Стаття "Використання засобів сучасних комп’ютерних технологій під час викладання хімії та біології в школі"

Про матеріал
Комп’ютерні технології , що запроваджуються в сучасному суспільстві, не оминули й освітній простір. Підходи до використання комп’ютерів в освітньо-виховному процесі ґрунтовані на двох інноваційних технологіях, а саме: мультимедійних інтерактивних технологіях і системі Інтернет. У вступі статті висвітлюються: - теоретичні засади та методики використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ); - робота з інтерактивною дошкою та умови для забезпечення її ефективного використання в навчальному кабінеті. Практична частина статті розглядає можливості використання сучасних ІКТ у школі , як приклад, розробка уроку хімії в 10 класі «Естери. Реакція естерифікації. Застосування естерів» та фрагмент етапу уроку хімії 8 класу «Основні класи неорганічних сполук» створених за допомогою конструктора уроків для інтерактивної дошки Smart Notebook. У статті є посилання на ресурси для створення інтерактивних вплав і, як приклад, використання таких вправ на уроках біології 6 клас. Можливості застосування документ камери, як потужного помічник учителя хімії та біології відображають фото додатків: виконання лабораторних робіт з біології, перевірка домашніх завдань по виконанню завдань по запису хімічних рівнянь, розв’язуванню задач. Стаття містить фото слайдів презентації уроків. Дана стаття буде цікава вчителям, які не зупиняються на досягнутому, девізом яких є «life long learning» ( навчання протягом життя ) Ключові слова: інтерактивність, мультимедійність, інформаційні технології, інтерактивна дошка, програма SMART Notebook, інтерактивні вправи, документ камера.
Перегляд файлу

 

Петропавлівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №2

з професійним навчанням

Петропавлівської  районної ради

Дніпропетровської області

 

 

Використання засобів сучасних комп’ютерних технологій під час  викладання хімії та біології в школі

 

 

 

 

                                              З досвіду роботи

 вчителя хімії

 Гринь Людмили

 Валентинівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Петропавлівка 2020

 

 

                                                   Вступ

У сучасних умовах інтенсивного прогресу інформаційних технологій, які стали невід’ємною частиною нашого життя, педагогічна наука веде пошуки шляхів підвищення ефективності навчання - інноваційні й розвиваючі технології здобувають все більшу популярність. Інформаційно-комунікаційні технології – це специфічна модель організації пізнавальної діяльності, науковою основою якої є особистісно орієнтоване навчання; сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, демонстрації та використання інформації.  Вона має конкретну мету - створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні – рівноправні суб'єкти навчання.

 Сучасні підходи до використання комп’ютерів в освітньо-виховному процесі ґрунтовані на двох інноваційних технологіях, а саме: мультимедійних інтерактивних технологіях і системі Інтернет.

Перед сучасною школою стоїть завдання - виховувати  людей, здатних самовдосконалюватися, креативно мислити, використовувати вивчене на практиці. Сучасні учні виросли на мобільних телефонах,  комп’ютерах, ноутбуках, планшетах та смартфонах. Їх цікавить, насамперед, динамічний навчальний процес, який вимагає постійної зорової стимуляції. Таким засобом для проведення уроків є мультимедійні комплекси, які, в більшості випадків,  складаються із комп’ютера, мультимедійного проектора, інтерактивної дошки та програмового забезпечення. Вони сприяють підвищенню ефективності навчання, дозволяють вчителеві створити ситуацію успіху для будь-якого учня, незалежно від рівня його навченості.

В хімічному кабінеті нашої школи маркерна інтерактивна дошка з’явилася у 2008 році. Довгий час я її використовувала як екран для демонстрацій презентацій створених у Power Point. Нещодавно матеріальна база школи поповнилася новими мультимедійними комплексами Epson для кабінетів природничо-математичного циклу. Це технічні засоби нового покоління,  які перетворють інтерактивну дошку на новітній технічний засіб навчання, що поєднує в собі всі переваги сучасних комп'ютерних технологій.

Використання цифрових технологій з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й поглиблення знань.

Використання інтерактивної дошки дає нові можливості навчального процесу. Інтерактивність – це почергова взаємодія вчителя й учня з використанням цифрового утворювального ресурсу. Кожна дія або реакція учасників взаємодії відбивається на дошці і доступна для розгляду, усвідомлення й обговорення всіма учасниками навчального процесу. Мультимедійність– це подання об'єктів і процесів нетрадиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто в комбінації засобів подання інформації. Інтерактивна дошка виводить мультимедійність на якісно новий рівень, включаючи у процес сприйняття інформації не однією людиною (як у випадку роботи учня з портативним комп’ютером ), а весь колектив учнів, що є більш зручним і доцільним для наступного процесу обговорення й спільної роботи. Комунікативність – це можливість безпосереднього спілкування учасників навчального процесу, оперативність діалогу кожного учасника, контроль за станом процесу з боку вчителя. Моделювання – імітаційне моделювання реальних об'єктів або процесів, явищ. Моделювання реалізується за допомогою інтерактивної дошки, але тільки за наявності відповідного електронного освітнього ресурсу. У цьому випадку функції дошки надають можливість як індивідуальної, так і колективної взаємодії з моделлю, обговорення її роботи й результатів експерименту. Продуктивність у контексті використання комп'ютера означає автоматизацію нетворчих рутинних операцій, одночасну роботу з усім колективом, розгляд найважливіших для всіх моментів.[1]

Актуальність використання ІКТ при вивченні хімії обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Використання анімації і звукового супроводу в навчальних програмах, інтерактивних плакатів, інтерактивних вправ                 ( створених на онлайн-сервісах ), впливають на декілька каналів сприйняття навчального матеріалу (аудіальний, кінестетичний, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня. Особливе значення психологи надають кінестетичній системі, тому що саме з нею пов'язано явище моторної пам'яті і можливість довести навички до автоматизму. Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію вивчення хімії, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання і т.п.

  Але найефективніше сприйняття інформації забезпечує оптимальне поєднання вербальної і візуальної форм її подання. Це також особливо важливо з огляду на потребу періодично переключати увагу учнів для стимуляції процесу запам’ятовування навчального матеріалу. Адже 45-хвилинні лекції стомлюють учнів, а психофізіологічні особливості дитини не дозволяють їй концентрувати увагу більше 15–20 хвилин. Ігнорування цих обставин у результаті призводить до суттєвого пониження уваги і, як наслідок, зниження рівня сприйняття навчальної інформації, особливо в другій половині лекції. Учителі легко вловлюють ознаки послаблення уваги учнів і використовують різні методичні прийоми для переключення уваги: розповідають цікавий випадок, наводять приклади з практики тощо. Але більш ефективним є переключення уваги за допомогою технічних засобів навчання – інтерактивної дошки. [2]

Що дає використання інтерактивних дошок на уроках у школі?

1. Ясне, ефективне і динамічне подання навчального матеріалу.

 2. Істотне підвищення мотивації учнів.

3. Активізацію пізнавальної діяльності учнів і комунікативних навичок.

4. Економія навчального часу

5. Одночасне використання самих різних матеріалів( зображення, текст,  звук, відео, ресурси Інтернет і т.п.)

6.Оперативний контроль знань і можливості дистанційного навчання.

Для того щоб забезпечити ефективність використання інтерактивної дошки в навчальному кабінеті, необхідна наявність ряду умов.

По-перше, повинен бути забезпечений доступ до інтерактивної

дошки, щоб учитель міг працювати з нею постійно.

По-друге, дошка повинна використовуватися не тільки викладачем, але і учнями, тим більше, що інтерактивна дошка надає більше можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок.

По-третє, необхідно пам'ятати про те, що вчителю, в умовах

нестачі готових електронних наочних посібників для роботи з інтерактивною дошкою, потрібно чимало часу на підготовку до заняття, щоб створити власний конспект в програмі дошки. Ця діяльність вчителя - інноваційна, експериментальна. Крім того, вчителю необхідна навчально-методична та технічна підтримка, щоб звести до мінімуму можливі проблеми, що виникають при освоєнні і використанні нового технічного засобу.

Результатом такої роботи стане: для вчителя - пошук нових підходів

до навчання, стимулювання професійного зростання; для учнів -

розвиток творчої активності, впевненості в собі, і, як наслідок,

підвищення мотивації до навчання[3]

Сучасне інформаційне суспільство вимагає від його членів «нового мислення та дій», інноваційних та альтернативних підходів, продуктивної діяльності в групах, професійної мобільності, і як наслідок, систематичного і ефективного навчання протягом всього життя. Девіз «life long learning» (навчання протягом життя) стане обов‘язковим, а на думку деяких, поки що, футурологів, навіть основною умовою людського існування. Людина майбутнього повинна відповідати чотирьом наступним «освітнім» критеріям, а саме: вміти «вчитися, щоб знати», «вчитися, щоб діяти», «вчитися, щоб жити разом», а головне «вчитися, щоб жити». Це ті принципи освіти, які проголосила у своєму звіті організація ЮНЕСКО. [4]

За результатами дослідження, що проводилось Європейською комісією та передбачало визначення нових способів отримання освіти та підвищення кваліфікації в Європі у 2020-2030 рр., експерти визначили такі прогнози:
- відкрите навчання за допомогою Інтернету стане традиційною формою отримання освіти;
- мобільні Інтернет-пристрої стануть основним інструментом для навчання;
- паперові книжки будуть замінені електронним мультимедійним контентом;
- багатокористувацькі віртуальні світи будуть робити непотрібним фізичне
відвідування шкіл та університетів;
- відкриті освітні ресурси будуть широко застосовуватися всіма суб’єктами
навчального процесу;
- спільнота не буде покладатися на експертів з якості знань та навчальних програм, а буде просуватися у напрямку якісних знань, підтверджених за допомогою Інтернет- ресурсів;
- системи та послуги будуть розроблятися з метою забезпечення групового
взаємного навчання серед зацікавлених учнів та студентів;
- блоги та інші мультимедійні матеріали, розміщені в Інтернеті, будуть
признаватися як «законні» публікації для вчених;
- віртуальна мобільність зламає бар’єри між національними системами освіти;
- персональні середовища навчання будуть заміщати існуючи середовища
віртуального навчання тощо.[5]

 

                               Практична частина

Тема, над якою я працюю в цей між атестаційний період: формування життєвокомпетентної особистості шляхом реалізації діяльнісного підходу до навчання та використання інноваційних технологій при викладанні хімії.

Поява в нашій школі інтерактивних програмно-технологічних навчальних комплексів на основі SMART Board, які більше відомі під назвою «інтерактивні дошки», дало можливість використовувати як традиційні, так й інноваційні педагогічні технології навчання. Що дозволило надавати інформацію у більшому обсязі і в тій систематичності, яка відповідає логіці пізнання і рівню сприйняття учнями.

Покращення матеріальної бази навчального закладу спонукало вчителів до вдосконалення своєї педагогічної майстерності шляхом освоєння нових програм, проходження курсів.  Для розширення своїх знань по роботі з інтерактивною дошкою, я пройшла дистанційне навчання згідно програми підвищення кваліфікації за напрямком: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій  в  освітньому процесі на веб-платформі УМІТИ.УКР.  Під час курсів навчилася:

 • орієнтуватися в педагогічному потенціалі інтерактивних дошок;
 • використовувати онлайн-сервіси для інтерактивної дошки;
 • використовувати конструктор уроків для інтерактивної дошки.

В рамках програми ознайомилася з конструктором уроків для інтерактивної дошки Smart Notebook.

           Програмне забезпечення Notebook– унікальний продукт компанії SMART Technologies, що дозволяє, створювати оригінальні, динамічні, наочні, інформаційно-ємні уроки й презентації, використовуючи малюнки, відео, галереї об'єктів і текстів, а також різні інформаційні ресурси, в тому числі Інтернет.

Моєю першою ґрунтовною роботою з конструктором уроків Smart Notebook2011 ( Додаток 3)  стало створення уроку в 10 класі з теми «Естери. Реакція естерифікації. Застосування естерів» ( Аромати в житті людини ). Розробка та додатки до якого представлені далі. За допомогою конструктору були розроблені завдання до всіх етапів уроку. Робота забрали багато сил і часу( розібравшись, працюю швидше),  але принесла задоволення мені і, головне, новизну для учнів. Вони , спочатку з острахом, а потім із задоволенням виконували завдання.  Поставлених цілей уроку було досягнуто. Як показали результати уроку- матеріал учнями засвоєний. На основі вивченого та додаткової інформації, здобутої самостійно, учнями були створені міні-проекти по застосуванню певних  естерів ( додаток  ). Захист цих проектів відбувся на наступному уроці.

Підготовка цілого уроку в програмі SMART Notebook потребує багато часу, але, якщо  використовувати матеріал на певному етапі уроку, можна створювати вправи за 20-30 хвилин. Так під час вивчення теми «Основні класи неорганічних речовин» у 8-му класі, при перевірці засвоєння знань учнів по визначенням понять ( загальним формулам оксидів, основ, кислот та солей; їх номенклатурі )  скористалась  вправами створеними в  програмі SMART Notebook2019 – додаток «Процеси» ( додаток 4). Діти виконували вправи на «пропущене слово в реченні», «перевернута картка»,  на «знаходження відповідності між назвою сполуки та її формулою». За допомогою  ресурсу https://www.thinglink.com/user/1285987857135042563 створила інтерактивні плакати для уроку з хімії в 11класі  тема «Алюміній»  та з біології в  6 класі ( додаток  5 )

Також дуже гарним ресурсом для створення інтерактивних вплав  є https://learningapps.org/  Так при первинному закріпленні знань на уроці «Плоди» у 6 класі використовувала створені вправи «Класифікація», «Знайди пару»https://learningapps.org/display?v=p27d0qfga20;  https://learningapps.org/display?v=prwajc3v520 ( додаток   ) Ці ресурси дають можливість урізноманітнювати форми роботи на уроці. Отже, інтерактивні дошки це електронний інтерактивний інструмент - сучасний, потужний,  що значно прискорює доступ до необхідної інформації, що полегшує  її сприйняття і в чималому ступені сприяє формуванню творчої атмосфери спілкування в навчальному класі.[3]

Ще одним потужним помічником вчителя на уроці є документ камера. Це особливий вид електронного обладнання призначений для формування в реальному часі спостережуваних предметів з ціллю їх відображення у збільшеному вигляді на спеціальному екрані на всю аудиторію. Говорячи простіше це звичайна відеокамера на штативі, направлена на предметну площину, і з’єднана з монітором або проектором. Таким чином, документ-камера – це сучасний засіб презентацій, який вирішує завдання донесення необхідної візуальної інформації до групи людей (учнів) [10]. Камеру можна використовувати на різних етапах уроку: при перевірці домашнього завдання, поясненні нового матеріалу, виконанні перевірочних робіт, виконанні лабораторних досліджень ( Додаток 6 )

 

 

Розробка уроку: Естери. Реакція естерифікації. Застосування естерів.

 

Цілі:

 • розширити знання учнів про оксигеновмісні органічні речовини на прикладі естерів;
 • розглянути класифікацію та поширення  естерів у природі, їх значення;
 • дати уявлення про їх будову, властивості, добування та застосування;
  • поглибити знання про гідроліз,  хімічну рівновагу та умови її зміщення на прикладі реакції етерифікації, продовжувати розвивати вміння в складанні хімічних формул та рівнянь хімічних реакцій;
  • ознайомити із міжнародною номенклатурою естерів;
  • розширювати знання про хімічну складову природночо-наукової картини світу;
  • виховувати усвідомлення хімічної грамотності у ставленні до власного здоров’я і довкілля; виховувати інтерес до предмету, розуміння важливості набутих знань про естери;
  • розвивати критичне мислення, вміння висловлювати свою точку зору.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Прийоми: «Міні-практикум»,  «Творча лабораторія», «Гронування»

Форми роботи: бесіда, проекти учнів, хімічний експеримент.

Обладнання: інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board, презентації в програмах Notebook, PowerPoint «Воски», «Чи знали ви, що…»; відеофрагменти: «Ефіри в природі»,  «Звуки природі», «Естерифікація», «Застосування естерів», «Дзвоники дзвенять» Шпилясті кобзарі та СУМ Лондон ( караоке) ; сірники, спиртівка, мандарини, новорічна композиція.

 

                         Хід  уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація.

Запахи- невід’ємна частина людського життя. Наближаються новорічні свята, які завжди асоціюються у нас із запахами хвої та мандаринів. Переглянемо  міні-проект, створений Сахно Д. як елемент випереджуючого навчання ( створення відповідного настрою та атмосфери на уроці).

( звучить чаруюча музика Чайковського. Балет «Лускунчик», «Вальс квітів» покладена в основу відео) ( слайд1 )

.

  ІІІ. Актуалізація опорних знань.

У повсякденному житті ми зустрічаємо запахи природного походження – це запахи хвої, фруктів та квітів, а також запахи створені людиною – продуктів харчування, аромати косметичних запахів. Про парфуми Кензо сказав «Парфуми – це висячий місток мрій»

       - ( слайд №2) З історії ароматів. ( повідомлення учня. Додаток 1 )

 IV.  Оголошення теми та мети уроку. ( слайд №3)

Що ж є основою ароматів?  Поговоримо про це детальніше.Тема сьогоднішнього уроку: Естери. Реакція естерифікації.    Застосування естерів.

 V. Вивчення нового матеріалу:

         1. ( слайд №4) естери в природі їх значення для рослин (перегляд відеофрагменту);

         2. класифікація естерів:

  а) за хімічним складом органічних кислот та спиртів, що утворюють естер :

1) естери нижчих карбонових кислот і спиртів – входять до складу ефірних олій, які обумовлюють аромати квітів та фруктів;

2) естери вищих карбонових кислот і спиртів – входять до складу восків,

( перегляд слайдів презентації  «Воски» )

3) естери вищих карбонових кислот і гліцерину – входять до складу жирів;

 б) за хімічним складом кислот (неорганічні, органічні)

 

        3. ( слайд №5) визначення; загальна формула естерів:

180px-GeneralEster.pngЕстери – похідні органічних кислот, в яких атом Гідрогену карбонової кислоти заміщений вуглеводневим радикалом спирту або фенолу.

                   Загальна формула естерів CnH2nO2 або

 

Функціцональною групою естерів є –СОО-

 

- Отже, сьогодні ми знайомимося із наступним класом оксигеновмісних органічних сполук.  Пригадаємо їх, виконавши завдання наступного слайду

( інтерактивна вправа) ( слайд №6) первинне застосування отриманих знань:  Класифікуйте речовини за їх молекулярними формулами. C5H11COOH, C3H5(OH)3, С2Н5СООС3Н7 ,C3H7CHO, CH3CHO, С3Н7СООСН3,  CH3OH, СН3СООС2Н5,  C2H5OH, CH3COOH,  C17H35COOH,  C2H4O2 , HCHO Яку хімічну формулу можна віднести одночасно до двох класів сполук?

 

        4. Номенклатура естерів: ( слайд №7)

Назви естерів: назва замісника ( радикал від спирту ) + назва алкану ( по кількості атомів Карбону в радикалі від карбонової кислоти ) + оат;

 первинне застосування отриманих знань ( інтерактивні вправи) ( слайд №7, 8): а) скласти формули за назвами;

     б) знайти відповідність хімічних формул речовин до їх назв;

 

        5.Фізичні властивості: безбарвні, леткі рідини( деякі кристалічні речовини) з приємним запахом. Малорозчинні у воді, добре розчиняються у багатьох органічних розчинниках; температура кипіння естерів нижча за температуру кипіння карбонових кислот. Причиною цього є відсутність водневих звязків між молекулами. На слайді №9 приведено приклади фруктів,  квітів, меду та рому, що мають запах відповідного естеру.    

( перегляд слайдів презентації  «Чи знали ви, що…»)    (  Додаток 2)

 • У природі існує близько 110000 різних запахів, з яких середньостатистична доросла людина може розпізнавати 100-200, а дегустатор – 1000 запахів;
 • Діти відчувають у декілька разів більше запахів
 • Чутливість до запахів у жінок вища, ніж у чоловіків Ліва ніздря відчуває запахи краще, ніж права.
 • У 80% людей ніс знаходиться не строго посередині обличчя, а зміщений трохи вправо для того, щоб ми точніше визначали напрямок, звідки йде запах
 • Ефірні олії - складні суміші духмяних органічних речовин найрізноманітніших типів.
 • Кількість органічних і неорганічних речовин, що входять до їх складу коливається в межах від 150  до 500.

Існують 7 основних запахів

 • Камфорний
 • Гострий ( наприклад оцту)
 • М’ятний
 • Квітковий
 • Ефірний
 • гнилісний

Японськими вченими синтезовані ароматичні суміші для забезпечення максимальної ефективності праці: аромати, що збадьорюють зранку, знімають стрес після обіду, тонізують ближче до вечора;

Існують синтетичні аромати, які змушують робити покупки в супермаркетах?!?

Ароматерапі́я — це стародавнє, вдосконалене віками мистецтво використання ефірних олій, фітонцидів рослин та інших ароматних речовин для укріплення фізичного та психічного здоров'я та для косметичного догляду за тілом. ... Ароматерапевти застосовують ефірні олії, їх розчини в рослинних оліях (жирах), гідрозолі.

 

       6.  Хімічні властивості. ( слайд №10 )

1. Повне окиснення ( горіння ) НСООСН3 + О2 → 2СО2 + 2Н2О

  «Творча лабораторія» - Демонстрація горіння ефірної олії мандаринової шкірки;

2. Гідроліз ( реакція обміну з водою в присутності кислот та лугів ) естерів:

СН3СООС2Н5 + Н2О →СН3СООН + С2Н5ОН ( в присутності кислоти )

СН3СООС2Н5 + NaОН→СН3СООNa + С2Н5ОН ( в присутності лугу – лужний гідроліз )

       - ( слайд №11) Гідроліз естерів – оборотня реакція, що може перебувати в стані хімічної рівноваги. Пригадаємо вплив чинників на систему, що знаходиться в такому стані(інтерактивна вправа):                             

                              RCOOR' + НOH ↔ RCOOН + HOR'

 • збільшення концентрації однієї з вихідних речовин;
 • зменшення концентрації продуктів реакції;
 • проведення реакції в присутності лугу

Нагадую! Реакція гідролізу естерів та реакція естерифікації є оборотними реакціями.

      - добування естерів ( слайд №12)

Естери є продуктом реакції естерифікації. Її проводять в присутності сульфатної кислоти при нагріванні. Для рівномірного кипіння суміші використовують силіцій (IV ) оксид ( «ефект киплячого шару» ).

 ( перегляд відеофрагменту «Естерифікація» );

 

      8. Застосування естерів ( слайд №13)    

Естери здебільшого використовують у парфумерних композиціях, віддушках, синтетичних миючих засобах, у харчовій промисловості для створення фруктових ароматів. Напр. бутилацетат – синтетичний ароматизатор смаку в цукерках, морозиві, сирах, хлібобулочних виробах.

 ( перегляд відеофрагменту ).

 

VI.  ( слайд №14) Закріплення знань.   «Вкиньте» в кошик твердження, що характеризують естери ( метод «Гронування» )

 

VII. Підбиття підсумків уроку. ( слайд №15) 

Під звуки  «Дзвоники дзвенять» у виконанні Шпилястих кобзарів та СУМ Лондон  (  вчитель разом з  учнями співали караоке ).Вітання з прийдешнім Новим2020 роком! ( Додаток 3 )

 

8. Домашнє завдання: §   створення міні-проектів по застосуванню естерів: октилетоноату, бензилетаноату, етилбутаноату, бутилбутаноату, форміатів та етерів ( діетилового, диметилового ).

   Захист учнівських міні-проектів на наступному уроці ( слайди № 15-18 )

 

Додаток 1                                    

                                                З історії ароматів.

Почалося все з ароматного диму, який утворювався при згоранні гілок дерев та кущів. Це були перші «парфуми» наших предків. Для того, щоб їх шкіра набула запахів, потрібно було довгий час сидіти біля вогнища.

Поняття про ефір походить з глибокої старовини – в давньоарійську епоху воно відносилося до особливого стану матерії, названому «акаша»  (п'ятий елемент матеріальної природи).

В  трактаті С. Вівекананди «Раджа-йога»  його характеризують як: « …те,  що усюди знаходиться і всюди проникає. Все, що має форму, все, що представляє собою результат   сполучень, все розвинулося з ефіру».

Ефір в старогрецькій міфології — верхній (гірський), особливо тонкий (розріджений), прозорий і променистий шар повітря, яким дихають боги.

Природні аромати є рослинними біологічними регуляторами. Одні із перших повідомлень про використання ароматів згадуються у письмових пам’ятках Давнього Єгипту. Великим знавцем у питаннях створення духмяних речовин була цариця Стародавнього Єгипту Клеопатра. При випіканні хліба єгиптяни додавали кмин, аніс, коріандр; до складу інших страв – часник та цибулю, які діяли як збуджувальні та антибактеріальні засоби. Засоби для бальзамування містили корицю, гвоздику, кедр, мускатний горіх, мирро та інші. Коли в 20-х роках ХХ століття відкрили гробницю фараона Тутанхамона (1351-1342 рр. до н.е.), у повітрі відчули аромати мирро та ладану. Їх лікувальні властивості та аромат збереглися протягом 3500 років!

Археологи давно знайшли докази існування стародавніх парфумів та етапів їх виробництва: мацерації листя, коріння і пелюсток квітів. Трояндова олія і дотепер є найбільш ароматичною. Її отримують із найсвіжіших і найдухмяніших троянд. Щоб виділити 1л цієї олії, переробляють 2т пелюсток.

У папірусі Ебеса – давній пам’ятці медицини, написаній у ІІ тисячолітті до н.е., наведено близько 800 рекомендацій щодо використання ароматів та ароматичних олій..

 В Давній Греції та Давньому Римі теж  використовували аромати. Одяг, продукти харчування, вино ароматизували миррою, фіалкою та рутою. Аристократи мили руки після трапези в ароматизованій воді з лавандою. Про використання ароматних олій згадується і в  «Одісеї»  Гомера. З лікувальною метою вони широко використовувались також у країнах Східної Азії: Індії, Китаю, Кореї, Японії.

Аромати використовували й під час будівництва. Наприклад, в Індії, будували храми із сандалового дерева, а в стіни тибетських монастирів замуровували ароматні трави.

В хімії назва ефіри була дана в епоху алхімії і також не випадково, а виходячи з властивостей цих сполук. «Найвидатнішою» властивістю ефірів є летючість, що проявляє себе в наявності запаху. У середні віки в усіх країнах вірили в цілющу силу ароматів, яким надавалася   надприродна здатність оберігати людину.

Історія знає випадки, коли ароматні речовини використовували  зі зло віщими цілями. Так відомий парфумер Катерини Медичі убив Жанну дАльбре пахучими рукавичками, що були промащені смертельно діючими ароматними оліями.

             В 30-х роках ХХ століття український академік Микола Григорович Холодний висловив думку, що дерева і кущі та трави виділяють особливі атмосферні вітаміни, які ми вдихаємо і які є каталізаторами біохімічних процесів обміну речовин. Час підтвердив його правоту. Суміші летючих фітоорганічних речовин були відкриті, їх назвали ефірними оліями. На сьогодні налічується більше 3000 ефіроолійних  рослин.

 

                                                                                                                 Додаток 2

А чи знаєте ви, що…

У природі існує близько 110000 різних запахів, з яких середньостатистична доросла людина може розпізнавати 100-200, а дегустатор – 1000 запахів;

Діти відчувають у декілька разів більше запахів

Чутливість до запахів у жінок вища, ніж у чоловіків

Ліва ніздря відчуває запахи краще, ніж права.

У 80% людей ніс знаходиться не строго посередині обличчя, а зміщений трохи вправо для того, щоб ми точніше визначали напрямок, звідки йде запах.

Ефірні олії - складні суміші духмяних органічних речовин найрізноманітніших типів. Кількість органічних і неорганічних речовин, що входять до їх складу коливається в межах від 150  до 500

Існують 7 основних запахів: камфорний, гострий (наприклад оцту), м’ятний

квітковий, ефірний, гнилісний.

Японськими вченими синтезовані ароматичні суміші для забезпечення максимальної ефективності праці: аромати, що збадьорюють зранку, знімають стрес після обіду, тонізують ближче до вечора;

Існують синтетичні аромати, які змушують робити покупки в супермаркетах?!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 3

 

Додаток 4

E:\фото\школа\на звіт УМІТИ\Використовувати конструктор уроків для інтерактивної дошки\20200203_123453.jpg

 

 

 

E:\фото\школа\на звіт УМІТИ\Використовувати конструктор уроків для інтерактивної дошки\20200203_123628.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

 

1.Морзе Н. В. Основи інформаційно–телекомунікаційних технологій. – К. :Видавнича група BHV,2006. – 350 с.

2. Левандович В. І. Використання інтерактивних технологій у процесі навчання інформатиці

3.Ніколаєнко М.С. Інтерактивна дошка: теорія і практика / М.С. Ніколаєнко. –Суми.: Ніко, 2018. – 94 с.

4. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. Перспективы развития образования в ХХІ в.Отчет представленный ЮНЕСКО международной комиссией по вопросам образования.Париж: Юнеско, 1996.-53 с.

5. Освіта в Європі у 2020-2030 роках. Прогноз. Точка доступу –

6. №1 Ганашок А. І. Інтерактивна дошка як засіб підвищення пізнавальної діяльності  й ефективності навчання на уроках інформатики

7. Кучай О. В. К 95 Використання мультимедійних технологій у підготовці вчителів початкових класів : навчальний посібник. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 52 с

8. Г.Г.Швачич, В.В.Толстой, Л.М.Петречук, Ю.С.Іващенко, О.А.Гуляєва, Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –230 с.

9. Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному процесі:

І 24 навчальний посібник / [Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І.]. – К.: Київ.

ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 108 c.

10. http://arnek.com.ua/novosti/dokument-kamera-i-navishcho-vona-potribna.html

http://www.ite.kspu.edu/webfm_send/546/1

http://www.ite.kspu.edu/en/webfm_send/613/1
http://www.pontydysgu.org/2010/01/crowd-sourcing-the-european-foresight-study-your=chance-tobe-an-expert/

 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98657780

https://www.youtube.com/watch?v=J-AIu_9TCXY

https://www.youtube.com/watch?v=P4JYvhDz5U4&t=53s

https://umity.in.ua/instrum17/

https://www.google.com/search?q

https://sites.google.com/view/allhemi/

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNScS0EV3ycJfMAEm9D5uMsu06Tclw:157

1

 

doc
Додано
30 серпня 2020
Переглядів
379
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку