18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Стаття "ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ"

Про матеріал

У статті розкриваються доцільність і актуальність використання інформаційно-комукаційних технологій як важливого чинника загальнокультурного розвитку учнів початкових класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Перегляд файлу

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У статті розкриваються доцільність і актуальність використання інформаційно-комукаційних технологій як важливого чинника загальнокультурного розвитку учнів початкових класів  у загальноосвітніх навчальних закладах.

Ключові слова: загальнокультурний розвиток, інформаційно-комунікаційні технології, молодші школярі.

Актуальність дослідження.

Найважливішим складником розвитку цивілізованого суспільства та демократичної і правової  держави є морально-духовне становлення підростаючого покоління, його підготовка до активної, творчої, значущої життєдіяльності. Виховання високоморального, освіченого, свідомого громадянина є невід'ємною умовою вирішення фундаментальної проблеми суспільства й одним із пріоритетних завдань освіти.

Разом із перспективами розвитку української держави відкрилися широкі можливості для розвитку освіти. Сучасний період розвитку національної школи в Україні характеризується пошуками шляхів удосконалення освіти та виховання, що спрямовані на загальний і всебічний розвиток підростаючого покоління. Внесення змін, які б дозволили витрачати мешу кількість часу з мінімальними зусиллями для отримання найкращого результату, є пріоритетним завданням сучасної методики освіти.

Прогрес у науці не стоїть на місці. Зважаючи на це, освітній процес пристосовується до модерних віянь і бере на озброєння всі прогресивні ідеї нового часу. Інформаційно-комунікаційні технології дають широкий простір для реалізації нового бачення освіти ХХІ століття. Новий освітній процес – це не схоластичне вчення, озброєне сухими застарілими методами і засобами, реалізованими в шаблонній класно-урочній системі. Це пошук нових форм та технологізація процесу навчання, що дає стійкий розвиток психічних процесів, умінь та нових поглядів і ставлень дитини до оточуючої дійсності.

Формулювання цілей статті.

У межах даної статті проаналізуємо вплив інформаційно-комунікаційних технологій на процес формування загальнокультурного розвитку молодших школярів.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Аналіз наукової літератури засвідчує, що загальнокультурна компетентність – це здатність людини обирати шляхи і способи використання вільного часу, що культурно й духовно збагачують особистість; спроможність жити та взаємодіяти з іншими в умовах полікультурного суспільства, керуючись національними й загальнолюдськими духовними цінностями. Загальнокультурна компетентність стосується сфери розвитку культури особистості та суспільства в усіх її аспектах, що передбачає оволодіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною, формування культури міжособистісних відносин на основах принципів толерантності, плюралізму, що дозволяє особистості аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки і культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства, застосовувати засоби і технології інтеркультурної взаємодії; знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та мовленнєві норми [6].

Все це реалізується різними навчальними та виховними напрямами освітнього процесу, а вибір найефективніших засобів це  справа мудрого педагога. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання: навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня [2].

В умовах розвитку Нової української школи – школи ХХІ століття – питання використання інформаційно-комунікаційних технологій стає дуже актуальним. Тепер ми говоримо про розвиток, навчання і виховання дитини, змінюючи всю стратегію освіти. В умовах сьогодення центральну  роль на уроці повинні займати нові засоби навчання. Основною проблемою освітнього процесу стає проблема навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, суворо диференційованим та індивідуальним [2].

Важливим аспектом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці є й те, що дитина постійно росте і потребує нової інформації. Це життєво необхідно для неї. Раніше засобом задоволення цієї потреби слугувало усне слово дорослого, книга або інше друковане джерело. Тепер, з розвитком суспільства, потреба в нових джерелах інформації зростає. І тут у полі зору з'являються ІКТ.

З покращенням умов життя сучасна дитина має більше вільного часу, але застарілі джерела інформації більше не цікаві їй, адже не приносять повного задоволення потреби у пошуку інформації. До того ж вона вважає, що опрацювання старих джерел перетворились на нераціональну витрату часу, адже цю саму інформацію можна знайти значно простіше за допомогою ІКТ. 

Жага до пізнання, розвиток процесів мислення змушують сучасного школяра звертатись до інформаційних технологій, особливо це відчувається у молодшому шкільному віці, адже це саме той період, у який дитина намагається найшвидше та найактивніше пізнавати навколишній світ. У цей час дитина відкрита для виховних впливів, а оскільки метою сучасної школи є виховання справжнього громадянина, патріота своєї країни, високоосвічених, духовно багатих і морально стійких особистостей, гідних громадян демократичної європейської держави, то застосування інформаційно-комунікаційних технологій покликане стати основним засобом у досягненні цієї мети. Протягом усього шкільного дня необхідно акцентувати увагу учнів на національних та загальнокультурних цінностях, здобутках вітчизняної та світової культурної спадщини. Це може реалізовуватись у текстах відповідного спрямування, аудіо чи відео файлах, які вчитель може демонструвати під час вивчення окремої теми. А впровадження ІКТ в освітній процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє формуванню логічного та творчого мислення, сприяє розвитку здібностей учнів, формуванню інформаційної культури.

 На жаль, часто як у науковій літературі, так і в процесі навчально-виховної діяльності в школі з поля зору випускається те, що в учнів необхідно цілеспрямовано формувати світоглядні компоненти національної свідомості як умову високого рівня загальнокультурного розвитку  особистості, здатної сприймати, осмислювати й оцінювати навколишню дійсність як світ свого буття і діяльності, визначати своє місце в суспільстві, призначення й участь у ньому.

Висновки дослідження.

Сучасна освіта має бути гуманістичною і ґрунтуватись на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності; повинна утверджувати національну ідею, сприяти національній самоідентифікації, розвитку культури українського народу, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи є важливою умовою цього. Формування  ціннісної сфери молодших школярів значною мірою забезпечують уроки  з використанням ІКТ на прикладі культурної спадщини людства. Нині формується система національної культури, яка передбачає наступність виховних традицій в сім'ї, початковій ланці освіти, позашкільних закладах на належному рівні. Цьому сприяє науковий прогрес, адже він дає можливість користуватися культурними надбаннями не лише свого краю, але й інших куточків країни та світу взагалі. За таких умов виховання підростаючого покоління стає повноцінним, всебічним і системним.

 

Література

 

1. Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті: Учеб. посібник для студ. Вища. пед. учеб. закладів. - М.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 192 с.

2. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі. - [Інтернет ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/technol/6804/

3. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні англійської мови.- [Інтернет ресурс]. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/47521/

4. Маслюк Ю. А. Проблеми використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальній діяльності / / Інновації в освіті. - 2006. - № 1. - С. 117-123.

5. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. -метод. посібн. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво. А. С. К., 2004 – 192.

6. Формування окремих компетенцій загальнокультурної компетентності молодших школярів у світлі педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.  - [Інтернет ресурс]. – Режим доступу: http://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-3/3842-formuvannya-okremykh-kompetentsiy-zahalnokulturnoyi-kompetentnosti-molodshykh-shkolyariv-u-svitli-pedahohichnykh-idey-v-o-sukhomlynskoho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
28 липня 2018
Переглядів
508
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку