Самостійна робота «Письмове множення на двоцифрове число»

Про матеріал
Самостійна робота «Письмове множення на двоцифрове число» для учнів 4 класу
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

 

 

Кафедра нормальної фізіології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ  

 

Робочий зошит з самостійної роботи  для студентів фармацевтичного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

 226 «Фармація промислова фармація»

 

image

                     

 

Львів – 2020

 

 Погорецька Я.О., Савицька М.Я.,  Ковальчук С.М., Купиняк Н.І., Була Н.С., Лис О.Б., Ковальчук І.М., Музика І.В. Фізіологія. Робочий зошит з самостійної роботи для студентів фармацевтичного факультету / За ред. О.С. Заячківської. ЛНМУ імені Данила Галицького.- 2020 р. – 40 с.

 

Робочий зошит підготували:  ст.в. к.м.н. Погорецька Я.О., доц.  Савицька М.Я.  доц.  Ковальчук С.М., ас., к.б.н. Купиняк Н.І.,  ас., к.м.н. Була Н.С., ас. Лис О.Б., ас. Ковальчук І.М., ас. І.В. Музика

 

 

Редактор: 

Завідувач кафедри нормальної фізіології, д.м.н., проф. Заячківська О.С.

 

Рецензенти:  професор Регеда М.С. – д.м.н., завідувач кафедрою патологічної фізіології ЛНМУ імені Данила Галицького;

доцент Камінський Д.В.  – к.ф.н., декан фармацевтичного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького.

 

 

 

Рекомендовано до друку профільно-методичною комісією  з медико-біологічних дисциплін.  

Протокол № 1 від 23. 01. 2020 р.

Затверджено на засіданні кафедри нормальної фізіології  ЛНМУ імені Данила Галицького, Протокол № 9 від 23.12.2019 р.

 

© О.С. Заячківська

Я.О. Погорецька

М.Я. Савицька

С.М. Ковальчук 

Н.І. Купиняк 

Н.С.Була 

О.Б. Лис 

І.М. Ковальчук 

І.В. Музика,

 2020

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Вивчення фізіології цікаво і важко одночасно. Фізіологія є фундаментальною дисципліною і вимагає детального вивчення студентами фармацевтичного факультету для успішної майбутньої провізорської практики. Вивчення дисципліни "Фізіологія" включає лекції, практичні заняття та самостійну роботу відповідно до навчальної програми для студентів фармацевтичного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

226 «Фармація промислова фармація»

Глибоке розуміння фундаментальних принципів функціонування організму з точки зору фізіології та інших фундаментальних наук (анатомії, гістології, біохімії, фізики, біофізики, клітинної біології, біохімії тощо) має важливе значення для майбутнього вивчення патологічної фізіології, фармакології та інших фармацевтичних дисциплін.

Ми підготували робочий зошит для самостійної роботи для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету, який допоможе у вивченні матеріалу винесеного на самостійне опрацювання. У робочому зошиті представлені питання з кожного розділу дисципліни «Фізіологія», що внесені до програми у ІІ семестрі навчання.

У зошиті розглядатимуться функції збудливих тканин, центральної нервової системи (ЦНС), сенсорної системи та вищої нервової діяльності, а також нейрогуморальна регуляція вісцеральних функцій, їхні механізми передачі інформації та взаємодії, що забезпечує інтегровану реакцію на зовнішні або внутрішні подразники та фізіологічні основи та регуляція енергетичного балансу. Для вивчення вісцеральної фізіології представлено матеріали, присвячені фізіології крові, включно з основами захисних реакцій протидії чужерідному впливу та поняттями про системи гемостазу, коагуляції та фібринолізу, фізіології дихання, серцево-судинної, травної та видільної систем.

Для формування майбутніх знань запропоновані інтегративні питання, що містять завдання щодо можливої корекції функціональних порушень фармацевтичними засобами у разі розвитку змін у нервових волокнах, м'язах, ЦНС, АНС, сенсорних системах, корі головного мозку та ендокринних залоз та енергетичного обміну.

Ми маємо честь висловити подяку рецензентам:

Михайлу Степановичу Регеді, доктору медичних наук, професору і завідувачу кафедри патологічної фізіології - за цінні коментарі, рекомендації щодо інтеграції фундаментальних знань у основи сучасних клінічних методів діагностики. 

Данилу Володимировичу Камінському, кандидату фармацевтичних наук,декану фармацевтичного факультету - за ретельне редагування, цінні професійні поради, допомогу в організації видання та адаптації до міжнародних стандартів медичного викладання доклінічних предметів.

 

Ми сподіваємось, що робочий зошит для самостійної роботи буде корисним для студентів фармацевтичного факультету у вивченні фізіології людини та допоможе у розвитку логічного мислення в галузі медичних і фармацевтичних наук для розуміння фізіологічних процесів в організмі людини.

                                                                                                                                 Автори

           

Основні принципи фізіології.  Фізіологія збудливих тканин

 

1.   Вкажіть основні методи дослідження у фізіології та їх значення для створення нових ліків.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

 

2.   Назвіть п'ять факторів, відповідальних за: 

    а) мембранний потенціал спокою - ______________________________________ ______________________________________________________________________

 

    б) генерацію потенціалу дії нервових волокон - ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    в) проведення збудження через нервово-м'язовий синапс - __________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

    г) силу скорочення м'язового волокна - ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.   Опишіть як позначиться на стані здоров’я людини відсутність фізичноїактивності - ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Позначте основні структурні компоненти синапсів. Напишіть етаписинаптичної передачі, які пронумеровані.

 

image 

5.   Поясність феномен «гіперкаліємічного паралічу»

 

 

 

 

           

Фізіологія ЦНС

 

1.     Поясніть, що таке рефлекс, назвіть основні види рефлексів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Намалюйте схематично гама-нейрони і дайте функціональну характеристику альфа- та гама-моторних нейронів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Вкажіть класифікацію рефлексів спинного мозку, напишіть приклади, поясніть їх фізіологічне та клінічне значення.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

4.     Охарактеризуйте спинномозкові рефлекси (наприклад, колінного рефлексу). 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Дайте визначення наступним термінам:

а) параплегія ─ _________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

б) тетрапарез ─ _________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

в) геміпарези ─ ________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

 

6.     Опишіть можливі прояви порушень мозочку, виявленні під час обстеження за допомогою:

 

1)   Проби Ромберга:

_______________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

2)   Пальце-носової проби

__________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

3)   П’ятково-колінної проби:

_______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

7.             Назвіть відомі Вам нейротрансмітери, дія яких важлива для забезпечення висококоординованих плавних рухів:  

 

 

 

8.             У осіб з порушенням базальних ганглій використовують лікарські засоби, аналоги_____________________________________________________________

 

 

9.             Поясніть значення термінів впливу нейротрансмітера: А) агоніст:

 

Б) антагоніст: 

 

10.         У особи з ознаками децеребраційної ригідності порушені моторні функції, опишіть прояви та поясніть випадки, коли виникає такий стан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізіологія сенсорних систем

 

 

1. Перерахуйте і охарактеризуйте типи рецепторів, що беруть участь у формуванні чутливих реакцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Види болю: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Намалюйте схему  функціональної організації зорової сенсорної системи, позначте складові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Вкажіть фактори, які відповідають за особливість бачення вдень та вночі.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

 

 

5.     Функціональна роль вітаміну А для реакцій у фоторецепторах сітківки ока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намалюйте схему функціональної організації слухової сенсорної

системи, позначте складові.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Опишіть   аномалії     рефракції та      порушення          кольорового світлосприймання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізіологія вищої інтегративної нервової діяльності

 

 

1.     Охарактеризуйте інтегративну роль центрів гіпоталамуса, що беруть участь у формуванні емоційних реакцій та вегетативних рефлексів. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

2.     Пам'ять, її типи та механізми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Намалюйте схему структурно-функціональної організації лімбічної системи; напишіть її функції та можливі проявами порушень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Заповніть таблицю, вказуючи значення різних форм поведінки для розвитку особистості (дайте приклади)

 

 

Вроджена форма поведінки

 

 

Набута форма поведінки

 

 

 

 

Безумовні рефлекси

 

 

Умовні рефлекси

 

 

 

 

Інстинкт         (вроджена        програма

 

 

Динамічний стереотип

 

цілеспрямованої поведінки) 

 

 

 

5.     Заповніть таблицю типами (та прикладами) поведінкових реакцій та психосоматичних порушень, беручи до уваги домінування типу вищої нервової діяльності.  

 

 

Поведінкова реакція

 

 

Вища нервова діяльність

 

 

Психосоматичні розлади

 

 

 

 

Патерн:

Харчова поведінка

 

 

Сильний, незбалансований

 

 

Булімія

 

 

 

 

Анорексія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Сон, його види, фази, їх механізми, фізіологічне значення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізіологія АНС

1.Представте відмінності між соматичним і вегетативним рефлексами і наведіть приклади  обох рефлексів.

 __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

 

 

 

2.     Намалюйте склад еферентної частини рефлекторної дуги для симпатичних та парасимпатичних відділів АНС, вказуйте на схематично нейротрансмітери та рецептори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Заповніть таблицю

 

Органи і системи 

Вплив симпатичної системи

Вплив парасимпатичної системи

Зіниця ока

 

 

Сльозові залози Піт

 

 

Травна система

Гладкі м’язи 

Сфінктери

Залози

Вісцеральна чутливість

 

 

Бранхіальні мязи

 

 

Серцевий ритм, сила скорочення

 

 

Судини:

-артерії скелетних м'язів -коронарні артерії -артерії репродуктивних органів

-мозкові судини 

 

 

Міхур:

Детрузор

Внутрішній сфінктер

 

 

Наднирники

 

 

 

4.     Поясність, що таке агоністи та антагоністи і як вони змінюють діяльність АНС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Заповніть таблицю

 

Види вегетативних рефлексів

Приклади

 

Клінічне значення

Вісцеро-вісцеральний

 

 

Дермато-вісцеральний

 

 

Вісцеро-дермальний

 

 

 

6.     Позначте на схемі (нижче) варіанти можливого блокування або стимулювання дії нейротрансмітерів, що можливо застосовувати в клініці:

 

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуморальна регуляція вісцеральних органів

 

1.      Заповніть таблицю, вказавши основні функції гормонів та ознаки проявів

надлишку чи нестачі:

 

Трофічні гормони аденогіпофізу

Функції

Клінічні ознаки гіпосекрекції, гіперсекреція

1

АКТГ

 

 

2

ФСГ

 

 

3

ЛГ

 

 

4

ТТГ

 

 

5

Соматотропін

 

 

6

Пролактин

 

 

 

Гормони травної системи

 

 

7

Гістамін

 

 

 

8

Гастрин

 

 

9

Секретин

 

 

10

Серотонін, мелатонін

 

 

11

Холецистокінін

 

 

12

Мотилін

 

 

 

Гормони які регулюють концентрацію глюкози, води, солей у крові,

2+  метаболізм іонів Са

 

 

13

Інсулін

 

 

14

Лептин

 

 

15

Адипонектин

 

 

16

Статеві гормони:

Жінок чоловіків

 

 

17

Грелін

 

 

18

Обестатин

 

 

19

Вазопресин

 

 

20

Альдостерон

 

 

21

Субстанція Р

 

 

22

Пролактин

 

 

 

 

23

 

Ендотелін

 

 

 

 

24

Паратгормон

 

 

 

2.      Перерахуйте основні ефекти впливу гормонів, що беруть участь у формуванні стресової відповіді:

а) ____________________________________________________________________

б) ____________________________________________________________________

в) ____________________________________________________________________

г) ____________________________________________________________________

е) ____________________________________________________________________

 

4.     Поняття про гуморальні чинники, наведіть приклади їхньої дії:

а)__________________________________________________________________

б) ____________________________________________________________________

в) ____________________________________________________________________

г) ____________________________________________________________________

е) ____________________________________________________________________

 

5.     Поясніть, у яких середовищах можна досліджувати вміст гормонів у людини (наведіть приклади):

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 6. Гуморальна регуляція репродуктивної системи у жінок та чоловіків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                Функції щитовидної залози

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                Гуморальні          механізми   контролю    росту          і         можливі      розлади

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

 

 

Терморегуляція та енергетичний обмін

 

1.     Описати механізми регуляції енергетичного обміну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Функціональна роль жирової тканини у енергетичному обміні

 

 

 

Біла жирова тканина

 

 

Бура жирова тканина

 

 

Бежева жирова тканина

 

 

Назвати і описати чинники нервово-гуморальної регуляції, які

впливають на енергетичний обмін:

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пояснити механізми терморегуляції, заповнивши таблицю

 

Механізм теплопродукції

 

 

Механізм тепловіддачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навести головні засади підтримки сталості температури у людини.

Навести приклади, як зміниться терморегуляція за умов гіпертермії та

гіпотермії навколишнього середовища.

 

5.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фізіологія системи крові. Дослідження фізико-хімічних властивостей крові та фізіологічної ролі еритроцитів

 

 

 

1.     Пояснити функціональне значення основних фізико-хімічних констант крові та вказати їх норми та можливі порушення.

        Осмотичний тиск

 

 

 

 

 

        Онкотичний тиск

 

 

 

 

 

 

        Гідрогенбікарбонатна буферна система

 

 

 

 

 

        В'язкість

 

        рН  

 

 

 

 

 

2.     Причини відхилення рН крові, механізми його контролю. Дати визначення понять: алкалоз, ацидоз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Дайте визначення поняттю гемоліз.  Поясніть механізмів виникнення гемолізу. Наведіть приклади коли виникає гемоліз. Гемоліз -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Пояснити фізіологічний еритроцитоз та механізми його виникнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Опишіть значення антигенних властивостей еритроцитів. Поняття про групи крові (системи АВ0, CDE) та їх підгрупи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     У чому полягає метод визначення групової приналежності.  

 

 

 

 

7.Представити у вигляді таблиці значення групової приналежності у системах  АВ0, CDE, визначеною за допомогою наборів стандартних сировоток і цоліклонів анти-А, анти-В та анти-D.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Пояснити, що таке препарати крові та наведіть їх приклади:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9.   Пояснити, що таке кровозамінники та наведіть їх приклади:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження захисної функції крові, дії антикоагулянтів і фібринолітиків

 

1.    Назвати причини та пояснити фізіологічний лейкоцитоз:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Охарактеризувати специфічні захисні реакції в організмі, пояснити механізми їх формування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Заповнити таблицю, вказавши види і значення лейкоцитозу та лейкопенії.

 

Л

ейкоцитози

 

Лейкопенії

Види:

Причини:

Види:

Причини:

 

 

 

4.Описати компоненти неспецифічного захисту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.             Пояснити функціональне значення головних ресурсів, залучених у формування вродженого імунітету:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.             Пояснити функціональне значення головних ресурсів, залучених у формування набутого імунітету:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Пояснити фізіологічні властивості та функції тромбоцитів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Назвати та пояснити основні чинники гемостазу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.        Пояснити умови, що визначають рідкий стан крові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Роль системи фібринолізу.

 

 Дослідження зовнішнього дихання. Дифузія і транспорт газів кров'ю.

 

 

1. Значення сурфактанта для дихання та наслідки його дефіциту чи відсутності у новонароджених.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пояснити відмінності вентиляції у різних частинах легень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Вказати вентиляційно-перфузійні співвідношення за умов впливу активних і пасивних регуляторних чинників :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Описати недихальні функції легенів:

 

А) Захисні

 

 

 

 

Б) Метаболічні та гуморальні  

 

 

 

 

В) Вплив на зсідання крові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Описати вікові та статеві відмінності у параметрах зовнішнього дихання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Описати механізми регуляції дихання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Фізіологія серцево-судинної системи.

Дослідження фізіологічних властивостей міокарда.

Фізіологічні основи ЕКГ та нагнітальної функції серця.

 

 

1.             Позначте структури  провідної системи серця, вказавши пейсмекерну активність її компонентів. Дайте пояснення градієнту автоматизму.

 

 

 

image 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.             Поясність основні відмінності серцевого м’язу від скелетного і гладенького м’язу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Поясніть значення елементів ЕКГ .:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Зобразити нормальну ЕКГ з позначенням  її елементів, що відповідає запису у  ІІ стандартному  відведенні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Представити часову характеристику кардіоциклу з вказанням фаз та періодів (в сек). Охарактеризувати чинники, від яких залежить ефективна  діяльність серця.

 

Систола передсердь –  Діастола передсердь –  Систола шлуночків – 

                  Діастола шлуночків – 

 

 

 

 

 

 

6.Пояснити чинники, що визначають нагнітальну функцію серця:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Описати  вплив нервово-гуморальної регуляції на нагнітальну функцію серця

 

 

 

 

 

 

Дослідження артеріального тиску. Регуляція кровообігу.

Фізіологічні основи гемодинаміки

 

 

 

 

1.Назвіть основні величини артеріального тиску. Від чого вони залежать?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Як можуть змінюватись показники рівня артеріального тиску у випадку фізичного навантаження, а також тривалої гарячки?

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Як можуть змінюватись показники рівня артеріального тиску у випадку іммобілізації (знерухомлення), гострого стресу, синкопе? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Назвіть сучасні методи дослідження судин, кровоплину

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

Дослідження травлення у ротовій порожнині, шлунку та кишках. Фізіологічні основи харчування

1.     Пояснити функціональну регуляцію смакової і нюхової сенсорних систем для харчової поведінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Названти анорексичні та орексогенні чинники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Описати функціональну роль слини.

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

 

3.Описати сучасні методи експрес-діагностики, які використовують дослідження слини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Назвати частини шлунка на рисунку та їх функціональне значення.

 

image 

 

 

 

 

 

 

5.Пояснити значення шлункової кислоти для травлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Обґрунтувати значення жовчі і підшлункового соку на всмоктування жирів та жиророзчинних вітамінів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Пояснити функції печінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Пояснити поетапність всмоктування поживних речовин, вітамінів, неорганічних речовин і води у різних відділах травної системи.

 

 

 

 

 

 

Дослідження  процесів виділення людини.

Дослідження участі нирок у підтриманні гомеостазу-гомеокінезу.

 

 

1. Заповнити таблицю вказавши роль різних органів системи виділення

 

Органи і системи

Назвати речовини, що виділяються  

1

Шкіра  

 

 

2

Система дихання

 

 

3

Система травлення:

 

слина:

 

кишка:

 

 

печінка:

 

 

4

Сечовидільна система

 

 

 

 

 

 

 

2.Назвати чинники від яких залежить клубочкова фільтрація. Пояснити фізіологічне значення клубочкової фільтрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Діагностичне значення визначення креатиніну в крові:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.З якою метою в клініці застосовуються тест-смужка (стрип-тест) в якості експрес-клінічного аналізу сечі?

 

 

 

 

 

5.Назвіть складові загального аналізу сечі, їх норму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Охарактеризуйте невидільні функції нирок.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.Роль нирки у регуляції кислотно-лужного балансу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Скласти схему ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, яка в людини регулює об'єм  крові і артеріальний тиск.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література  

1.       Навчально-методичний посібник [для студентів фармацевтичних факультетів] Видавництво Кварт / М.Р. Гжегоцький, Ю.С. Петришин, О.Г. Мисаковець, 2015 –

360 с. 

2.       Посібник з фізіології: навч.посібник до практичних занять для студентів (магістрів) фармацевтичного факультету (ІІ семестр навчання). Частина 1 / [С.М.

Ковальчук, Н.І. Купиняк, Н.В. Суходольська, О.І. Чупашко та ін.] ; за ред.: О.С. Заячківської. – Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2019. – 225 с.: іл.

3.       Фізіологія: Частина 2: навч. посібник до практичних занять та самостійної роботи для студентів (магістрів) фармацевтичного факультету (II семестр навчання) [С.М. Ковальчук, Н.І. Купиняк, Н.В. Суходольська, О.І. Чупашко та ін.] // за ред.: О.С. Заячківської. – Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2020. – 145 с: іл.

4.       Сабо Ш., Сабо К., Заячківська О. Стрес: від Ганса Сельє до сьогодні. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2019.- 120 с. 

5.       First Aid for the USMLE Step 1. 2018: A student to student Guide. McGraw-Hill – 890

p. 5. USLME STEP 1. Kaplan, 2018. 6. USLME STEP 1. QBank, 2018. 

6.       Wehrwein EA, Orer HS, Barman SM. Overview of the anatomy, physiology, and pharmacology of the autonomic nervous system. Comprehensive Physiology. 2016 Jun 13. 

7.       RECOOPGate https://www.cedars-sinai.org/research/administration/recoop/areas.html Lifestyle, Obesity, Diabetes and Cardiovascular Disease

https://drive.google.com/drive/folders/1uw_0rq-QBVFaaSeievzxKAnF-FwCYn1P Life

Style and Physical inactivity https://drive.google.com/drive/folders/1bHnt4Au9TbWLbKEp_2KBxKJhlt_B3IJC 10. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1.              http://biph.kiev.ua/uk/UPhSNews  

2.              http://www.physiologyinfo.org/mm/What-is-Physiology

3.              http://www.medicalnewstoday.com/articles/248791.php  

4.              http://www.physoc.org/  

5.              http://medtropolis.com/your-health/

6.              http://www.physiologyweb.com/  

7.              http://www.teachpe.com/anatomy/ Навчальний цифровий ресурс «Студентська медіатека кафедри нормальної фізіології ЛНМУ», що містить колекцію сучасних освітніх мультимедійних та відео-презентацій, відеолекцій (Youtube canal кафедри), методичних матеріалів (збірка текстів КРОК-1, ситуаційних та інтегрованих задач, а також підручники, посібники, керівництва, створені кафедрою та іншими світовими інституціями (депоновані на диску Google, QR-code) он-лайн за доступом: https://goo.gl/hxg7BZ

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Контрольні роботи
НУШ
До підручника
Математика 4 клас (Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.)
Додано
29 листопада 2023
Переглядів
922
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку