28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Реалізація проектної технології у навчальному процесі

Про матеріал
Пропонована робота знайомить із способами застосування проектної діяльності на уроках інформатики та інформаційних технологій та заходах в училищі і на рівні міста. Ознайомившись з теоретичними аспектами та наведеними практичними прикладами даний матеріал може бути корисним викладачам інших ПТНЗ.
Перегляд файлу

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ

 

 

 

 

 

 

 Тема: Реалізація проектної технології у навчальному процесі

(з досвіду роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019р.

 

АНОТАЦІЯ

 

      Пропонована робота знайомить із способами застосування проектної діяльності на уроках інформатики та інформаційних технологій та заходах в училищі і на рівні міста.

Метод проектів у силу своєї дидактичної сутності дозволяє розв'язувати задачі формування інтелектуальних умінь, критичного й творчого мислення, а саме:

 • аналізувати інформацію, відбирати необхідні факти, порівнювати та зіставляти отримані результати, явища;
 • зіставляти асоціації з фактами, які були відомі раніше;
 • висувати обґрунтовані гіпотези щодо розв'язання поставлених завдань;
 • самостійно робити висновки;
 • уміти доводити логіку власного рішення, логіку послідовності власних дій;
 • уміти цілісно розглядати об'єкт, що вивчається, давати характеристики та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
 • уміння комбінувати раніше відомі методи, розв'язувати
  проблему комплексно;
 • уміти прогнозувати можливі наслідки рішень, що будуть прийняті.

Ознайомившись з теоретичними аспектами та  наведеними практичними прикладами даний матеріал може бути корисним викладачам інших ПТНЗ.

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ .....................................................................................................................5

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Метод проектів як технологія навчання.....7

1.  1. Основні види проектної діяльності…………………………………...8

1.  2. Етапи  роботи над уроком-проектом. ...................................................9

 • 1.  3. Позаурочна проектна діяльність. Майстер-клас..................................11
 1. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Використання проектної технології  на

                                                      уроках та позаурочній діяльності..................13

2.  1. Методична розробка уроку на тему на тему: «Середовище для 

           спільної роботи з документами. Колективне виконання

            завдань з опрацювання даних»..............................................................14

     2.  2.  Майстер- клас на тему: «Фотомонтаж за допомогою програми

Adobe Photoshop» ............................................................................23

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Активізація пізнавальної діяльності учнів без розвитку їх пізнавального інтересу не тільки тяжке, але практично не можливе завдання. Ось чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати, розвивати і закріплювати пізнавальний інтерес учнів, як важливу мотивацію, як стійку позицію особистості.

Педагогічні інновації пов’язані сьогодні із застосуванням інтерактивних (від англ.inter – взаємний, act – діяти) методів у навчанні. Інтерактивне навчання – це насамперед діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія:

 -  викладача та учня;

 -  викладача та групи;

 -  учнів один з одним;

 -  група з групою;

 -  лідер і група та інша...

Я, в своїй педагогічній діяльності, завжди була прихильницею нетрадиційних методів проведення уроків:

урок КВК, «Розігрування ситуації за ролями (програвання сценки)», «Мозковий штурм», «Розв΄язання проблем», урок- проект... на останньому хотілось зупинитись більш детально.

  Під проектом  я розумію особливу форму, що потребує дослідження теми шляхом виконання логічно послідовного ряду творчих завдань, пропонованих викладачем, обговорення й матеріалізацію результатів (створення презентацій, виготовлення творчих робіт, буклетів, виставок і т.п.), подання їх учасниками проекту.

Не менш важливою формою є позаурочна проектна діяльність, наприклад – підготовка і проведення майстер-класу.

Пропоную розглянути:

 • урок – проект на тему: «Середовище для  спільної   роботи з   документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних»;
 • майстер-клас на тему: «Фотомонтаж за допомогою програми Adobe Photoshop»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Метод проектів як технологія навчання.

  Мета  навчання в сучасній системі ПТО складається не тільки в нагромадженні суми знань, але й у підготовці молоді до успішної робітничої діяльності. Тому, я вважаю, що головною вимогою до сучасного уроку є необхідність організації активної пізнавальної діяльності учня, придбання ним особистісно-значущих знань. Цим багато в чому пояснюється й зростаючий інтерес до такої форми самостійної творчої роботи учнів, як проект.

Одна з  вимог до уроку-проекту - концептуальна цілісність (композиційна, змістовна, ідейна): він повинен мати логічне завершення, у ході проекту обов'язково реалізується так звана Я-Концепція (через призму досліджуваного матеріалу вихід на особистість учня). Це одне з головних відмінностей проекту від традиційного уроку й одна з головних причин, що дозволяє говорити про проект як інтерактивній формі навчання. Особистість учня не менш важлива, ніж предмет вивчення, і настільки ж цікава.

Центральною організуючою структурою уроку-проекту стає група. Атмосфера творчої групи створює умови як для самореалізації можливостей кожного з її учасників, так і для прояву взаємної підтримки й допомоги; дає унікальну можливість комунікативного досвіду, досвіду прийняття спільних  рішень.

Проект істотно змінює функцію викладача на уроці: визначальна роль належить лише на етапі підготовки (визначення теми, мети проекту, видів діяльності, підготовка матеріалів); можна сказати, що на уроці викладач - помічник: я спостерігаю, раджу, але не нав'язую свою точку зору, задаю доцільні питання в ролі учасника проекту, забезпечую плавний логічний перехід від одного виду діяльності до іншого, даю сигнал до початку й закінченню роботи, надаю необхідний імпульс заняттю (темп не дає вкоренитися нудьзі); основним же завданням викладача стає створення на уроці атмосфери психологічного комфорту.

 

 

 

 

 

 

1.1. Основні види проектної діяльності.

 • Найважливішим з них є складання асоціограм. Асоціограма – це графічне, словесне відображення асоціацій, пов'язаних з досліджуваним явищем, поняттям, предметом. Тому що потік асоціацій нескінченний і сугубо індивідуальний, асоціограма дозволяє здійснити особистісно - орієнтований, розвиваючий підхід до навчання, дає поштовх до активної розумової діяльності учнів на уроці.
 • На уроці-проекті з комп’ютерної графіки обов'язкова робота з палітрами, текстом, інструментами. Використовуються, наприклад, такі види творчих завдань, як  «Порівняння роботи інструментів в графічних програмах», «Можливості застосування інтерактивних інструментів» (дослідження своєрідності застосування даних видів інструментів).

 

 

Учні висловлюють свої думки щодо застосування тих, чи інших інструментів та елементів меню, щоб отримати такі ефекти.

 • Важливе місце на уроці-проекті займає момент театралізації: скласти схему, сценарій на запропоновану тему й розіграти його, додати анімацію, представити ситуацію як живу картину, висвітлити свою точку зору з цього питання.
 • Моє завдання, як викладача, підібрати оптимальні види проектної діяльності, відповідні цілі й завдання проекту.
 • На відміну від традиційних форм уроку, де на частку учня найчастіше випадає статична роль слухача, а діяльність обмежується деякими функціями, якось: слухаю, говорю, пишу - проект дозволяє в рамках одного уроку спробувати свої сили в самих різних амплуа: актора, режисера, оратора, автора, дослідника, аніматора, художника-оформлювача й т. інше.

1.2. Етапи  роботи над уроком-проектом.
Підготовка  проекту:

Визначаю: мету, зміст уроку, розробляю стратегію уроку, види діяльності, їхнє співвідношення, готую оснащення уроку, підготовляю необхідний презентаційний, ілюстративний, наочний матеріал.

Перший етап уроку – формування команд; воно відбувається на досить демократичній основі, однак прийом комплектування щораз міняється. Як правило я привношу момент несподіванки, інтриги, що дозволяє створити творчу групу, виходячи з інтересу учасників проекту до певного матеріалу, проблеми, ідеї, асоціативного сприйняття навколишнього світу, а не із приятельських або інших міркувань. Після того як команди сформовані, я пропоную познайомитися з пам'яткою учасників проекту.

основні правила проектної діяльності

 1. У команді немає лідерів. Усі члени команди рівні (почути думку кожного)
 2. Члени команди не змагаються.
 3. Усі члени команди повинні отримувати задоволення від спілкування один з одним тому, що вони разом виконують проекне завдання.
 4. Кожен повинен отримувати задоволення від почуття впевненості в собі.
 5. Усі повинні виявляти активність і робити свій внесок у спільну справу.

Не повинно бути так званих «споглядаючих партнерів».

     6.  Кінцевий результат – це відповідальність усіх членів команди.

 

Другий етап уроку – ініціювання проекту, емоційний поштовх, що підготовляє певний настрой всієї подальшої роботи. Тут можуть бути використані відеоряд, Internet, поняття, проблема, позначена в назві проекту.

Центральний етап уроку - це розвиток проекту.

Відібрані завдання вишиковую у логічній послідовності, з огляду на наростаючу складність, чергування видів діяльності, що вимагає прояв різноманітних здатностей, емоційної насиченості роботи. На цьому етапі важливі й своєрідні ліричні відступи (слово викладача) як сполучна ланка між фрагментами уроку. Робота над презентацією повинна проходити на демократичній основі.

  

Останній етап

- це вкрай важливий момент узагальнення, де відбувається логічне й емоційне завершення проекту.

Результати роботи на кожному етапі уроку-проекту обговорюються, оформляються й представляються учасниками проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •          1.3. Позаурочна проектна діяльність.

Майстер-клас.

В. Сухомлинський, стверджував, що "стає майстром педагогічної праці швидше за все той, хто відчув у собі дослідника". 

Під час позакласних занять проектну діяльність доцільно розглядати як спільну навчально-пізнавальну, дослідницьку, творчу або ігрову роботу учнів, колег, що мають спільну мету, застосовують ті ж самі методи  і способи діяльності, спрямовані на досягнення спільного реального результату, необхідного для вирішення деякої вагомої проблеми.

Я, вважаю, що майстер-клас -  це проект, який базується на донесенні матеріалу спеціалістом (далі Майстром) , чи то до учнів, чи то до викладачів, чи до слухачів курсів, чи до учасників практичних семінарів, в доступній формі показу та роз’яснення, який в першу чергу актуальний на даний момент і буде цікавим аудиторії. 

Алгоритм технології проведення майстер-класу:

І. Підготовчо-організаційний етап. 

ІІ. Теоретична частина.

1.Презентація теми :

 • коротко характеризую основні ідеї технології;
 • розкриваю суть вибору даної теми.

2.Представлення системи роботи:

 • описую систему заходів у режимі технології, що презентую;
 • акцентую увагу на основні прийоми роботи, які будуть демонструватися слухачам.

ІІІ.Практична частина.

3. Проведення імітаційної гри:

 • проводжу захід із Слухачами, демонструючи прийоми ефективної роботи;
 • Слухачі одночасно грають дві ролі: учнів експериментальної групи та експертів, присутніх на відкритому заході.

4. Моделювання:

 • Слухачі виконують самостійну роботу з конструювання власної моделі заходу в режимі технології Майстра;
 • Майстер виконує роль консультанта, організовуючи самостійну роботу Слухачів і керуючи нею.

ІV.Заключна частина.

1. Рефлексія:

 • проводиться дискусія за результатами спільної діяльності Слухачів і Майстра.
 1. Афішування - представлення виконаних робіт:
 • самоаналіз, самооцінка;
 • оцінка Майстра.

 

 Майстер розкриває Слухачам авторську систему роботи. Майстер-клас створює умови для зростання педагогічної майстерності на основі рефлексії власного педагогічного досвіду. Досягнення цілей в роботі майстер-класу  визначається відповідно до поставленої мети. Результатом спільної діяльності є  модель заняття: роботу, яку виконав Слухач під керівництвом Майстра з метою застосування цієї моделі у власній практичній діяльності.

 

 

 

 

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Використання проектної технології на уроках та

  позаурочній діяльності.

Активізації діяльності на уроці та позаурочних заходах учнів, чи викладачів, чи слухачів курсів, чи учасників практичних семінарів велике значення має використання прийомів інтерактивного навчання і безпосередньо проектних технологій.

Викладач постійно здійснює інтелектуально-емоційну підтримку слухачів на основі авансування. Це передбачає підхід до людини з оптимістичною гіпотезою, вірою в успіх. Авансування є характеристикою стійкої педагогічної позиції викладача, який постійно створює ситуації успіху, виявляє доброзичливість, виділяє й спирається на досягнення слухачів, які вже виявлено й які ще будуть виявлятися. Авансування перетворюється на прийоми інтелектуально-емоційного стимулювання слухачів, які супроводжуються висловлюваннями вчителя типу:,, Молодець...";,, У тебе обов’язково вийде...".

На уроці та позаурочних заходах повинно бути цікаво. Адже без емоцій, без переживань розум не напружується. Зацікавленість виникає там, де викладачу вдається захопити аудиторію своєю емоційністю.

Велику увагу необхідно приділяти розвитку уяви, нестандартного мислення і фантазії слухачів.

Саме уроки-проекти та майстер-класи сприяють розвитку творчих здібностей слухачів, виховують навички дослідницької діяльності, дають високий ефект практичної спрямованості матеріалу, що, зрештою, приводить до глибокого розуміння предмета, зацікавленості ним. Практика показала, що результати надійні лише тоді, коли введення в деяку галузь знань відбувається в легкій, приємній і ненав'язливій формі, на цікавих і дотепних прикладах, в ігровій формі. Крім того, в такій формі навчання є більш захоплюючим, доступним. Як правило, ігрову форму аудиторія сприймає з найбільшим захопленням і працює здружено та натхненно. Взагалі, така форма роботи є продуктивною і викликає в учасників значно більший інтерес та ентузіазм. Але яким би за формою чи змістом не був урок чи позаурочний захід, головним у ньому є праця – організована, результативна, творча. Урок чи позаурочний захід вважається результативним, якщо аудиторія глибоко усвідомила і "привласнила" мету викладача, коли вона глибоко перетворилася в їхнє особисте прагнення, бо урок-проект чи майстер-клас – це демократичний, глибоко продуманий, організований і керований, що проводиться не для учнів, чи викладачів, чи слухачів курсів, чи учасників практичних семінарів, а разом з ними, з урахуванням їх можливостей, потреб та інтересів.

2.1. Методична розробка уроку на тему:  «Середовище   для   спільної   роботи       з   документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.»

 

Тема програми: «Комп’ютерні презентації»

Тема уроку: «Середовище   для   спільної   роботи       з   документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.»

Мета уроку:

Навчальна: навчити готувати та представляти проект відповідно поставленим завданням:

 1. визначення проблеми, теми та завдань проекту;
 2. розподіл ролей і планування колективної діяльності;
 3. добір засобів опрацювання даних;
 4. добір засобів подання результатів навчального проекту;
 5. розробка стратегії пошуку інформаційних матеріалів;
 6. пошук інформаційних матеріалів і їх аналіз;
 7. створення та опрацювання інформаційної моделі;
 8. аналіз результатів;
 9. підготовка матеріалів;
 10. використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ;
 11. захист проекту.

Розвиваюча: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати вміння та навички роботи в групі.

Виховна: виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи в групі  та за за ПК.

Тип уроку: урок-проект

Спосіб спілкування та навчання: демократичний, співпраця.

Стиль викладання: координатор пошукових дій учнів.

Міжпредметні зв’язки: Комп’ютерні технології.

Матеріальне забезпечення: Інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп'ютер, Інтернет, конспект

Інтерактивні методи та прийоми уроку

фронтальна робота

 

робота викладач – учні

 

індивідуальна робота

мікрофон

комп’ютерна презентація

складання плану проекту

робота за комп’ютерем

 

Структура заняття.

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми, мети і завдання уроку.
 3. Актуалізація і корекція опорних знань.
 4. Мотивація навчальної діяльності учнів.
 5. Викладення матеріалу шляхом презентації.
 6. Самостійна робота:
  1.        Перегляд презентації по темі.
  2.        Складання плану проекту.
  3.        Практично-дослідницька робота.
  4.        Створення презентацій по темі.
  5.        Захист проекту.
 7. Підведення підсумків уроку.
 8. Домашнє завдання.

 

Хід уроку.

 1. Організаційний момент.

Побажання гарного настрою, позитивного спілкування, активної роботи.

Перевірка присутності учнів.

 Перевірка виконання домашнього завдання.

1.2. Підготовка до вивчення нового матеріалу:

 

2. Повідомлення нової теми і мети уроку.

Викладач

Учні

Тема уроку: «Середовище   для   спільної   роботи       з   документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних»

Метою заняття є: навчити готувати та представляти проект відповідно поставленим завданням.

Уважно слухають.

 

План уроку.

1. Поняття проект. Характерні риси проекту.

 1. Етапи реалізації проекту.
 2. Форма представлення та складові проекту.

 

3. Активізація опорних знань.

Метод «Мікрофон»

 1. Як називають найбільшу популярну глобальну мережу?
 2. Що таке офісні технологіїї?
 3. Які офісні технології ви знаєте?
 4. Наведіть приклади офісних веб-програм.

4. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Викладач

Учні

Уявіть, потрібно швидко розробити і представити документацію на певну тематику. Сьогодні, використовуючи мережі, це можна зробити командою фахівців, де одна група веде розрахунки, інша розроблює креслення чи технології, ще інша – шукає матеріали і тд. Результат з’являється достатньо швидко і звичайно високої якості, бо об’єкт який досліджується постійно обговорюється і недоліки в процесі розробки усуваються.

Англомовні фахівці кажуть, що проект має бути SMART:
Sspecific — конкретний);
Mmeasurable — вимірюваний);
Aachievable — досяжний);
Rrealistic — реалістичний (за ресурсами);
Ttimely — визначений в часі або своєчасний.

Уважно слухають та осмислюють почуте.

 

5. Викладення навчального матеріалу.

 Етапи проектної діяльності:

 1. підготовчий — визначення теми, мети і завдань, створення ініціативної групи, розробка первинного плану дій.

(викладач пропонує теми згідно із професійним напрямком:

 • для швейників - «Історія створення костюма»;
 • для перукарів – «Істрія зачіски»;
 • для агентів з туризму – «Туристична індустрія в світі»)
 1. практично-виконавчий — розподіл обов’язків між членами групи, пошукова робота,  аналіз інформації та формування висновків, оформлення результатів.

(пошук інформації в Інтернет, робота над звітом (рефератом), виготовлення макетів, колажів, творчих робіт,буклетів, робота над презентацією)

 1. заключний —презентація, оцінка проекту, оголошення результатів.

 

Викладач пояснює, акцентує увагу, відмічає склад груп, уточнює тематику, учні в свою чергу слідкують за  поясненням та екраном, задають запитання, приймають участь у розмові та відповідають на запитання по ходу опанування проектної діяльності.

 

 

Питання на дослідження.

Викладач

Учні

Що таке проект?

Бажана відповідь:

Проект (proect у перекладі з латинської означає «кинутий уперед задум») — це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум чи план на створення матеріального об’єкта чи теоретичного продукту.
Проект  це вмотивована (на основі особистого інтересу), цілеспрямована (щодо певної мети чи проблеми) добровільна, активна, творча та дослідницька діяльність людини.

Що означає зформулювати проблему? 

Бажана відповідь:

Стисло охарактеризувати наявну ситуацію та описати проблему. Формулювання проблеми має відображати не внутрішні проблеми (Вас чи Вашої організації, а проблеми в суспільстві, які Ви хоче вирішити.

Чому потрібно поставити мету?

Бажана відповідь:

Визначення мети  того, заради чого Ви починаєте проект. Це загальні твердження, які важко оцінити кількісно, головне призначення яких — показати тип проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

На що націлено завдання проекту?

Бажана відповідь:

Завдання проекту — це конкретні кроки, які треба зробити для того, щоб змінити наявну ситуацію на краще, це кроки для досягнення мети. Ці зміни повинні відбутись в процесі виконання Вашого проекту. Мета та завдання проекту логічно випливають з поставленої проблеми.

Що таке робочий план?

Бажана відповідь:

Робочий план  має пояснити, як буде виконано проект для досягнення поставлених завдань.

 • Хто буде відповідати за виконання поставлених завдань?
 • Що буде зроблено?
 • Які ресурси буде задіяно при виконанні поставлених завдань?
 • Які терміни виконання завдань?

Чому важлива оцінка проекту?

Бажана відповідь:

Оцінка виконання проекту. Потрібно пояснити, як буде оцінено успіх виконання проекту, які конкретні методи оцінки ступеню ефективності проекту буде використано. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, наскільки вдалось виконати поставлені в проекті задачі. Оцінка може проводитись різними шляхами, використовуючи якісні та кількісні показники.

 

6.  Робота учнів над проектом.

 1.        Перегляд презентації по темі.
 2.        Складання плану проекту.
 3.        Практично-дослідницька робота.
 4.        Створення презентацій по темі.

 

 

Викладач

Учні

Орієнтує учнів як скласти план.

Складають план.

Консультує, де і як краще підібрати інформацію для проекту

Учні розподіляються по групам та виконують завдання

 

           6.5. Захист проекту.

 На основі зібаних та проаналізованих даних дослідження колективного проекту кожна команда має створити презентацію, захистити на уроці і зосередитися на запитаннях .
 

7. Підведення підсумків уроку.

Критерії оцінювання виконання проектів Проектна технологія здебільшого передбачає командну роботу, тому ефективність її залежить від кожного учня.

Оцінювання роботи окремого учасника проекту (анонімно іншими учасниками проекту) буде проведено за такими критеріями (по 0 або 1 бал за кожний пункт):

 • Участь в обговоренні ключових питань
 • Вміння розподіляти послідовність дій кожного члена команди
 • Результативна співпраця з іншими учасниками проекту
 • Висування нових ідей
 • Внесення конструктивних пропозицій
 • Вміння вислухати і дослухатися
 • Ретельне осмислення інформації
 • Уміння порівнювати та узагальнювати ідеї
 • Уміння коректно відстоювати власну точку зору
 • Уміння з’ясовувати те, що не зрозуміло
 • Уміння приймати допомогу товаришів
 • Підбадьорювання та підтримка товаришів

Ефективним для визначення внеску кожного з учасників проекту є чітке визначення функцій, що мають виконуватися, та чітке їх закріплення за виконавцями. Таке закріплення здійснюють завдяки запровадженню ролей. Це дозволяє оцінити якість виконання кожним учасником своїх функціональних обов’язків.

 

 Оцінку вкладу кожного учасника проводять інші учасники проекту за 12-бальною шкаллою анонімно.

Критерії оцінювання проекту викладачем (0, 1 або 2 бали за кожний пункт):

 • Змістовність і правильність розуміння питання 
 • Повнота висвітлення
 • Логічність викладу
 • Цікаві рішення
 • Легкість сприйняття поданої інформації
 • Культура мовлення

Підсумкова оцінка кожного учня є півдобутком оцінки викладача і суми оцінок інших учасників проекту. Таким чином враховано і кінцевий результат (оцінка викладача), і здатність працювати у колективі (оцінки учнів).
(остаточне підведення підсумків буде після домашньої та практичної роботи)

8.Пояснення домашнього завдання.       

Продовжити роботу над проектом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Майстер- клас на тему: «Фотомонтаж за допомогою програми Adobe Photoshop»

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ

ЦИКЛОВА МІЖПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ

 

Фотомонтаж за допомогою програми

 Adobe Photoshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас

Київ – 2018

І.П.Дяченко. Фотомонтаж за допомогою програми Adobe Photoshop. Майстер- клас.// Навчальний посібник для учнів.// Київ. 2018

 

Українською мовою

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено

На засіданні циклової комісії

Протокол № __від «___» ________20__р.

 

 

 

 

 

 

      Пропонована розробка майстер-класу знайомить із прийомами фотомонтажу за допомогою програми Adobe Photoshop.

Посібник містить детальну технологічну карту фотомонтажу жіночого силуету та рекомендації для якісного виконання роботи.

Ознайомившись з теоретичними аспектами та технологічною картою ви зможете легко застосувати це -  практично виконавши на компютері.

 

Праця викладача –це щоденна

творчість і мистецтво

 В.О.Сухомлинський

 Мета та мотивація за темою

Мета:  популяризувати  графічну програму растрової графіки Adobe Photoshop; 

ознайомити  з  методами  і  засобами  програми для реалізації творчого задуму та відпрацювати практичні прийоми роботи по створенню фотомонтажу.

Мотивація:

Сучасний дизайнер не тільки повинен бути знайомий з основами, а досконало володіти прийомами роботи в програмі, вміло використовувати іструменти для створення та обробки зображень.

      Сьогодні ми переконаємось, що  програма растрової графіки Adobe Photoshop легко допомагає створювати фотомонтаж так, як має великий арсенал ефектів та інструментів для роботи.

Матеріально-технічне забезпечення

Устаткування: системний блок, монітор, клавіатура, мишка.

Програмне забезпечення:  ОС Windows , програма Adobe Photoshop.

Комп’ютерні мережі: Internet, локальна мережа.

Структура майстер-класу

І Безпека життєдіяльності.

Перед початком роботи  акцентуємо увагу на правила охорони праці, пожежної безпеки під час проведення занять у комп’ютерному кабінеті.

 

ІІ  Теоретична частина

(показ виконання фотомонтажу на комп’ютері за допомогою програми Adobe Photoshop)

 • Поняття  фотомонтаж;
 •  Що потрібно для якісного фотомонтажу?;
 •  Вибір фото та шаблонів;
 •  Можливості програми Adobe Photoshop для простого та складного виділення.

ІІ Практична частина

 •            створюємо на робочому столі папку «Фотомонтаж (прізвище)»;
 •            знаходимо на компютері папку  «фото»: ( «Мій комп’ютер» => «Загальні документи» => «Малюнки (загальні)» ;
 •            знайомимося з правилами якісного фотомонтажу;
 •            виконуємо роботу згідно технологічної картки.

 

ІІІ Заключна частина

 •            зберігаємо нове зображення у папку«Фотомонтаж (прізвище)»
 •            оцінюємо свою роботу
 •            отримуємо оцінку викладача.

 

Фотомонтаж представляє собою обробку фотографій, при якій відбувається поєднання двох або більше зображень в фотошоп. Це поняття дуже широке, монтажем фото може так само вважатися заміна фону, видалення об'єктів з кадру зміна форми, кольору, розміру або обрисів предметів. З появою цифрових технологій, обробка фотографій стала доступною практично «в польових умовах» кожному, проте потрібно знати масу нюансів, щоб підсумкова фотографія була не гірша за оригінал, а може і мала кращий ефект.

Що потрібно для якісного фотомонтажу?

Потрібно знати, як працює наше сприйняття, які параметри зображення підсвідомо аналізуються нашим мозком, і які нестиковки може видати монтаж в зробленій роботі.
У першу чергу, це відчуття простору. Взаємні розміри, віддаленість, ракурси предметів - це те, що ми розрізняємо дуже добре на автоматі. Будь-який прорахунок, наприклад вибір не того вихідного кадру для заміни особи на фотографії - відразу видає підробку.

Друге - це освітлення фото. Якщо на одні предмети в кадрі світло падає з одного боку, а на вставлені нами (або при заміні фону) - з іншого, - то це так само не складеться в голові глядача в єдину картину - і він запідозрить «фотошоп».

Третє - це відтінки і контраст. Кожен кадр зважаючи на особливості зйомки або фотоапаратури має якийсь загальний відтінок, загальну колірну температуру і контраст, тому що освітлення зазвичай однорідно по всьому полю кадру. Якщо замінений, замінений об'єкт буде відрізнятися за цим параметром - він так само буде виділено нашим зоровим аналізатором як чужорідний, вставлений в ході монтажу фото. Варто уникати цього - завжди стежити за тим, який характер має контраст (слабкий або сильний?) Які відтінки домінують в кадрі (теплі, холодні, інтенсивні, бліді?).

Останнє, що потрібно прийняти до уваги в ході редагування фотографій - це якість суміщення в фотошопі зображень. Якщо одне з них буде чітким, а інше розмитим, якщо одне зашумлене а інше ні, то в підсумку вийде така ж неправдоподібна суміш, що і при інших помилках монтажу.
Взагалі, якщо Ви робите фотомонтаж обробки фотографій, і якщо він при побіжному погляді не залишає враження штучності - значить Ви на вірному шляху!

Для створення фотомонтажу часто потрібно вирізати об'єкт (людину, тварина, автомобіль тощо) з 1-го зображення і перемістити на інше. Труднощі зазвичай представляє відділення об'єкта від фону, часто виконується досить складними програмами, які вимагають детального вивчення і особливих навичок. Програма фотошоп дасть Для вас можливість творчо підійти до ваших фотографій і зробити фотомонтаж без спеціальної підготовки.

Можливості програми Adobe Photoshop для простого та складного виділення.

Для виділення певної ділянки зображення можна застосувати інструменти: - «прямокутна область», - «овальна область».

Певний фрагмент, у вигляді прямокутника чи овала (просте виділення), копіюють за допомогою клавіш клавіатури Ctrl + C.

Створюють новий файл за допомогою клавіш клавіатури Ctrl + N, підтверджують  Enter та, використавши  Ctrl +V – отримують бажане зображення. Для його збереження вибирають у меню «Файл»  => «Сохранить как». У вікні, що з’явилось, вказують ім’я та вибирають тип файла JPEG (для відкривання як звичайного малюнку, а не за допомогою відповідної програми).

Для складного виділення, тобто виділення по контуру об’єкта  використовують інструменти : - «ласо», - «прямолінійне ласо», - «магнітне ласо».

Для фіксації контура на певних виступах необхідно натискають клавішу Shift; для замикання контура – Enter; для відміни дії – Ctrl.

 

 

Технологічна карта при роботі в програмі Photoshop.

Фотомонтаж. Робота з шаблоном.

№п/п

Зображення

(назва роботи)

Послідовність виконання

1

Відкриття  необхідних фото;

(другий варіант)  - копіювання зображення та створення нового файлу використовуючи «буфер обміну».

Натисніть на відповіному фото ПКМ і виберіть в контестному меню «Відкрити за допомогою  Photoshop»;

Варіант 2 - виконайте копіювання фото.

Створіть новий файл в меню Файл => Створити. Перевірте, щоб у полі «Встановлення» було прописано «буфер обміну». Відкрийте файл і натисніть клавіші  Ctrl + V.

Зробіть подібні дії з шаблоном.

2

 

Виберіть інструмент «Прямолінійне ласо». Встановіть на відповідне фото і обведіть по контуру з частим фіксуванням ЛКМ. Для замикання контуру достатньо натиснути клавішу Enter.

3

 

Виділений контур стає мерехтливим.

Натисніть Ctrl +С на зображенні => на файлі із шаблоном натиснітьCtrl +V

4

 

Виберіть в меню «Редагування» => «Вільне транформування».

Навколо виділеного зображення з’являється рамочка з маркерами, що дозволяє виконати форматування та переміщення зображення.

Компануємо об’єкти так, щоб досягти відповідності пропорцій.

5

Для застосування  ефекту виберіть інструмент «Переміщення».

6

Збережіть готове зображення:

Файл => Зберегти як,  у вікні збереження виберіть де саме буде розміщено файл, введіть відповідне ім’я та тип файлу (JPEG – цей формат дає можливість порегляду зображень на комп’ютері без використання програми Photoshop),

з’являється діалогове вікно, де задайте якість зображення.

Тільки після цього закрийте програму.

 

 

 

 

 

Картка вибору моделі

 

Шаблони.

 

 

Оціни свою роботу на уроці, виставивши  бали за кожним з критеріїв.

 

Тип завдання

Загальний бал

Бал учня

І. Знання правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення занять у комп’ютерному кабінеті.

4, 5

 

ІІ. Участь у спілкуванні під час обговорення завдання майстер-класу.

1, 5

 

ІІІ. Виконання фотомонтажу за допомогою технологічної карти.

5

 

ІV.Збереження файлу.

1

 

Загальна кількість

12

 

Прізвище, ім’я ___________________________________

  компютера ___________________________

 

Аналіз проведення майстер- класу

Дата: ______________                       Група ___________

Керівник майстер-класу: ______________________________

Тема:

Мета:

з/п

Критерії оцінювання

Оцінка відвідувача

5

4

3

2

1

1

Педагогічна

майстрність

Ступінь готовності до поширення досвіду

 

 

 

 

 

Методична грамотність проведення заняття

 

 

 

 

 

2

Аналітичні здібності

Уміння поєднувати опис та аналітичність свого досвіду

 

 

 

 

 

Професіна майстерність

 

 

 

 

 

Методична підготовленість

 

 

 

 

 

3

Артистичність

Здібність до імпровізації

 

 

 

 

 

Зацікавленість аудиторії

 

 

 

 

 

4

Загальна культура

Ерудиція

 

 

 

 

 

Комунікативність

 

 

 

 

 

Стиль спілкування

 

 

 

 

 

5

Рефлексія

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

Підпис відвідувача__________________

Ознайомлений______________________

 

 

 

ВИСНОВКИ

Одним словом, на уроці-проекті чи майстер-класі не може бути об'єктів і суб’єктів. Лише суб’єкти – по обидва боки вчительського столу. Таким чином, учнів спочатку потрібно навчити хотіти й любити, а вже потім – знати і вміти. Як ми бачимо все це здійснюється за допомогою  методу проектів як технології навчання.

Сьогодні  урок-проект чи майстер-клас – це імпровізоване навчальне заняття. Такі технології не вкладаються (повністю або частково) в рамки виробленого і сформованого дидактикою. Викладач не дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних методів, видів роботи. В сучасних умовах особливість уроків-проектів чи майстер-класів  полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало зацікавлення в аудиторії, сприяло їх оптимальному розвитку й комунікабельності.

Для уроків-проектів чи майстер-класів  характерною є інформаційно-пізнавальна система навчання – оволодіння готовими знаннями, пошук нових даних, розкриття внутрішньої сутності явищ через пошук, змагання. На уроках-проектах чи майстер-класах  викладач може організувати діяльність аудиторії так, щоб учні чи викладачі, чи слухачі курсів, чи учасники практичних семінарів в міру можливості працювали самостійно, а він керував цією діяльністю, забезпечуючи її необхідними матеріалами. Працюючи самостійно, учасники уроку-проекту чи майстер-класу як правило глибше вдумуються в зміст опрацьованого матеріалу, краще зосереджують свою увагу. Знання здобуті в результаті самостійної роботи бувають міцнішими, крім того під час такої роботи у них проявляється наполегливість, увага, витримка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Буйницька О.П.Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 240с.;
 2. Селевко Г.К. Альтернативні педагогічні технології. – М.: НДІ шкільних технологій, 2005. – 224с.
 3. uk.wikipedia.org/wiki/Перукар
 4. http://pobuduvati.xyz/prikrasi-volossja/kiski-2/1216-vse-pro-francuzku-kosi-z-variantami-pletinnja.html
 5. http://vidpoviday.com/uroki-pletinnya-kisokpokrokovi-sxemi-varianti-zachisok-z-kosami

 

 

doc
Додано
14 лютого 2019
Переглядів
389
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку