30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» на уроках географії

Про матеріал

Освіта, зорієнтована на формування громадянських компетентностей, вимагає докорінно нових підходів до навчання, адже успішне виховання громадянина вимагає не лише знань та критичного розуміння себе і світу, а й отримання особистого досвіду участі у громадському житті, у взаємодії з іншими на засадах поваги і рівності, відповідальності за спільну справу, мирного вирішення конфліктів.

Перегляд файлу

Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» на уроках географії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Освіта, зорієнтована на формування громадянських компетентностей, вимагає докорінно нових підходів до навчання, адже успішне виховання громадянина вимагає не лише знань та критичного розуміння себе і світу, а й отримання особистого досвіду участі у громадському житті, у взаємодії з іншими на засадах поваги і рівності, відповідальності за спільну справу, мирного вирішення конфліктів. Практики й експерти твердять – щоб стати відповідальним активними громадянами, учні мають розвивати не лише знання й розуміння політичної та правової системи та інститутів, а й володіти такими навичками, як: формулювати, комунікувати й відстоювати власну думку, бути впевненими в собі, розвивати емпатію, бути готовими діяти чи утримуватися від необдуманих дій у ситуації невизначеності, співпрацювати з різними людьми, поважати себе й інших. Розвиток такого набору знань, навичок і ставлень дає змогу учням підготуватися до самостійного відповідального життя, зваженого прийняття рішень і ефективної взаємодії у спільноті – у класі, школі, місцевій громаді, державі. Ці тісно пов’язані компоненти громадянської компетентності формуються комплексно. Завдання школи – створити належні умови для набуття цього комплексу знань, навичок і ставлень. При цьому важливого значення набуває безпечне, вільне від насильства і соціальних бар’єрів та ефективне освітнє середовище, яке забезпечує сприятливі умови для активної участі учнів у житті школи, ставить права і потреби дитини у центр навчально-виховного процесу. Як зазначено у проекті нового Державного стандарту освіти, шкільна реформа має спрямувати увесь навчально-виховний процес на формування демократичної культури в школі, на створення безпечного середовища – «і йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації».

Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках географії в межах змістової лінії «громадянська відповідальність» спрямовано на розвиток соціальної активності особистості, формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи, орієнтується у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку суспільства.

Розвиток соціальної та громадянської компетентності у процесі навчання географії може відбуватися на трьох рівнях: навчання про громадянську відповідальність; навчання для розвитку розуміння та формування ціннісних ставлень до громадянської відповідальності; навчання через здобуття практичного досвіду громадянської відповідальності.

При вивченні курсу географії 6 класу «Загальна географія» реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню в учнів:

 •               ставлення учня як громадянина до природи;
 •               уміння захищати природу;
 •               уміння працювати в групі над географічними дослідженнями та проектами на засадах співробітництва;
 •               способів діяльності та моделі поведінки, що задовольняють власні інтереси та не порушують права інших громадян;
 •               активної природоохоронної діяльності у своїй місцевості.

Наприклад, при виконанні дослідження «Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів» через формування відповідального ставлення до власної діяльності у складі малої групи, учні розуміють роль лідера й виконавця певної ролі, вміють розділити між собою завдання, що сприятиме успіху групи у виконанні проекту та його презентації.

Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» при вивченні курсу географії «Материки та океани» в учнів 7 класів пов’язана з орієнтацією на формування:

 •               уміння формулювати обґрунтовану думку щодо суспільних проблем, критично мислити;
 •               аналіз інформації щодо світових явищ і процесів, зв’язків України з іншими країнами із широкого кола джерел;
 •               роботу в групі над географічними дослідженнями та проектами на засадах співробітництва;
 •               толерантне ставлення до культурних надбань та традицій народів світу.

Наскрізна змістова лінія «Громадянська відповідальність» у курсі «Україна у світі: природа, населення»  для учнів 8 класу орієнтована на:

 •               формування полікультурної поведінки, що відповідає принципам моралі та чинному законодавству України, громадянській позиції щодо збереження природи України;
 •               розвиток умінь працювати в групі над географічними дослідженнями та проектами на засадах співробітництва, розуміти нагальність поставленого завдання, вибудовувати аргументацію;
 •               поваги до національної історії, культури, мови, традицій, гордості за розвиток вітчизняної географічної науки.

При вивченні курсу географії «Україна і світове господарство» у 9 класі  реалізація змістової лінії  «Громадянська відповідальність» спрямована на:

 •               прийняття індивідуальних та колективних рішень, враховуючи інтереси та потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави;
 •               готовність брати участь у громадській природоохоронній діяльності і нести відповідальність за свої дії та вчинки;
 •               формування споживчої поведінки, орієнтованої та національного виробника; раціонального ресурсоспоживання на побутовому, регіональному, національному та глобальному рівнях;
 •               усвідомлення глобальної взаємозалежності та особистої відповідальності під час вивчення світової економіки та національного господарства.

У курсі географії 10 класу «Географія: регіони та країни» реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» здійснюється шляхом:

 •    розкриття ролі географії у розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;
 •    створення освітнього середовища для розуміння особливостей участі регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці;
 •    розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно висловлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі; 
 •     заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів.

У курсі географії 11 класу «Географічний простір Землі» реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» здійснюється шляхом:

 •                оволодіння вміннями вирішувати комплексні завдання, що потребують виявлення географічної ситуації на конкретній території, моделювання соціально-економічних і процесів з урахуванням просторово-часових умов і чинників;
 •                розвиток географічного мислення для орієнтації у проблемах територіальної організації суспільства, його взаємодії з природою, навичок грамотного вирішення побутових та професійно орієнтованих завдань;
 •                виховання патріотизму, толерантності до інших народів і культур, соціально-відповідального ставлення до навколишнього середовища під час повсякденної трудової і побутової діяльності.
docx
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
1339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку