Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Словник виробничих термінів з спецтехнології за професією"Оператор поштового зв'язку, сортувальник"

Про матеріал
Словник виробничих термінів з спецтехнології за професією"Оператор поштового зв'язку, сортувальник", призначений для здобувачів освіти, як навчальний матеріал з професії.
Перегляд файлу

Словник виробничих термінів з спецтехнології сортувальників.

 

Виймання письмової кореспонденції - сукупність операцій з вий­мання простої письмової кореспонденції з поштових скриньок, транспорту­вання і передавання їх до об’єкта поштового зв’язку, в якому здійснювати­меться оброблення;

виробнича документація - звітні документи за місяць (робочий день), документи на відправлені, одержані та видані поштові відправлення, блан­ки, книги, ярлики, форми яких установлені уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку, що застосовуються при на­данні послуг поштового зв’язку;

відбиток про оплату письмової кореспонденції - нанесений дру­карським або іншим способом друкування чи штемпелювання відбиток, форма якого установлена уповноваженим центральним органом виконав­чої влади у галузі зв’язку, що застосовується при наданні послуг із пере­силання письмової кореспонденції в межах України;

відправник згрупованих поштових відправлень “Консигнація” - фізична чи юридична особа, яка здає для пересилання згруповані поштові відправлення “Консигнація”;

громіздка посилка - посилка, розмір чи об’єм якої перевищує певні граничні значення;

дефектна пошта - поштове відправлення (закрита поштова річ), що надійшло до об’єкта поштового зв’язку з пошкодженням упаковки, пере­в’язу, пломб, клейової стрічки типу “скотч", невідповідністю маси тощо.

завантаження (вивантаження) поштових відправлень-технологічний процес переміщення поштових відправлень до (з) транспортного засобу;

закриті поштові речі - мішок, планшет або поштовий контейнер з пош­товими відправленнями, чи вкладенням службового характеру, запакова­ний та оформлений відповідно до встановлених правил.

календарний штемпель - спеціальний штамп (печатка), призначений для погашення поштових марок на поштових відправленнях, оформлення поштових відправлень, розрахункових квитанцій, касових документів та іншої виробничої документації;

касова довідка - звітний документ працівника об’єкта поштового зв’яз­ку за робочий день (зміну) за надані послуги;

касовий звіт - звітний документ об’єкта поштового зв’язку (цеху, дільниці) з обліку грошових сум, інших цінностей і товарів;

касовий чек - чек, що друкується реєстратором розрахункових опе­рацій, який підтверджує факт надання послуги;

локальна мережа - група комп’ютерів, що з’єднанні за допомогою ко­мунікаційної мережі, що забезпечує взаємодію обладнання в мережі;

маршрутна накладна - документ на поштовий маршрут, який містить такі дані: найменування маршруту, марку та номер автомобіля, номер подо­рожнього листа, прізвище, ім’я та по батькові супровідників (водіїв-супро- відників) пошти, найменування об’єктів поштового зв’язку, що відправляють і отримують пошту, її кількість. Форма маршрутної накладної затверджуєть­ся уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку;

постпакет - письмова кореспонденція, бланки поштових переказів, згру­повані за видами та ознаками напряму, оформлені та запаковані відповід­но до встановлених правил, або вкладення службового характеру;

поштова тара-ємності (мішки, ящики, планшети, контейнери), при­значені для пересилання поштових відправлень, поштових марок, марко­ваних конвертів і карток, товарів та інших цінностей між об’єктами поштово­го зв'язку;

поштовий контейнер-спеціалізований контейнер, призначений для перевезень і тимчасового зберігання поштових відправлень, періодичних друкованих видань, поштової тари, товарів тощо;

поштовий марш рут-заздалегідь встановлений (визначений) напря­мок прямування автомобільного транспорту між об’єктами поштового зв’язку (магістральний, міжобласний, внутрішньообласний, внутрішньорайонний, міжрайонний, міський, міжнародний);

пріоритетні відправлення - відправлення письмової кореспонденції, що перевозяться найшвидшим шляхом (повітряним чи наземним) і корис­туються пріоритетом при обробці стосовно інших відправлень, які вважа­ються непріоритетними;

розписка- зобов’язання-документ встановленої форми та змісту, за яким працівникам, які надають послуги користувачам, видаються для про­дажу марки, марковані конверти та картки тощо;

розрахункова квитанція - квитанція встановленої форми та змісту, що виписується під копіювальний папір із квитанційної книжки, яка підтвер­джує факт надання послуг;

сканер - пристрій для зчитування штрихового коду;

сканування - зчитування штрихового коду за допомогою сканера (тер­міналу);

сортувальний вузол - виробничий підрозділ оператора поштового зв’яз­ку, який здійснює обмін пошти, її обробку та тимчасове зберігання;

супровідник - працівник, на якого покладені обов’язки із супровод­ження пошти при перевезенні її між об’єктами поштового зв’язку та здійснен­ня обміну пошти;

формування інформації- надання інформації певної форми (вигля­ду), необхідної для подальшого застосування у роботі;

Х-звіт-денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам’яті. Для РРО, у Х-звіті яких не зазначається інформація про операції “службо­вого внесення” або “службової видачі” сум готівки, Х-звіт означає сукупність Х-звіту та будь-якого іншого звіту, де зазначені суми за цими операціями;

2-звіт-денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам’яті та занесенням її до фіскальної пам’яті РРО. Для РРО, у 2-звіті яких не зазна­чається інформація про операції “службового внесення” або “службової видачі” сум готівки, 2-звіт означає сукупність Х-звіту та 2-звіту, при цьому першим виконується Х-звіт;

штриховий код - комбінація послідовно розташованих паралельних штрихів і проміжків між ними, розміри та розташування яких встановлені певними правилами, і яка призначена для автоматизованої ідентифікації одиниць обліку;

штриховий кодовий ідентифікатор (ШКІ) - штрихова позначка, по­будована за певними правилами і призначена для автоматичної ідентифі­кації реєстрованих поштових відправлень і закритих поштових речей.

  1.           У Порядку вживаються скорочені визначення:

АРМ-автоматизоване робоче місце;

АРМ ВЗ - автоматизоване робоче місце відділення зв’язку;

АСРК-автоматизована система реєстрації та контролю;

ВПС - Всесвітній поштовий союз;

РРО - реєстратор розрахункових операцій;

ЦОПМР - Центр оброблення переказів та міжнародних рахунків

 

 

 

 

Розробила викладач                                               В.В.Подопригора

docx
Додав(-ла)
Podopryhora Vita Vasylivna
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
85
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку