15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Стаття «Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості молодшого школяра»

Про матеріал

Актуальність проблеми. У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу, як ніколи актуальні дидактичні заповіді В. Сухомлинського. Великий педагог писав: «Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних зусиль, - вона творець; її розумова діяльність – творчість.» [8].

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.

Перегляд файлу

«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості молодшого школяра»

Актуальність проблеми. У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу, як ніколи актуальні дидактичні заповіді В. Сухомлинського. Великий педагог писав: «Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних зусиль, - вона творець; її розумова діяльність – творчість.» [8].

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.

       Зв’язок проблеми з науковими дослідженнями. Накопичений за останні роки досвід О.І. Пометун, Л.В. Пироженко, О.А. Біди,  Г.І. Коберник, О.А. Комар з використання інтерактивних методів та технологій у навчально-виховному процесі молодшої школи дає підстави впевнено стверджувати, що саме інтерактивне навчання створює умови як для формування компетентностей учнів, так і для розвитку та виховання особистості активних громадян з відповідною системою цінностей, толерантних, розкутих, оптимістично налаштованих, готових до подолання життєвих труднощів,  стійких до стресів і фрустрацій тощо [7].

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.    Як    засвідчує   досвід

О.Я. Савченко, М.П. Гузика, О.І. Пометун, С.М. Гончарова, використання інтерактивних технологій у початковій школі сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, дозволяє вчителям:

  • зробити навчання більш доступним і цікавим;
  • моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати соціальний досвід учнів через включення у різні навчальні та життєві ситуації;
  • створити умови для розвитку у дітей здатності будувати конструктивні

відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу, знаходити спільне розв’язання проблеми;

  • навчити учнів формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати, слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
  • ефективно розвивати у школярів навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

Проаналізувавши та узагальнивши спектр навчально-виховних задач, в умовах розвитку сучасного суспільства, які слугують підґрунтям для підвищення навчально-пізнавального інтересу та покращення якості знань маленьких громадян України я обрала методичну проблему: «Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості молодшого школяра».

Виклад основного матеріалу. Розвивати творчість – означає виховувати у дітей інтерес до знань, самостійність у навчанні. Тому необхідно використовувати такі методи навчання, які дають можливість дітям якнайбільше запам’ятати та зрозуміти.

Тому на кожному уроці я ставлю перед собою такі завдання:

  • розвивати творчу особистість;
  • створювати умови для отримання почуття радості і задоволення від навчання та бажання вчитися;
  • не лише передавати учням певну суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання  пізнавальних і практичних завдань;
  • формувати найкращі людські риси, бажання і вміння бачити і творити красу і добро; 
  • виховувати національну самосвідомість, духовність.

Успішне використання тієї чи іншої технології навчання вимагає від педагога глибоких знань навчального предмета, основних положень таких як: педагогіка, методологія, психологія, та залежить від ерудованості, практичних умінь учителя, його творчості та професійної майстерності. Головне в роботі вчителя початкової школи реалізувати свої здібності, зацікавити учнів предметом, допомогти їм творчо проявити себе, подолати всі труднощі, що виникають у процесі навчання [3]. Реалізацію цих завдань здійснюю під час проведення уроків та в позакласній діяльності, впроваджую елементи  інноваційних технологій та ІКТ.

 Однією з форм організації навчально-виховного процесу є групова навчальна діяльність у малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. За такої організації вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Таке навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формуванню вмінь [3]. Використовую такі варіанти групового навчання, як роботу в парах, ротаційні трійки, «Два – чотири – всі разом», роботу в малих групах, «Акваріум», «Карусель».

До фронтальних інтерактивних методів належать такі, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу [5]. Пропоную учням обговорення проблеми у загальному колі у формі «Мікрофон», незакінчені речення, «Мозковий штурм», «Навчаючи – учуся», «Дерево рішень» та ін.

До методів навчання у грі належать імітації, симуляції, рольові ігри, драматизація [6]. Учням надаю максимальну свободу інтелектуальної діяльності, що обмежується лише конкретними правилами гри. Учні самі обирають свою роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її вирішення, покладаючи на себе відповідальність за обране рішення. Моя роль – інструктор,  ведучий.

Метод навчання у дискусії – важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія – широке публічне обговорення спірного питання. Дискусія сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої думки, поглиблює знання з даної проблеми [6]. Організовую дискусії у вигляді: «Метод ПРЕС», «Обери позицію», «Зміни позицію», «Ток-шоу», «Дебати».

Одним з напрямів  модернізації сучасної освіти є широке й правильне використання електронних засобів, комп’ютера. Упровадження ІКТ у навчальний процес істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Діяльність педагога в цих умовах спрямована не на відтворення інформації, а на надання допомоги, підтримки, супроводу школяра в навчальному процесі [2]. Завдяки мультимедійним презентаціям розширюю можливості ілюстративного супроводу уроку (текст, графіка, анімація, звук, цифрове відео та ін.),  встановлюю міжпредметні зв'язки, залучаю учнів та їх батьків до створення проектів.

Розвиток творчих здібностей нерозривно пов'язаний із формуванням інтересу до навчання та спілкування. Важливо правильно підібрати матеріал для розумового навантаження, щоб не зникла зацікавленість дітей, вміло підтримувати вогник творчості в їхніх очах та душах.

Використання інноваційних технологій, як засобу розвитку творчої особистості молодшого школяра втілюється і в виховній роботі, яка є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу сучасної загальноосвітньої школи.

В свою роботу впроваджую авторську програму заступника директора з виховної роботи Бойко О.Ф.  школи Добра, Істини і Краси, що спрямована на формування духовно-багатої, творчої, інформаційно-компетентної особистості. З великою цікавістю та захопленням учні відвідують заходи за даною програмою, зокрема: родинне свято «У світі все починається з мами», подорож – турнір «Долина прав і законів», гру – подорож «Озеро чарівних фарб», мюзикл «Веселі вечірки на селі», захист проектних робіт «Подорож містечком майстрів» та багато інших. Всі заходи проводяться спільно із батьками, що сприяє  взаєморозумінню та допомозі вчителю – вихователю у становленні маленького громадянина держави.

Інтерактивні форми роботи учителя і батьків молодших школярів – це спеціальні форми організації спільної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити найсприятливіші, комфортні умови навчання і виховання для учнів, в яких кожна дитина відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність. Варто зазначити, що організація інтерактивного навчання батьків передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації [1]. Батьківські збори проводжу у формі: батьківських тренінгів, рингів, читань, вечорів, родинних свят, фестивалів тощо.

Висновки та перспективи подальшого впровадження. Можна узагальнити, що завдяки впровадженню інноваційних  технологій на уроках у початковій ланці загальноосвітньої школи в учнів підвищується активність, прагнення до пізнання, рівень самостійної творчої діяльності. 

         Учні навчаються спостерігати, аналізувати, використову­вати одержану інформацію в різних ситуаціях, володіють елементарними прийомами запам'ято­вування, з великим бажанням виконують творчі роботи складають лінгвістичні казки, створюють схеми до правил, працюють над проектною діяльністю. Володіють прийомом "перевтілення", вміють співпрацювати в групах і парах, самос­тійно організовувати свою роботу.

 Отже,  на практиці необхідно використовувати інноваційні технології в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного уроку та віку дітей. Саме інноваційні технології дають змогу створювати навчально - пізнавальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення, критичне мислення, виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості, тобто формуватись цілісній творчій особистості.

1. 6.. Башинська Т. Способи організації взаємодії вчителя й учнів у навчально-виховному процесі початкової  школи/Т. Башинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 3. – с. 49–55

2. 5. Вітюк О. П. Застосування інформаційних технологій у навчально виховному процесі школи // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №7.

3. 8. Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці // Початкова школа. – 2004. - № 9. – с. 5 – 7.

4. 3.Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. – № 5–6. – с. 7–10.
5.1.  Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод.посібник. -  К.: А.Н.П., 2002. – 136 с.

6.4. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод.посібн. – К.: Видавництво А.С.К., 2004 – 192 с.

7.2. Пометун О.І., Пироженко Л.В., Біда О. А. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів: методичний посібник для вчителів початкової школи.,— Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011 - 304 с.

8.10. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т., Т.1. -К.: Рад. школа, 1977- 653 с.

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
28 червня 2018
Переглядів
818
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку