Роль асистента вчителя в роботі інклюзивного класу

Про матеріал
Матеріал корисний для закладів, які мають інклюзивну форму роботи. У статті розкрито роль асистента вчителя в забезпеченні педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Висвітлено функції асистента вчителя. Проаналізовано посадові обов’язки в контексті командної взаємодії із вчителем класу.
Перегляд файлу

Касяненко Катерина Миколаївна

 

 

РОЛЬ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В РОБОТІ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ

У статті розкрито роль асистента вчителя в забезпеченні педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Висвітлено функції асистента вчителя. Проаналізовано посадові обов’язки в контексті командної взаємодії із вчителем класу.

Ключові слова: асистент вчителя, інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами.

Постановка проблеми: Одним із основних напрямів розвитку сучасної вітчизняної освітньої системи є реалізація інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Це нова форма навчання, яка впроваджується протягом восьми останніх років. Відповідно до п. 3 постанови Кабінету міністрів України (№ 585, від 23.04.2003 р. ) з першого вересня 2019 року було припинено набір дітей із затримкою психічного розвитку до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів). Натомість для них має бути забезпечено умови для навчання, зокрема, в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

За даними міністра освіти і науки України Лілії Гриневич за 2018 рік кількість школярів з особливими освітніми потребами, що навчаються у звичайних школах поруч з однолітками, зросла на 61%. На сьогодні в закладах загальної середньої освіти навчається понад 12 тис. дітей з особливими освітніми потребами.

Юлія Дмитриєва-Заруденко т.в.о. начальника відділу інклюзивної освіти та діяльності інклюзивно-ресурсних центрів департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України підкреслила, що кожна школа повинна бути інклюзивною. Це означає готовність у будь-який час прийняти кожну дитину, прагнучи створити максимально сприятливе середовище для розвитку її потенціалу.

Актуальність останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку інклюзивного навчання висвітлено в працях вітчизняних (В. Засенко, Ю. Картава, А. Колупаєва, С. Литовченко, Л. Савчук, Т. Сак, О. Таранченко та ін.) та зарубіжних (Д. Деппелер, Т. Лорман, Д. МакГі-Річмонд, Д. Харві та ін.) науковців. Вчена Т. Сак описує умови ефективності інклюзивного навчання. Особливості психолог-педагогічного супроводу розглядають Е. Данілавічютє та С. Литовченко у своєму навчально-методичному посібнику «Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі». Науковці наголошують, що організація навчального процесу в інклюзивних класах має свої особливості (форми, методи роботи, залучення до співпраці батьків, спеціалістів різних категорій та ін.).

Основною з умов ефективності інклюзивного навчання є створення додаткових необхідних умов, забезпечення підтримки та супроводу дітей з особливими освітніми потребами. На сьогодні згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» (№ 1205, від 06.12.2010) введено посаду – асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Дана посада повинна забезпечити якісне здійснення підтримки дітей з особливостями в розвитку. Тож метою статті є висвітлення ролі асистента учителя в інклюзивному класі закладу загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу. Основне завдання асистента вчителя – допомога вчителю в забезпеченні особистісно-зорієнтованого, індивідуального підходу в освітньому процесі, зокрема у створенні індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами [1, c. 35]. Згідно нормативних документів, зокрема посадової інструкції, асистент вчителя виконує ряд важливих функцій.

1. Організаційна: допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;  проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та приймають участь у розробленні індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану; забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці; веде встановлену педагогічну документацію.

2. Навчально-розвиткова: співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів; сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану; стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості; створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

3. Діагностична: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

4. Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

5. Консультативна: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня [5].

Асистент вчителя для дитини з особливими освітніми потребами є фундаментом для відбудування стосунків зі шкільним колективом. Саме асистент проводить більше часу з дитиною з особливим розвитком, адже допомагаючи вчителю, більше своєї уваги асистент приділяє саме дитині. Асистент вчителя спостерігає за дитиною на різних уроках, в деяких випадках на перервах, робить аналіз поведінки дитини в різних ситуаціях і на основі отриманих даних виявляє специфічні особливості дитини. Ця інформація дуже важлива в подальшій роботі, на основі отриманих даних асистент робить рекомендації вчителям. Спираючись на власний досвід можу відзначити, що асистент допомагає вчителеві співпрацювати з дитиною, зокрема, подавати йому сигнал, коли доречно викликати дитину до дошки.

Асистент і вчитель мають працювати в команді, розподіляючи свої обов’язки так, щоб їх взаємодія була ефективною для особливої дитини і для усіх інших учнів. Асистент може збирати та роздавати зошити, роздатковий матеріал, підключати мультимедійний проектор, допомагати виготовляти наочність до уроку. На передодні уроку вчитель і асистент узгоджують свої дії. Асистент допомагає вчителеві адаптувати навчальну програму до можливостей учня, наприклад, зменшити кількість завдань, візуалізувати новий матеріал, виготовити індивідуальні картки. Таким чином, дитина знаходиться на уроці, слухає пояснення вчителя, відповіді однокласників, але виконує ту кількість завдань, яку дозволяють її можливості [3, c. 219].

Бувають ситуації, коли дитина перевтомлюється і не може контролювати себе. В таких випадках асистент вчителя може разом з дитиною піти в кімнату розвантаження (ресурсну кімнату), де дитина відпочинить, виконає вправи для емоційного розвантаження і далі знову повернеться до класу.

Асистент учителя також може виконувати і обов’язки учителя у класі. На сьогоднішній день дана практика широко поширена в американських школах. Відповідно до законодавчої бази США визнання дитини не здатною вчитися самостійно вважається порушенням її прав, у класі, де займається дитина з особливими освітніми потребами, працюють два вчителі, які поперемінно допомагають вчитися всім дітям, але дитині з особливими освітніми потребами більшою мірою.

Наведемо приклад використання такого підходу в нашій країні. В інклюзивному класі загальне керівництво уроком здійснює один учитель, а інший (умовно ассистент учителя) перевіряє домашні завдання всіх учнів, стежить за ходом самостійної роботи кожного, у тому числі й за роботою учня з особливими освітніми потребами. У той час як основний педагог пояснює новий матеріал, другий учитель перебуває поруч з учнем з особливими освітніми потребами [3, c. 220].

На основі таблиці 1, яку запропонували у посібнику «Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта» Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз, проаналізовано роль ассистента вчителя крізь призму обов’язків учителя та обов’язків асистента учителя [6, c. 15].

Таблиця 1.

Обов’язки вчителя та ассистента вчителя

 

Обов’язки вчителя

Спільна робота вчителя та ассистента вчителя

Обов’язки ассистента вчителя

Оцінити навчальні потреби учня з ООП, його сильні та слабкі сторони.

 

Обговорити можливості учнів з ООП, його сильні та слабкі сторони. Брати участь у складанні ІПР.

Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учнів з ООП. Оформлювати встановлену педагогічну документацію.

Спланувати роботу на уроці, відобразити у конспекті уроку адаптовані та модифіковані завдання для учнів з ООП.

Обговорити необхідні адаптації та модифікації

Навчального матеріалу з огляду на потреби учнів та відповідно до ІПР.

Адаптувати/модифікувати навчальний матеріал для учнів з ООП; за потреби виготовляти потрібні наочні, роздаткові та інші матеріали.

Виконувати план уроку. Спостерігати за процесом
навчання, за потреби допомагати учням з ООП.

 

Залучати учнів з ООП до виконання окремих видів діяльності спільно з класом. Аналізувати ефективність застосованих методів навчання.

Проводити додаткове пояснення учням з ООП, корегувати їх навчальну діяльність. Формувати та сприяти закріпленню конкретних умінь, навичок.

Слідкувати за динамікою розвитку учнів з ООП та оцінювати її.

Слідкувати за виконанням ІНП.

Обговорити спостереження. Обмінятись інформацією. Обговорити пропозиції щодо доповнення ІНП, ІПР (чи внесення змін).

Надавати вчителю інформацію щодо навчальної діяльності учнів з ООП. Спостерігати за поведінкою учнів та надавати інформацію вчителю. Вести щоденник спостережень.  Оформлювати портфоліо учнів з ООП.

Звітувати перед батьками та психолого-педагогічним консиліумом щодо навчальних досягнень учнів з ООП.

Обговорити інформацію про учнів з ООП. Дотримуватися конфіденційності.

Звітувати перед психолого-педагогічним консиліумом щодо динаміки розвитку учнів з ООП. Консультувати батьків

 

Висновки. З вищевикладеного бачимо, що роль асистента вчителя в інклюзивному класі надзвичайно важлива. Асистент вчителя має допомагати учням з особливими освітніми потребами набувати знань, умінь та навичок, необхідних для повноцінного життя в класі, школі, суспільстві.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1.               Заєркова Н.В. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Н.В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.
  2.               Картава Ю.А. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому закладі: методичні рекомендації / Ю.А. Картава. –Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 74 с.
  3.               Лапін А.В. Робота асистента вчителя в інклюзивному освітньому закладі / А.В. Лапін // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2014. – Вип. 5. – С. 219-232 с.
  4.               Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10
  5.               Посадова інструкція асистента вчителя Сумського ЗЗСО №19 СМР від 21.09.2018 №54 – АГ
  6.               Чорнобой Е.І. Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е.І. Чорнобой, О.В. Красюкова-Еннз. – К. : Паливода А.В., 2012. – 32 с.

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Інкл
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
1020
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку