Розробка тренінгу з основ здоров'я за темою: "Класифікація надзвичайних ситуацій. Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях."

Про матеріал
Тренінг розроблено з використанням матеріалів з медіаграмотності, курсу "Вчимося жити разом". Наскрізні змістовні лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» формують повагу до прав людини та активне громадянство. Використання QR-кодів та мобільних додатків на уроці розвиває інформаційно-цифрову компетентність учнів та вчителів.
Перегляд файлу

План тренінгу.

Вчитель основ здоров’я:  Гавриліна В.В.

Навчальний заклад: КЗ “ НВК «Гімназія № 11- спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад “Еврика” м. Кам’янського»

 

Тема: Класифікація надзвичайних ситуацій. Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

Мета:

 • Формування ключових компетентностей:

Соціальна та громадянська компетентності (Уміння: працювати в команді, конструктивно комунікувати в різних середовищах, виявляти толерантність, викликати довіру та виявляти співчуття;  висловлювати різні погляди; долати стрес, розчарування;  реалізовувати громадянські права та свободи, зокрема ті, що стосуються власного добробуту, здоров’я та безпеки в щоденних ситуаціях. Ставлення: виявляє позитивне ставлення до співпраці, асертивності; цінує розмаїття поглядів і поважає себе та інших;  повага до прав людини; громадянська відповідальність за особистий і суспільний добробут. Навчальні ресурси: у груповій роботі, дискусіях, моделювання та розв’язання соціальних ситуацій, тренінг, ситуаційні вправи, проблемні ситуації, проекти, спрямовані на усвідомлення  ідей демократичного громадянства як засади  досягнення добробуту, поваги до прав людини).

 • Екологічна грамотність і здорове життя (Уміння: встановлювати причино-наслідкові зв’язки між станом природного довкілля і здоров’ям, добробутом і  безпекою громади; діяти в небезпечних ситуаціях та надавати першу необхідну допомогу; аналізувати вплив способу життя на добробут і безпеку (особисту і громадську). Ставлення: ціннісне ставлення   до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я та добробуту та безпеки людини і спільноти; відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей).
 • Спілкування державною мовою (Уміння: усно й письмово висловлювати свою думку, слухати співрозмовника, тлумачити базові концепції щодо забезпечення добробуту, здоров’я та безпеки;

обговорювати, дискутувати й презентувати своє бачення та спільне рішення. Навчальні ресурси: проведення роботи в групах, опитування думок, мозковий  штурм,  аналіз ситуацій (використання притчі, текстів новин ЗМІ).

 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях (Уміння: застосовувати знання з природничих наук (бережливого природокористування) для забезпечення добробуту, здоров’я і безпеки;  установлювати причино-наслідкові зв’язки між природним та соціальним довкіллям, прогнозувати соціальні наслідки використання сучасних технологій у природному та соціальному середовищі. Ставлення: відповідальність за власну діяльність у природі; екологічно доцільна поведінка. Навчальні ресурси: моделювання ситуацій впливу природного й техногенного середовища на здоров’я та безпеку людини).
 • Інформаційно-цифрова компетентність (Уміння: отримувати інформацію з використанням ІКТ щодо безпеки; аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел даних, інформації та цифровий контент. Навчальні ресурси:

застосування комп’ютерних програм у  дослідженнях, практичних роботах).

 • Уміння вчитися впродовж життя (Уміння: здійснювати самооцінювання та самоконтроль. Ставлення: виявляє стійку мотивацію та інтерес до учіння; усвідомлена потреба у навчанні протягом життя; впевненість в успіху власного навчання як  засобу забезпечення добробуту, збереження здоров’я, безпеки. Навчальні ресурси: рефлексія й оцінювання результатів).
 • Ініціативність і підприємливість (Уміння: діяти в умовах ризиків та непередбачуваних ситуацій; усвідомлювати власні слабкі та сильні сторони. Ставлення: ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду. Навчальні ресурси: проживання змодельованих ситуацій; ігри-стратегії, спрямовані на формування здатності брати на себе відповідальність; діалоги та рефлексивні вправи).
 • Предметна компетентність: ознайомлення з основними принципами і положеннями законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях.
 • Розвиток таких життєвих навичок: самоповаги; ефективної комунікації; кооперації; самоконтролю; керування стресами; емпатії; асертивності; розв’язання проблем; запобігання конфліктам та розв’язання їх,  адаптація та відновлення психологічної рівноваги.

Наскрізні змістовні лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» формують повагу до прав людини та активне громадянство.

Очікувані результати: учні називають ознаки надзвичайних ситуацій та принципи та основні положення законодавства щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях; класифікують надзвичайні ситуації; наводять приклади НС; оцінюють свою готовність діяти у надзвичайних ситуаціях,  усвідомлюють  основну місію закону як допомоги і захисту суспільства

Практичні завдання, які є складовою діяльнісного компоненту:

Опрацювання алгоритму дій при отриманні повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації.

 

Підручник: І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. Основи Здоров’я. 8 клас. - К.: Алатон, 2016.

 

 

Використана література:

 1. Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність: Підручник для вчителів. – К.: Центр Вільної Преси,  Академія Української Преси, 2017. – 319с.
 2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (основна і старша школа). — К. : Видавництво «Алатон»,

2017. — 376 с.

Структура тренінгу:

 

І. Зворотний зв’язок, актуалізація теми.

 1. Привітання учнів.
 2. Зворотній зв’язок.

На попередньому уроці ми вивчали…

 1. Знайомство.

В екстремальних ситуаціях я відчуваю …

 1. Актуалізація теми.

Чим відрізняється екстремальні та надзвичайні ситуації?

Мозковий штурм.

Які ознаки надзвичайних ситуацій Ви знаєте?

Підсумок (с. 13 підручника)

ІІ. Стартове завдання.

 1. Робота з підручником (схема с.14). «Види та рівні надзвичайних ситуацій».
 2. Повідомлення, обговорення.
 3. Робота в малих групах. Визначити об’єкти нашої місцевості, де можливе виникнення надзвичайних ситуацій, та класифікувати НС за видами та рівнями.
 4. Повідомлення, обговорення.

ІІІ. Робота в групах. «Принципи порятунку та захисту людей».

 (Об’єднання учнів в три групи: «Запобігати», «Уникати», «Діяти»)

Завдання для груп:

 • Знайти в Інтернеті (використання мобільних телефонів для навчання) відео або текстове повідомлення  новин ЗМІ про різні НС (сайти різних телеканалів України). Або вчитель заздалегідь готує QR-коди з посиланнями на Інтернет-ресурси з повідомленнями про НС (Додаток 1).
 • Визначити  види та рівні надзвичайних ситуацій.
 • Використовуючи матеріал підручника (с.15) визначити як запобігати, уникати та діяти в даній НС.

Презентація роботи груп.

Обговорення (декодування інформації):

 • Що ви відчули, коли дивилися (читали чи слухали) новини?
 • Які докази і підстави для ваших висновків ви бачите в повідомленнях?
 • Де ви це бачите? (Пошук доказів)
 • Чому ви так говорите?
 • Тобто тут ви кажете.. ? Ви маєте на увазі….? (Роз’яснення)
 • Сформулюйте ще раз, застосовуючи інші слова… (Переформулювання)
 • Так! Цікаво! (Підтвердження)
 • Ще хтось хоче додати? (Відкриття дискусії для додаткових учасників).
 • Хтось має інше тлумачення?

IV. Руханка «Цивільна оборона»

V. Робота в групах. «Законодавство України в сфері захисту від НС».

 1. Завдання для трьох груп: використовуючи матеріал підручника (с.16) визначити
 • Завдання і функції рятувальних служб
 • Права громадян у сфері захисту від НС.
 • Обов’язки громадян у надзвичайній ситуації.
 1. Повідомлення та обговорення.
 2. Перегляд відео, підготовлене службами цивільної оборони про дії громадян під час надзвичайної ситуації. (Використання Інтернет-ресурсів).

VI. Практичні завдання, які є складовою діяльнісного компоненту:

 1. Оцінка особистих якостей і навичок, необхідних для виживання під час надзвичайних ситуацій. (с.8 в зошиті практикумі).
 2. Опрацювання алгоритму дій при отриманні повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації (обговорення в парах).

VII. Підсумкове завдання.

 1. Читання притчі «Як здолати велетня» (с. 18 підручника).
 2. Підведення підсумків уроку.
 3. Ритуал завершення тренінгу.

VIIІ. Домашнє завдання.

 1. Вивчити параграф 2.
 2. Виконати завдання до параграфу в зошиті-практикумі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Додаток 1

Посилання на новини про Торнадо в Туреччині 24.01.2019

Посилання на новини про політичну кризу в Венесуелі 2019 рік

Посилання на новини про повені в Європі 2013 року

 

 

 

 

Посилання на новини про НС через снігопад в Києві 23.03.2013 р.

Посилання на новини про Ураган "Флоренс" у США 19.09.2018

Посилання на офіційний сайт «Державна служба України з надзвичайних ситуацій»

doc
До підручника
Основи здоров`я 8 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
6 лютого
Переглядів
776
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку