Протоколи шкільного методичного об'єднання предметів художньо - естетичного та спортивно - оздоровчого циклу

Про матеріал

Роздруковані протоколи шкільного методичного об'єднання предметів художньо - естетичного та спортивно - оздоровчого циклу.

Перегляд файлу

Протокол № 1

засідання методичного об’єднання

вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни

від 28.08.2017 року

Голова: Калашнікова К.М.

Секретар: Черкасова Є.Ю.

Присутні: 4 чол.

Відсутні: -  

Порядок денний:

1. Аналіз роботи методичного об’єднання за минулий та обговорення і затвердження плану роботи на наступний рік.

2. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни в 2017/18 навчальному році.

3. Опрацювання вимог до ведення класних журналів у 1-4 та в 5-11 класах та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4. Інструктажі з ТБ учнів та норми санітарії на уроках художньо – естетичного напряму, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни.

5. Затвердження календарних планів  з предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни на І семестр 2017/2018 навчального року.

6. Ігрова діяльність учнів на уроках музичного мистецтва як спосіб розвитку креативних здібностей.

І. Аналіз роботи методичного об’єднання за минулий та обговорення і затвердження плану роботи на наступний рік.

Слухали: Калашнікову К.М. - керівника ШМО ХЕЦ,  фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни, яка підвела підсумки роботи ШМО за минулий навчальний рік (звіт додається) і ознайомила присутніх з завданнями, що стоять перед членами методичного об’єднання у 2017 – 2018 навчальному році. Колектив продовжить роботу над обраною темою, а саме: «Впровадження в практику досягнень педагогічної науки для підвищення рівня і результативності навчально - виховної роботи на уроках художньо - естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни». З цією метою складено план роботи методичного об’єднання на навчальний рік, обрано  напрямки, за якими будуть працювати вчителі. Великого значення набуде рівень самоосвіти вчителів, їх участь у предметних тижнях, районних та обласних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей.

Виступили: Черкасова Є.Ю. – вчитель музичного мистецтва, яка запропонувала роботу ШМО ХЕЦ за 2016/2017 навчальний рік вважати задовільною.

Виступили: Бузова А.М. – вчитель основ здоров’я, яка звернула увагу присутніх на необхідність вводу тренінгів для учнів на уроках художньо – естетичного циклу, основ здоров’я та захисту Вітчизни.. Запропонувала план роботи МО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни прийняти і працювати за обраними напрямками протягом навчального року.

Ухвалили:

1.Роботу шкільного методичного об’єднання вчителів художньо – естетичного циклу вважати задовільною.

2.Протягом 2017 – 2018 навчального року працювати за складеним та затвердженим адміністрацією школи планом .

У голосуванні взяли участь 4 вчителів.

За – 4

Проти -

Утрималися –

Ухвалили числом голосів – 4

ІІ. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни в 2017/18 навчальному році.

Слухали: Черкасову Є.Ю, яка ознайомила присутніх з новими методичними рекомендаціями МОНУ на 2017 – 2018 навчальний рік щодо вивчення предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту ВІтчизни. (Рекомендації додаються).

Виступили: Калашнікова К.М – вчитель фізичної культури, яка пояснила присутнім, що навчальний матеріал у програмі з фізичної культури для 1 – 4 класів розподілений не за видами спорту, а за «вправами», які об’єднані за способами рухової діяльності. Програма робить акцент на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої співпраці усіх учасників навчально – виховного процессу і покликана сприяти системним реформам національної освіти, процессам її інтеграції до европейського та всесвітнього освітнього простору. Оцінювання учнів здійснюється вербально.

Змістовне наповнення програми з фізичної культури для 5 - 11 класів заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальної фізичної підготовки, передбачених програмою для кожного класу.

При оцінюванні учнів рекомендовано здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, конкретизувати завдання, своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання рухової дії, враховувати особисті досягнення учня протягом року.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури виділяють основну, підготовчу та спеціальну групи здоров'я. Залікові навчальні нормативи складають тільки учні основної групи.

Виступили: Зубова А.М. – вчитель трудового навчання, яка наголосила на тому, що нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства. Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Виступили: Бузова А.М. – вчитель основ здоров’я,  яка запропонувала кожному вчителю – предметнику самостійно опрацювати рекомендації МОНУ щодо викладання предметів художньо – естетичного циклу у 2017/ 2018 навчальному році і дотримуватися їх протягом року.

Постановили:

1. До 15.09.2017 року кожному вчителю самостійно опрацювати рекомендації МОНУ щодо викладання предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни в 2017/ 2018 навчальному році і дотримуватися їх протягом року.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися –

Ухвалили числом голосів – 4

ІІІ. Опрацювання вимог до ведення класних журналів у 1 – 4 і 5 - 11 класах та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Слухали Калашнікову К.М. - керівника МО ХЕЦ, яка нагадала присутнім про основні вимоги щодо ведення класного журналу.

1.Записи у класному журналі вчителям виконувати чорним кольором.

2.Записи робити акуратно, чітко.

3.Якщо потрібно виправити помилку, то закреслюють неправильно написану літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху пишуть потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення потрібно охайно закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є пунктуаційним знаком), і далі написати правильно. Виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем.

Виступили: Бузова А.М. – вчитель основ здоров’я., яка наголосила на доцільності дотримання методичних рекомендацій щодо ведення класних журналів.

Виступили: Черкасова Є.Ю, яка наголосила на необхідності додатково опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів художньо – естетичного циклу. (Критерії оцінювання додаються).

Постановили:

1.Протягом навчального року дотримуватися методичних рекомендацій (наданих Міністерством освіти України) щодо ведення класних журналів.

2.До 08.09.2017 року додатково опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів художньо – естетичного циклу.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

ІV. Інструктажі з ТБ учнів та норми санітарії на уроках художньо – естетичного напряму, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни.

Слухали Калашнікову К.М., яка наголосила на необхідності своєчасного проведення інструктажів з техніки безпеки серед учнів школи з метою запобігання їх травмуванню.

Виступили: Зубова А.М., яка розповіла про правила оформлення журналу з застереження дитячого травматизму, необхідності підписів учнів з 14- річного віку.

Постановили:

1.До 11.09.2017 року провести інструктажі з техніки безпеки серед учнів школи з обов’язковими підписами учнів з 9 по 11 класи.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4.

V. Затвердження календарних планів  з предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни на І семестр 2017/2018 навчального року.

Слухали Калашнікову К.М. – керівника ШМО ХЕЦ,  фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни, яка наголосила на необхідності розглянути календарне планування вчителів, що викладають у школі предмети художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я, захисту Вітчизни  на І семестр 2017/2018 навчального року і вийти з пропозицією до адміністрації школи щодо затвердження.

Виступили Черкасова Є.Ю. – вчитель музичного мистецтва, яка наголосила на необхідності розглянути календарне планування вчителя Кириленко О.П, яка буде займатися лікувальною гімнастикою з ученицею 5 класу Янко Д. і вийти з пропозицією до адміністрації школи  щодо затвердження календарного планування з лікувальної гімнастики.

Виступили: Зубова А.М.– вчитель трудового навчання, яка запропонувала затвердити календарні плани з предметів ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я, захисту Вітчизни та лікувальної гімнастики  протоколом методичного об’єднання від 28.08.2017 року.

Ухвалили:

1.Затвердити календарне планування з предметів художньо – естетичного напряму, фізичної культури, основ здоров’я, захисту Вітчизни та лікувальної гімнастики  протоколом методичного об’єднання від 28.08.2017 року.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4.

VІ. Ігрова діяльність учнів на уроках музичного мистецтва як спосіб розвитку креативних здібностей.

Слухали Черкасову Є.Ю. – вчителя музичного мистецтва з доповіддю на тему: «Ігрова діяльність учнів на уроках музичного мистецтва як спосіб розвитку креативних здібностей». Доповідь додається.

Виступили Калашнікова К.М. – вчитель фізичної культури, яка наголосила на тому, що діти приходять до школи з різною музичною підготовко і різними музичними задатками. Мета, що стоїть перед школою, полягає у вихованні гармонійно – розвиненої особистості, творчої, люблячої і такої, що розуміє мистецтво, а досягти цього можна застосовуючи ігрову діяльність учнів на уроках.

Ухвалили:

1.Застосовувати на уроках предметів ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я  різні види ігрової діяльності учнів як засіб розвитку креативних здібностей.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4.

 

Голова МО ____________ Калашнікова К.М.

 

Секретар   ____________ Черкасова Є.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2

засідання методичного об’єднання

вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни

від 16.10.2017 року

Голова: Калашнікова К.М.

Секретар: Черкасова Є.Ю.

Присутні: 4 чол.

Відсутні: -  

Порядок денний:

1.Поповнення банку даних учнів, що мають схильність і здібності до вивчення предметів художньо – естетичного напрямку, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни.

2.Про планування роботи з обдарованими учнями.

3.Вдосконалення роботи по підготовці учнів до І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання та технологій.

4.Складання графіка проведення предметних тижнів.

5.Про участь вчителів ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни у районному етапі - конкурсу «Учитель року - 2018»

6.Самоосвітня діяльність вчителя, як засіб удосконалення професійної компетентності.

7.Закон України про освіту.

 

І. Поповнення банку даних учнів, що мають схильність і здібності до вивчення предметів художньо – естетичного напрямку, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни

Слухали: Калашнікову К.М., яка запропонувала поповнити банк даних учнів, що мають нахил і здібності до вивчення предметів ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни. Мета: сприяти розвитку індивідуальної творчості учнів, залучення до участі у предметних олімпіадах, до дослідницької роботи у МАН.

Виступили: Черкасова Є.Ю – вчитель музичного мистецтва, яка запропонувала внести до банку даних прізвища учнів, які дійсно мають талант і бажання додатково працювати.

Постановили:

1. Поповнити банк даних учнів, які мають нахил і здібності до вивчення предметів ХЕН.

з/п

Прізвище, імя учня

Клас

Предмет

1.

Бєлік Єлизавета

8

основи здоров’я, музичне мистецтво

2.

Глотова Евеліна

5

музичне мистецтво

3.

Ухін Валентин

10

Захист Вітчизни

4.

Іванова Карина

10

технології

5.

Зиль Віктор

9

фізична культура

6.

Пономарьова Євгенія

10

фізична культура

7.

Власов Максим

11

фізична культура

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4.

ІІ. Про планування роботи з обдарованими учнями

Слухали: Калашнікову К.М., яка звернула увагу присутніх на те, що Всеукраїнська учнівська олімпіада проходить тільки з трудового навчання і технологій, але це не є підставою для того, щоб не працювати з іншими талановитими дітьми. Багато обдарованих учнів захищають честь школи в районних та обласних змаганнях з різних видів спорту, конкурсі «Молодь обирає здоров’я», виставці новорічних композицій «Замість ялинки – зимовий букет» тощо. Тому всім вчителям ШМО ХЕЦ, основ здоровя, фізичної культури та захисту Вітчизни потрібно обмірковано скласти план роботи з обдарованими учнями.

Виступили Черкасова Є.Ю., яка запропонувала не тільки скласти план роботи з обдарованими учнями, а заслухати звіти вчителів про виконання плану на травневому засіданні ШМО ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни.

Постановили:

1.До 21.10.2017 року скласти план роботи з обдарованими учнями.

2.14.05.2018 року на засіданні ШМО ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни заслухати звіти вчителів про роботу з обдарованими учнями.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4

ІІІ. Вдосконалення роботи по підготовці учнів до І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання та технологій.

Слухали: Калашнікову К.М. – керівника керівника ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни, яка повідомила присутнім, що олімпіада з трудового навчання відбудеться 23.10.2017 року. Нагадала про доцільність вибору завдань за ступенями складності та оформлення необхідної документації.

Виступили Зубова А.М. – вчитель трудового навчання, яка розповіла присутнім, що протягом місяця вона займалася підготовкою обдарованих учнів до олімпіади. Дівчата вивчали матеріали минулих олімпіад, займалися теорією та практикою, робили презентації.

Постановили:

1.Продовжувати підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах.

2.Надати завучу школи Бондар О.В. всю необхідну документацію щодо проведення шкільної олімпіади з трудового навчання.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4.

ІV. Складання графіка проведення предметних тижнів

Слухали: Калашнікову К.М. – керівника ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни, яка звернулася до присутніх з проханням визначитися із датою проведення предметного тижня у 2017/2018 навчальному році.

Виступили Черкасова Є.Ю. – вчитель музичного мистецтва, яка запропонувала призначити тиждень предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни на 10 – 14 квітня 2018 року.

Постановили:

1.Провести тиждень з предметів художньо – естетичного напряму, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни з 10 по 14 квітня 2018 року.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

V. Про участь вчителів ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни у районному етапі - конкурсу «Учитель року - 2018»

Слухали: Калашнікову К.М. – керівника ШМО ХЕЦ, вчителів фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни, яка ознайомила присутніх з Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 року № 866 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018».

Виступили Бузова А.М. – вчитель основ здоров’я, яка звернула увагу присутніх на те, що конкурс «Учитель року – 2017» буде проводитися у таких номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура». Вчитель фізичної культури Калашнікова К.М. входить до складу комісії районного етапу – конкурсу «Учитель року – 2018», тому брати участь у конкурсі не буде.

Постановили:

1.Не брати участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2018» через об’єктивні причини.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4

VІ. Самоосвітня діяльність вчителя, як засіб удосконалення професійної компетентності.

Слухали Зубову А.М. – вчителя трудового навчання з доповіддю вчителя «Самоосвітня діяльність вчителя, як засіб удосконалення професійної компетентності». Доповідь додається.

Виступили Черкасова Є. Ю. – вчитель музичного мистецтва, яка пояснила присутнім, що самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

Самоосвіта педагога не повинна зводитися до відновлення знань, якими він оволодів у вузі, мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук нових  напрямків у методиці та організації навчально-виховного процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, що викликають утруднення в практичній роботі. Тому, хто не хоче відставати, слід рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому ц полягає основна місія сучасного учителя.

Постановили:

1.Постійно займатися самоосвітою.

2.Вдосконалювати теоретичні знання,професійну компетентність вчителя.

3.Оволодівати новими формами, методами, прийомами навчання і виховання дітей.

4.Вивчати та впроваджувати в практику перспективний педагогічний досвід, новітні досягнення педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій.

5.Розвивати у школі інноваційні процеси.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти-

Утрималися-

Ухвалили числом голосів - 4.

VІІ. Закон України про освіту

Слухали Калашнікову К.М. – керівника ШМО ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни, яка ознайомила присутніх з 24, 42, 50, 51, 57, 60, 61статями Закону про освіту.

Виступили Зубова А.М., яка запропонувала коллегам самостійно і більш детально вивчити цей документ.

Постановили:

1.До 01.11.2017 року самостійно опрацювати Закон України про освіту.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4

 

 

Голова МО ____________ Калашнікова К.М.

 

Секретар   ____________ Черкасова Є.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 3

засідання методичного об’єднання

вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни

від 11.01.2018 року

Голова: Калашнікова К.М.

Секретар: Черкасова Є.Ю.

Присутні: 4 чол.

Відсутні: -  

Порядок денний:

1. Про затвердження календарних планів з предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни на ІІ семестр 2017/2018 навчального року

2. Про стан викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни».

3. Підсумки участі школярів у І та ІІ етапах предметних олімпіад.

4. Нестандартні уроки як форма розвитку креативності учнів.

5. Ознайомлення з новинками фахової літератури

І. Про затвердження календарних планів з предметів художньо – естетичного циклу, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни на ІІ семестр 2017/2018 навчального року

Слухали Калашнікову К.М. – керівника ШМО ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни, яка наголосила на необхідності затвердити календарні плани вчителів, що викладають у школі предмети художньо – естетичного циклу, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни на ІІ семестр 2017/2018 навчального року.

Виступили: Бузова А.М. – вчитель основ здоров’я, яка запропонувала затвердити календарні плани з предметів художньо – естетичного циклу, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни протоколом методичного об’єднання № 3 від 11.01.2018 року.

Постановили:

1.Затвердити календарне планування з предметів художньо – естетичного напряму, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни протоколом методичного об’єднання № 3 від 11.01.2018 року.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4.

ІІ. Про стан викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»

Слухали Калашнікову К.М. – керівника ШМО ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни, яка повідомила присутнім про те, що протягом листопада – грудня 2017 року директором школи Білогуровою Н.А. здійснювалася перевірка стану викладання предмету «Фізична культура». За цей час вона відвідала уроки фізичної культури в початковій школі (вчителі: Кириленко О.П., Водолазька Р.М., Калініна Т.І, Калашнікова К.М.) і в 5 – 11 класах (вчитель фізичної культури Калашнікова К.М.) Нарікань з боку перевіряючого щодо проведення уроків фізичної культури не було. Витримана структура уроку, здійснюється диференційований підхід до навчання (правильно підібрані вправи відповідно до віку учнів та встановлене дозування), підтримується дисципліна та мотивація учнів на успіх у виконанні вправ. Застосовуються технічні засоби, рухливі та спортивні ігри з метою підвищення емоційності учнів на уроці.

Виступили: Черкасова Є.Ю. – вчитель музичного мистецтва, яка наголосила на тому, що всім вчителям потрібно якісно готуватися до уроків, не залежно від того перевіряється стан їх викладання чи ні.

Виступили: Зубова А.М. – вчитель трудового навчання, яка наголосила на тому, що Токар І.О – вчитель предмету «Захист Вітчизни» є сумісником (працює у школі тільки один день), не входить до складу ШМО ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни, тому - немає потреби розглядати питання перевірки стану викладання предмету «Захист Вітчизни» на засіданні ШМО.

Виступили Бузова А.М. – вчитель основ здоров’я, яка повідомила присутнім, що дізнатися про підсумки перевірки стану викладання предмету «Фізична культура» (1 - 11 класи) можна з наказу по школі.

Постановили:

1.Якісно готуватися до викладання уроків ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни.

2.Зняти з порядку денного розгляд питання про перевірку стану викладання предмету «Захист Вітчизни».

3 Ознайомитися з наказом по школі про результати перевірки вивчення стану викладання фізичної культури в 1 – 11 класах.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти-

Утрималися-

Ухвалили числом голосів – 4

ІІІ. Підсумки участі школярів у І та ІІ етапах предметних олімпіад.

Слухали Калашнікову К.М. – керівника ШМО ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни, яка ознайомила присутніх з результатами участі школярів у І та ІІ етапах предметних олімпіад. За підсумками шкільного етапу з трудового навчання (обслуговуюча праця) переможцями стали Загоруйко Вікторія (8 клас), Івановіа Карина (10 клас), Котенко Анна (11 клас). Але під час проведення районного етапу дівчата вибороли такі місця:

Подолянська ЗОШ І – ІІІ ст.

Загоруйко Вікторія Олександрівна

35,5

V

Чернишова Ольга Вікторівна

44,6

V

Іванова Карина Сергіївна

39

VІ

Котекно Анна Сергіївна

49,5

V

Відповідно до результатів попереднього етапу у третьому (обласному ) етапі з трудового навчання учні Подолянської ЗОШ І – ІІІ ступенів участі брати не будуть.

Виступили Бузова А.М. – вчитель основ здоров’я, яка нагадала присутнім, що у школі, районі та області проводиться лише одна олімпіада з передметів ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни. Це олімпіада з «Трудового навчання» та «Технологій».

Виступили: Черкасова Є.Ю. – вчитель музичного мистецтва, яка наголосила на тому, що вчитель предмету «Трудове навчання» Зубова А.М. викладає предмет перший рік, то показники участі учнів школи в ІІ етапі предметної олімпіади з трудового навчання

хороші. Вчитель добре обізнаний з вимогами щодо завдань та підготовки учнів до районного етапу і в подальшому можна розраховувати на кращі результати.

Постановили:

1.Вчителю трудового навчання Зубовій А.М. додатково опрацювати матеріали щодо проведення ІІ (районного) етапу олімпіади, підбору завдань та підготовки учнів до участі в олімпіаді.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти-

Утрималися-

Ухвалили числом голосів – 4

ІV. Нестандартні уроки як форма розвитку креативності учнів

Слухали Бузову А.М. – вчителя основ здоров’я з доповіддю на тему: «Нестандартні уроки як форма розвитку креативності учнів». (Доповідь додається).

Виступили Калашнікова К.М. – вчитель фізичної культури, яка наголосила на тому, що сьогодні перед вчительством стоїть важливе питання: як вчити дітей? Кожний вчитель шукає відповідь на нього і приходить до висновку, що вчити потрібно так, щоб уроки були цікавими і при цьому, діти отримували міцні знання. З цією метою потрібно застосовувати не тільки традиційні, випробувані часом і досвідом, а також новітні, інтерактивні методи. Щоб зацікавленість учнів до вивчення предмету не знижувалась, доречно систематично проводити ігри з використанням інтерактивних технологій.

Виступили: Черкасова Є.Ю. – вчитель музичного мистецтва, яка пояснила присутнім,

що з метою активізації роботи учнів на уроці та розвитку їх креативного мислення

потрібно застосовувати:

• технологію кооперативного навчання (робота парами та спілкування в групах);
• технологію колективно-групового навчання (обговорення проблеми в загальному колі, заохочення учнів до дискусії, кожен учить кожного);
• технологію ситуативного моделювання (ігрове моделювання явищ, які вивчаються);
• технологію опрацювання дискусійних питань (щоб кожний учень брав дійову участь в уроці, коли з обговорюваної проблеми висловлюються всі учасники спільної діяльності, але керівна роль належить учителеві як організатору дискусії).
Тільки таким чином вдасться вчителю навчити дитину вчитися.

Постановили:

1.Впроваджувати в практику своєї роботи нестандартні уроки:

Урок – ділова гра;

Урок – КВК;

Урок – подорож;

Урок – диспут;

Урок – рольова гра;

Урок – змагання;

Урок – наукове дослідження.

2.Продумувати форми і методи роботи з метою розвитку креативності учнів.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти-

Утрималися-

Ухвалили числом голосів – 4

V Ознайомлення з новинками фахової літератури

Слухали Зубову А.М. – вчителя трудового навчання, яка пояснила присутнім, що значну допомогу вчителям в самоосвіті надає методична література. Такою літературою забезпечує видавництво «Основа», «Шкільний світ», «Ранок». Методична література для вчителів має різну спрямованість. Залежно від цього її можна поділити на декілька груп, що спрощує огляд літератури.

  •               До першої групи належить література, в якій викладено матеріал для вивчення в процесі навчання. Звичайно цей матеріал повинен бути і ширший, і глибший бо вчитель повинен знати більше ніж учні. Учитель повинен бути готовий на відповіді на запитання, що виходять за межі навчальної програми. Саме в цьому йому повинна допомогти література, в якій висвітлено фактичний навчальний матеріал.
  •               До другої групи належить література, в якій вміщено поради щодо проведення занять. Такі поради подано у вигляді поурочних методичних розробок або ж у вигляді рекомендацій, що стосуються навчальних тем, розділів.
  •               Найбільшою є третя група методичної літератури, присвячена розгляду окремих завдань, що вирішуються в процесі навчання. Такі завдання відображаються в самих назвах книжок передбачених шкільною програмою.

Виступили Калашнікова К.М. – вчитель фізичної культури, яка запропонувала колегам скористатися наданою інформацією і частіше опрацьовувати методичну літературу, яку надають видавництва «Основа», «Шкільний світ», «Ранок».

Постановили

1.Протягом навчального року опрацьовувати методичну літературу, яку надають видавництва «Основа», «Шкільний світ», «Ранок».

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти-

Утрималися-

Ухвалили числом голосів – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова МО ____________ Калашнікова К.М.

 

 

Секретар   ____________ Черкасова Є.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 3 - а

позачергового засідання методичного об’єднання

вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни

від 27.02.2018 року

Голова: Калашнікова К.М.

Секретар: Черкасова Є.Ю.

Присутні: 4 чол.

Відсутні: -  

Порядок денний:

1.Формування автономізаційної компетентності.

Слухали керівника ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікову К.М., яка пояснила присутнім, що автономізаційна компетентність - це спроможність до:

  •           саморозвитку;
  •          самоосвіти;
  •           самовизначення;
  •          творчості;
  •           конкурентоспроможності.

«Учити самого себе» — девіз кожної особистості. Але найактуальнішим він стає для педагогів, бо внаслідок їхньої наближеності до молодого покоління здійснюється безпосередній вплив на розвиток особистості дитини. Особистісно орієнтована самоосвіта педагога забезпечує підвищення педагогічної майстерності, а в результаті — безперервний саморозвиток особистості самого педагога та його вплив на розвиток особистості учня.

Виступили вчитель музичного та художнього мистецтва Черкасова Є.Ю., яка наголосила на тому, що в своїй роботі намагається бути активною, творчою та впевненою особистістю, спроможною вести дітей за собою. В арсеналі вчителя жарт, прислів’я, вдалий афоризм, посмішка, які дозволяють створити на уроці комфортний мікроклімат для успішного оволодіння знаннями.

Виступили вчитель основ здоров’я Бузова А.М., яка наголосила на тому, що педагогічний професіоналізм, педагогічна компетентність - це категорії, які пов'язані з професією вчителя. Вчитель, який не самовдосконалюється, не розвивається не може бути прикладом для учнів. І діти таких вчителів відчувають відразу.

Виступили вчитель фізичної культури Калашнікова К.М., яка пояснила присутнім, що найважливішою умовою зростання професійної майстерності є творча, заснована на безперервному вдосконаленні педагогічна діяльність. Вирішальне значення для розвитку майстерності має мікроклімат колективу, ідеї, якими він живе, його традиції. Провідним завданням діяльності учителя фізичної культури є формування в дітей та молоді позитивної мотивації до здорового способу життя, створення внутрішнього переконання в його перевагах. Тому ґрунтовна психолого-педагогічна перепідготовка вчителів фізичної культури є необхідною умовою формування професіоналізму вчителів фізичної культури, його готовності до здійснення фізичної підготовленості учнів в навчальних закладах.

Виступили вчитель трудового навчання Зубова А.М., яка наголосила на тому, що на своїх уроках залучає учнів до дослідницької роботи, до участі в конкурсах дитячої творчості, заохочує їх до створення власних виробів, формує бажання й уміння працювати не за зразком, а оригінально, бо це прямий шлях до оволодіння ключовими компетентностями. Як вчитель трудового навчання постійно займається самоосвітою та саморозвитком.

Постановили

1.Постійно підвищувати професійний рівень шляхом самоосвіти, саморозвитку.

2.Своєчасно проходити курси підвищення кваліфікації.

3.Брати участь у семінарах, майстер – класах, тренінгах.

4.Вивчати новий педагогічний досвід.

5.Підготувати доповідь для слухання на засіданні педагогічної ради.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова МО ____________ Калашнікова К.М.

 

Секретар   ____________ Черкасова Є.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4

засідання методичного об’єднання

вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни

від 16.04.2018 року

Голова: Калашнікова К.М.

Секретар: Черкасова Є.Ю.

Присутні: 4 чол.

Відсутні: -  

Порядок денний:

1.Про проведення тижня з предметів ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни.

2.Засідання «круглого столу»: Тести на уроках художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни. Чи вміють діти ними оперувати?

3.Про підсумки участі вчителів школи у творчих фахових конкурсах у 2017/2018 навчальному році.

4.Формування успішної особистості на уроках фізичної культури.

5.Взаємовідвідування уроків.

 

1.Про проведення тижня з предметів ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни.

Слухали керівника ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікову К.М., яка пояснила присутнім, що через її хворобу засідання ШМО перенесено з 26 березня 2018 року на 16 квітня 2018 року.

Виступили вчитель музичного та художнього мистецтва Черкасова Є.Ю., яка наголосила на необхідності звернутися з пропозицією до адміністрації школи зарахувати семінар з формування здоров’язбережувальної компетентності учнів, який був проведений на базі Подолянської ЗОШ І – ІІІ ступенів 22 березня 2018 року для класних керівників 8 – 11 класів Куп’янського району, як тиждень ШМО предметів ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни.

Виступили вчитель фізичної культури Калашнікова К.М., яка запропонувала затвердити план роботи на тиждень,  в короткий термін оформити папку з матеріалами заходів та звітів і здати документи заступнику директора з навчально – виховної роботи Бондар О.В.

Постановили:

1.До 18.04.2018 року оформити папку з матеріалами заходів та звітів і здати документи заступнику директора з навчально – виховної роботи Бондар О.В.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

ІІ. Засідання «круглого столу»: Тести на уроках художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни. Чи вміють діти ними оперувати?

Слухали вчителя музичного та художнього мистецтва Черкасову Є.Ю., яка виступила з доповіддю «Тести на уроках художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни. Чи вміють діти ними оперувати?» (Доповідь додається).

Черкасова Є.Ю. звернула увагу присутніх на те, що формування творчої особистості – одне з найважливіших завдань сучасної школи. Основною формою контролю знань учнів є традиційна усна чи письмова робота, під час якої на основі одного запитання, що містить незначну частину програмового матеріалу, визначають рівень засвоєння учнем усієї навчальної програми. Суб’єктивізм і помилки в оцінці знань знижують навчальну активність учнів, мотивацію навчальної діяльності, сприяють підвищенню емоційного стресу і виникненню психологічних бар’єрів у стосунках між тими, хто навчається, і вчителем. Краще на уроках застосовувати творчі завдання - це спроба розв’язати проблему об’єктивного контролю знань учнів, через структурування змісту музичного мистецтва у формі логічних тестових завдань, кросвордів, загадок, які підібрані за основними компонентами структури навчально-виховного процесу.

Виступили вчитель основ здоровя Бузова А.М., яка наголосила на тому, що тестування як ефективний спосіб перевірки знань знаходить в школі все більше вживання. Одним з основних і безперечних його достоїнств є мінімум часових витрат на здобуття надійних підсумків контролю. При тестуванні використовуються як паперові, так і електронні варіанти. Останні особливо привабливі, оскільки дозволяють отримати результати практично відразу після закінчення тесту. Поступовий перехід від традиційних форм контролю і оцінювання знань до комп'ютерного тестування відповідає духу часу і загальної концепції модернізації і комп'ютеризації системи освіти.

Виступили вчитель фізичної культури Калашнікова К.М., яка наголосила на тому, що дуже часто використовує тестові завдання, як економну форму перевірки знань учнів, а також визначення рівня їх фізичної підготовленості.

Постановили:

1.Застосовувати  тести, як економну форму перевірки знань і фізичної підготовленості учнів на уроках трудового та музичного навчання, основ здоров’я та фізичної культури.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

ІІІ.Про підсумки участі вчителів школи у творчих фахових конкурсах у 2017/2018 навчальному році

Слухали керівника ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікову К.М., яка пояснила присутнім, що протягом 2017/2018 навчального року вчителі означенного циклу не брали участі у творчих фахових конкурсах. Але вчитель фізичної культури Калашнікова К.М. активно допомагала у проведенні конкурсу «Учитель року», який проходив на базі Подолянської ЗОШ І – ІІІ ступенів, узагальнювала досвід на курсах підвищення кваліфікації при ХАНО (на рівні області), писала статтю «Участь спортсменів Харківщини в літніх Олімпійських іграх 1996 – 2016 років» для збірки Джерела педагогічних інновацій «Здоров’я та фізкультура», брала участь разом з вчителем музичного мистецтва Черкасовою Є.Ю. в підготовці та проведенні семінару для класних керівників 8 – 11 класів з формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.

Виступили вчитель трудового навчання Зубова А.М., яка наголосила на тому, що творчих фахових конкурсів з предметів ХЕЦ, основ здоров’я фізичної культури та захисту Вітчизни стало значно менше, тому свої зусилля вона спрямувала на підготовку учнів у конкурсах дитячої творчості.

Постановили:

1.Протягом 2018/2019 навчального року брати участь у фахових конкурсах, пов’язаних з предметами ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

ІV.Формування успішної особистості на уроках фізичної культури

Слухали вчителя фізичної культури Калашнікову К.М. з доповіддю «Формування успішної особистості на уроках фізичної культури. (Доповідь додається). Здорова успішна особистість – це особистість, яка має установки на здоровий спосіб життя, вміє будувати свої життєві плани і на основі цього розвивати в собі здатність до самооцінки, самоконтролю, самопізнання, саморозвитку, самовираження. Саме тому сучасний урок має бути здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим, здоров’язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, навчання культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок.

Виступили вчитель музичного мистецтва Черкасова Є.Ю., яка наголосила на тому, що на будь – якому уроці з предметів художньо – естетичного циклу, основ здоров’я, захисту Вітчизни приділяється увага формуванню не тільки здоров’язбережувальної компетентності, а й дев’яти  іншим, які є ключовими компетентностями Нової української школи.

Постановили:

1.Постійно на уроках предметів ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни сприяти формуванню успішної особистості через запровадження 10 ключових компетентностей Нової української школи.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

V. Взаємовідвідування уроків

Слухали керівника ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікову К.М., яка нагадала присутнім, що протягом навчального року здійснювалося взаємовідвідування уроків вчителів, що викладають предмети ХЕЦ, фізичну культуру, основи здоров’я та захист Вітчизни, про що свідчать записи, зроблені в спеціальному зошиті, який знаходиться на збереженні у заступника з навчально – виховної роботи Бондар О.В.

Виступили вчитель трудового навчання Зубова А.М., яка наголосила на тому, що взаємовідвідування уроків є корисним так як дає змогу набратися досвіду і поділитися своїми надбаннями.

Постановили:

1.Протягом 2018/2019 навчального року здійснювати взаємовідвідування уроків своїх колег.

2.У травні 2019 року провести конференцію з обміну досвідом.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова МО ____________ Калашнікова К.М.

 

Секретар   ____________ Черкасова Є.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 5

засідання методичного об’єднання

вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни

від 14.05.2018 року

Голова: Калашнікова К.М.

Секретар: Черкасова Є.Ю.

Присутні: 4 чол.

Відсутні: -  

Порядок денний:

1. Виконання програм. Аналіз рівня досягнень учнів з предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни.

2. Державна підсумкова атестація в 9 класі та 11 класах. Підготовка до ЗНО.

3. Ознайомлення з наказом МОН України про порядок закінчення навчального року.

4. Про підсумки роботи методичного об’єднання за рік.

5. Рекомендації і пропозиції щодо планування роботи ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни на 2018/2019 навчальний рік.

6. Педагогічна творчість. У чому її суть?

І. Виконання програм. Аналіз рівня досягнень учнів з предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни.

Слухали керівника ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікову К.М., яка озвучила питання щодо виконання навчальних программ та аналізу рівня досягнень учнів з предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни.

Виступили вчитель трудового навчання Зубова А.М., яка наголосила на тому, що навчальні програми з предметів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни виконані за рахунок ущільнення. Додаткові канікули, несприятливі погодні умови, перенесення святкових днів тощо змусили вчителів викладати навчальний матеріал з ущільненням.

Виступили керівник ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікова К.М., яка проаналізувала рівень досягнень учнів з предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни і доводить до відома присутніх, що 2017/2018 навчальний рік учні школи з вище зазначених предметів закінчили в основному на достатньому та високому рівні. Знання середнього рівня мають 2% від загальної кількості учнів.

Постановили:

1.На наступний навчальний рік скласти календарне планування з предметів художньо – естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни з урахуванням усіх перенесень та святкових днів.

2.Протягом наступного 2018/2019 навчального року знизити відсоток учнів, що мають середній рівень знань до 1%

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

ІІ. Державна підсумкова атестація в 9 класі та 11 класах. Підготовка до ЗНО.

Слухали керівника ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікову К.М., яка пояснила присутнім, що ДПА  у 9, 11 класах з фізичної культури, основ здоров’я, музичного мистецтва, захисту Вітчизни та трудового навчання не проводиться. Обов’язковими предметами для ДПА є українська мова, математика і предмет за вибором у вигляді української літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, історії України та всесвітньої історії, права, географії, біології, хімії, фізики або інформатики, а також мов національних меншин.

Виступили вчитель основ здоровя Бузова А.М., яка наголосила на тому, що вчителі предметів художньо-естетичного циклу, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни мають бути обізнані у питаннях ДПА.

Постановили:

1.Тримати під контролем інформацію щодо проведення ДПА для учнів 9, 11 класів в Україні.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

ІІІ. Ознайомлення з наказом МОН України про порядок закінчення навчального року

Слухали керівника ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури,

основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікову К.М., яка ознайомила присутніх з наказом МОН України про порядок закінчення навчального року.

Виступили вчитель музичного мистецтва Черкасова Є.Ю., яка  наголосила на тому, що відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлює заклад загальної середньої освіти.

Державна підсумкова атестація в 2017/2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за № 157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, із змінами.

ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня до 14 липня (основна і додаткова сесії) 2018 року.

Зважаючи на зазначене, заклади загальної середньої освіти самостійно визначають строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-их і 9-х класів, свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів.

Постановили:

1.Дотримуватися наказу МОН України про організований порядок закінчення навчального року.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

ІV. Про підсумки роботи методичного об’єднання за рік

Слухали Калашнікову К.М., яка звітувала про роботу ШМО ХЕЦ, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни  протягом 2017/18 навчального року.

Виступили вчитель трудового навчання Зубова А.М., яка  запропонувала роботу ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни у 2017/2018 навчальному році вважати задовільною.

Постановили:

1.Роботу ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни у 2017/2018 навчальному році вважати задовільною.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі.

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів – 4

V. Рекомендації і пропозиції щодо планування роботи ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни на 2018/2019 навчальний рік.

Слухали керівника ШМО ХЕЦ, фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни Калашнікову К.М., яка звернулася до присутніх з проханням надати пропозиції щодо планування роботи ШМО на 2018/2019 навчальний рік.

Виступили Черкасова Є.Ю., яка висловила думку, що складати план роботи ШМО потрібно з урахуванням теми, над якою буде працювати школа у наступному навчальному році.

Виступили Бузова А.М., яка запропонувала приділяти більше уваги обміну досвідом та тренінгам на уроках художньо – естетичного циклу, основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни.

Постановили:

1.При складанні плану роботи ШМО ХЕЦ на наступний рік взяти до уваги пропозиції колег.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4

VІ. Педагогічна творчість. У чому її суть?

Слухали вчителя основ здоровя Бузову А.М. з доповіддю «Педагогічна творчість. У чому її суть?» (Доповідь додається).

Виступили вчитель фізичної культури Калашнікова К.М., яка наголосила на тому, що

поняття педагогічної творчості включає в себе творчу педагогічну діяльність вчителя і творчу навчальну діяльність учня в їхній взаємодії та взаємозв’язку, тобто педагогічна творчість – це особистісно орієнтована розвивальна взаємодія вчителя та учня, яка зумовлюється певними психолого-педагогічними умовами і забезпечує подальший творчий розвиток особистості і рівня творчої діяльності вчителя.
Добре відомо, що навчити творчості може тільки творча особистість, наділена яскраво вираженими креативними рисами: розвинутою творчою уявою, фантазією та інтуїцією, схильністю до педагогічних інновацій, розвиненістю продуктивного мислення, здатністю до комбінування, свободи асоціацій. Творчий педагог створює у класі атмосферу, що передбачає схвалення, підтримку пошукової активності учнів, ініціативи, оригінальності та самостійності у вирішенні навчальних завдань, розробку і конструювання нових форм навчальної взаємодії, широкого застосування інтерактивних технологій навчання, спрямованих на розвиток творчої особистості.

Постановили:

1.Впроваджувати у роботу інноваційні технології навчання.

2.Продовжувати роботу з обдарованими і здібними дітьми.

3.Реалізовувати освітні проекти.

У голосуванні взяли участь 4 вчителі

За – 4

Проти -

Утрималися -

Ухвалили числом голосів - 4

 

 

 

 

Голова МО ____________ Калашнікова К.М.

 

Секретар   ____________ Черкасова Є.Ю.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 листопада 2018
Переглядів
405
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку