти нести відповідальність за свої вчинки та дії, поважати інтереси суспільства, мати високий  рівень правової культури.

В процесі правового виховання дуже важливо виховувати в учнів вищі правові почуття, які б регулювали їх правову поведінку. Інакше її регулятором стануть прості емоції, які спричиняють ситуативну поведінку.

Ще одним важливим завданням гуртка є формування в учнів поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів. Такі якості виховують, розкривають соціальну суть і роль держави і права. Учні повинні розуміти, що закони виконують не тільки каральну функцію, а й захищають інтереси всього суспільства і особи в цілому. Найважливішим в системі правового навчання та виховання є вироблення в учнів навичок та вмінь правомірної поведінки. Як правомірна, так і неправомірна поведінка залежать від певних мотивів. Одні учні дотримуються правових норм внаслідок глибокої переконаності,  дехто – тільки задля того, щоб досягти своїх егоїстичних  цілей,  інші – тому, що їх поведінку контролюють.

Одним із цільових завдань правоосвітньої та правовиховної роботи гуртка є формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень та злочинності, вміння протистояти різним негативним впливам, які поширені в сучасному суспільстві.  Саме  в цьому напрямі буде важливим формування негативного ставлення до злочинів, а навпаки, формування правомірної поведінки та правової культури, які стануть своєрідним фактором розуміння правила співжиття і вимог законів, що формуються під впливом спеціальних виховних заходів, навчальних занять, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності. Прилучення учнівської молоді до правової культури та поведінки збагачує їх духовне життя. Водночас знання своїх прав та обов’язків розширює можливості їх реалізації. Зокрема, у власних інтересах.

Правова освіта та правове виховання засобами гурткової роботи виховує активну життєву позицію, непримириме ставлення до негативних проявів в суспільстві. Поєднання теоретичних та практичних знань дозволить учням самостійно орієнтуватися в правових нормах та законодавстві України, нести відповідальність за свої вчинки та дії. Програма гуртка «Феміда» має правоосвітній та правовиховний характер.

Основними заняттями гуртка є тренінги, лекції, круглі столи, обговорення, дискусії, бесіди, години спілкування та уроки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Зміст програми

 

Теоретична частина

 

Вступ. Мета, завдання  гурткової роботи. (1год.)

Особливості гурткової роботи. (1год.)

Правила культури ведення дискусії. (1год.)

Види дебатів. Дискусія, дебати - інтерактивні методи навчання. (1 год.)

Людина - суспільна істота: успішне спілкування, вміння розуміти

інших, відповідати на критику, переконливо висловлювати власну думку. (2год.)

Соціальні групи, соціальні ролі, соціальні норми. (1год.)

Правові норми – особливий    від    соціальних    норм.    Толерантність,    консенсус, компроміс у  відносинах з іншими. (2 год.)

Конфлікти   та   шляхи   їх   розв'язання.   Як   бути   посередником.  (1год.)

Медіація - процедура розв'язання конфлікту. Як знайти потенційно нові рішення й досягти згоди. (2 год.)

Уміння   ефективно   здобувати,   аналізувати   і   використовувати інформацію. (1год.)

Сучасні інформаційні технології (1год.)

Реалізація   інтелектуальних і духовних можливостей особистості й суспільства за допомогою сучасних інформаційних технологій (1 год.)

Стереотипи, упередження, дискримінація – передумови й чинники суспільних    конфліктів.    Як    виникають    упередження.    Види упередження.    Стереотипи    позитивні    та негативні. (1 год.)

Види суспільних конфліктів, шляхи їх розв’язання (1год.)

На шляху до демократизації. Поняття демократії. Тривалий шлях до демократизації. Світові пам'ятки демократизації. (1год.)

Демократизація як цінне надбання людства. (1год.)

Права людини. Як зароджувались та розвивались права людини. Поняття про права людини і громадянина.(1год.)

Міжнародні стандарти у сфері прав людини та прав дитини. (1 год.)

Демократизація та демократична держава сьогодні. Ознаки сучасної

демократії.(1год.)

Відображення прав і  свобод людини у Конституції України та Законах України.   Особа  і  держава  в   системі  громадянських відносин.1(год.)

Взаємна відповідальність держави і громадянина в українському суспільстві. Інститут захисту прав людини в Україні. (1год.)

Розподіл влади в демократичній країні. Політичні режими.(1год.)

Форми правління за умов демократії. (1год.)

Система державної влади в Україні.(1год)

Правова держава. Ознаки правової держави. Верховенство права – найсуттєвіша ознака правової держави. (1 год.)

Україна - правова держава. (1год.)

Місцеве самоврядування в Україні. Порядок формування органів місцевого        самоврядування.  Повноваження   і   функції самоврядування. (2 год.)

Роль   засобів   масової   інформації  у   становленні   демократичної правової держави в Україні. (1год.)

Що таке ЗМІ, як їх використовують громадяни в демократичному суспільстві. (1год.)

Як   громадяни   можуть   впливати   на   владу.   Пряма  демократія. Представницька демократія. (1год.)

Референдум. Вибори в Україні. (1 год.)

Вплив громадянина на життя суспільства. Політична діяльність. Політичні партії.     Громадські організації.  Соціальна активність громадян. (1год.)

Участь у житті громади. Умови і форми становлення й реалізації громадянської позиції школяра. (1год.)

Людина та економіка в демократичному суспільстві. Виробництво. Ринок. Функції й ознаки вільного ринку. Держава і ринок. (1год.)

Податки. Бюджет.  Соціальна  спрямованість    фінансової   системи держави.(1год.)

Особа в ринковій економіці. (1 год.)

Україна - наш спільний дім. Україна - поліетнічна країна.(1год)

Права національних меншин. Загальнолюдські й національні цінності в житті українського народу. (1 год.)

 

Практична частина

 

Тренінг. Тема «Знайомство».(1год.)

Зустріч з працівниками правоохоронними органами. Технологія проведення дебатів.(1год.)

Рольова гра. Тема « Соціальні ролі, які ми граємо».(1год.)

Підготовка до практичного заняття з теми  «Учні старших класів середніх шкіл мають право самі обирати навчальний план.» Опрацювання літератури.(1год.)

Практичне заняття з теми «Учні старших класів середніх шкіл самі мають право обирати навчальний план».(1год.)

Відкритий лекторій з використання мультимедійних засобів (розроблених учнями) з теми  «Шляхи розв’язання конфліктів».(1год.)

Опрацювання літератури з теми «Медіація»(1год.)

Розробка макета стенда на правову тематику.(1год.)

Інтернет-посиденьки з теми «Сучасні інформаційні технології» (1год.)

Круглий стіл  на тему «Вплив Інтернету на правову свідомість підлітка»(1год.)

Відкритий лекторій з використання мультимедійних засобів (розроблених учнями) з теми «Стереотипи, упередження, дискримінація-шляхи подолання»(1год.)

Підготовка до практичного заняття з теми «Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи «соціальні дефекти»? (1год.)

Опрацювання літератури з теми «Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи «соціальні дефекти»?» (1год.)

Консульт-пункт з теми «Попередження девіантної поведінки підлітка» (1год.)

Відкрите засідання правового гуртка на тему  «Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи «соціальні дефекти»?» (2год.)

Екскурсія до правових установ села.(2год.)

Робота з міжнародними документами в сфері прав людини та прав дитини.(1год.)

Інтегрований відео-урок на тему «Становлення демократії в Україні» (1год.)

Виступ з міні-лекцією у 9-11-х класах на тему  «Ти-маєш право, як скористаєшся?» (1год.)

Підготовка до відкритого засідання правового гуртка на тему  «Поділ державної влади: чи є  необхідність виділення додаткових гілок?» (1год.)

Опрацювання літератури з теми «Поділ державної влади: чи є  необхідність виділення додаткових гілок?» (1год.)

Відкрите засідання правового гуртка на тему «Поділ державної влади: чи є  необхідність виділення додаткових гілок?» (2год.)

Дебати на тему  «Яка форма правління має бути в Україні?» (1год.)

Відкритий лекторій з використання мультимедійних засобів (розроблених учнями) з теми  «Система державної влади в Україні» (1год.)

Рольова гра. Тема « Судове засідання» (1год.)

Круглий стіл на тему « Україна – правова держава» (1год.)

Підготовка до практичного заняття з теми  «Органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади : баланс повноважень чи двовладдя?»  Опрацювання літератури.(1год.)

Практичне заняття з теми «Органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади : баланс повноважень чи двовладдя?»   (2год.)

Круглий стіл на тему «Свобода слова чи цензура-існує в Україні?»(1год.)

Дебати на тему «Вплив ЗМІ на становлення демократичної та правової держави в Україні».(1год.)

Зустріч з представниками ЗМІ нашого району.(1год.)

Випуск правової газети «Правовий вісник НВК»(1год.)

Вчимося разом: написання правових документів.(1год.)

Підготовка до практичного заняття з теми  «На вибори йти варто» Опрацювання літератури.(1год.)

Дебати з теми   « На вибори йти варто» (1год.)

Практичне заняття з теми  « На вибори йти варто»(2год.)

Участь гуртківців в засіданні шкільного парламенту: обмін думками.(1год.)

Підготовка до практичного заняття з теми  «Економічні реформи допоможуть подолати корупцію в Україні». Опрацювання літератури.(1год.)

Практичне заняття з теми «Економічні реформи допоможуть подолати корупцію в Україні». (1год.)

Екскурсія до правових установ району. (2год.)

Дебати на тему «Мультикультурність – ознака часу?» (1год.)

Випуск правової газети «Правовий вісник НВК» (1год.)

Круглий стіл на тему «Проблеми і перспективи запровадження ювенальної юстиції в Україні» (2год.).

 

Прогнозований результат

Гуртківці повинні знати зміст понять: правила спілкування, правила культури ведення дискусії, компроміс, консенсус, медіація, стереотипи, упередження, дискримінація, толерантність, демократія, права та свободи людини і громадянина, влада в демократичному суспільстві, місцеве самоврядування, громадські організації, політичні партії, ринкова економіка, правова держава, верховенство права, правомірна поведінка.

Гуртківці повинні вміти дискутувати, дебатувати на певні теми, відстоювати власну позицію з тих чи інших питань суспільного життя країни, міста, школи, залагоджувати конфлікти між однолітками, демонструвати толерантну та правомірну поведінку, працювати з різними джерелами інформації, оформляти зібрану інформацію у вигляді виступів, рефератів, презентацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
3 січня
Переглядів
177
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку