9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Стаття "Компетентна значимість ІКТ на уроках фізичної культури"

Про матеріал

Компетентна значимість ІКТ на уроках фізичної культури

Статтю присвячено актуальній проблемі впровадженню ІКТ на уроках фізичної культури для зміцнення здоров'я дітей. Розглянуто питання про формування в учнів стійкої мотивації до збереження і зміцнення здоров'я та цілісних орієнтацій щодо здорового способу життя. Доведено, що комп'ютерна підтримка уроку дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень, підвищити інтерес до уроків фізичної культури.

Ключові слова: комп'ютерні технології, проектна діяльність, дослідницькі здібності учнів, презентація.

Єдиний шлях , що веде до знань – діяльність

Б. Шоу

Перегляд файлу

Компетентна значимість ІКТ на уроках фізичної культури

 

Статтю присвячено актуальній проблемі впровадженню ІКТ на уроках фізичної культури для  зміцнення здоров’я  дітей.  Розглянуто питання про формування в учнів стійкої мотивації до збереження і зміцнення здоров’я та цілісних орієнтацій  щодо здорового способу життя. Доведено, що комп’ютерна підтримка уроку дозволяє вивести  сучасний урок  на якісно новий рівень, підвищити інтерес до уроків фізичної культури.

     Ключові слова: комп’ютерні технології, проектна діяльність, дослідницькі  здібності учнів, презентація.

                                       Єдиний шлях , що веде до знань – діяльність

                                                                    Б. Шоу

 

       Фізичне виховання – це важливий засіб духовного та соціального розвитку учнів.

        На сучасному етапі значне місце приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій, що орієнтовані на перспективу розвитку нетрадиційних форм навчання та систем оздоровлення. Виникає питання: певно  комп’ютер і фізична культура поняття сумісні?

Адже фізкультура – це рух. Величезні можливості, закладені в організмі кожної людини, можуть бути реалізовані за умови постійних фізичних  навантажень. Основною метою виховання вважаємо  виховання особистості, яка здатна бути творчою, високоморальною, здатною розуміти  навколишній світ.

 Теоретичну основу дослідження склали роботи з питань сучасних педагогічних технологій (О. Пометун, Л. Пироженко, Л. Масол, Л. Аристова). Дослідження вчених і педагогів-практиків (Л. Масол, І. Красильникова, І. Гудчина, Р. Петеліна, С. Полозова, В. Едігей, В. Скворцова) переконливо свідчать про те, що використання ІКТ під час навчально-виховного процесу має такі основні переваги: здійснюється диференціація навчального процесу; розширюється контроль за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний зв'язок; створюються умови для підвищення рівня зацікавленості учнів у навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни [4].

       Специфіка кожного предмета  різна, але загальний принцип один – завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного засвоєння знань. Застосовуючи цей принцип до уроку фізичної культури, можна відзначити, що завдання вчителя - вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учневі активність, творчість, а також активізували рухову та пізнавальну діяльність.

Із використанням засобів ІКТ на уроках фізичної культури  виграють і школярі, і вчителі, і батьки, бо ці технології здійснюють  один із найважливіших напрямів, що дозволяє значно підвищити ефективність фізично-оздоровчої діяльності – особистої  зацікавленості кожного учня в зміцненні здоров’я, а це сприяє формуванню  здорового способу життя.

     У Херсонському обласному ліцеї  одним із пріоритетних напрямків роботи вчителів фізичної культури є підвищення якості навчання через використання інформаційних технологій на уроках і позакласних заходах поряд із традиційними формами навчання. Проведення уроку фізичної культури  в залі,що оснащений комп’ютерною технікою, інтегрує дітей, у них з’являється зовнішня мотивація, що підвищує інтерес до предмета. Змінюється діяльність  учителя, який розробляє нові технології навчання, що, з одного боку, підвищують  його творчу активність, а з іншого, вимагають високого рівня методичної підготовки.

     Уроки фізичної культури мають певний об’єм теоретичного матеріалу, на який  виділяється мінімальна кількість годин, тому використання електронних презентацій дозволяє ефективно вирішувати цю проблему.

     Компютерні технології перетворюють навчальний процес із фізичного виховання на мотивований високопродуктивний процес.

     У Херсонському обласному ліцеї, коли учні вивчають спортивні ігри на уроках фізичної культури, то застосовуються інформаційно-комунікативні технології. Баскетбол, волейбол – спортивні ігри, що є одними з найпопулярніших видів спорту. Займаючись спортивними іграми, учні стають спритними, сильними, уміють швидко орієнтуватися в складних обставинах. Для ігор характерні різні рухи: ходьба, біг, зупинки,  повороти, стрибки, уміння ловити, кидати та вести м’яч, що здійснюється в  єдиноборстві з суперником. Такі рухи  допомагають покращити обмін речовин, діяльність  усіх систем організму, формують координацію. У школі закладаються основи специфічних дій із різних видів спорту. Навчання рухливої дії слід починати з демонстрації показу техніки гри. На уроці переглядаємо техніки рухливих дій спортсменів, це поповнює теоретичні знання, сприяє розвиткові образного,  логічного, когнітивного мислення. Застосування  мультиплікацій дозволяє відтворити техніку рухів, сприяє швидкому засвоєнню навчального матеріалу, робить урок мобільним. Після перегляду рухів треба практично апробувати їх на технічному етапі уроку. Можна провести відео – або фотозйомку виконання учнями прийомів та дій. Потім матеріал проектується на екран та проводиться розбір техніки  виконання учнями рухів та дій даного виду спорту. Цей метод сприяє розвитку у школярів аналітичного мислення. Інформаційний супровід необхідно використовувати і при розгляді питання про історію ігор, бо учні готують короткі повідомлення з офіційних спортивних сайтів. Велике значення відеозйомка має при навчанні гімнастичним елементам: стійка на руках, голові. Учні не можуть побачити свої помилки і недоліки, а при перегляді відеозапису школярі швидше виправляють помилки.

Застосування комп’ютера  можливе на всіх етапах уроку: при вивченні нового матеріалу , узагальненні, закріпленні.

У результаті всього курсу фізичної культури середньої школи можна виокремити декілька етапів освоєння учнями спортивно-комп’ютерних умінь і навичок.

I етап – візуальний (5–7-й класи) – передбачає перегляд школярами техніки рухових дій великих спортсменів, збирання пазлу цілісного рухового процесу з елементів. Ці вправи сприяють розвитку абстрактного, образного мислення. Учні отримують унікальну можливість складати цілісні рухові дії із окремих елементів, успішно переносити теоретичні знання з виконання вправ на практику.

II етап – технічний (8–9-й класи) – припускає використання відеоапаратури (камер, фотоапаратів, стільникових телефонів) для зйомки рухової дії,  її  вивчення і обробку у програмі «Покадровий рух». У школярів розвиваються навички роботи з відеоапаратурою і ПК, аналітичне мислення, хлопці отримують унікальну можливість детально вивчити техніку рухової дії.

III етап – аналітичний (10–11-й класи) – старшокласники навчаються приймати рішення з урахуванням аналізу даних, перебудовувати рухову дію в залежності від умов (урок, змагання, рельєф місцевості, активність опору), у них формується адекватна самооцінка.

       У Херсонському обласному ліцеї використовуємо комп’ютерні програми на уроках фізичної культури при підготовки до олімпіади, це дозволяє об’єктивно оцінити теоретичні знання учнів.

У нашому навчально-виховному закладі велику  перевагу  надаємо створенню проектів, під час захисту яких учні реалізують пізнавальний інтерес. Використовуємо інформаційні, дослідницькі, оглядові проекти. Працюючи над проектом, школярі набувають нових знань, які будуть у подальшому переноситися учнями на інші види навчальної діяльності.

Старшокласники створюють презентації «Моє здоровя – у моїх руках», «За здоровий спосіб життя», «У здоровому тілі – здоровий дух», потім  із ними виступають перед учнями молодших класів, демонструють свої здобутки. Презентації учні створюють на основі власного досвіду (заняття в спортивних секціях, на уроках, участь у спортивних змаганнях,конкурсах, олімпіадах).

 

Учителі фізичної культури нашого навчально-виховного закладу,відзначають, що основна форма фізичного виховання дітей – урок фізичної культури, який забезпечує фізкультурну освіту, загальну фізичну підготовленість до будь-якої діяльності. Школярі в ході уроку ознайомлюються із типовими видами спортивних вправ, з різними видами спорту, оволодівають основами техніки.

Учитель фізичної культури повинен пам’ятати про моторну щільність уроку і грамотно підходити до питання використання ІКТ на уроках. Використання ІКТ  на уроках фізичної культури забезпечує:

  • пошук і збір інформації;
  • діагностику (тестування, моніторинг);
  • розвиток дослідницьких здібностей дітей (проекти);
  • створення памяток, рекомендацій, презентацій для батьківських зборів, спортивних свят;
  • розробку комп’ютерних карт здоров’я;
  • проведення олімпіад із предмета, конкурсів, вікторин, ігор.

Сьогодення вимагає не тільки стандартно правильно обладнаного спортивного залу наочністю,спортивним інвентарем, а використання ІКТ-технологій: презентацій, роботи з Інтернет - ресурсами, навчальними дисками і програмами, а також порівняльною демонстрацією власних  відеозйомок і фотографій.

Однією з причин  зниження  рухової активності учнів фахівці називають зниження інтересу до традиційних уроків фізичної культури. Сергій Мединський наголошує, що причина низької мотивації учнів до уроків фізичної культури – незадоволення школярів традиційним змістом шкільної фізкультури [6, с. 253].

       Учителі фізичної культури Херсонського обласного ліцею наголошують, що при організації і проведенні сучасного уроку фізичної культури, позакласних заходів необхідно використовувати ІКТ, що дозволяє успішно поєднувати не тільки фізичну, але й розумову роботу, розвивати інтелектуальні та творчі здібності школяра.

Комп’ютерна підтримка дозволяє вивести сучасний урок фізичної культури на якісно новий рівень, підвищити статус учителя, використовувати різні види діяльності на уроці ефективніше, організовувати контроль знань учнів.

Отже,використання ІКТ дозволяє збільшити об’єм  рухової активності, продуктивніше вирішувати завдання процесу фізичного виховання, підвищує рівень здоров’я, збільшує інтерес  учнів до уроків фізичної культури. Слід відзначити, що  використання ІКТ допомагає  вчителю  планувати навчальний матеріал, визначати фізичний стан учнів, правильно дозувати навантаження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Список  використаних джерел

 

 

1.Аксьонова О.М. Інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури /О.М.Аксьонова/ Фізичне виховання в школі. - 2007. - №5.- С.35-40.

 

2.Випговська О. Цілісний розвиток особистості школяра /О.Вишговська// Директор школи, ліцею, гімназії.-2003.-№3,-С.24.26.

 

3. Голяк О. Використання ІКТ на уроках / О. Голяк // Всеукраїнська газета для вчителів початкових класів «Початкова освіта» ­-  № 3 (723), лютий - 2014


 

4.Дубенчук А. Система роботи загальноосвітніх шкіл навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів /А.Д.Дубенчук// Фізичне виховання .-2005.-№3.

 

5. Єрмолова В.А. Досвід роботи з використанням нестандартного обладнання на уроках фізичної культури /В.А.Єрмолаєва// Фізичне виховання в школі.-2007.№2.-С.31-34.

 

6.Мединський С.В.Складники технології здоровязбереження в межах держави /Мединський С.В.//  Загальна теорія здоровязбереження: колект. моногр.-Харків, 2017.- С.250-256.

 

7. Омельяненко В. Комп’ютерна технологія як  засіб організації навчальної роботи вчителя фізичної культури / Володимир Омельянченко, Віктор Шандригось // Фізичне виховання в школі .-2005.-№3.-С.48-50.

 

8.Чещейко С. Інноваційні підходи до організації процесу фізичного виховання / С.Чешейко // Фізичне виховання в школі.-2005.- №2.-С.46-49.

 

9.Шандригось В.І. Використання компютера у підготовці вчителя фізичної культури до уроку /Шандригось В.І.-Т: ТДПУ, 2002.- С.29.

 

10. Шиян Б. Комп’ютерні технології  у фізичному вихованні / Богдан Шиян, Олександр Скалій // Фізичне виховання в школі.-2003.-№2.-С.40-43.

 

 

 

 

 

 

    Статья посвящена актуальной проблеме использования  ИКТ для укрепления здоровья детей  на уроках физической культуры. Рассмотрены вопросы о формировании в учащихся мотивации по сохранению и укреплению здоровья и ценностных  ориентаций относительно здорового образа жизни. Доказано, что компьютерная поддержка урока позволяет вывести современный урок на

качественно новый уровень, повысить интерес к урокам физической

культуры.

 Ключевые слова: компьютерные технологии, проектная деятельность,

исследовательские способности учащихся, презентации.

 The article is devoted to the actual problem of ICT use for strengthening children's health at physical culture lessons. Questions are considered about the formation in the students of motivation to preserve and strengthen health and value orientations in relation to a healthy lifestyle. It is proved that the computer support of the lesson allows you to bring a modern lesson to a qualitatively new level, increase interest in the lessons of physical culture.

 Keywords: computer technologies, project activity, research abilities of students, presentations.

 

 

 

doc
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
1239
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку