10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Стаття " Акмеологія - шлях до вершини"

Про матеріал

Основна мета акмеології – допомогти особистості досягти вершини свого розвитку – акме-вершини. Але ж особистість починає формуватися в школі, і хто як не ми, вчителі, покажуть майбутній особистості ті шляхи та засоби, якими вона може досягти цієї вершини?

Навчальна діяльність на уроках математики покликана не просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а й удосконалити особистість, допомогти їй досягнути вершин фізичного, духовного, морального та професійного розвитку. Мета і результат навчального процесу – цілісний розвиток людини, яка зростає. Це можливо під час застосування технологій навчання якісно нового, акмеологічного рівня, що забезпечує успіх і високі досягнення в навчанні кожного учня.

Перегляд файлу

1

 

                                                        ЗМІСТ 

1. Вступ. Виклик нового часу……………………………………………….с. 3 - 6              

2. Розділ 1. Формування творчого мислення учнів засобами акмеологічного

    простору……………………………………………………. ……………. с .7-9

3.Розділ 2. Створення акмеологічного середовища уроку. ……………….с.10-14

4. Висновки……………………………………………………………………с. 15-16

5. Список літератури………………………………………………………... .с. 17

6. Додаток.

   Урок . Розв’язування задач на відсоткові розрахунки (6 клас)…………..с. 18-24

7. Рецензія……………………………………………………………………..с. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Вступ

   Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.

   Сьогодні в країні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної  життєдіяльності.

     Розвиток творчих здібностей і креативності у молоді – дві нерозривності  одного явища, поклик часу.

      Відомий математик і педагог Д. Пойа вважає: «Для розв’язання математичної задачі недостатньо оволодіти методом, а потрібно здогадатися, який саме метод використати. А там, де загадка, там і творчість. Узагалі, це починається там, де треба шукати новий шлях, типове застосування наявного шляху не потребує здогадів».

      Наукові дослідження показали, що навчання може не тільки сприяти просуванню вперед, а й уповільнювати розвиток особистості. Якщо навчання ґрунтується не на усвідомленні й осмисленні, а переважно на запам’ятовуванні, то

воно може  на певному етапі  гальмувати розвиток учня. Саме тому сьогодні першочерговим є не здобуття суми знань, а розвиток творчої особистості.

Як сформувати  у  підростаючого  покоління  вміння  жити, досягати життєвого успіху у складному сучасному соціумі, що швидко змінюється? Дати відповіді на це питання і реалізувати подібну модель навчання покликана шкільна  акмеологія.

В умовах світової глобалізації особливо актуальною стала наука про вищі досягнення в розвитку людини, яка розглядається як суб’єкт життєдіяльності, здатний до самоорганізації свого життя і професіональної діяльності – акмеологія.

Акмеологія – міждисциплінарна галузь знань в системі наук про людину. Її основними проблемами є закономірності розвитку і саморозвитку зрілої людини; самореалізація творчого потенціалу і розвитку готовності до майбутньої творчої діяльності; суб’єктивні та об’єктивні фактори досягнення вершин професіоналізму; самоосвіта, самоорганізація і самоконтроль; самовдосконалення, самокорекція і самореорганізація своїх вчинків під дією нових вимог професії, суспільства, розвитку науки, культури; усвідомлення своїх здібностей і можливостей, переваг і недоліків своєї діяльності.

Основна мета акмеології – допомогти особистості досягти вершини свого розвитку – акме-вершини. Але ж особистість починає формуватися в школі, і хто як не ми, вчителі, покажуть майбутній особистості ті шляхи та засоби, якими вона може досягти цієї вершини?

Акмеологія як інтегрована наука нової галузі знань людинознавства зумовила зародження нових акмеологічних напрямів, зокрема, педагогічної та шкільної акмеології.

Педагогічна акмеологія є вченням про створення освітнього простору актуалізації творчого потенціалу дитини і має своїм головним завданням розробку теорії і практики психолого-педагогічного супроводу особистості на шляху до вершини саморозвитку.

 Основні положення концепції педагогічної акмеології:

- людина володіє потенціалом, який вона може пізнати та вдовсконалювати;              - людині властива потреба в реалізації власних потенціалів;                                            - форма здійснення людини – це її сходження до індивідуальності;                               - індивідуальність – це вищий рівень розвитку людини;                                                  - становлення і реалізація індивідуальності відбувається в процесі духовно-практичної діяльності.

    Таким чином в цьому контексті виокремлюється актуальність застосування  акмеологічного підходу з метою формування мислительної сфери  дитини на уроках математики.

   Акмеологічні педагогічні технології спрямовані:

 • на саморозвиток учня згідно з його задатками та внутрішньої інтуїції в умовах варіативності освітніх програм;
 • на досягнення кожним учнем своїх можливих найвищих результатів за умови поєднання усіх фахівців, які здійснюють педагогічний супровід школяра.

   Кроки реалізації:

 • Створення ситуації вільного вибору видів діяльності; індивідуального темпу виконання завдань.
 • Емоційно-психологічний комфорт у спілкуванні, звільнення страху перед помилкою.
 • Інформаційно-енергетичний вплив власного прикладу на стимулювання досягнень.
 • Формування духовно-моральних основ.

Актуальність теми обумовлена особливим інтересом y педагогіці і методиці до проблеми якості освіти. Пошук оптимальних, найбільш ефективних способів, впливаючих на якість освіти, в останні роки лише розширюється. Створюються нові педагогічні технології, актуалізуються уже відомі, оскільки все більш явною виявляється неможливість традиційної освітньої системи відповідати новим соціокультурним та економічним вимогам.

Практична значущість даної роботи полягає в тому, що саме впровадження акмеологічного підходу у навчанні математики  допоможе підростаючій людині знайти своє місце в житті, реалізувати особисті здібності та задатки, практично розв'язати проблему особистісного та професійного успіху, максимально реалізувати наявний творчий потенціал, інтелектуальні можливості, що сприятиме успішній соціалізації особистості та її адаптації в мінливих соціально-економічних умовах.

Акмеологічний підхід на сучасному етапі є одним із прогресивних та перспективних для сучасної школи. Необхідність його очевидна, оскільки суспільство очікує від школи креативних, комунікабельних, самостійно мислячих випускників, які прагнуть успіху й уміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію розвитку.

Провідна ідея. Навчальна діяльність на уроках математики покликана не просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а й удосконалити особистість, допомогти їй досягнути вершин фізичного, духовного, морального та професійного розвитку. Мета і результат навчального процесу – цілісний розвиток людини, яка зростає. Це можливо під час застосування технологій навчання якісно нового, акмеологічного рівня, що забезпечує успіх і високі досягнення в навчанні кожного учня.

Предметом дослідження є проблема створення  акмеологічного простору  до  розвитку творчої  особистості учнів у процесі навчання  математики.

Інноваційна значущість. Акмеологічний урок математики  є інноваційним порівняно з традиційним, тому що його метою є не тільки засвоєння системи знань, а й діяльність учасників навчально-виховного процесу, спрямована на розкриття учнем внутрішніх потенційних можливостей.

Практична значущість. Акмеологічні уроки допоможуть практично розв’язати проблему особистісного та професійного успіху, знайти людиною своє місце в житті, реалізувати особисті здібності та задатки.

Науковo-теоретичною базою даної роботи стали публікації вчених-акмеологів А.А.Деркача, Н.В. Кузьміної, Б.Г. Ананьєва, С.С. Пальчевського, В.Г. Зазикіної, В.Н. Максимової та ін.

Дана робота буде корисна для використання вчителям математики , які йдуть у ногу з часом і намагаються використовувати педагогічні інновації  та створювати акмеологічний  простір на уроках  в своїй професійній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        РОЗДІЛ 1

 Формування творчого мислення учнів засобами акмеологічного простору.

  У сучасній освіті актуальним є питання оновлення навчально-виховного процесу побудованого відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності й творчої активності.  

Краще вчити, краще виховувати – ось потреба часу. Творчість у школі – особлива сфера, тому що результат цієї творчості безпосередньо повернений до особистості школяра, сприяє процесу пізнання, вихованню необхідності вчитися, вихованню високих моральних рис.                                                                          

     Розвитку творчих здібностей неодмінно сприяє стиль самих уроків: творчий, доброзичливий клімат, атмосфера поваги, увага до кожного учня, заохочення  навіть маленького успіху.

       Винахідництво супроводжує нас на уроці, оскільки це є той інструментарій, з допомогою якого ми реалізуємо свої мрії, фантазії, задумки при розв’язування творчої задачі.

    Для того, щоб успішно вести творчий пошук та застосовувати індивідуальну творчість на різних етапах уроку, необхідно володіти не однією, а багатьма стратегіями, нерідко певним чином компонуючи їх у залежності від творчого завдання, або життєвої ситуації, яка потребує  творчих підходів. Стратегії творчого пошуку тісно зв’язані з художньо-образною основою мислення і спрямовані на формування віри в успіх, створюючи сприятливі умови для творчого пошуку.

У Філософському словнику дається таке означення творчості: "Творчість - процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності".

Звідси виходить, що лише завдяки творчій діяльності людей можливий розвиток науки, техніки, мистецтва, освіти, державності і всього іншого. Саме завдяки творчості можливий будь-який прогрес.

Психолог А. Г. Спіркін розглядає творчість як "мислительну і практичну діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, встановлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу та духовної культури...". "Творчість, - пише М. М. Амосов, - це створення нових моделей та втілення їх через функціональну активність в матеріальні речі або ж у матеріальні моделі - книги, малюнки і т. д".

Для розвитку в учнів творчих здібностей учитель повинен максимально активізувати їх розумову діяльність. Проблемні ситуації є одним з важливих засобів формування і розвитку творчих здібностей учнів. Для цього необхідно згадати раніше засвоєні та придбати нові знання та вміння, ліквідувати невідповідність між науковими та практичними знаннями й уміннями. Учитель використовує проблемні ситуації, для розв’язання яких учням необхідно застосовувати набуті знання та вміння в нових конкретних умовах. Цей методичний прийом дозволяє залучати до розв’язання проблеми весь клас. Тобто учням необхідно вибрати з набутої системи знань ті, які дозволять успішно вирішити поставлену задачу. Аналіз проблемної ситуації, використання раніше засвоєних та нових знань дозволяє учням успішно розв’язувати проблемні задачі, а отже, розвивати їхні творчі здібності.

Другою важливою умовою ефективності навчального процесу та розвитку в учнів творчих здібностей є самостійна робота.

На сучасному етапі розвитку освіти відбувається значне підвищення ролі самостійної роботи учнів. Пов'язано це з великим потоком інформації; коротким проміжком часу, який дається на опанування цієї інформації; зменшенням кількості навчальних годин, що призводить до скорочення навчальних програм.

Вся система роботи з вивчення наук спрямовується на формування в учнів уміння самостійно ставити проблеми, розв'язувати їх, шукати шляхи практичного застосування здобутих результатів. Сьогодні учні отримують інформацію з різних джерел. При навчанні необхідно створювати такі умови, щоб у учнів виникала особиста зацікавленість в отриманні знань, незалежно від того, ким вони стануть в майбутньому. Важливо не тільки "передати знання", а навчити вчитись. Саме цьому сприяє організація самостійної роботи учнів в процесі навчання. Самостійно здобуті знання самі цінні, бо вони сприймаються свідомо з самого початку, при цьому не має значення, що все це відбувається з прихованою допомогою вчителя. Кожен вчитель повинен стимулювати учнів самостійно і наполегливо пізнавати явища та закони, щоб вони змогли в майбутньому аналізувати світ через призму своїх знань.

Важливу роль у реалізації творчого потенціалу учнів займає науково-дослідницька діяльність. Разом з учителем-керівником учень визначається у темі своєї роботи, причому тему дослідження може запропонувати вчитель, учень, а іноді навіть саме життя, практика.

Отже, у кожній дитині від природи закладений певний творчий потенціал. Виявити здібності, розвинути їх якомога повніше - таке завдання повинен ставити перед собою кожний педагог. Надзвичайно важливо навчити бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ, правильно й образно висловлювати думки. Крім того, варто пам'ятати, що успіх у розвитку творчих здібностей учнів матиме той учитель, який сам є творчою особистістю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      РОЗДІЛ 2

Створення акмеологічного середовища уроку.

   На уроках проблема, що потребує вирішення, асоціюється з високою гірською вершиною, від думки про необхідність подолання якої закрадаються сумнів і острах. Для того, щоб подолати ці відчуття і відчути необхідну для творчого пошуку внутрішню свободу, образ високої вершини – проблеми не потрібно відкидати.  В цьому й полягає методика стратегії творчого пошуку «Альпініст».

   Але на певний період не слід змушувати себе необхідністю досягнення «вершини» з «першого разу». Потрібно діяти згідно стратегії альпініста, який підходить до підніжжя гори з думкою про те, як подолати перші кілька метрів підйому, не дивлячись і не думаючи про вершину. Потрібно на уроці дивитись, щоб кілька метрів підйому було подолано. До «вершини» ще далеко. Спираючись на здобутий досвід (знання), розпочинаємо пошук нових засобів та методів.

   Таким чином, із заглибленням у проблему ми поступово розширюємо зону творчого пошуку і у нас появляється все більше і більше засобів, методів, прийомів для досягнення поставленої мети. Образно кажучи, ми все вище і вище піднімаємося до своєї «вершини». Появляються почуття задоволення  та радості.

     Однак, творчі завдання бувають інколи настільки складні, що потребують застосування не однієї, а кількох стратегій творчого пошуку, які взаємодоповнюють одна одну.

                    Стратегія творчого пошуку «Дерево пізнання».

     Малюємо дерево, з корінням, стовбуром, гілками, листям, квітами або плодами, верхівкою. Угорі над малюнком записуємо тему нашого дослідження. Вона виступає певною системою знань. Розробляються додаткові символи-опори: стовбур – головна ідея, теорія, закономірність; коріння, гілки – важливі, але вже другорядні ідеї, теорії; дрібні гілочки – інші залежності. Листя, квіти, плоди – явища, події, факти, персоналії, найяскравіші об’єкти, предмети. Таким чином на базі зібраного матеріалу у нас поступово вимальовується «дерево пізнання», з кожним кроком нашого пошуку, на кожному уроці, народжується все більше і більше цікавих ідей. Створюється враження, начебто «дерево пізнання» полонило нас і керує нашим пошуком.

      Для організації доброзичливих міжособистісних стосунків разом з учнями розробили такі правила:

Забороняється:

 • викрикувати;
 • перебивати думку товариша.

Дозволяється:

 • вислуховувати повністю думку товариша;
 • бути активним;
 • піднімати руку;
 • бути уважним;
 • сміливо висловлювати свої думки;
 • займатися тільки тим, що вивчається на уроці;
 • гарно вчитися.

      Якщо якийсь із пунктів порушується, звертаю увагу учнів на правила. Це допомагає підтримувати дисципліну на належному рівні, організовувати учнів до творчої роботи.

      Після повідомлення теми і проведення мотивації навчання ми з учнями заповнюємо наші «очікування – сонечка». Перший промінець заповнює учитель, наступні промінці заповнюють з радістю учні.

 

 

 

 

 

навчати                                                                                                    отримати оцінку                          

   Учитель спільно з учнями формулює завдання уроку.

    Підвищенню ефективності уроку сприяють наступні форми організації навчально-виховної діяльності учнів:

 1. Інтерактивний метод « Мікрофон». Даний метод я використовую на етапі опитування та закріплення вивченого матеріалу. Таким чином: ставить учитель запитання класу і передає імпровізований мікрофон учневі, який повинен дати відповідь. Ця форма роботи розвиває уміння слухати, концентруватися, слідкувати за ходом фронтального опитування, розвиває навички коригування.
 2. Бліцопитування у режимі «учень-учень»: (запитай товариша).

Після розв’язування задачі чи прикладу біля дошки учитель пропонує учням класу поставити однокласнику, який працював біля дошки, п’ять запитань Оцінюється не лише відповідь учня, а й робота тих, хто формулював запитання. Відзначається запитання, що мають дослідницький і творчий характер. У даному випадку з’являється увага на формування наукового, теоретичного та практичного мислення учнів.

 1. Асоціативний кущ
 2. Робота в парах. Ця форма організації навчально-виховної діяльності учнів на уроці ефективна для досягнення широкого спектру реалізації мети: засвоєння, закріплення контролю знань.

          На дошці записано завдання у двох варіантах. До дошки виходять двоє учнів, які сидять за однією партою. На зворотній частині дошки, так щоб не бачили учні класу, вони виконують запропоновані завдання. Клас працює в зошитах за варіантами. Після виконання завдань учні обмінюються зошитами і перевіряють розв’язання, звіряючи їх із записами на дошці. Формуються навички й  уміння само- та взаємоконтролю.

 1. Робота в групах.

  На першому етапі учні за умови консультування з учителем  розв’язують задачу з повним коментарем і аналізом. Далі  вчитель пропонує  учням об’єднатися в групи по 4 особи (як правило, це учні, які сидять за сусідніми партами). Кожна група отримує завдання, аналогічне попередньому. Учні в групах повинні обговорювати це завдання, письмово його виконати в зошитах. Керівник кожної групи звітує біля дошки. Продуктивною така форма роботи, на мою думку, буде на етапі формування вмінь і навичок учнів. Розвивається уміння командної роботи.

 1. Вправа «Дослідницький кошик».

     Учні об’єднані у пари, кожен отримує заготовку кошика, прикріплює до паперу. На кошику записані умови задачі і вказівки до складання рівняння (що позначає через невідоме). Кожна група повинна шляхом обговорення дійти єдиної думки під час складання рівняння і наповнити кошик своїми розв’язаннями.

 1. Вправа «Два мудреці»

    З класу  обирають два учні – «мудреці». Потім і учням і «мудрецям» пропонується ознайомитися з умовою задачі, яку вони повинні розв’язати. «Мудреці» по черзі пропонують розв’язання задачі. Учні уважно слухають і вирішують, ідею якого «мудреця» вони підтримають. Розвивається словесно-логічне мислення, формуються навички аналізу, комунікативні  здібності.

      Відома схема підбиття підсумків уроку. Це – «піраміда» навчальних досягнень. Під час підбиття підсумків учитель пропонує кожному учню оцінити свої досягнення на уроці, зафарбувавши частину піраміди, відповідно, починаючи знизу – початковий, середній, достатній та високий рівні опанування навчального матеріалу з їх точки зору.

     До кожного уроку я добираю девіз, епіграф, найчастіше це висловлювання відомих людей. Вважаю, звертання до афоризмів є важливим і ненав’язливим виховним моментом уроку. Та іноді варто й завершувати урок теж красиво та повчально. Наприклад:

 • Діти, а тепер запишіть домашнє завдання. «Коли ми прагнемо шукати невідоме, то стаємо кращими, мужнішими і діяльнішими за тих, хто вважає ніби невідоме не можна знайти і немає чого шукати». Хай ця думка Платона супроводжує вас на життєвому шляху.

      Психологічний настрій уроку, атмосфера доброти і вільного спілкування, доброзичливість і зацікавленість – усе це обов’язкове, це те, без чого урок не відбудеться. Мені подобається, коли діти відповідають на запитання сидячи, вони спокійні. Люблю дякувати учням за гарну відповідь, за красиво розв’язану задачу, за наполегливість у бажанні пізнати.

    К.Ушинський писав: «Учень не посудина, яку весь час потрібно наповнювати. Учень – це факел, який потрібно запалити». Тому свою  педагогічну роботу я намагаюся будувати відповідно  до теорії акмеології, що сприяє формуванню гармонійної особистості та досягнення кожним учнем своїх можливих найвищих результатів. Творча діяльність учнів дає їм можливість глибше вникнути у зміст матеріалу, що вивчається, створює умови для практичного застосування набутих знань, сприяє розвитку самостійності та пізнавальних здібностей. У результаті такої діяльності процес засвоєння знань учнями перетворюється на процес «відкриття» знань.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ВИСНОВКИ

    З точки зору педагогічної акмеології важливим є розгляд освітнього простору як системи впливу  умов на формування особистості учня, а також забезпечення можливостей для його розвитку, які обумовлюються соціальним та просторово-предметнним оточенням.  Тобто в цьому контексті виокремлюється сукупність матеріальних факторів освітнього процесу та міжособистісних стосунків, які встановлюють суб’єкти освіти (вчитель та учні) в процесі своєї взаємодії на уроці.

    Основна мета створення акмеологічного простору уроку полягає у прагнення вчителя змоделювати процес навчання таким чином, щоб кожен учень опинився у сприятливих для його розвитку умовах, відчував комфортний вплив усього освітнього середовища уроку.

   Базисом моделювання акмеологічного середовища може стати еколого-психологічний підхід (з а Є.Климовим, Г.Ковальовим), які виокремлюють 3 основних компоненти:

Просторово-предметний компонент характеризує не стільки сукупність певних просторових або предметних «одиниць», скільки спосіб їх стимулюючого впливу в даному простору уроку для прагнення суб’єкта до «акме».

Технологічний компонент складається з комплексу  елементів, які дозволяють суб’єктам  навчального процесу включатися у різні види діяльності, що актуалізують їх особистісний зріст та шлях до успіху:

Соціальний компонент забезпечує можливості задоволення потреб суб’єктів навчального процесу у самоактуалізації, підвищення самооцінки, визнання успіхів конкретної особистості, створення почуття безпеки та комфорту.

  Модель передбачає взаємозв’язок та взаємозалежність компонентів між собою.

   Так «перетин» просторово-предметного та технологічного компонентів забезпечує зміст уроку.  «Перетин» просторово-предметного та соціального компонентів створює психологічний клімат уроку, а «перетин» соціального та технологічного  - певний тип взаємовідносин  суб’єктів .

   Усі суб’єкти навчального процесу – вчитель та учні – знаходяться у центрі моделі. Безумовно, вчитель – це ключова фігура в організації акмеологічного простору уроку.

   Вчитель буде професійно успішним, якщо він відчуває зв'язок з іншими професіоналами, розглядає себе як компетентного фахівця, який несе відповідальність за свої дії та відчуває свою особисту гармонію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Калошин В.Ф, Роменюк Д.В. Розвиток творчості учнів. – Х: Основа, 2008.
 2. Марченко О.Г. Формування критичного мислення школярів /-Х.:2007. -- с. 51-57.
 3. Пальчевський  С.С. Акмеологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Кондор, 2008. – 398с.
 4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: 2004.
 5. Раков С. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти // Математика в школі. – 2005. - №5 – с.2-7.
 6. Смульсон М.Л. Уява і творчість. //Психологія/ За ред.. Ю.Л.Трофімова – К., 2001. – с.315-336.
 7. Слепкань З. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики. // Математика в школі. – 2003. - №1-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

  Урок . Розв’язування задач на відсоткові розрахунки.

Мета: закріпити навички учнів виконувати дії з відсотками, розв’язувати задачі практичного змісту; виробляти навички самостійно застосовувати знання в стандартній і нестандартній ситуаціях; формувати вміння аналізувати, пояснювати, давати відповіді на запитання, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, осмислювати, вибирати ситуацію успіху для кожного учня; виховувати старанність, самостійність, бажання працювати на уроці творчо, самооцінювання.

 Розвивати уміння аналізувати та узагальнювати отримані знання,  інтерес.

Виховувати доброзичливість, взаємоповагу, кмітливість, ініціативу, створювати для учнів атмосферу успіху, вчити учнів бачити та усвідомлювати результати своєї роботи , аналізувати їх.

 

Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок.

Обладнання: картка з індивідуальним завданням, роздавальний практичний матеріал, рисунок повітряної кулі  „Країна мрій”, баласти – задачі,  сходинки „успіху”,

Девіз уроку: Цінувати набуті знання, час, наполегливість, уважність.

Епіграф: Нехай думки, які ти вичитуєш із книг,

будуть твоїми основним капіталом,

а ті, що народяться в тебе, - його відсотками.

                                                           Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Вступне слово вчителя

- Вітаю всіх присутніх! Запам’ятайте цей урок, бо, можливо, через кілька років під час урочистої прес-конференції молодий допитливий журналіст запитає вас: «Шановний...», про що ви мріяли в дитинстві? Чи збулася ваша мрія? Як ви досягли успіху в житті?” А ви й скажете: „Все почалося з уроків математики, епіграфом до яких були слова: (читаю епіграф).

Ви сьогодні дізнаєтесь багато нового й повторите вивчене про відсоткове відношення чисел, тобто поповните свій основний капітал – „знання”.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

- А зараз теоретична розминка. Інтерактивна технологія „Мікрофон”

- Що називається відсотком?

- Які типи задач на відсотки вам відомо?

- Що називається пропорцією?

- Сформулюйте основну властивість пропорції.

- Де застосовують основну властивість?

- Виразіть 0,8 у відсотках?

- Які ви знаєте способи розв’язування задач на відсотки?

ІV. Мотивація навчальної діяльності

- Я не помилюсь, коли скажу, що кожен з вас любить мріяти. Мрії бувають різними: хтось мріє бути успішним, хтось багатим, а хтось – просто щасливим... Я не знаю мрію кожного з вас, і,  можливо, не дізнаюсь... Але я щиро бажаю, щоб ваші завітні бажання здійснились.

Колись брати Монгольф’є здійснили свою дитячу мрію. На основі складних математичних розрахунків, вони створили проект повітряної кулі, на якій мріяли здійснити світову подорож, щоб зазирнути в різні куточки країн світу.

Їхнім мріям судилося здійснитися, кулю вони збудували в 1783 році.

- А ось наша повітряна куля (показую на дошці), яка полетить і „Країну мрій” і здійснити найпотаємніші бажання та мрії кожного. Але, за умови, що и скинемо з кошика всі баласти – завдання, і цим самим дало можливість кулі  здійнятися в повітря. У вас на партах лежать метелики. На зворотньому боці напишіть свою мрію. В кінці уроку керівники груп прикріплять метелики до повітряної кулі, яка й понесе ваше бажання в „Країну здійснених мрій”.

Словник (запис на дошці). Баласт – це тягар для поліпшення морехідних якостей судна, для регулювання висоти польоту аеростата.

- Один баласт ми вже можемо скинути, бо маємо теоретичні знання для подорожі (скидаю баласт)

Учень Хоч сідай та гірко плач –

Не люблю отих задач!

Через них лише невдачі,

Ох! Замучили задачі!

Чи підручники погані?

Чи такий я безталанний?

Та усіх я обдурю –

В книжці відповідь знайду!

- Діти! Мета розв’язування  задач не в отриманні відповіді, як гадає герой вірша, який ми прочитали. Сьогодні ми будемо розв’язувати задачі на відсоткове відношення, щоб ваші  дитячі мрії стали дійсністю.

(Оголошую тему уроку. Учні записують в зошитах)

V. Розв’язування задач (скидання „баластів” - задач)

 Під час уроку ми будемо долати сходинки до досягнення мети уроку – підняття кулі бажань, мрій. Кожну сходинку символічно подано у вигляді різних етапів уроку і як результат – мрія збувається. Відзначаємо  це радісним  „смайликом”, що завітав до нас на урок  з наших мобільних телефоні та мережі інтернет і походить з англ. smile„посміхатися”.

(З’являється перший смайлик)

 

 

- Розпочинаємо розв’язувати задачі. Кожна правильна відповідь – це один скинутий баласт.

Задача 1. У 500 г розчину міститься 16 г солі. Скільки відсотків солі міститься в розчин?

А) 32%;        Б) 3,2%;       В) 4,2%;        Г) 0,32%

Задача 2. Інопланетянин, прибувши на землю, здивувався: «Якоюсь дивною мовою говорять люди. Треба вивчити цю мову». Першого дня він вивчив 160 слів, а другого дня - 128 слів. На скільки відсотків знизилось бажання вивчати нашу мову другого дня?

А) 32%;        Б) 5%;      В) 20%;        Г) 0,2%

(Скидаємо третій баласт)

Задача 3. Надворі зима. У магазині «Пасаж» залежався осінній товар. Власник магазину поставив на осінній товар знижену ціну. Ціна сукні 1500грн. Знайдіть ціну сукні після двох послідовних знижок, якщо перша становила 10%, а друга - 5%.

А) 1350грн.;    Б) 150грн.;     В) 67,5грн.; Г) 1282,5грн.

(Скидаємо четвертий баласт)

VІ. Робота в групах

                                                                             Необхідно, щоб той, хто що-небудь

                                                                             умів, навчав цього інших,

                                                                             які мають у цьому потребу.

А. Дюрер

- Мудрець сказав: „Дві людини, які обмінялися золотими монетами, не стали багатшими. Але якщо вони обмінялися думками, то кожен з них стає вдвоє багатшими. Адже обидва стали тепер розумнішими”

Ця притча проста, але зміст її – глибокий. Обмінюючись думками, ідеями, досвідом, знаннями в групах, ви нічого не втрачаєте, а набуваєте нових знань.

Колективна робота

 Знаю – хочу довідатися - учуся” під таким девізом ви будете працювати в групах.

 • В групі – 5-6 чоловік, груп – 4
 • Тривалість групової роботи – 5-7 хв.

Робота в групі.

 •  Пропоную завдання, які треба розв’язати. Стежу за роботою груп, надаю, якщо є потреба, необхідну допомогу!
 • Спільне обговорення завдань.
 • Почергове звітування груп. Керівники групи записують відповідь до задачі.

- Втомились? Валеопауза „Дерево”

Зведіться на ноги, поставте ноги на ширину плечей, заплющте очі. Уявіть себе сильним, могутнім деревом. Ваші ноги – це коріння, що сягає глибоко в землю, дістає води.

Ваше тіло – це стовбур, що знаходиться в повітрі. Ваші руки - це гілки, що тягнуться до сонця. Над вами світить яскраве сонце.  Відчуйте себе розкішним деревом. Ви одержуєте енергію від землі через коріння, енергію сонця через гілки. Дме легенький вітерець, ви відчуваєте його дотик. Ви – високе, струнке дерево, ви твердо стоїте на землі. Погляньте, яке ви дерево...(Розплющіть очі)

(Під час роботи в групах звучить класична музика) – Допоможе вам плідно працювати класична музика.

Завдання для груп.

Робота в групах

Задача 1. День у Віктора Івановича розпочався приємно, з повідомлення про те, що вчителям підвищили зарплату спочатку на 10%, а потім ще на 20%.

 •          Допоможіть обчислити Віктору Івановичу, якою стала зарплата,
  якщо вона була 2000 грн.
 •          А ще Віктора Івановича хвилює питання, як пояснити вчителям,
  на скільки всього відсотків їм підвищили зарплату?

Задача 2. Того ж дня Віктор Іванович відвідав «Укрсімбанк» з бажанням взяти кредит. Банк пропонує кредит у 10 000грн. під 6% річних. Яку суму треба віддати банку через рік?

(Розв'язати задачу двома способами: зведенням до дробу і за допомогою пропорції).

(Керівники груп записують відповідь на дошці. Скидаємо останній баласт)

- Керівники груп, підійдіть до повітряної кулі і прикріпіть метелики – бажання.

VІІ. Підсумок уроку

- Молодці! Ви задачі розв’язали, баласти скинули і наша повітряна куля з мріями піднімається вгору і пролітає над Україною. Ми зараз зможемо побачити відомі шедеври мистецтва 20 ст.

Заповніть, будь ласка, листки самоконтролю. Я довіряю вам оцінити свої знання, тому оцінки мають бути об’єктивними

(Звучить тихо класична музика)

* Технологія „Інтерв’ю”

- Чи швидко минув час уроку?

- Як ви гадаєте, чому  ми подорожували „країною мрій”?

- Що найбільше сподобалось на уроці?

- Чи бажаєте повторити сьогоднішні відчуття?

VІІІ. Домашнє завдання

Скласти  цікаві задачі з життя на відсоткові розрахунки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 січня 2018
Переглядів
2983
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку