Робота з обдарованими дітьми в області інформатики

Про матеріал

Робота з обдарованими дітьми забезпечує задоволення учнiв всiх типiв навчально-виховних закладiв у здобуттi розширеного та поглибленого рiвнiв освiти у порiвняннi з базовою, що гарантується державою; розвиває творчiсть та самоосвiтню дiяльнiсть, створює вiдповiднi умови для виявлення, пiдтримки та розвитку обдарованостi та талановитостi в iнтелектуальнiй сферi; спрямовує позакласну та позашкiльну науково-дослiдницьку та експериментальну роботу; орiєнтує учнiв на свiдомий вибiр майбутньої професiї; сприяє формуванню творчого та iнтелектуального потенцiалу в регiонi.

Перегляд файлу

Робота з обдарованими дітьми в області інформатики

 Зміни, які відбуваються сьогодні в суспільстві,  докорінно впливають на завдання школи. Пріоритет учня, демократизація утворення багато в чому по-новому змушують глянути на проблему розвитку й підтримки обдарованості школярів. Адже обдарованість – це не тільки дані природою якості й здатності, це, насамперед, цілеспрямована робота з розвитку природного дару. Шкільне середовище покликане не придушувати цей дарунок, а допомагати йому розкритися.
             Робота з обдарованими дітьми забезпечує задоволення учнiв всiх типiв навчально-виховних закладiв у здобуттi розширеного та поглибленого рiвнiв освiти у порiвняннi з базовою, що гарантується державою; розвиває творчiсть та самоосвiтню дiяльнiсть, створює вiдповiднi умови для виявлення, пiдтримки та розвитку обдарованостi та талановитостi в iнтелектуальнiй сферi; спрямовує позакласну та позашкiльну науково-дослiдницьку та експериментальну роботу; орiєнтує учнiв на свiдомий вибiр майбутньої професiї; сприяє формуванню творчого та iнтелектуального потенцiалу в регiонi.

 

Основними завданнями програми « Обдаровані діти» є:

 • виявлення, пiдтримка та розвиток iнтелектуального творчого потенцiалу обдарованої учнiвської молодi;
 • стимулювання творчого самовдосконалення дитини шляхом керованої самоосвiтньої дiяльностi;
 • надання допомоги випускникам шкiл у свiдомому виборi професiї, залучення до навчання у вищих навчальних закладах освiти регiону;
 • пропедевтичне формування творчої, iнтелектуальної наукової елiти в рiзних галузях дiяльностi;
 • пропаганда досягнень свiтової та нацiональної науки, технiки, високих технологiй, пiдвищення iнтересу до розширеного та поглибленого рiвнiв оволодiння базовими, фаховими та спецiальними дисциплiнами;
 • активiзацiя рiзноманiтних форм позашкiльної та позакласної роботи як на базi середнiх , так i вищих навчальних закладiв, позашкiльних установ;
 • поновлення змiсту та технологiї особистiсно-орiєнтованої моделi в органiзацiї педагогiчного процесу;
 • залучення до роботи та стимулювання працi професорсько-викладацького складу, аспiрантiв, науковцiв, студентiв вищих навчальних закладiв, наукових установ до роботи з творчо-обдарованими дiтьми в iнтелектуальнiй сферi;
 • пiдвищення рiвня викладання базових галузей освiти та освiченостi учнiв у межах понад базової освiти;
 • актуалiзацiя потреби обдарованої дитини в самопiзнаннi, самоаналiзi, саморозкриттi та використаннi своїх психологiчних особливостей та можливостей, стимулюваннi їхнiх адаптивних навичок;
 • якiсна пiдготовка учнiв до олiмпiад з базових дисциплiн, конкурсiв, турнiрiв.

  Інформатика є, саме таким предметом, що як ніякий іншої надає дитині розкрити свої здатності, реалізувати себе творчо й інтелектуально. Розмаїтість інформаційних технологій дозволяє вчителеві познайомити хлопців з різними програмами. Учні вибирають саме ті, які найбільше відповідають їхнім потребам, вивчаючи які можна втілити свої самі сміливі задуми й фантазії.
               Більші можливості дають такі форми  роботи з обдарованими дітьми, як організація дослідницьких робіт, що надають учнем можливість вибору не тільки напрямку дослідницької роботи, але й індивідуального темпу й способу просування в предметі. Як уже було відзначено, програми роботи з обдарованими дітьми, побудовані на постійному ускладненні й збільшенні обсягу навчального матеріалу, мають істотні недоліки. Зокрема, ускладнювати програму, не викликаючи перевантажень, можна тільки до певної межі. Подальший розвиток можливостей учня повинне проходити в рамках його залучення в дослідницьку роботу, оскільки формування творчих здатностей здійснюється тільки через включення особистості у творчий процес. Дослідницька діяльність забезпечує більше високий рівень системності знання, що виключає його формалізм. Перефразовуючи Монтеня, можна затверджувати, що при цьому саме ті, «хто знає більше», стають тими, «хто знає краще».
                      Розповсюдженою формою включення в дослідницьку діяльність є проектний метод. З урахуванням інтересів і рівнів дарування конкретних учнів їм пропонується виконати той або інший проект: проаналізувати й знайти рішення практичного завдання, вибудувавши свою роботу в режимі дослідження й завершивши її публічною доповіддю із захистом своєї позиції. Така форма навчання дозволяє обдарованій дитині, продовжуючи вчитися разом з однолітками й залишаючись включеним у звичні соціальні взаємини, разом з тим якісно поглиблювати свої знання й виявити свої ресурси в області, що відповідає змісту його обдарованості.
                       Робота в області організації дослідницьких робіт на основі проектної технології носить системний характер. З 2005-2006 року як підсумок проводиться Фестиваль творчих презентацій. На Фестивалі учні демонструють свої роботи й перемогають у якій-небудь номінації. Із цими ж роботами що ми виходимо на конкурс « Презентацій» міського рівня.

 У минулому навчальному році в школі для 9- 11 класників була вивчена тема  «Введення в анімаційну інформатику», на яких учні могли познайомитися із ще однієї нової для них програмою- Macromedia Flash. Тут будь-який користувач може працювати як художник, аніматор, веб-майстер й програміст одночасно. Ще одним плюсом цієї програми є те, що для роботи в Flash не обов'язково мати який-небудь досвід у професійному програмуванні.

Всі роботи по створенню презентацій і анімацій на освітню тему використовуються вчителями школи в навчальному процесі.                  

  Серед учнів школи проводився  проект « Школа майбутнього» в програмі « Текстовий процесор». Його результат -  створення учнями міні-газети ( демонструвалася на неділі математики, фізики, інформатики), в якій  розміщені  роздуми про сучасну і бажання бачити іншою нашу школу.

Проект « Якби я був міністром освіти, то в шкільне навчання я ввів би такі предмети..»  в програмі « Текстовий процесор» дав змогу створити учню реферат, в якому презентувати  цікаві думки учнів про предмети, які б хотілося вивчати і обґрунтування вибору саме цих предметів.

 Проект « Власне  підприємство» в програмі « Електронні таблиці».  Запланований результат: створення учнем свого підприємства і розробка бізнес-плану роботи.  Мета:   перевірити якість знань та показати практичне застосування вивченого до життєвих проблем

У рамках годин, що відводяться «зразковою програмою» у базовому курсі інформатики на алгоритмізацію й програмування, дається явно недостатньо часу, а школярі, які виявляють цікавість до даного питання, безумовно, є.   

Позитивно впливають на вивчення програмування й олімпіади по інформатиці. Серед учнів завжди перебували обдаровані діти, які легко засвоювали обов'язковий матеріал за курсом інформатики і яким хотілося більшого. За роки роботи накопичений деякий досвід роботи з обдарованими дітьми, розроблена методика підготовки до олімпіад по інформатиці.
Процес підготовки дітей до олімпіад по інформатиці умовно ділиться на три етапи. Перший, найважчий, займає біля року й містить у собі знайомство з елементарними алгоритмами, освоєння мови програмування .

Перший етап містить у собі три щаблі. На першому щаблі дітям даються умови завдання, алгоритм рішення й текст програми. На другий даються умови завдання, алгоритм рішення, а все інше вони повинні зробити самі. На третьому щаблі даються тільки умови завдання.
                   На другому етапі починається участь в олімпіадах різного рівня. Для учня важливо зрозуміти й освоїти методику рішення олімпиадних завдань, навчитися правильно розподіляти свій час, грамотно створювати повну систему тестів, правильно вибрати структуру даних.
            На третьому етапі учні розширюють коло своїх знань, вивчають складні алгоритми й вирішують складні завдання.  Для успішного проходження всіх трьох етапів необхідна солідна математична підготовка.
           Людина розвивається на межі своїх можливостей і під час олімпіад, коли треба за відведений час виконати великий обсяг роботи, розвивається пам'ять і інтелект дітей. При підготовці до олімпіад діти глибоко вивчають математику, такі її розділи як алгебра й теорію чисел, аналітичну геометрію, теорію графів, дискретну математику, теорію алгоритмів.  Готуватися до олімпіад по інформатиці можна й самостійно.

Безумовно, вся робота, проведена з дітьми дає свої результати.
          Робота з обдарованими дітьми орієнтує педагогів на моделювання такої навчальної діяльності, у якій дитина може максимально самореалізуватися. На сучасному етапі розвитку в школі однієї з головних завдань є розвиток уміння самостійно добувати знання з різних джерел, аналізувати факти, робити висновки й узагальнення, аргументувати свою відповідь, тобто розвивати розумові здібності учнів. Адміністрація школи переконана, що вчитель повинен «вирощувати» здібності кожної конкретної дитини, пропонуючи йому систему розвиваючих творчих завдань, через підготовку до участі в предметних олімпіадах,   до роботи в Малій Академії наук, до проведення предметних тижнів.

Майже кожна дитина має ті або інші здібності. Розкрити їх, розвити, створити всі умови - це вже залежить багато в чому від школи й від учителя зокрема.

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Чи згодні ви з наступними твердженнями?

*    Я відповідаю на всі запитання дитини наскільки можливо терпляче та чесно.

*    Серйозні запитання та висловлювання дитини я сприймаю всерйоз.

*    Я поставив стенд, на якому дитина може демонструвати свої роботи.

*    Я не лаю дитину за безлад в її кімнаті або на столі, якщо це пов'язано з творчими заняттями і робота ще не закінчена.

*    Я надав дитині кімнату або частину кімнати виключно для її занять.

*    Я показую дитині, що люблю її такою, якою вона є, а не за її досяг­нення.

*    Я доручаю дитині посильні турботи.

*    Я допомагаю їй будувати власні плани та приймати рішення.

*    Я беру дитину в поїздки цікавими місцями.

*    Я допомагаю дитині поліпшити результати її роботи.

*    Я допомагаю дитині нормально спілкуватися з дітьми з різних соціаль­них і культурних прошарків.

*    Я визначаю розумний стандарт поведінки своєї дитини та стежу, щоб вона дотримувалася його.

*    Я ніколи не кажу дитині, що вона гірша за інших дітей.

*    Я ніколи не принижую дитину.

*    Я забезпечую дитину книгами та матеріалами для її улюблених занять.

*    Я привчаю дитину мислити самостійно.

*    Я регулярно читаю їй або з нею.

*    Я привчаю дитину до читання з раннього дитинства.

*    Я спонукую дитину вигадувати історії та фантазувати.

*    Я уважно ставлюся до індивідуальних потреб дитини.

*    Я щодня знаходжу час, щоб побути із дитиною наодинці.

*    Я дозволяю їй брати участь у плануванні сімейних справ і подорожей.

*    Я ніколи не дражню її за помилки.

*    Я хвалю її за вивчені вірші, оповідання та пісні.

*    Я вчу дитину вільно спілкуватися з дорослими будь-якого віку.

*    Я розробляю практичні експерименти, щоб допомогти їй більше дізна­тися.

*    Я дозволяю дитині грати з усіляким мотлохом.

*    Я спонукаю дитину знаходити проблеми, а потім розв'язувати їх.

*    У заняттях дитини я знаходжу те, що гідне похвали.

*    Я не хвалю її безпредметно й нещиро. Я чесний в оцінці своїх почуттів до дитини.

*    Не існує тем, які я зовсім виключаю у спілкуванні з дитиною.

*    Я надаю дитині можливість справді приймати рішення.

*    Я допомагаю дитині бути особистістю.

*    Я допомагаю їй знаходити телепрограми, які заслуговують на увагу.

*    Я розвиваю в дитині позитивне сприйняття її здібностей.

*    Я ніколи не відмахуюся від невдач  дитини словами: «Я цього теж не
вмію».

*    Я заохочую в дитині максимальну незалежність від дорослих.

*    Я вірю в здоровий глузд дитини й довіряю їй.

*    Я волію, щоб основну частину роботи, за яку взялася дитина, воші
виконувала самостійно, навіть якщо я не впевнений у позитивному
кінцевому результаті.

Якщо ви згодні з 20% цих порад, то, імовірно, над іншими варто що подумати. Але якщо вони влаштовують вас цілком або на 90%, мабуть, вам треба трохи остудити виховний запал і надати більшої свободи як собі так і дитині.

 

 

 

 

doc
Додано
18 січня 2018
Переглядів
644
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку