РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Про матеріал
У статті розглядаються шляхи формування економічної компетентності та її складові, сучасні підходи економічного профілю щодо формування компетентності. . Компетентнісним підходом в позакласному навчанні є діяльність бізнес-клубу «МЕС»
Перегляд файлу

Власюк О.А.,

вчитель географії та економіки,

«НВК ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» №5,

             м. Славути

 

РОЗВИТОК  ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

 

Анотація

 

У статті розглядаються шляхи формування  економічної компетентності та  її складові, сучасні підходи економічного профілю щодо формування компетентності. .

Компетентнісним підходом в позакласному навчанні є діяльність бізнес-клубу «МЕС»

Ключові слова  компетентність,  економічна компетентність, компетентнісний підхід. 

 

Найважливіші цінності освіти – не тільки дитина, а й   педагог, здатний до розвитку здібностей, таланту, збереження індивідуальності дитини

Сьогодні  важливого   значення  набуває  впровадження  у  шкільну  практику  інноваційних, науково-обґрунтованих  комплексних  програм  взаємодії  вчителя  й  учня.  Вважаю, що це  сприяє  активізації  процесу  навчання, інтелектуальному  розвитку, діяльності, творчій  реалізації  знань  і  вмінь, тобто формуємо   компетентність.

Які особисті риси повинен мати вчитель для здійснення якісної освіти в умовах компетентнісного підходу до навчання? Вважаю, що таку освіту  може здійснювати висококваліфікований, творчий, соціально-активний, конкурентноздатний учитель, зорієнтований на гуманістичні  цінності: може гнучко  адаптуватися  до змінних  життєвих  ситуацій, самостійно критично мислити, використовувати сучасні технології, генерувати нові ідеї, бути комунікабельним, розвивати духовність, культурний рівень.

Світ ставить високі вимоги до економічних знань, виконання виробничих й економічних завдань, потребує розвитку особистих підприємницьких якостей і творчих здібностей майбутніх економістів, маркетологів, менеджерів. Тому перед сучасною школою постало завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої конкурентоспроможної, економічної діяльності.  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія №5» - це, школа економічного напрямку. В нашому закладі особлива увага приділяється як вчителю так і учню щодо формування економічної компетентності – це сукупності  економічних знань, практичних умінь і досвіду, економічної культури та мислення.

Основними шляхами формування економічно компетентної особистості учня, на думку Ю. В. Бицюри  є:

 1.     Створення оптимального навчального плану (загальнодержавний компонент, варіативно-шкільний, індивідуально-учнівський);.
 2.     Використання інноваційних технологій та творчих методів навчання  - проектних, дослідницьких, ІКТ, частково-пошукових, проблемного викладання; 
 3.     Інтеграція економіки з іншими предметами та міжпредметні зв’язки;
 4.     Впровадження позакласної виховної роботи – гуртків, консультацій, практики економічного напрямку;.
 5.     Створення творчих груп й розвиток обдарованих учнів - участь в науково-дослідницьких роботах, творчих проектах, конкурсах. [1]

Мої учні - творчі особистості, ставили мені запитання:

 • Як розвивати малий бізнес в країні?
 • Які підприємницькі риси найважливіші?
 • Чи є місце в бізнесі для жінок?
 • Як формувати економічну культуру?

Тому у мене, як вчителя,  зародилася ідея створення бізнес-клубу.

Школа повинна навчити бачити,

навчити читати не тільки

друковані книжки,

але також і книгу життя.

Що ж таке бізнес-клуб? Бізнес-клуб – це позакласна діяльність, яка, на відміну від уроку,  створює вільні умови для творчої, проектної й науково-дослідницької діяльності. Бізнес-клуб –

 • це  об’єднання  обдарованих  учнів у творчій діяльності
 • це створення умов для ініціативи учнів
 • це гнучкий педагогічний підхід для самостійного навчання учнів
 • це діяльність учителя як консультанта, який спрямовує, а не домінує в процесі навчання. 
 • це учнівські розробки і проекти економічного напрямку

Першим моїм кроком було складання програми до бізнес-клубу, згідно тематичних інтересів учнів. Створена програма клубу розрахована  на 2 години  на тиждень, апробована нашою школою і дієва  на сучасному етапі в поза урочний час  і включає такі розділи:

 1. Бізнес як сфера діяльності людини.
 2. Діловий етикет та імідж бізнесмена.
 3. Ділове спілкування.
 4. Бізнес-леді. [ Додаток1]

  Вбачала наступними кроками розробити  пакет таких  документів: 

 1. положення про роботу бізнес-клубу;
 2. назва та девіз бізнес-клубу;
 3. емблема  бізнес-клубу;
 4. посвята учнів у бізнес-клуб.

Бізнес-клуб  створений  з метою об'єднання гімназистів 9-11 класів, зацікавлених у поглибленому вивченні предметів економічного циклу, розвитку творчих здібностей та компетентностей:

 • Навчальних – це інтелектуальний розвиток особистості та здатність учителя;
 • Культурних – здатність жити та взаємодіяти з іншими в умовах полікультурного суспільства;
 • Громадянських – здатність захищати та піклуватися про права, інтереси і потреби людини й громадянина Української держави.
 • Соціальних – можливість особистості взаємодіяти з різними соціальними групами;
 • Підприємницьких – можливість особи ефективно організувати власну або колективну підприємницьку діяльність.

Наш бізнес-клуб   має  свою емблему та девіз, розроблену учнями:

 

 -  «молодь економічного спрямування»

 

            Девіз:

«Ми йдемо в колоні гімназичній,

Нас кличе голос знань до майбуття.

У нас рекорди всі економічні

Ми втілюєм їх у життя»

Підтримую слова Сухомлинського: «Школа має бути не коморою знань, а середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини». Тому для мене є найважливішим – залучати учня до процесу пошуку, мислення, дослідження, оцінювання. Відтак, заняття у бізнес-клубі для мене та моїх учнів – постійний пошук, спільна співпраця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат, себто діяльність клубу спрямована на підвищення: ділового та інтелектуального рівнів учнів, розширення світогляду, формування економічного мислення та ділових якостей. У процесі роботи бізнес-клубу з учнями  створили проекти:

 • Презентація бізнес-клубу „МЕС”
 • БАНКИ  ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
 • Керівництво та лідерство (Зустріч з мером  м. Славути)
 • Освіта  в твоєму житті
 • Веселий  економічний  ярмарок
 • Славута: історія, культура, економіка (Зустріч з підприємцем м. Славути О. П. Міклушом)
 • Школа гімназія - це школа моєї мрії

Засідання бізнес-клубу " МЕС "(молоді економічного спрямування) проводяться згідно із затвердженим календарно-тематичним планом. У роботі Клубу можуть брати участь всі бажаючі учні 9-11 класів. Вся практична робота проводиться під керівництвом Ради Клубу,  до якої входять  учні,  що мають значні досягнення у навчанні з економічних предметів і проявили творчі здібності у дослідженні економічних проблем. Термін діяльності Ради - навчальний рік. Голову Ради Клубу обираємо на установчому засіданні більшістю голосів. Конкретний розподіл функціональних обов'язків членів Ради здійснюється відповідно до питань поточної діяльності Клубу.

Основними чеснотами членів бізнес-клубу є:

 • Свідомість, впевненість у собі - вміння вирішувати проблеми
 • Незалежність - вміння приймати рішення
 • Творчість - вміння планувати
 • Соціальні навички - вміння спілкуватися
 • Рішучість, гнучкість

У своїй діяльності "Бізнес-клуб" керується Положенням, головними положеннями Статуту та іншими нормативними документами економічної гімназії.

Пріоритетними методами в системі професійної  компетентністі вчителя  стають інтерактивні методи, які створюють можливість  практичного закріплення набутих знань, умінь і навичок.

Основними формами роботи  засідань бізнес-клубу є:

 

 

Вважаю, що формування гармонійної  компетентної особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення  реалізується в процесі творчої діяльності. І якщо вчитель постійно організовує таку діяльність, то навчання буде успішним, а здобуті знання – якісними, що забезпечує траєкторію руху до вищого рівня.

Отже, опанування економічними знаннями не повинно обмежуватися вивченням спеціального предмету, оскільки навчитися економіці це не лише  знати економічні категорії та економічні закони, розуміти явища та процеси економічного життя, а й  раціонально, інтегровано мислити та діяти, набувати відповідні економічні якості та економічну компетентність.

              Знання відносне, тим часом як пошук істини нескінченний.  

 

Додаток 1

 

Програма бізнес-клубу «МЕС»

2 години на тиждень

 

№ п/п

Тема

Кількість годин

Дата

 

І. Бізнес як сфера діяльності людини

 

 

1

Вступ. Ознайомлення з планом роботи бізнес-клубу на навчальний рік. Звіт - презентація про роботу бізнес-клубу за минулий навчальний рік

1

 

2

Людина  та  багатство. Мотиви створення бізнесу.

1

 

3

Роль бізнесу у сферах діяльності людини  та економіки.

1

 

4

Людина у ролі бізнесмена, підприємця, менеджера.

1

 

5

Підприємець – ключова постать ринкової економіки. Характерні риси підприємця. Якості необхідні бізнесмену

1

 

6

Практична робота Визначення особистих рис щодо підприємницької діяльності (підприємницький потенціал, організованість, активність, уважність особистості)            

1

 

7

Місце і роль малого бізнесу в економіці. Особливості розвитку малого бізнесу в Україні і за кордоном.

1

 

8

Відомі та  успішні підприємці і  бізнесмени нашого міста та країни. Представлення достовірних цікавих фактів про бізнесменів.

1

 

9-10

Практична робота Аналіз розвитку малого бізнесу в Україні

2

 

11-12

Зустріч з підприємцями міста.

2

 

13-14

Проект  Соціально-психологічний портрет успішної людини

2

 

15-16

Віртуальний екскурс у сферу бізнесу міста Славути.

2

 

 

ІІ. Діловий етикет та імідж бізнесмена

 

 

17

Етика як система норм поведінки. Правила  ділового етикету та культури бізнесмена  Етичний кодекс підприємця

1

 

18-19

 Практична робота Складання морально-етичного кодексу підприємця.

2

 

20

Імідж ділової людини. Зовнішній вигляд, манери, форма одягу. Вдалий імідж як запорука професійного успіху.

1

 

21

Мова як головний елемент іміджу. Ділове спілкування. Стилі спілкування.

1

 

22-23

Культура ділового мовлення. Мовний етикет. Форми привітання, звернення, побажання, прощання в діловому етикеті. Форми знайомств, схвалень і зауважень; згод і відмов; розради і співчуття у діловому етикеті.

2

 

24

Ефективне спілкування.  Бар’єри у спілкуванні

1

 

25-26

 Ділова гра «Давайте познайомимось! Я - …!»

2

 

27-28

Дейл Карнегі про основи спілкування з людьми.

2

 

29-30

Проект  Я - ділова особистість. 

2

 

31

Презентація  проекту « Я- ділова особистість»

1

 

 

ІІІ. Ділове спілкування бізнесмена

 

 

32-33

Форми організації спілкування. Дискусії. Діалог.

2

 

34-35

Ділова бесіда. Проект «Правила поведінки під час ділових бесід»

2

 

36-37

Ділова гра «Етика телефонних ділових розмов». Розробка правил телефонного спілкування.

2

 

38-39

Практична робота Складання тез виступу.

2

 

40

Мистецтво публічного виступу.

1

 

41

Практична робота «Я  публічно виступаю… »

1

 

42

Службові листи та листування з діловими партнерами. Оформлення листа. Лист-повідомлення, лист-запит, лист-прохання, лист-подяка, лист-вітання, лист-претензія.

1

 

43-44

Практична робота Створення  службового листа

2

 

45-46

Практичний тренінг Знайомство з діловим партнером; розмова по телефону; листування з діловими партнерами.

2

 

47-48

Толерантність. Розв’язання конфліктних ситуацій в бізнесі. Конструктивне подолання конфліктів. Тест «Чи конфліктна ви особистість».

2

 

49-50

Тренінг «Безконфліктні взаємини».

2

 

 

Бізнес-леді 

 

 

51-52

Відомі успішні бізнес-леді в Україні  й країнах світу ,їх особливості.

Жінки зайняті у медіа бізнесі, жінки - політики,  жінки – держслужбовці, жінки юристи та судді, співачки та актриси, спортсменки, жінки – вчені, жінки дизайнери одягу, жінки, які присвятили себе літературній, релігійній або іншій суспільно корисній діяльності.

2

 

53-54

Бізнес-леді й власна справа. Портрет сучасної ділової жінки. Дресс-код бізнес – леді

2

 

55-56

. Тренінг  Створення гардеробу ділової жінки.

2

 

57-58

Імідж бізнес-леді. Самоімідж. Необхідний імідж. Бажаний імідж. Проблеми ділової жінки та поради для бізнес-леді.

2

 

59-60

Перегляд фільму Коко Шанель – неперевершена бізнес-леді.

2

 

61-62

Проект «Сучасна бізнес-леді»

2

 

63-64

Представлення  проекту «Сучасна бізнес-леді».

2

 

65-66

Круглий  стіл  з успішною бізнес - леді міста.на тему: « Як стати успішною бізнес-леді».

2

 

67-68

Підсумкове  заняття

2

 

 

 

 

Список використаних джерел та літератури

 1. Бицюра Ю. Формування основ економічної компетентності учнів / Ю.Бицюра // Завуч. – 2006. – №20-21. – с. 4-5

 

 

 

 

docx
Додано
28 січня 2020
Переглядів
757
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку