Різнорівневі завдання з Історії України

Про матеріал

Розробка містить різнорівневі завдання для тематичничного оцінювання з історії України для 7 класу. З кожної теми розроблено 4 варіанти. Можно використовувати для контролю знань за темами.

Перегляд файлу

ТЕМА 1                                                      УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ В XVI ст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 1

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Річ Посполита утворилася:

  А 1385р.                            Б 1410р.                              В 1569р.                            Г 1596р.

2. Першу Січ заснував: 

  А К. Косинський;             Б Д. Вишневецький;          В І. Підкова;                    Г С. Наливайко.

3. Церковна унія, що утворила українську греко-католицьку церкву, була укладена в місті:

  А Рим;                                Б Бересття;                           В Флоренція;                   Г Люблін.

4.Перша Січ виникла:

  А 1551р.                             Б 1556р.                              В 1565р.                            Г 1569р.

5.Книга «Апостол» була надрукована І. Федоровичем :

  А 1569р.                            Б 1574р.                               В 1581р.                             Г 1586р.

6.Козацький ватажок, який на короткий час став господарем Молдавії:

  А Д. Вишневецький;         Б Б. Ружинський;               В І. Підкова;                     Г К. Косинський

 

Рівень 2

 

7.Встановіть хронологічну послідовність:

  А Повстання С. Наливайка;

  Б Заснування першої Січі;

  В Люблінська унія;

  Г Відкриття школи в Острозі  

        

8.Встановіть відповідність:  

   1 П. Скарга                             «Ключи від царства небесного»

   2.І Вишенський                      «Апостол»;

   3.Г. Смотрицький                  «Послання до єпископів»;

   4. І. Федорович                      «Требник »;

                                                   «Про єдність церкви Божої»

 

Рівень 3.

 

9.Дайте визначення:

ІНКОРПОРАЦІЯ – це

10.Доповніть таблицю: « Люблінська унія»

 

ПРИЧИНИ

НАСЛІДКИ

 

 

 

 

 

 

 

Рівень 4

 

11.Чим життя і побут козаків відрізнявся від життя і побуту селян та городян? Що в них було спільне.

 

 

 

 

ТЕМА 1                                               УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ В XVI ст.

 

Рівень 1                                                                                                                      ВАРІАНТ 2

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Уряд на Січі:

  А курень;                               Б кіш;                                   В рада;                            Г старшина

2. Козацький похід в Молдову очолив:

  А К. Косинський;                 Б Д. Вишневецький;           В І. Підкова;                   Г С. Наливайко.

3.Острозька школа була відкрита:

  А 1569р.                                Б 1574р.                                В 1576р.                          Г 1581р.

4.Перший Литовський статут виданий:

  А 1529р.                                Б 1557р.                                В  1566р.                         Г 1569р.

5.У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI- першій половині XVII ст. перебували:

  А Закарпаття, Буковина;     Б Галичина, Сх. Поділля;   В Холмщина, Підляшшя; Г Волинь Полісся

6.Перше козацько-селянське повстання очолив:

  А Д. Вишневецький;            Б І. Підкова;                         В К. Косинський;           Г С. Наливайко.

 

Рівень 2

 

7.Встановіть хронологічну послідовність:

  А Видання «Острозької Бібліі»;

  Б Утворення греко-католицької церкви;

  В Битва під П’яткою;

  Г Заснування першої Січі;

 

8.Встановіть відповідність:

  1 1566р.                      А  Заснування першої братської школи;

  2 1569р.                      Б   Другий Литовський статут;

  3 1573р.                      В  Заснування першої Січі;

  4 1586р.                      Г Відкриття у Львові друкарні;

                                      Д Люблінська унія.

 

Рівень 3

 

9 Дайте визначення:

 ФЕДЕРАЦІЯ- це

10.Доповніть таблицю: « Виникнення козацтва»

ПРИЧИНИ

НАСЛІДКИ

 

 

 

Рівень 4

 

11.Чому М. Грушевський називав Люблінську унію «ланцюгом насильства»?

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1                                    УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ В XVI ст.

 

 

Рівень 1                                                                                                                      ВАРІАНТ 3

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

         1 Перша братська школа було заснована:

            А 1566р.                                 Б 1569р.                             В 1573р.                                 Г 1586р.

         2 Греко-католицька церква виникла:

            А 1556р                                  Б 1569р.                             В 1586р.                                 Г 1596р.

         3 Містечко, поблизу якого зазнав поразки К. Косинський:

            А Вісімка;                               Б П’ятка;                           В Сімка;                                Г Шістка.

         4 Перша Січ була заснована на острові:

            А Зміїний;                               Б Тендра;                          В Мала Хортиця;                  Г Велика Хортиця

         5. Другий Литовський статут виданий:

             А 1566р.                               Б 1569р.                               В 1586р                                  Г 1588р.

         6. Польсько-литовська унія 1569р. Укладена в місті:

             А Брест;                               Б Варшава;                           В Вільнюс;                            Г Люблін

 

          Рівень 2

 

 7.Встановіть хронологічну послідовність:

  А Утворення Річи Посполитої;            

  Б Перший Литовський статут;

  В Відриття друкарні у Львові;

  Г Повстання К. Косинського.

 

8. Встановіть відповідність

  1. Булава                         А писар;

  2. Печатка                       Б кошовий;

  3. Каламар                      В курений;

  4. Литаври                      Г суддя;

                                           Д довбуш

 

Рівень 3

9. Дайте визначення:

  БРАТСТВА – це

10.Складіть схему управління козацькою республікою.

 

Рівень 4.

 

11.Доведіть. що наприкінці ХVIст. Козацтво перетворилось на велику суспільну силу?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1                                                    УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ В XVI ст.

 

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 4

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Вища школа, яка стала центром українського культурного-освітнього життя була створена в місті:

   А Крем’янець                    Б Луцьк;                           В Львів;                        Г Острог.

2.Люблінська унія була укладена:

   А 1566р.;                            Б 1569р.;                           В 1588р.;                      Г 1596р.

3.Третій Литовський статут був виданий:

   А 1566р.                             Б 1569р.                            В 1588р.                       Г 1596р.

4.Яка суспільна верста наприкінціXVI- початку XVIIст. Выдыгравала вввирышальну роль в утворенны православних братств:

  А козацтво;                         Б духовенство;                 В міщанство;             Г шляхта.

5.Пам’ятка української літературної мови та мистецтва, яка була створена у 1556-1561рр.:

  А Остромирове Євангеліє; Б Євангеліє учительноє; В Остозька Біблія;    Г Пересопницьке Євангеліє

6.Українське православне братство першим заснувало братську школу:

  А Київське;                         Б Львівське;                       В Луцьке;                   Г Рогатинське.

 

Рівень 2

 

7.Встановіть хронологічну послідовність:

  А Створення  «Острозької біблії»;

  Б  Створення « Пересопницького Євагелія»;

  В Утворення греко-католицької церкви;

  Г  Видання « Букваря» та «Апостола»

 

8. Встановіть відповідність:

  1  1569р.               А Битва під П’яткою;

  2  1581р.               Б Заснування Острозької академії;

  3  1583р.               В Відкриття першої братської школи;

  4  1593р.               Г Видання «Острозької Біблії»;

                                Д Утворення Річи Посполитої

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

 КЛЕЙНОДИ- це

10.Порівняйте становище греко-католицької та православної церков одразу ж після Берестейських

соборів.

 

Рівень 4.

 

11. Чому Берестейську унію визначають як початок релігійного протистояння в Україні? Чи згідні ви із твердженням, що Берестейська унія найяскравіше відобразила всі суперечності тогочасного церковного життя? Відповідь обгрунтуйте.

 

 

.

 

 

  ТЕМА 2                         УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 1

Виберіть правильну відповідь:

1. «Ординація Війська запорозького реєстрового» була схвалена польським сеймом:

  А 1615р.                              Б 1625р.                              В 1632р.                  Г 1638р.

2. Релігійний діяч, який у1620р. став київським митрополитом:

  А І. Борецький;                   Б Л.Зизаній;                       В П. Могила;         Г М.Смотрицький.

3.Козацький гетьман, який у 1618р. здійснив похід на Москву:

  А Я. Бородавка                   Б М.Дорошенко;               В М. Жмайло;        Г П.Конашевич-Сагайдачний

4.Куруківська угода укладена;

  А 1621р.                               Б 1625р.                             В 1630р.                  Г 1635р.

5.Київська братська школа була заснована:

  А 1600р.                               Б 1605р.                             В 1615р.                  Г 1620р.

6. М. Смотрицький є автором твору:

  А «Апостол»;                       Б «Требник»;                    В  «Часослов»;       Г «Плач».

 

 Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

 А Повстання І.Сулими;

 Б  Повстання Д. Гуни;

 В  Повстання М. Жмайла;

 Г  Повстання Т. Федоровича.

 

8.Встановіть відповідність:

  1 М. Дорошенко        А Один із ватажків повстання 1637-1638рр, перейшов кордон Московського

                                           царства , оселився у Слобідській Україні.

  2 Д.Гуня                      Б Ватажок  козацького повстання1635р.;

  3 Я. Острянин            В Гетьман реєстрових козаків, обраний після підписання Куруківської угоди;

  4.М Жмайло               Г Один з очільників козацького повстання 1637-1638рр., обраний гетьманом,

                                          керував спорудженям та обороною табору в урочищі Старець.

                                      Д Козацький гетьман, очолював повстання 1625р.

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

 ЮРИДИКА-це

10. Дайте характеристику П. Могилі та його спадщині.

 

Рівень 4.

 

11. Порівняйте повстання 90-хрр.XVIст  і 30-хрр.XVIIст Що вони мали спільного. Чим різнилися?

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2                         УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIIст.

Рівень 1   

                                                                                                                   ВАРІАНТ 2

Виберіть правильну відповідь:

1. П. Могила є автором;

А «Апостол»;                       Б «Требник»;                    В  «Часослов»;       Г «Плач».

2. Повстання І. Сулими відбулось:

А 1625р..                              Б 1630р.                              В 1635р.                  Г 1638р

3. Переяславська угода укладена в:

А 1625р..                              Б 1630р.                              В 1635р.                  Г 1638р

4 Вкажіть подію церковного життя, пов'язану з імям Іпатія Потія:

А заснування греко-католицької церкви;     Б заснування Київського братства;

В відновлення православної митрополії;     Г реформування православної церкви

5. Українсько-польське військо завдало поразки Туреччині під Хотином:

А 1616р..                              Б 1618р.                              В 1620р.                  Г 1621р

6. Греко-католицька церква утворена:

А 1569р..                              Б 1576р.                              В 1586р.                  Г 1596р

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

А Похід на Кафу;

Б Заснування Києво-Могилянського колегії;

В Битва під Кумейками;

Г відновлення православної митрополії;

8.Встановіть відповідність:

1 “Ординація Війська запорозького реєстрового           А 1616р

2   Куруківська угода                                                           Б 1620р.

3 Битва під Цецорою                                                            В 1625р.

4. Битва під Кумейками                                                        Г 1637р.

                                                                                                Д 1638р.

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

ВЕРТЕП– це

10. Опишіть історичний портрет  П. Конашевича–Сагайдачного.

 

Рівень 4.

 

11.  Чи згідні ви з думкою, що українське козацтво зробило вагоми внесок у перемогу в Хотинській війні? Думку обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3                          НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА СЕРЕДИНИ  XVIIст.

                                        ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

 

Рівень 1                                                                                                                    ВАРІАНТ 1

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Перша перемога українського війська над поляками битва під:

  А Корсунем;                 Б Збаражем;                 В Жовтими Водами;            Г Пилявцями

2.Столиця Війська Запорізького в часи визвольної війни під проводом  Б. Хмельницького:

 А Батурин;                     Б Чигирин;                   В Глухів;                               Г Київ

3.Білоцерківський мирний договір було укладено:

 А 1648р.                         Б 1649р.                        В 1651р.                                Г 1654р.

4.Коли відбулась описана подія:

«Увесь народ.. вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його: Богом даний .Патріарх єрусалимський надав йому титул найсвітлішого князя»

А грудень 1648р.            Б серпень 1649р.        В вересень 1651р.                 Г січень 1654р.

5.Визволенням Правобережної України влітку 1648р. керував:

 А І Богун;                       Б М. Кривоніс;           В М. Кричевський;               Г А. Жданович;

6.Березневі статті підписані:

 А 1649р.                          Б 1651р                        В 1654р.                                 Г 1656р.  

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну  послідовність:

 А  Зборівський мир;

 Б  Батозька битва;

 В  Білоцерківський мир

 Г  Облога Львова

 

8. Встановіть відповідність:

1.2-6травня1648р.              А битва під Корсунем;

2. 15-16 травня 1648р.       Б облога Львова;

3. 11-13 вересня1648р.      В битва під Жовтими Водами;

4. 5-6 серпня 1649р.           Г битва під Пилявцями;

                                             Д битва під Зборовим.

 

Рівень 3

 

9.Порівняйте умови Зборівського та Білоцерківського договору.

 

Рівень 4.

 

10.Якщо історію творить народ, то яку роль в історичному процесі відіграють такі діячі, як

Б. Хмельницький?

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3                            НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА СЕРЕДИНИ  XVIIст.

                                                ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 2

Виберіть правильний варіант відповіді:

  1. Битва під Берестечком відбулась:

  А вересень 1648р;        Б  серпень 1649р;.               В червень 1651р.;              Г січень 1654р.

2. Польське місто, яке було взяте в облогу військами Б. Хмельницького в листопаді 1648р.

  А Люблін;                     Б Замостя;                            В Берестя;                          Г Перемишль

3. Очолив частину козацького війська, що вийшло з оточення під Берестечком:

 А І. Богун;                      Б М. Кривоніс;                    В М. Кричевський;            Г А. Жданович.

4.Результати якої битви скасували умови Білоцерківського договору:

 А під Жванцем;              Б під Батогом;                     В під Охматовом;              Г під Лоєвим.

5.Вкажіть зайве для даного логічного ряду прізвище:

     І Богун,  М. Кривоніс,  М. Дорошенко,   М. Небаба

 А І. Богун                         Б М. Кривоніс;                    В М. Дорошенко;             Г М. Небаба.

6.Облога Жванця відбулась:

А червень 1651р.                Б серпень 1651р.              В жовтень 1653р.               Г січень 1654р.

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну  послідовність:

 А Батозька битва;

 Б Берестецька битва;

 В битва на Жовтих Водах;

 Г битва під Пилявцями.

 

8. Встановіть відповідність:

1.Охматівська битва                 А липень 1649р.

2. Переяславська рада              Б червень 1651р.

3. Батозька битва                      В травень 1652р.

4. Облога Збаража                    Г січень 1654р.

                                                   Д січень 1655р.

 

Рівень 3

 

9.Складіть розповідь на тему: «Б. Хмельницький-державний, політичний і військовий діяч» за планом:

1. Б. Хмельницький – організатор війська і полководець.2. Розбудова Української гетьманської держави. 3. Пошуки Б. Хмельницьким надійних союзників. 4. Зв’язки Б. Хмельницького з Московською державою.

 

Рівень 4

 

10.Відомо, що під час берестцької битви татари зрадили Б. Хмельницького, покинувши поле бою, вони захопили гетьмана і зажадали від козаків винагороди. Якби не трапився цей прикрий випадок. Чи могли б результати битви бути іншими? Чому?

 

 

 

ТЕМА 3                            НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА СЕРЕДИНИ  XVIIст.

                                           ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 3

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Переяслівська рада відбулась:

  А червень 1651р.           Б серпень 1651р.           В січень 1654р.             Г березень 1654р.

2. Битва під Батігом відбулась:

  А серпень 1649р.            Б червень 1651р.          В травень 1652р.           Г січень 1654р.

3.Б. Хмельницький заявив про готовність прийняти протекторат турецького султана:

  А 1648р.                          Б 1649р.                         В  1651р.                         Г 1653р.

4. Назвіть переможну битву Хмельницького, яку сучасники порівнювали з перемогою Ганнібала у битві під Каннами:

   А Жовті Води;               Б Корсунь;                     В Пилявці;                     Г Батіг.

5.Битва під Корсунем відбулась:

   А травень 1648;            Б вересень 1648р.;          В жовтень 1648р;          Г серпень 1649р.

6.Вкажіть зайву для данного логічного ряду подію:

 Похід на Кафу – битва під Корсунем – похід на Львів – битва під Пилявцями

   А похід на Кафу;           Б битва під Корсунем;   В похід на Львів;         Г битва під Пилявцями

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну  послідовність:

 А Переяславська рада;

 Б Білоцерківська угода

 В Зборівський мир;

 Г Перший молдовський похід.

 

8.. Встановіть відповідність:

1.Облога Жванця                          А  вересень 1648р..

2. Облога Збаража                         Б  жовтень 1648р.

3. Облога Замостя                         В  липень 1649р.

4. Охматівська битва                    Г  жовтень 1653р.

                                                       Д  січень 1655р.

 

Рівень 3

 

9. У ході війни 1648- 1657рр.виникла Українська гетьманська держава. Опишить її за планом:

1. Територія та кордони держави. 2. Органи державної влади. 3. Державна символіка. 4. Створення  української армії. 5. Економічна і соціальна політика. 6. Зовнішньополітична діяльність.

 

Рівень 4

 

10.Чи був договір між Україною і Московською державою рівноправний?

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3                           НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА СЕРЕДИНИ  XVIIст.

                                                ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

 

Рівень 1                                                                                                                     ВАРІАНТ 4

 Виберіть правильний варіант відповіді:

  1. Битва під Пилявцями вібулась:

 А травень 1648р.;            Б вересень 1648р.;                 В липень 1649р;          Г серпень 1649р.

2.Козацький полковник, соратник Б. Хмельницького, який загинув під час облоги фортеці Збараж:

  А М. Кривоніс;               Б С. Морозенко;                    В А. Жданович;           Г М. Кричевський.

3.Королівські війська порушили умови Зборівського договору і напали на містечко Красне:

  А 1649р                           Б 1650р.                                   В 1651р.                       Г 1652р.

4.Перший молдовський похід:

  А 1649р.                          Б 1650р.                                   В 1651р.                       Г 1652р.

5.Білоцерківський договір був укладений6

  А липень 1649р.             Б серпень 1649р.                    В червень 1651р.         Г вересень 1651р.

6.Спільний похід московських і козацьких військ на Львів:

  А 1648р.;                         Б 1651р.;                                  В 1654р.;                      Г 1655р.

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

  А битва під Пилявцями;

  Б Зборівська битва;

  В битва під Жовтими Водами;

  Г битва під Збаражем

 

8. Встановіть відповідність:

  1.Битва під Лоєвом                                А  вересень 1648р.

  2.Битва під Пилявцями                          Б  жовтень 1648р.

  3.Битва під Берестечком                        В  липень 1649р.

  4.Битва під Охматовом                           Г  червень 1651р.

                                                                    Д  січень 1655р.

 

Рівень 3.

 

9.Визначіть причини, характер та рушийні сили Визвольної війни українського народу.

 

Рівень 4.

 

10.Яке місце займала Україна в міжнародних відносинах тогочасної Європи? Чи були європейські країни зацікавлені в налагодженні взаємин з Україною?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4.                                         Українські землі в 60-80-ті рр.. XVIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                      ВАРІАНТ 1

 

Виберіть правильну відповідь:

1.Андрусівська угода була укладена:

 А 1656р.                               Б 1659р.                               В 1667р.                             Г 1669р.

2.Договір між Річчю Посполитою та гетьманом І. Виговським був підписаний у місті:

 А Переяславі;                      Б Гадячі;                              В Вільно;                           Г Чуднові.

3.Кампанію козацького війська 1656-1657рр. у Польщі та Галичині очолив:

 А Я. Сомко;                         Б І. Богун;                            В А. Жданович;                Г І. Виговський

4.В боротьбі проти Речі Посполитої  П. Дорошенко передусім орієнтувався:

 А  Московську державу;    Б Османську імперію;        В Швецію;                         Г Трансільванію.

5. У 1662р. на Старшинський раді в Козельці гетьманом був обраний:

 А П. Тетеря;                         Б І. Брюховецький;             В Я. Сомко;                       Г Ю. Хмельницький

6.Бахчисарайський мирний договір був підписаний:

  А 1672р.                               Б 1678р.                               В 1681р.                             Г 1683р.

 

Рівень 2

7. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номер наведених положень відповідно до документів, яким вони належать:

 1) Укладені під час обрання гетьманом І. Самойловича; 2) Укладені під час обрання гетьманом

 Д. Многогрішного; 3) Козацький Реєстр становив 30 тис.; 4) гетьманові заборонялось без царського указу та Старшинської ради висилати посольства до інших держав, а також підтримувати стосунки з П. Дорошенком; 5) московські воєводи лишалися  тільки в Києві, Переяславі, Ніжині. Чернігові. Острі. Вони мали право втручатися в адміністративні справи і суд; 6)гетьманові не дозволялося позбавляти старшину посад, карати без погодження зі Старшинською радою або вироку військового суду. 

ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ

КОНОТОПСЬКІ СТАТТІ

 

 

  8.Встановіть хронологічну послідовність:

А Андрусівське перемиря;

Б Бахчисарайський мирний договір;

В Укладання українсько-польського договору в Гадячі;

Г Переяславський договір Ю. Хмельницького з Московією

 

Рівень 3

 

9.Встановіть відповідність:

1.Ю. Хмельницький                       «Московські статті»

2. І Брюховецький                           «Березневі статті»

3. Д. Многогрішний                        « Переяславські статті»

4. І Самойлович                               « Глухівські статті»

                                                           «Конотопські статті»

10. Історичний портрет І Виговського.

 

Рівень 4

 

11.Чому рада козаків в Ніжині дістала назву «Чорна рада»?  Чи можна засідання «Чорної ради» вважати подією, що призвела до політичного розколу в Україні.

 

 

ТЕМА 4.                                  Українські землі в 60-80-ті рр.. XVIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                      ВАРІАНТ 2

Виберіть правильну відповідь:

1.Підтримуваний Московським царством заколот проти гетьмана І. Виговського очолив:

 А М. Ханенко;                     Б С. Опара;                           В М. Пушкар;         Г П. Тетеря

2.Лівобережний гетьман Д. Многогрішний підписав із Московським царством статті:

 А Московські;                      Б Переяславські;                  В Конотопські;       Г Глухівські

3.Битва під Конотопом відбулась:

 А 1657р.                                 Б 1658р.                                В 1659р.                  Г 1660р.

4. «Сонцем Руїн» називали:

  А І. Брюховецького;            Б П. Тетерю;                        В П. Дорошенка;    Г І. Самойловича

5. Бучацький мирний договір був підписаний:

  А 1669р                                 Б 1672р.                                В 1678р.                   Г 1681р.

6. Основою господарського життя Запорозької Січі в другій половині XVII ст.. був:

  А фільварок;                         Б слобода;                            В зимівник;              г паланка

 

Рівень 2

 

7.Поставте у відповідний стовпчик таблиці номери наведених положень відповідно до документів, яким вони належать:

1) ухвалено 16 вересня 1658р. 2) гетьманові заборонялися міжнародні відносини. митрополит київський  підпорядковувався московському  патріархові, право призначати полковників і генеральну старшину передавалось раді; 3) затверджено в 1659р.; 4) В Україні передбачалося заснувати два університети, інші освітні заклади та друкарні;5) Україна стає незалежною державою на рівноправних засадах входить до федерації з Польщею і Литвою під назвою Велике князівство Руське; 6) кожен українець отримував право скаржитися в будь-якій справі безпосередньо представникам царського уряду.

ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР

 ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СТАТТІ

 

 

 

8.Встановіть хронологічну послідовність:

А «Великий згін»;

Б Повстання  М. Пушкаря та Я. Барабаша;

В Обрання Ханенка гетьманом Правобережжя;

Г Слободищенська угода

 

Рівень 3

9. Встановіть відповідність:

1.1659р.                А Андрусівська угода;

2.1660р                 Б Засідання «Чорної ради»;

3.1663р.                В Московські статті;

4.1667р.                Г Слободищенський трактат;

                              Д Переяславські статті

10. Історичний портрет П. Дорошенка.

 

Рівень 4.

11.Чому друга половина XVIIст. увійшла в історію як епоха «великої Руїни»? У чому основна відмінність боротьби українського народу часів Визвольної війни 1648-1657рр. і періоду Руїн? Визначіть, що не давало змоги українським політичним лідерам здобути справжню незалежність і обєднати Україну в єдину державу.

 

ТЕМА 4.                                    Українські землі в 60-80-ті рр.. XVIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 3

Виберіть правильну відповідь:

1.Гетьманом усієї України було проголошено:

 А І. Брюховецького;      Б П Тетерю;                       В П. Дорошенко;                 Г Д. Многогрішний

2.Чорна рада була скликана в місті:

 А Переяславі;                 Б Ніжині;                            В Чигирині;                         Г Батурині

3.Укажіть і’мя гетьмана, за якого було створено бунчукове товариство, що стало осередком формування старшинської аристократії:

 А Д. Многогрішний;      Б Ю. Хмельницький;        В І Самойлович;                  Г П. Тетеря

4. Адміністративно-територіальна  одиниця Слобідської України:

  А слобода;                      Б округ;                              В паланка;                            Г полк.

5.У 1659р. козацькі війська розбили російську армію, очолювану князем Трубецьким у битві поблизу:

  А Чигирина;                   Б Гадяча;                            В Ніжина;                             Г Конотопа.

6. Перемир’я 1667р. між Річчю Посполитою та Московським царством було підписане у:

  А Вільно;                         Б Андрусові;                     В Столбові;                           Г Чигирині.

Рівень 2

7.Поставте у відповідний стовпчик таблиці номери наведених положень відповідно до документів, яким вони належать:

1)Територія між Південним Бугом і Дніпром мала залишатись не заселеною; 2) Поділля відійшло до Туреччини; 3)Лівобережжя. Київ з кількома правобережними містечками й Запорожжя входили до Росії 4) Брацлавщина і Південна Київщина під опіку Дорошенка; 5)Південна Київщина, Брацлавщина, Поділля відходили до Туреччини; 6) Річ посполита мала сплатити Туреччині викуп і щорічну данину.

БУЧАЦЬКИЙ МИР

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ МИР

 

 

8. Встановіть хронологічну послідовність:

А Бучацький мир;

Б Чигиринські походи;

В Гадяцька угода;

Г Повстання Пушкаря.

Рівень 3 

   9. Встановіть відповідність:

1. 1658р                      А Московські статті;

2. 1660р.                     Б Переяславські статті;

3. 1665р.                     В Глухівські статті;

4. 1669р                      Г Гадяцька угода; 

                                    Д Слободищенська угода.

10. Заповніть порівняльну таблицю «Політичний устрій українських земель у другій половині XVIIст.»,зробіть висновок.

Критерії порівняння

Слобідська Україна

Лівобережна Україна

Адміністративно-територіальний устрій

 

 

Система органів влади

 

 

Соціальна структура

 

 

 

Рівень 4

11.Чиї традиції у зовнішньополітичному курсі підтримував і намагався продовжити І. Самойлович?  Чи можете ви навести конкретні приклади, які б засвідчували про І. Самойловича як патріота України?

ТЕМА 4.                                   Українські землі в 60-80-ті рр.. XVIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                      ВАРІАНТ 4

 

Виберіть правильну відповідь:

1.Глухівські статті з Московською державою підписав:

 А І. Брюховецький          Б Ю. Хмельницький;        В Д. Многогрішний;      Г І. Самойлович

2.Основна форма набуття землі поселенцями в Слобідській Україні:

 А викуп;                           Б займанщина;                   В пожалування;              Г оренда.

3. Слободищенську угоду з Річчю Посполитою уклав:

  А І. Виговський;             Б Ю. Хмельницький;         В П. Тетеря;                    Г П. Дорошенко.

4. «Вічний мир» був укладений:

  А 1672р.                           Б 1676р.                               В 1681р                           Г 1686р.

5. Підпорядкування української православної церкви Московському  патріархатові:

  А 1678р.                           Б 1681р.                                В 1686р.                         Г 1687р.

6.Кому з українських періоду «Руїн» вдалося на короткий час обєднати Правобережну і Лівобережну Україну:

  А Ю Хмельницькому;     Б П. Тетері;                          В П. Дорошенку;          Г І. Самойловичу.

Рівень 2

7.Поставте у відповідний стовпчик таблиці номери наведених положень відповідно до документів, яким вони належать:

1) українські землі переходять під безпосередню владу московського царя; 2) збирання податків покласти на царських воєвод; 3)московські воєводи залишаються тільки в п’ятьох містах; 4) київський митрополит підпорядковується московському патріархату; 5)податки з населення збиралися козацькою старшиною; 6) воєводи не мали право втручатися в адміністративні справи і суд України

МОСКОВСЬКІ СТАТТІ                       

ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ

 

 

8.Встановіть хронологічну послідовність:

 А «Чорна рада»

 Б Андрусівська угода;

 В «Великий згін»

 Г Битва під Конотопом.

Рівень 3 

   9. Встановіть відповідність:

1. П. Дорошенко                 А Арешт київського митрополита Й Тукальського

2. І. Брюховецький             Б Підписання Слободищенського трактату;

3. І. Виговський                  В Скликання «Чорної ради»;

4. Ю Хмельницький           Г Укладання Бучацького миру;

                                              Д Повстання на чолі з М. Пушкарем.

10.Заповніть таблицю «Господарське життя українських земель у другій половині XVIIcт.» та зробіть висновок.

Галузі господарського життя

Запорозька Січ

Лівобережна Україна

Сільське господарство

 

 

Ремесло і промисли

 

 

Торгівля

 

 

Рівень 4

11.Відомий український історик І. Крип’якевич вважав, що в зовнішній політиці П. Дорошенко йшов слідами Б. Хмельницького. У чому це проявилося конкретно? Чи погоджуєтеся ви с такою оцінкою? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

ТЕМА 5 .          УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ  НАПРИКІНЦІ XVII  ПЕРШІЙ

                                        ПОЛОВИНІ     XVII ст.

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 1

 

Виберіть правильний варіант відповіді.

  1. Першу Малоросійську колегію, очолив:

   А В. Голіцин;              Б А. Ізмайлов;                   В С. Вельямінов;            Г Ф. Головнін.

2.  Наказним гетьманом був призначений:
   А Д. Апостол;              Б П. Полуботок;               В І. Скоропадський;       Г О. Шаховський.

3. Перший кримський похід відбувся:

   А1686р.                        Б 1687р.                              В 1689р.                          Г 1699р.

4. У 1708р. в Глухові гетьманом був обраний:

   А Д. Апостол;              Б П. Полуботок;                В І. Скоропадський;       Г П. Орлик.

5.Перший гетьман н в еміграції:

  А С. Палій;                    Б В. Кочубей;                     В П. Орлик;                    Г К. Гордієнко

6. Договір між І. Мазепою та московським урядом був підписаний:

   А у Москві;                   Б у Батурині;                      В у Глухові;                   Г у Коломаці

 

Рівень 2

 

7. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номер наведених положень відповідно до того, яку з названих угод вони характеризують:

 1) уведення додаткового військового гарнізону в Батурині; 2) створення Генерального суду з трьох українців та трьох росіян; 3) заохочення шлюбів між українцями та росіянами; 4)Заборона торгівлі с Кримом; 5) підпорядкування гетьмана російському фельдмаршалу; 6) Обов’язкове призначення старшини царським урядом.

 КОЛОМАЦЬКІ СТАТТІ

 « РІШИТЕЛЬНІ ПУНКТИ»

 

 

8.Встановіть відповідність:

        1. Д. Апостол                   А Наказний гетьман Лівобережної України

        2. І. Мазепа                       Б Автор «Пактів і конституцій законів і вольностей Війська Запорозького» 

        3. П Полуботок                В Гетьман, обраний у Глухові в 1708р. за підтримки Москви

        4. І Скоропадський          Г Гетьман, обраний  після відновлення гетьманства в 1727р.

                                                  Д  блискучий політик, знаний меценат, уклав союз з Карлом ХІІ

 

       Рівень 3

 

     9. Заповніть таблицю « Суспільно - економічне життя в Україні в першій половині XVIII ст..»                Зробіть висновок.

Період за гетьмування

Економічний розвиток

Суспільне життя

Становище культури

І. Скоропадський

 

 

 

 Д. Апостол

 

 

 

 

 Рівень 4

 

10.Якими подіями був викликаний черговий наступ російського царату на автономію України наприкінці першого десяти річчя XVIII ст.? У чому це проявилось?

 

 

 

ТЕМА 5.              УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ  НАПРИКІНЦІ XVII  ПЕРШІЙ

                                            ПОЛОВИНІ   XVII ст.

Рівень 1                                                                                                                      ВАРІАНТ 2

 

Виберіть правильний варіант відповіді.

1.Другій кримський похід відбувся:

  А 1686р.                              Б 1687р.                       В 1689р.                          Г 1699р.

2. Кошовий отаман Запорозької Січі, який підтримав союз І. Мазепи з Карлом ХІІ:

  А К. Гордієнко;                   Б  С. Палій;                 В П. Орлик;                    Г І Ніс.

3. Гетьман, обраний після відновлення гетьманства:

  А П. Орлик;                         Б І, Скоропадський;   В Д. Апостол;                 Г П. Полуботок.

4. «Вічний мир»був підписаний:

  А 1681р.                               Б 1683р.                       В 1686р.                          Г 1689р.

5. «Правління  Гетьманського уряду» очолив:

  А А. Ізмайлов;                    Б С. Вельямінов;         В В. Голіцин;                  Г О. Шаховський.

6.Судову реформу Д. Апостол провів:

   А 1727р.                              Б 1728р.                       В 1729р.                           Г 1732р.ї

 

Рівень 2

 

7. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номер наведених положень відповідно до того, яку з названих угод вони характеризують

1) Підписання «Рішительних пунктів», 2) Проведення «Генерального слідства про маєтності», 3) Укладання зводу «Права, за якими судиться малоросійський народ»; 4) Спорудження «Української лінії»; 5)видання царського указу  про заборону книгодрукування українською мовою; 6) Відправ лення козаків на будівництво Санки-Петербурга, фортець на Каспійському морі.

І. СКОРОПАДСЬКИЙ

 Д, АПОСТОЛ

 

 

 

 

8. Встановіть відповідність:

 1 1708-1722рр.                   А Похід козацьких загонів П. Орлика на Правобережну Україну;

 2 1722-1727рр.                   Б  « Правління гетьманського уряду»

 3 1727-1734рр.                   В Діяльність Першої Малоросійської колегії

 4 1734-1750рр.                   Г Гетьманування Д. Апостола

                                             Д Гетьманування І. Скоропадського

 

Рівень 3

 

9. Заповніть  порівняльну таблицю « Культура України наприкінці XVII-у першій половині XVIIIст.»

Зробіть висновок.

Галузі культури

Основні досягнення

 Історичне значення

Література

 

 

Природознавчі науки

 

 

Архітектура. Скульптура

 

 

 

Рівень 4

 

10.Яке значення мала Полтавська битва в історії українського народу? Назвіть причини поразки військ Карла ХІІ та І. Мазепи

 

 

ТЕМА 5.             УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ  НАПРИКІНЦІ XVII-У  ПЕРШІЙ 

                                                   ПОЛОВИНІ   XVII ст.

 

Рівень 1                                                                                                                     ВАРІАНТ 3

 

 

Виберіть правильний варіант відповіді.

1.І. Скоропадський підписав угоду з Московською державою у:

  А Москві;                      Б Решетилівці;               В  Коломаку;                 Г Глухові

2. Міністром-резидентом при гетьмані був:

 А А. Ізмайлов;               Б С. Вельямінов;            В В. Голіцин;                Г Ф. Головнін

3. Знищенням Батурина та розправою з його жителями керував:

 А В. Голіцин;                 Б Ф. Головнін;                В С. Вельямінов.          Г О. Меншиков.

4.Скарга московському уряду на обмеження автономії Гетьманщини була складена в 1723р. на річці:

 А Ворскла;                     Б Коломак;                     В Сіверський Донець;  Г Псел

5.Повстання проти польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні очолив фастівський полковник:

  А З. Іскра;                     Б А. Абазін;                    В С. Палій;                     Г СамійлоІванович(Самусь)

 

6. Царський указ про заборону друкування українською мовою був виданний:

  А 1709р                     Б 1710р                            В 1720р.                            Г 1723р.

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

  А Підписання «Рішительних пунктів»

  Б Полтавська битва;

  В Підписання Вічного миру;

  Г Зруйнування Батурина.

8. Встановіть відповідність:

  1 С. Палій            А чернігівський полковник. Який не підтримав І. Мазепу

  2 В.Кочубей        Б Перший гетьман в еміграції;

  3 П. Орлик           В Кошовий отаман запорожців, який взяв бік І. Мазепи;

  4 К. Гордієнко     Г Генеральний суддя, один з авторів доносу на І. Мазепу;

                                Д Фастівський полковник, який очолив анти польське повстання на Правобережжі

 

Рівень 3

 

9. Заповніть таблицю «Культура України наприкінці XVII-у першій половині XVIIIст.», зробіть висновок

Галузі культури

Основні досягнення

Історичне значення

Освіта та книговидання

 

 

 Графіка та живопис

 

 

 Музика та театр

 

 

 

Рівень4

 

10.Які основні положення було закріплено у конституції Пилипа Орлика? У чому полягав ЇЇ демократизм? У чому, на ваш погляд, полягає історичне значення 2Прав і свобод Війська Запорозького»

 

ТЕМА 5.            УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ  НАПРИКІНЦІ XVII  ПЕРШІЙ

                                                       ПОЛОВИНІ   XVII ст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 4

Виберіть правильний варіант відповіді.

1.Чортомлинська Січ була зруйнована:

  А 1708р.                                   Б 1709р.                               В 1710р.                           Г 1711р.

2. Антимосковську коаліцію створив:

  А С. Палій;                               Б П.Полуботок;                  В І. Мазепа;                     Г П. Орлик

3.   «Рішительні пункти» були підписані:

  А 1709р.                                    Б 1710р.                              В 1727р.                           Г 1728р.

4. «Генеральне слідство про маєтності» здійснив:

  А І. Мазепа;                              Б  Д. Апостол;                    В А. Ізмайлов;                Г С. Вельямінов.

5. « Коломацькі статті»були підписанні:

   А 1687р                                    Б  1710р                              В 1727р.                           Г 1728р

6.Битва під Полтавою відбулась6

   А 1708р                                    Б 1709р.                               В 1710р.                          Г 1711р.

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

  А Полтавська битва;

  Б Перший кримський похід;

  В знищення Батуріна;

  Г Підписання « Коломацьких статей»

8.  Встановіть відповідність:

 1 С.Яворський                  А Український поет, письменник, священик.

 2 Ф.Прокопович               Б Український освітній і церковний діяч, учений-богослов, історик.

 3. І. Руткович                    В Галицький майстер, який уславився виконанням іконостасів

4. І Величковський            Г Український богослов, письменник, був прихильником політики Петра І.

                                          Д Видатний проповідник та релігійний діяч, поет. Філософ,місцеблюститель      

                                            престолу Московської патріархії у 1700-1721рр.

 

 Рівень 3

 

9. Заповніть таблицю «Суспільно-економічне життя в Україні в першій половині XVIIIст.»,зробіть висновок

Період

Економічний розвиток

Суспільне життя

Становище української культури

Правління першої Малоросійської колегії

 

 

 

«Правління гетьманського уряду»

 

 

 

 

Рівень 4

 

10.Укладання таємної угоди між Швецією та Україною - шлях до незалежності України чи помилка гетьмана Мазепи? За яких умов Україна могла здобути незалежність від Росії? Що не врахував І. Мазепа?

ТЕМА 6                 УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVIIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 1

 

Виберіть правильний варіант відповіді.

1.Яке місто було резиденцією гетьмана К. Розумовського:

    А Чигирин;                       Б Батурін;                        В Глухів;                          Г Київ

2.Військова та адміністративно-територіальна одиниця Нової Січі називається:

    А паланка;                        Б земля;                            В округ;                            Г полк

3. Одним із найвизначніших вождів опришків був:

    А М. Залізняк;                  Б І. Гонта;                        В О. Довбуш;                   Г С. Чалий

4. Архітектурний стиль пануючий в Україні в другій половині ХVIIIст.:

    А готика;                           Б бароко;                          В класицизм;                   Г рококо

5.У якому році була заснована Задунайська Січ:

    А 1750р.                            Б  1755р.                            В 1776р.                           Г 1781р.

6. Кримське ханство включено до Російської імперіі:

    А 1774р.                            Б 1775р.                             В 1783р.                           Г 1791р

 

Рівень 2

 

7.Заповніть пропуски в тексті.

 Навесні_______р. козаки на чолі з М. Залізняком зявився в Холодному  Яру біля Чигирина. До них почали приєднуватися повстанці. А саме повстання охопило райони ____________ і ___________  

воєводств. Панство втікало в Умань, куди спрямував свій похід М. Залізняк. Укріплене містечко належало Потоцьким. Там діяла управа губернатора Младановича з надвірною охороною під командуванням сотника________________. Та коли повстанці підійшли до міста, той відкрив ім ворота.

8. Встановіть відповідність:

1. М. Залізняк                               А сотник Уманського полку, який перейшов на бік повсталих

2. О. Довбуш                                Б очільник повстання в Угорщині;

3. І.Гонта                                      В вождь Коліївщини, обраний повсталими гетьманами;

4.Ф.Ракоці                                    Г найбільш прославлений вождь опришків;

                                                      Д сотник  надвірних козаків князя Любомирські

 

Рівень 3

 

9. Встановіть хронологічну послідовність:

 А Створення Кубанського козацького війська;

 Б Ліквідація козацьких полків і утворення кавалерійських регулярних;

 В Створення Задунайської Січі;

 Г Утворення  Чорноморського козацького війська.

10. Дайте визначення:

  ПАЛАНКА – це

 

Рівень 4

 

11.Які обставини сприяли виникненню й поширенню гайдамацтва? Які наслідки?

 

 

 

 

 

ТЕМА 6                            УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVIIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 2

 

Виберіть правильний варіант відповіді.

1.Після відновлення гетьманства гетьманом був обраний

  А  О.Розумовський              Б  К. Розумовський;          В  П. Румянцев;            Г  Г. Орлов

2. Січ, заснована після зруйнування в 1709р. Чортомлицької, дістала назву:

  А Камянська;                      Б Олешківська;                  В Підпільненська;         Г Хортицька.

3. Президентом Другої Малоросійської колегії був:

  А О. Розумовський;             Б К. Розумовський;           В  П. Румянцев;            Г Г. Орлов

4. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був:

   А К. Гордієнко;                    Б П. Калнишевський;       В М. Залізняк;                Г С. Палій.

5.Територія Вольностей Війська Запорозького у ХVIIIст. поділялась:

  А полки;                             Б сотні;                                   В округи;                           Г паланки

6. Багатогалузеве хуторське господарство фермерського типу на Запорозькій Січі, у якому використовувалась наймана праця:

  А фільварок;                      Б хутір;                                   В відруб;                            Г зимівник

 

Рівень 2

 

7.Заповніть пропуски в тексті.

У 1781р. Гетьманщину було поділено на три намісництва-_________________________________.

Усі разом вони становили_________________________________ на чолі з П. Румянцевим. У 1783р. полково- сотенний устрій був скасовано і замість полків у цивільному управлінні ввели__________

8. Встановіть відповідність:

  1. К. Розумовський                           А Останній кошовий отаман;

  2. О. Розумовський                           Б Президент Другої Малоросійської колегії;

  З. П. Калнишевський                        В Фаворит та чоловік Єлизавети Петрівни, українець

  4. П. Румянцев                                  Г Очолив «Коліївщину»

                                                               Д Останній гетьман Лівобережної України.

 

Рівень 3

 

9. Встановіть хронологічну послідовність:

   А Другий поділ Польщі;

   Б Утворення Новоросійської губернії;

   В Ліквідація Запорозької Січі;

   Г Формування Бузького козацького війська

10. Дайте визначення:

ЧИНШ-це

 

Рівень 4

 

11.Що спричинило реформи, проведені царським урядом на Слобожанщині?  Які зміни відбувалися на Слобідській Україні за часів правління Катерини ІІ? Які наслідки мала політика царського уряду щодо Слобідської України?

 

 

 

 

 

 ТЕМА 6                          УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVIIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 3

 

Виберіть правильний варіант відповіді.

1.Гетьманство було відновлено за правління цариці:

  А Катерини І;               Б  Єлизавети Петрівни;          В Анни Іоаннівни;     Г  Катерини ІІ

2.Учасники повстанського руху на Правобережній Україні дістали назву:

  А низовики;                  Б чашники;                              В гайдамаки;               Г конфедерати

3. Останньою Запорозькою Січчю стала:

 А Базавлуцька  Січ        Б Чортомлицька Січ;              В Нова січ;                  Г Микитинська Січ

4.Друга Малоросійська колегія створена:

  А 1764р.                         Б 1775р.                                    В 1781р.                      Г 1783р.

5.Сотник на службі Потоцького, якій перейшов на бік повстанців і став одним із лідерів Коліївщини

   А М. Залізняк;               Б О. Довбуш;                           В І. Гонта;                  Г С. Чалий

6.Перший поділ Польщі відбувся:

   А 1764р.                         Б 1772р.                                     В 1775р.                    Г 1795р.

 

Рівень 2

 

7. Заповніть пропуски в тексті.

 До початку 70-х років XVIIIст. Польська держава значно ослабла. Цим скористались Пруссія.______

і ______. У ____р. вони провели перший поділ Польщі. Згідно з ним Австрія заволоділа __________.

У 1793р. Пруссія та _______ провели другий поділ Польщі. Його наслідком стало_______________.

8.Встановіть відповідність:

 1. 1764р.                    А Другій поділ Польщі;

 2. 1768р.                    Б  Царський указ про закріпачення селян Лівобережжя;

 3. 1783р.                    В Створення Другої Малоросійської колегії

4.  1793р.                  Г  Видання «Жалувальної грамоти дворянству»

                                  Д  Повстання Коліївщина.

 

Рівень 3

 

9. Встановіть хронологічну послідовність:

  А Ліквідація Другої Малоросійської колегіі;

  Б  «Жалувальна грамота дворянству»;

  В  Ліквідація козацьких полків і утворення кавалерійських регулярних;

  Г Створення Задунайської Січі.

10. Дайте визначення:

  ЗИМІВНИК-  

 

Рівень 4

 

11.Доведіть, що Києво- Могилянська академія в другій половині XVII-першій половині XVIIIcт. Була одним з найвпливовіших центрів освіти, науки, видавничої справи в Україні та Росії.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6                       УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVIIIст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 4

 

Виберіть правильний варіант відповіді.

  1. Коліївщиною були охоплені райони:

   А Правобережжя;           Б Лівобережжя;             В Слобідської України;    Г Південної України

2.Повстання « Коліївщину» очолив:

   А М. Залізняк;                 Б О. Довбуш;                 В Г. Голий;                         Г С. Чалий

3.Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку:

« Д. Бортнянський -  І. Григорович – Барський – М. Березовський – А. Ведель»

   А Д. Бортнянський;         Б М. Березовський;       В А. Ведель;                      Г І. Григорович-Барський

4. Другий поділ Польщі відбувся:

   А 1764р.                            Б 1772р.                          В 1793р                               Г 1795р.

5.Першим генерал – губернатором новоросійської губернії. Утвореної на території колишніх Вольностей Війська запорозького, Нової Сербії та інших південноукраїнських земель став:

    А Г. Потьомкін;               Б П. Румянцев;             В О. Розумовський;           Г Г. Орлов.

6. Царський указ про закріпачення селян Лівобережжя та Слобожанщини.

    А 1765р.                            Б 1775р.                          В 1781р.                              Г 1783р.

 

Рівень 2

 

7.Заповніть пропуски в тексті:

  « У____р. неподалік старої Чортомлицької Січі заснували ________ Січ. Навколо січової фортеці розкинувся запорозький край, який січовики називали « Вольностями_________». Уся територія Війська поділялась на адміністративні округи-__________. Іх було__. Куренями керували_________, обрані козаками на___________________.

8.Встановіть відповідність:

  1. 1764р                         А Перший поділ Польщі;

  2. 1772р.                        Б  Утворення Задунайської Січі;

  3. 1774р.                        В  Приєднання Криму до Російської імперії;

  4. 1776р.                        Г Приєднання Буковини до Австрії;

                                         Д Ліквідація гетьманства

 

Рівень 3

 

8.Встановіть хронологічну послідовність:

А Третій поділ Польщі;

Б Скасування панщини в Західній Україні;

В  Приєднання Буковини до Австрії;

Г  Приєднання Галичини до Австрії.

9. Дайте визначення:

 Підкоморський суд –

 

Рівень 4

 

11.Які причини національно-визвольної та антикріпосницької боротьби в Україні в середині та другій половині XVIIIст.? Що було спільного в народних рухах XVIIIст. у різних регіонах України.

 

 

 

 

docx
Додано
5 липня 2018
Переглядів
802
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку