29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Робоча програма гуртка художньо-естетичного напряму «Чарівний олівець» (нетрадиційні техніки малювання) для дітей 5-6 років

Про матеріал
Реалізація програми гуртка художньо-естетичного напряму «Чарівний олівець» (нетрадиційні техніки малювання) для дітей 5-6 років дасть змогу дітям дошкільного віку творчо бачити світ, який вони зображують, і використовувати для самови¬раження будь-які доступні засоби. Програма спрямована на те, щоб через мистецтво долучити дітей до творчості. Діти дізнаються більше про різноманітні нетрадиційні способи малювання, їх особливості, різноманіття матеріалів, що використовують у малюванні; учаться на основі отриманих знань створювати власні малюнки.
Перегляд файлу

Робоча програма гуртка художньо-естетичного напряму

«Чарівний олівець» (нетрадиційні техніки малювання)

для дітей 5-6 років

 

 

Пояснювальна записка

Образотворча діяльність є одним з найдавніших напрямів ми­стецтва. Кожна дитина народжується художником. Потрібно тіль­ки допомогти їй розбудити в собі творчі здібності, відкрити своє серце для добра і краси, допомогти усвідомити своє місце і призна­чення в цьому світі.

Основною метою сучасної системи додаткової освіти в ДПЗ є ви­ховання і розвиток особистості дитини. Досягнення цієї мети не­можливо без реалізації завдань чинних освітніх програм, де скла­довою є образотворче мистецтво.

Образотворче мистецтво містить різноманітні матеріали і техні­ки. Найчастіше дитині замало звичних, традиційних способів і за­собів, щоб висловити свої фантазії.

Нетрадиційні техніки малювання демонструють незвичайні по­єднання матеріалів та інструментів. Становлення художнього об­разу у дошкільників відбувається на основі практичного інтересу в розвивальній діяльності.

Заняття за програмою спрямовані на реалізацію за­вдань художньо-творчого розвитку дітей. Малювання незвичайни­ми матеріалами, оригінальними техніками дає змогу дітям відчути незабутні позитивні емоції. Нетрадиційне малювання дає дітям без­ліч позитивних емоцій, розкриває нові можливості використання добре знайомих їм предметів як художніх матеріалів, дивує своєю непередбачуваністю. Оригінальні способи малювання без пензлика й олівця позбавляють дитину скутості, дають змогу краще відчути фарби, їх характер, настрій. Непомітно для себе діти вчаться спо­стерігати, думати, фантазувати,

Педагог повинен пробудити в кожній дитині віру в її творчі здіб­ності, індивідуальність, неповторність, віру в те, що вона має тво­рити добро і красу, приносити людям радість.

Актуальність програми обумовлена зближенням змісту, про­грами з вимогами життя. На сьогодні необхідно шукати нові під­ходи до викладання естетичних мистецтв, здатних розв'язувати сучасні завдання творчого сприйняття і розвитку особистості в цілому.

У системі естетичного, творчого виховання молодого покоління особлива роль належить образотворчому мистецтву. Уміння бачити і розуміти красу навколишнього світу сприяє вихованню культури почуттів, розвитку художньо-естетичного смаку, трудової та твор­чої активності; виховує цілеспрямованість, посидючість, взаємодо­помогу; дає можливість творчої самореалізації особистості.

Програма спрямована на те, щоб через мистецтво долучити ді­тей до творчості. Діти дізнаються більше про різноманітні нетра­диційні способи малювання, їх особливості, різноманіття матеріа­лів, що використовують у малюванні; учаться на основі отриманих знань створювати власні малюнки. Отже, розвивається творча осо­бистість, здатна застосовувати свої знання та вміння в різних ситу­аціях.

Практична значущість програми

Нетрадиційний підхід до зображення дає змогу розвивати дитя­чий інтелект, підштовхує творчу активність дитини, учить нестан­дартно мислити. Виникають нові ідеї, пов'язані з комбінаціями різ­них матеріалів. Дитина починає експериментувати, творити.

Малювання нетрадиційними способами — це захоплива діяль­ність. Це можливість для дітей думати, шукати, експериментува­ти, а найголовніше — самовиражатися.

Нетрадиційні техніки малювання — це поштовх до розвитку уяви, прояву самостійності, ініціативи, вираження індивідуаль­ності.

Педагогічна доцільність

З багаторічного досвіду роботи з дітьми з розвитку художньо творчих здібностей у малюванні зрозуміло, що стандартних наборів образотворчих матеріалів і способів передавання інформації недо­статньо для сучасних дітей, адже рівень розумового розвитку і по­тенціал нового покоління є значно вище. У зв'язку з цим, нетра­диційні техніки малювання дають поштовх до розвитку дитячого інтелекту, активізують творчу активність дітей, учать мислити не­стандартно.

Важливою умовою розвитку дитини є не тільки оригінальне за­вдання, але й використання нетрадиційного непридатного матеріа­лу і нестандартних технологій образотворчого мистецтва.

Проведення занять з використанням нетрадиційних технік за цією програмою сприяє розвитку впевненості дітей у своїх силах, позбавленню дитячих страхів; учить дітей вільно висловлюватисвій задум, працювати з різноманітними художніми, природними матеріалами; спонукає до творчих пошуків і рішень.

Заняття в гуртку сприяють розвитку дрібної моторики рук, творчих здібностей, уяви і фантазії. Під час роботи діти отримують естетичне задоволення. Завдяки використанню різноманітних не­традиційних технік малювання вони набувають упевненості у сво­їх творчих можливостях.

Мета: засобами нетрадиційного малювання розвивати у дітей творчі здібності.

Завдання:

 •          ознайомити з різними способами і прийомами нетрадиційних технік малювання з використанням різних образотворчих мате­ріалів;
 •          прищеплювати інтерес і любов до образотворчого мистецтва як засобу вираження почуттів, взаємин, залучення до світу пре­красного;
 •          відстежувати динаміку розвитку творчих здібностей і розвиток образотворчих навичок дитини;
 •          створювати необхідні умови для реалізації поставленої мети.

Види та техніки нетрадиційного малювання

Ураховуючи вікові особливості дошкільнят, опанування різних умінь на різних вікових етапах, для нетрадиційного малювання ре­комендовано використовувати особливі техніки і прийоми:

 •          долонею, ребром долоні, кулаком, пальцями; відтиск печатка­ми з картоплі;
 •          друкування поролоном, пробками; воскові крейди + акварель; свічка + акварель; відбитки листя; малюнки з відбитка долонь­ки; малювання ватяними паличками; «чарівні мотузочки» (ниткографія);
 •          малювання піском, мильними бульбашками, зібганим папером;
 •          плямографія з трубочкою;
 •          друкування за трафаретом;
 •          монотипія предметна;
 •          плямографія звичайна.

Методи і прийоми:

 •          словесні (бесіда, художнє слово, загадки, нагадування про по
 •          слідовність роботи, порада);
 •          наочні;
 •          практичні;
 •          ігрові.

Методи, що запропоновані для використання під час проведен­ня гурткових занять:

 •          дають можливість відчути багатобарвне зображення предметів, що впливає на повноту сприйняття навколишнього світу;
 •          формують емоційно-позитивне ставлення до самого процесу малювання;
 •          сприяють ефективнішому розвитку уяви, сприйняття і, як на­слідок, пізнавальних здібностей.

Рекомендації

 Організовуючи заняття з нетрадиційного малювання, важливо пам'ятати, що для успішного опанування дітьми вмінь та навичок, необхідно враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей, їх бажання та інтереси. Дитина дорослішає, отже, розширюється зміст, ускладнюються елементи, форма паперу, виділяються нові засоби виразності.

Очікувані результати

 За допомогою цієї програми вихователь має можливість ефек­тивніше розв'язувати завдання виховання і навчання дітей до­шкільного віку. Запропонований матеріал сприяє:

 •          розвитку дрібної моторики рук;
 •          поліпшенню кольоросприйняття;
 •          концентрації уваги;
 •          підвищенню рівня уяви і самооцінки.
 •          розширенню і збагаченню художнього досвіду;
 •          експериментуванню з нетрадиційними техніками в образотворчій діяльності;
 •          формуванню передумов навчальної діяльності (самоконтроль, самооцінка) і вмінню взаємодіяти між собою;
 •          формуванню навичок трудової діяльності.

 Реалізація програми дасть змогу дітям дошкільного віку творчо бачити світ, який вони зображують, і використовувати для самови­раження будь-які доступні засоби.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до наказу №___

від____________20__р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи гуртка

 з пріоритетним здійсненням діяльності з художньо-естетичного розвитку дітей у ЗДО №12

 

 1. Загальні положення
  1.                Це Положення регламентує роботу з організації роботи гуртка та розроблено для  ЗДО №12  відповідно до:
 • Законів України («Про осві­ту», «Про дошкільну освіту»),
 • Типового положення про ЗДО,
 • Санітарно-епідеміологічних правил і нормативів,
 • Статуту ЗДО,
 • Освітньої програми ЗДО «Українське дошкілля» (авт. Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та ін.),
 • Парціальної програми  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

1.2     Мета додаткової освіти:

 • своєчасно виявляти обдарованість.
 • задовольняти потреби й інтерес дитини до певного виду діяльності, розвивати  природні задатки, загальні та спеціальні здібності,
 • активізувати дитячу творчість.
  1.       Організація роботи гуртка є додатковою послугою для ді­тей, які відвідують ЗДО.
  2.        Підставою роботи гуртка є:
 •                   особливості варіативної частини чинної освітньої програми;
 •                   заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 •                   наявність у штатному розписі ЗДО ставок педагогів до­даткової освіти;
 •                   спеціально обладнані приміщення;
  1.        Гурток  не є платним, заняття проводяться в другій половині дня відповідно до режиму, зазначеному в основній освітній про­грамі ЗДО.

 

2.  Організація роботи гуртка

2.1. Керівника гуртка призначає завідувач ЗДО згідно зі штатним розписом.

2.2 Розклад роботи гуртків складає вихователь-методист. Роз­клад роботи затверджується наказом завідувача.

2.3. Керівник гуртка організовує діяльність відповідно до напряму діяльності гуртка, на підставі обраної робочої програми додаткової освіти, що не має дублювати основну освітню програму ЗДО.

2.4. Вік дітей, охоплених гурткової діяльністю, — від 4 до 7 ро­ків.

2.5. Гурток  діє у спеціально обладнаному  приміщенні: міні-студія образотворчого мистецтва.

 1.                 Керівник гуртка організовує свою діяльність за допо­могою таких форм:
 •                   організовані групові заняття;
 •                   виставки;
 •                   участь у конкурсах;
 •                   консультації, майстер-класи, семінари для педагогів ЗДО;
 •                   консультації, майстер-класи, виступи на зборах.
  1.                 Контроль за діяльністю гуртків здійснює завідувач та ви хователь-методист ЗДО.
  2.                 Перспективний план (сітка гурткових занять) розробляється на навчальний рік, затверджується завідувачем ЗДО. У ньому зазначаються дати проведення, тематика й основна мета занять. Календарно-тематичний план містить розробки занять на 1—2 тижні (з орієнтовного розрахунку — одне заняття щотижня). Зазначаються тема, програмові завдання, обладнання, матеріали, атрибути та  хід кожного заняття. Робота гуртка планується на рік на початку навчального року, але в II півріччі можна провести корегування плану (якщо в цьому виникне необхідність).Теми, які включені в план, можуть бути замінені в залежності від можливостей і здібностей дітей.
  3.                 Робота гуртка припиняється під час літнього оздоровчого періоду
  4.            Збереження дитячих робіт:
 • Кожна дитина повинна мати підписану папку, де зберігаються її оформлені і незакінчені роботи.
 • Колективні роботи зберігаються у великих папках .

              Готові роботи використовуються в оформленні інтер’єру груп, приміщень ЗДО. Роботи повинні мати підписи з назвою роботи, датою її виконання, прізвищем, ім’ям та віком дитини і прізвищем керівника.

 1.            Підведення підсумків роботи гуртка:
 • Підведення підсумків роботи гуртка  проводиться двічі на рік у вигляді  виставки дитячих робіт.
 • Керівник гуртка подає письмовий звіт вихователеві-методисту про роботу гуртка наприкінці року.

 

 1.  Документація керівника гуртка:
 • положення про гурткову роботу;
 • програми роботи гуртка (парціальна та робоча),
 • перспективний та календарний плани,
 • розклад роботи гуртка,
 • матеріали діагностики вихованців,
 • список  дітей, які відвідують гурток, затверджений керівником ЗДО;
 • журнал обліку гурткової роботи,
 • картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, публікацій періодичних освітніх видань, передового педагогічного досвіду).

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 жовтня 2019
Переглядів
834
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку