Семестрова контрольна робота з основ латинської мови з медичною термінологією

Про матеріал
Завдання для підсумку знань з латинської мови з медичною термінологією.Завдання містять питання з важливих розділів практичних курсів і складено згідно діючої програми
Перегляд файлу

Міністерство охорони здоров'я України

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

для проведення ККР

 

 

 

 

 

Дисципліна Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Спеціальність 223 Медсестринство

 

Курс ІІ

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Викладач Леньо В.Л.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової

комісії природничо-наукової  дисциплін

Протокол №__ від ___ _________________ 201_ р.

Голова комісії _________________ І.М.Василевич

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Навчальну програму з дисципліни “Основи латинської мови з медичною термінологією” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 “Лікувальна справа”.

Оволодіння професією відбувається в процесі послідовного засвоєння професійної мови та системи спеціальних понять і термінів. У медичних навчальних закладах у вирішенні цієї проблеми велика роль відводиться вивченню латинської мови, яка допомагає студентам засвоювати і свідомо розуміти латинські, а також українські медичні терміни латино-грецького походження. Викладання латинської мови повинно носити прикладний характер і бути тісно пов’язане з медичними дисциплінами анатомією, фармакологією, терапією тощо.

Сучасна медична наука і практика висуває вимоги до навчання, суть яких полягає в тому, щоб надати процесу вивчення латинської мови термінологічної спрямованості. Тому велику увагу треба приділяти термінотворенню, афіксації, структурі складного анатомічного, фармацевтичного, клінічного терміну, а також грецизмам і греко-латинським дублетним позначенням.

Під кінець навчання лексичний мінімум студента повинен становити близько 600 одиниць (слів і термінів). Засвоюючи лексику, студент повинен запам’ятовувати окремі слова не просто як ілюстрацію певного розділу або правила граматики, а як терміни, які мають структуру і спеціальний зміст.

Оскільки серед медичних термінів багато слів грецького походження, то подаючи алфавіт, необхідно особливу увагу приділити букві “у” і зафіксувати увагу студентів на написанні та значенні часто вживаних грецьких терміноелементів hyper-, hypo-, dys-, syn-, -hydr, -myo, -myc, -pyr. Знання латинського алфавіту та порядку букв у ньому є обов’язковим: воно сприяє умінню орієнтуватися в словниках, довідниках, що є дуже важливим, особливо зараз, коли потік інформації з кожним днем зростає.

Під час вивчення фонетики необхідно звернути увагу студентів, що буква і звук не одне й те саме, що один і той самий звук (і), (э), (к) графічно позначається по-різному.

У зв’язку з тим, що вивчення анатомії та фармакології значною мірою випереджає вивчення латинської мови, слід після фонетики розпочати огляд морфології іменників і прикметників усіх відмін у двох найбільш уживаних відмінках — називному та родовому. Саме цим відмінкам належить основна роль в утворенні слів-термінів і словосполучень. І саме тут слід розібрати визначення терміну і його структуру.

Дієслово значно менше використовується в термінології, тому серед усіх часів латинського дієслова потрібно знати тільки утворення наказового способу, який використовують у стандартних рецептурних штампах. Для розуміння латинських афоризмів, прислів’їв, нескладних текстів медичного характеру доцільно дати закінчення 3-ї особи однини і множини активного і пасивного стану в теперішньому часі дійсного способу та форми дієслова esse в 3-й особі однини та множини.

Серед граматичних тем основну увагу потрібно приділяти іменнику і прикметнику. З п’яти відмінків слід систематично домагатися твердого знання називного та родового як найбільш уживаних у термінології. Щодо інших відмінків, то тільки два, знахідний та орудний, мають обмежене застосування. Тому старанному осмисленню підлягають словосполучення іменників з прикметниками, які управляють цими відмінками.

При вивченні першої відміни слід ознайомити студентів з неузгодженим означенням, яке широко використовується в латинській мові. Вивчення першої, другої, четвертої та п’ятої відмін особливих ускладнень для студентів не має.

Тема “Третя відміна іменників…” — найскладніша у вивчені латинської мови. Основними труднощами є велика кількість варіантів закінчень у називному відмінку для кожного роду, винятки з правил про рід, зміна основи в непрямих відмінках порівняно з основою називного відмінка у нерівноскладових іменників, особливості відмінювання деяких груп.

Третю відміну доцільно вчити за родами. Тут слід звернути увагу на хімічну номенклатуру назв солей.

Особливу увагу треба приділяти узгодженню прикметників з іменниками. Часто відміна іменників не збігається з відміною прикметників, тому слід фіксувати увагу студентів на тому, що узгодження повинно починатися з узгодженням у роді, а потім у числі та відмінку.

Необхідно приділяти увагу утворенню ступенів порівняння прикметників, оскільки без них неможливе засвоєння багатьох анатомічних і фармацевтичних термінів.

Тема “Рецепт та його складові частини…” — найважливіша, тому переходити до вивчення рецептури можна вже після вивчення дієслова, першої—другої відмін іменників, а назви лікарських форм, рослин, лікарських препаратів тощо потрібно засвоювати вже з перших занять під час вивчення алфавіту та правил читання. Слід зупинитися на грамотному виписуванні рецепта як документа. На зразках рецептів пояснити латинську частину рецептурного рядка, написання з великої літери назв лікарських рослин і речовин, вживання не лише форми родового відмінка, а й знахідного — в разі виписування готових форм (таблеток і свічок), а також орудного — в прийменникових сполученнях (Da in tabulettis).

У процесі вивчення граматичного матеріалу на кожному занятті необхідно розбирати та перекладати рецепти з латинської мови на українську та з української на латинську з наростанням складності мовного матеріалу.

Завдання до директорської контрольної роботи з основ латинської мови з медичною термінологією складено згідно діючої програми з основ латинської мови з медичною термінологією і містять питання з важливих розділів практичних курсів, а також самостійної роботи студентів.

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на комплексну контрольну роботу

для перевірки залишкового рівня знань курсу

«Основи латинської мови з медичною термінологією»

Спеціальність: 223 «Медсестринство»

 

  Комплексна контрольна робота розрахована на 45 хвилин і передбачає 16 варіантів однакової складності, відповідно до кількості студентів у підгрупі (на один білет більше). Кожен варіант складається з п’яти практичних завдань. Матеріали контролю містять завдання з важливих розділів: морфологія (дієслово, іменник, прикметник, числівник, прислівник, займенник), основні відомості про рецепт, узгодження прикметників з іменниками, що забезпечує  високий рівень мовної підготовки і забезпечує цілісну наукову картину структурно-семантичних механізмів та словотворчих тенденцій формування анатомічних, клінічних і фармацевтичних термінів, а також їхнього прагматичного використання і функціонування в медичній практиці.

  Завдання сформульовані так, що вимагають конкретної відповіді, глибоких і ґрунтовних знань латинської мови, використання репродуктивного осмислення навчального матеріалу.

  Контрольні завдання можуть бути використані для складання заліків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач основ латинської

мови з медичною термінологією:___________________(Леньо В.Л.)

 

Голова ЦК 

природничо-наукових дисциплін: _______________(Василевич І.М.)

 

Критерії оцінювання

комплексної контрольної роботи з

основ латинської мови з медичною термінологією

 

Оцінка знань і практичних вмінь з основ латинської мови з медичною термінологією здійснюється за чотирибальною системою.

 

 

Оцінка «5» (відмінно) – виставляється, якщо студент чітко і вільно володіє термінологією, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. Студент впевнено розрізняє граматичні категорії та форми латинської мови, орієнтується у парадигмах відмінювання. При перекладі латинського тексту, рецептів рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає.

 

Оцінка «4» (добре) – виставляється, якщо студент чітко і вільно володіє термінологією, технічно грамотно і послідовно виконує практичні завдання і відповідає на питання. Студент відчуває незначні труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, в цілому володіє парадигмами відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту, рецептів рідною мовою фактично не допускається неточностей.

 

Оцінка «3» (задовільно) – виставляється, якщо студент не чітко володіє термінологією, допускає змішування понять, неправильно виконує практичні завдання. Студент відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, плутає форми відмінювання, не володіє парадигмами. Погано орієнтується у словнику, при перекладі латинського тексту рідною мовою допускається помилок, які призводять до перекручення змісту.

 

Оцінка «2» (незадовільно) – виставляється, якщо студент при відповіді допускає грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Не вміє користуватися словником та не може виконувати переклад з латинської і навпаки. Студент більшості завдань не виконав узагалі, або виконав частково, допустивши грубі помилки. 

 

 

 

Викладач основ латинської

мови з медичною термінологією: _______________ (Леньо В.Л.)

 

 

Міністерство охорони здоров'я України

Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 1

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • flos, floris m – квітка
 • textus, us m – тканина
 • mucilago, ǐnis f – слиз

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • ligamentum, i n (articularis, e)
 • sapo, onis m (medicatus, a, um)
 • tinctura, ae f (simplex, ǐcis)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • osteologia
 • cardialgia
 • paralysis

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Facies Hippocratǐca.                                      ─ Настій квітів ромашки.
 • Musculus depressor anguli oris.                    ─ Середня вена серця.
 • Da medicamentum pro auctore.                    ─ Доброякісна пухлина.

 

 1. Перекласти рецепти:
 1. українською мовою:                                 б) латинською мовою:

Recipe: Infusi herbae Adonǐdis                            Візьми: Саліцилової кислоти 2,0

             vernalis 6,0 – 180,0                                               Паленого галуна

             Theophyllini 2,0                                                    Тальку по 50,0                                                                  

             Misce. Da. Signa                                                   Змішай. Видай. Познач

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(ЛеньоВ.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 2

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • solutio, ōnis f – розчин
 • caries, ei f – карієс, костоїда 
 • plexus, us m – сплетіння

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • morbus, i m (chronǐcus, a, um)
 • vulnus, ěris n (profundus, a, um)
 • os, ossis n (frontālis, e)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • mastopathia
 • cardiolysis
 • cystoscopia

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Articulationes digitorum pedis.                     ─ Шийне сплетіння.
 • Extractum Thermopsǐdis siccum.                  ─ Змішай, щоб утворились свічки.
 • Ligamentum capitis femǒris.                         ─ Натуральний шлунковий сік.

 

 1. Перекласти рецепти:

 а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

Recipe: Radicis Altheaeae                                    Візьми: Води перцевої м’яти 

             Radicis Glycyrrhizae aa 20,0                                 Гліцерину

             Fructuum Foeniculi 10,0                                        Етилового спирту 70% по 30 мл

             Misce, fiant species.                                               Змішай. Видай. Познач.

             Da. Signa. Заварити як чай                                  Для полоскання

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 3

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • genu, us n  коліно
 • bronchus, i m – бронх
 • corpus, ǒris n – тіло

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • aorta, ae f (thoracicus, a, um)
 • atrium, i n (dexter, tra, trum)
 • ligamentum, i n (articulāris, e)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • hydrophobia
 • nephroptosis
 • osteologia

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Vaccinum antirabicum.                                 ─ Латеральний прямий м'яз голови.
 • Unguentum contra scabies.                           ─ Плоди кропу.
 • Vena centralis retinae.                                   ─ Алтея аптечна.

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                     б) латинською мовою:

Recipe: Olei Pini silvestris                                     Візьми: Простої настойки опію 10 мл

             Olei Eucalypti aa 3,0                                               Видай. Познач. По 5-8 крапель

             Misce. Da in vitro nigro.                                         тричі на день.

             Signa. Для інгаляцій

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 4

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • articulatio, ōnis f  суглоб
 • fructus, us m – плід, фрукт
 • species, ei f – збір, суміш

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • injectio, ōnis f (subcutaneus, a, um)
 • succus, i m (gastrǐcus, a, um))
 • vena, ae f (pulmonālis, e)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • cardiosclerosis
 • haematologia
 • hydrolysis

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Abdomen acutum.                                         ─ Лікування виразки шлунка.
 • Musculi bicipǐtes et tricipǐtes.                       ─ Черевний тиф.
 • Herba Ledi palustris.                                     ─ Злоякісна пухлина. 

 

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                    б) латинською мовою:

Recipe: Radicis Altheae                                       Візьми: Води перцевої м’яти 

             Radicis Glycyrrhizae aa 20,0                                 Гліцерину

             Fructuum Foeniculi 10,0                                       Етилового спирту 70% по 30 мл

             Misce, fiant species.                                              Змішай. Видай. Познач.

             Da. Signa. Заварити як чай                                  Для полоскання

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 5

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • spirǐtus, us m  спирт
 • tinctura, ae f – настойка
 • pulmo, ōnis m – легеня

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • os, ossis n (temporālis, e)
 • decoctum, i n (calǐdus, a, um)
 • ren, renis m (dexter, tra, trum)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • hypnotherapia
 • haemophilia
 • leukaemia

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Oculi et nasus homǐnis.                                 ─ Ділянка правої легені.
 • Vulnus doudeni.                                            ─ Абсцес печінки.
 • Spirǐtus camphorates composǐtus.                 ─ Сечогінний збір.

 

 1. Перекласти рецепти:

а)українською мовою:                                    б) латинською мовою:

 

Recipe: Olei Terebinthinae                                 Візьми: Теофіліну 0,1 

             Olei camphorate                                                   Цукру 0,2

             Chloroformii aa 100, 0                                         Змішай, щоб утворився порошок

             Misce. Da. Signa.                                                 Видай такі дози числом 12

                                                                                           Познач. По 1 порошку тричі на день.

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 6

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • foramen, ǐnis n  отвір
 • collapses, us m – колапс
 • rabies, ei f – сказ

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • dolor, ōris m (acer, cris, cre)
 • Secale, is n (cornutus, a, um)
 • exitus, us m (letalis, e)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • hepatoma
 • arthrosis
 • angiocardiographia

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Apex capǐtis fibǔlae.                                     ─ Порошок таблетки кореня ревеня.
 • Os coccўgis.                                                  ─ Лімфатична судина.
 • Decoctum corticis Frangǔlae.                       ─ Зовнішній широкий м'яз.

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                    б) латинською мовою:

 

Recipe: Glycerini                                                   Візьми: Сульфат цинку 0,25%                            

             Aquae destillatae aa 20,0                                        Ацетату свинцю по 0,3

             Da in scatula. Signa.                                               Дистильованої води 200 мл

                                                                                             Змішай. Видай. Познач             

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

 

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 7

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • cutis, is f  шкіра
 • visus, us m – зір
 • herba, ae f – трава

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • os, ossis n (frontalis, e)
 • usus, us m (internus, a, um)
 • sirǔpus, i m (frigǐdus, a, um)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • adenoma
 • gerontologia
 • haemolysis

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Remedia simplicia et composǐta.                   ─ Проста настойка валеріани.
 • Erosio cervicis utěri.                                      ─ Грудний збір проти бронхіту.
 • Species aromatǐcae.                                        ─ Змішай, нехай утвориться паста.

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                      б) латинською мовою:

 

Recipe: Olei Pini silvestris                                     Візьми: Простої настойки опію 10 мл

             Olei Eucalypti aa 3,0                                               Видай. Познач. По 5-8 крапель

             Misce. Da in vitro nigro.                                         тричі на день.

             Signa. Для інгаляцій

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 8

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • abdomen, ǐnis n  живіт
 • manus, us f – кисть, рука
 • facies, ei f – обличчя

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • sapo, ōnis m (medicinalis, e)
 • bronchitis, tǐdis m (chronicus, a, um)
 • systema, atis n (limphaticus, a, um)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • stomatorrhagia
 • neuralgia
 • nephroptosis 

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Musculus transverses abdomǐnis.                 ─ Горбок верхньої щелепи.
 • Infusum radicis Valerianae.                          ─ Олійний розчин.
 • Capsullae medicinales.                                 ─ Кістки обличчя.

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 

Recipe: Extracti Viburni fluidi                            Візьми: Відвару кори дуба 10,0 : 150 мл 

             Extracti Bursae pastoris fluidi ana 10 ml              Галуну 2,0

             Misce. Da. Signa.                                                  Гліцерину 15,0

                                                                                            Змішай. Видай. Познач

                                                                                            Для полоскання рота. 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 9

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • aether, ěris m  ефір
 • rabies, ei f – сказ
 • arcus, us m – дуга

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • Piper, ěris n (niger, gra, grum)
 • corpus, ǒris m (simplex, ǐcis)
 • radix, icis f (amarus, a, um)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • anamnesis
 • bronchoscopia
 • laparotomia 

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Rabies morbus letalis est.                             ─ Запалення легень.
 • Cervix utěri.                                                  ─ Мінеральна вода.
 • Tumor et rubor in pede.                                ─ Виразка прямої кишки.

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                     б) латинською мовою:

 

Recipe: Carbonis activati 100,0                            Візьми: Простої настойки валеріани 20 мл

             Da in scatula. Signa.                                               Настойки травневої конвалії 10 мл

                                                                                             Змішай. Видай. Познач

                                                                                             По 10 крапель 2 – 3 рази на день.

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 10

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • ligamentum, i n  зв’язка
 • sinus, us m – пазуха
 • larynx, ngis m – гортань

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • Mentha, ae f (piperǐtus, a, um)
 • dens, ntis m (praemolaris, e)
 • succus, i m (simplex, ǐcis)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • gastroptosis
 • lipoma
 • endocrinologus

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Musculi adductores, abductores, flexores,    ─ Настій весняного горицвіту.

extensors, depressores.                                  ─ Чотириголовий м'яз живота.

 • Adonis vernalis.                                             ─ Тіло людини.
 • Fractura manus dextrae.                                   

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                 б) латинською мовою:

 

Recipe: Mentholi 0,1                                         Візьми: Кофеїну 0,1

             Olei Persicotum 10,0                                          Цукру 0,2

             Misce. Da. Signa.                                               Змішай, нехай утвориться порошок.

                                                                                         Видай такі дози числом 10

                                                                                         Познач: По 1 порошку 2 рази на день.

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 11

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • processus, us m  відросток
 • solutio, ōnis f – розчин
 • sanies, ei f – сукровиця

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • morbus, i m (gravis, e)
 • gutta, ae f (oleosus, a, um)
 • aether, ěris m (aethylǐcus, a, um)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • angiocardiographia
 • mycosis 
 • oncologia

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Transfusio sanguǐnis.                                    ─ Внутрішній косий м'яз живота.
 • Flores Calendulae officinalis.                       ─ Протиастматичний збір.
 • Radix arcus vertebrae.                                  ─ Конвалія травнева. 

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                 б) латинською мовою:

 

Recipe: Tincturae Absinthii                              Візьми: Масла евкаліпту 2 мл

             Tincturae Belladonnae aa 10 ml                        Масла терпентинного очищеного 8 мл

             Tincturae Leonuri 15 ml                                    Змішай. Видай . Познач. По 15

             Misce. Da. Signa.                                               крапель на інгаляцію тричі на день.

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Варіант № 12

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • hepar, ǎtis n  печінка
 • scapǔla, ae f – лопатка
 • infarctus, us m – інфаркт

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • facies, ei f (Hippocratǐcus, a, um)
 • gramma, atis n (unus, a, um)
 • typhus, i m (abdominalis, e)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • anthropologia
 • myoma
 • arthritis

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Genu dextrum et sinistrum.                           ─ Рвані рани обличчя.
 • Flores Calendulae.                                         ─ Зв’язка головки стегна.
 • Scabies morbus contagiosus est.                   ─ Двоголовий м'яз плеча. 

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                     б) латинською мовою:

 

Recipe: Carbonis activati 100,0                            Візьми: Простої настойки валеріани 20 мл

             Da in scatula. Signa.                                               Настойки травневої конвалії 10 мл

                                                                                             Змішай. Видай. Познач

                                                                                             По 10 крапель 2 – 3 рази на день.

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Білет № 13

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • scabies, ei f короста
 • frons, frontis f – лоб
 • usus, us m – вживання 

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • Magnesia, ae f (ustus, a, um)
 • crus, cruris n (sinister, tra, trum)
 • cor, cordis n (aegrotus, a, um)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • otitis
 • cephalgia
 • gerontologia

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Liquor Ammonii anisatus.                            ─ Камфорний спирт.
 • Musculus extensor pollicis longus.                Перелом правої стопи.
 • Species polyvitaminosae.                             ─ Настій трави термопсису.                               

 

 1. Перекласти рецепти:

a) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 

Recipe: Extracti Viburni fluidi                            Візьми: Відвару кори дуба 10,0 : 150 мл 

             Extracti Bursae pastoris fluidi ana 10 ml              Галуну 2,0

             Misce. Da. Signa.                                                  Гліцерину 15,0

                                                                                           Змішай. Видай. Познач

                                                                                           Для полоскання рота. 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Білет № 14

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • ulcus, ěris n виразка
 • musculus, i m – м'яз 
 • flexus, us m – згин, петля 

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • articulatio, onis f (composites, a, um)
 • tumor, oris m (malignus, a, um)
 • Elixir, iris n (pectoralis, e)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • dystonia
 • oncologus
 • angioma

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Ossa corporis homǐnis.                                  ─ Тяжкий стан хворого.
 • Lobǔli hepǎtis.                                                 Потилична ділянка. 
 • Pars basilaris ossis occipitalis.                       ─ Поперечна артерія обличчя.                                                                 

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                      б) латинською мовою:

 

Recipe: Olei Pini silvestris                                     Візьми: Простої настойки опію 10 мл

             Olei Eucalypti aa 3,0                                               Видай. Познач. По 5-8 крапель

             Misce. Da in vitro nigro.                                         тричі на день.

             Signa. Для інгаляцій

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Білет № 15

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • abscessus, us m нарив
 • auris, is f – вухо
 • unguentum, i n – мазь  

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • palatum, i n (osseus, a, um)
 • solutio, onis f (aquosus, a, um)
 • os, ossis n (parietalis, e)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • homoplastica
 • osteoarthritis
 • myocardiopathia

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Solutio Iodi spirituosa.                                  ─ Великий потиличний отвір.
 • Caries dentium chronǐca.                                Вивих лівого коліна.
 • Radix pulmonis.                                            ─ Активоване вугілля.                                                                   

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                 б) латинською мовою:

 

Recipe: Mentholi 0,1                                         Візьми: Кофеїну 0,1

             Olei Persicotum 10,0                                          Цукру 0,2

             Misce. Da. Signa.                                               Змішай, нехай утвориться порошок.

                                                                                         Видай такі дози числом 10

                                                                                         Познач: По 1 порошку 2 рази на день.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

Міністерство охорони здоров'я України

 Дубенський медичний коледж

 

Комплексна контрольна робота

Основи латинської мови з медичною термінологією

 

Білет № 16

 

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • symptoma, ǎtis n ознака 
 • carie, ei f – карієс
 • defectus, us m – вада 

 

 1.  Узгодити прикметник з іменником та перекласти українською мовою:
 • Camphǒra, ae f (tritus, a, um)
 • acidum, i n (borǐcus, a, um)
 • species, ei f (pectoralis, e)

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • Phytotherapia
 • osteochondrosis
 • cytologia

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                   б) латинською мовою:

 • Infusum florum Chamomillae.                      ─ Гострий карієс.
 • Musculus obliquus abdomǐnis externus.       ─ Стрептоцид білий розчинний. 
 • Os palatinum.                                                ─ Глибока вена обличчя.                       

 

 1. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:                                    б) латинською мовою:

 

Recipe: Radicis Altheaeae                                    Візьми: Води перцевої м’яти 

             Radicis Glycyrrhizae aa 20,0                                 Гліцерину

             Fructuum Foeniculi 10,0                                       Етилового спирту 70% по 30 мл

             Misce, fiant species.                                              Змішай. Видай. Познач.

             Da. Signa. Заварити як чай                                  Для полоскання

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ______________(Леньо В.Л.)

ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ

комплексної контрольної роботи з дисципліни

«Основи латинської мови з медичною термінологією»

 

Варіант № 5

 1. Провідміняти іменники в однині та множині:
 • spirǐtus, us m  спирт
 • tinctura, ae f – настойка
 • pulmo, ōnis m – легеня

Casus

Singularis

Pluralis

Casus

Singularis

Pluralis

Casus

Singularis

Pluralis

Nom.

spirǐtus

spirǐtus

Nom.

tinctura

tincturae

Nom.

pulmo

pulmōnes

Gen.

spirǐtus

spirituum

Gen.

tincturae

tincturārum

Gen.

pulmōnis

pulmōnum

Dat.

spiritui

spiritǐbus

Dat.

tincturae

tincturis

Dat.

pulmōni

pulmonǐbus

Acc.

spirǐtum

spirǐtus

Acc.

tincturam

tincturas

Acc.

pulmōnem

pulmōnes

Abl.

spirǐtu

spiritǐbus

Abl.

tinctura

tincturis

Abl.

pulmōne

pulmonǐbus

 1. Узгодити прикметник з іменником і перекласти українською мовою:
 • os, ossis n (temporālis, e)                             os temporāle – скронева кістка
 • decoctum, i n (calǐdus, a, um)                     decoctum calǐdum – гарячий відвар
 • ren, renis m (dexter, tra, trum)                    ren dexter – права нирка 

 

 1. Перекласти терміни українською мовою, пояснити їх значення:
 • hypnotherapia   гіпнотерапія – лікування сном
 • haemophilia      гемофілія – вроджена кровоточивість, не згортання крові 
 • leukaemia         лейкемія – білокрів’я

 

 1. Перекласти речення:

а) українською мовою:                                            

 • Oculi et nasus homǐnis.                                        Очі та ніс людини.             
 • Vulnus doudeni.                                                   Рана дванадцятипалої кишки.     
 • Spirǐtus camphorates composǐtus.                       Складний камфорний спирт.                        

б) латинською мовою:

─ Ділянка правої легені.                                        Regio pulmōnis dextri.

─ Абсцес печінки.                                                  Abscessus hepǎtis.

─ Сечогінний збір.                                                 Species diuretǐcae.

 

 1. Перекласти рецепти:

а)українською мовою:                                    б) латинською мовою:

Recipe: Olei Terebinthinae                                 Візьми: Теофіліну 0,1 

             Olei camphorate                                                   Цукру 0,2

             Chloroformii aa 100, 0                                         Змішай, щоб утворився порошок

             Misce. Da. Signa.                                                 Видай такі дози числом 12

                                                                                           Познач. По 1 порошку тричі на день.  Візьми: Терпентинову олію                              Recipe: Theophyllini 0,1

                   Камфорної олії                                                   Sacchari 0,2

                  Хлороформу по 100,0                                         Misce,ut  fiat pulvis.  

                 Змішай. Видай. Познач.                                     Da tales doses  numero12

                                                                                          Signa: По 1 порошку тричі на день.                                                                                                                                                             

Література

 

Основна

 1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник —К.: Професіонал, 2005.
 2. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термиінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 240 с.
 3. Російсько-українсько-латинський тлумачний словник назв лікарських засобів / Л.Т. Киричок, Л.В. Фоміна; за ред. І.С. Чекмана. — К.: Здоров’я, 2004. — 178 с.
 4. Іваницька П. Латинська мова з медичною термінологією: навч. посіб. — Рівне, 2001.
 5. Бєляєва О.М., Сологор І.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 256 с.

 

 

Додаткова

 1. Дюбенко К.А. Анатомічний українсько-латинсько-англійський словник-довідник. — К.: Довіра, 1997. — 343 с.
 2. Закaлюжний М.М., Паласюк Г.Б. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. — 424 с.
 3. Краковецька Г.О., Бобирьов Г.О., Бєляєва О.Н. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. — К.: Здоров’я, 1999. — 358 с.
 4. Паласюк Г.Б., Чолач В.В. Латинська мова. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 343 с.
 5. Присяжнюк М.С. Російсько-український медичний словник. — К.: КМ Academia, 1995. — 594 c.
 6. Латинська мова і основи медичної термінології: Метод, вказ. Для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / Упор.: І Р. Іоненко, Є.С. Чекарева. - Харків: ХДМУ, 2007. - 88 с.

 

docx
Додано
19 квітня 2019
Переглядів
2989
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку