2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Створення та реалізація алгоритмів

Про матеріал

Урок – лабораторно-практична робота «Створення та виконання алгоритмів» входить до складу теми «Моделювання. Основи алгоритмізації», на вивчення якої відводиться п'ять годин, і вона є однією з найскладніших для розуміння учнями.

Навчальна мета уроку: формувати вміння поєднувати знання і навички створення та виконання алгоритмів з метою розвитку інформаційної компетентності учнів.

При плануванні уроку враховувалося оптимальне співвідношення репродуктивних, частково-пошукових і пошукових робіт, щоб забезпечити високий рівень інтелектуальної діяльності.

Лабораторно-практична робота «Створення та виконання алгоритмів» дає змогу визначити рівень засвоєння матеріалу, систематизувати знання з теми «Моделювання. Основи алгоритмізації» через самостійну роботу учнів. В ході уроку прослідковуються міжпредметні зв'язки: охорона праці - проведення інструктажу з охорони праці, фізика - розв'язання задачі.

Перегляд файлу 

 

Зміст:

Вступ ............................................................................................... 3

Характеристика й навчально-виховна задача теми уроку .......... 3

Методичні рекомендації щодо проведення уроку ..................... 4

План уроку ...................................................................................... 6

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КЛАСІ .................... 10

Схема запитань ............................................................................ 11

Картка - завдання ......................................................................... 12

Творче завдання«Співочий алгоритм» ....................................... 13

Домашнє завдання ...................................................................... 15

Картка-завдання до лабораторно-практичної роботи .............. 16

«Створення та виконання алгоритмів» ...................................... 16 Інструкційна картка ..................................................................... 17 виконання алгоритму у середовищі програмування АЛГО ...... 17

Таблиця  початкових  даних ........................................................ 19

Вправа «Бліц-диспут» ............................................................... 20

Аркуш самооцінювання ............................................................... 21

Очікувані результати ................................................................... 22

 

 

           

Вступ

Визначення компетенцій, яких потребує сучасне суспільство, спричинило модифікацію цілей та завдань, що постали перед освітою XXI століття. Значна роль у цьому процесі відведена навчальній дисципліні «інформатика», оскільки вміння та навички, що формуються саме під час навчання інформатики, за сучасних умов носять загально навчальний, загально інтелектуальний характер і можуть бути перенесені на вивчення інших предметів з метою створення цілісного інформаційного простору знань учнів. Навчальна діяльність повинна не просто дати учню суму знань, умінь та навичок, а й сформувати його компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Компетентнісний підхід до освіти передбачає вміння на основі знань вирішувати проблеми, які виникають у різних життєвих ситуаціях.

Сучасні учні – впевнені користувачі комп’ютерів, легко оволодівають гаджетами. Намагаються писати сайти, зламувати програмні коди, не задумуючись про наслідки. Шукають легкі шляхи розв’язання поставлених задач. Тому завдання викладача –  зорієнтувати учня у безмежному інформаційному просторі, навчити його правильно мислити.

Сучасні форми організації навчання потребують проведення традиційних і  нестандартних уроків. Перед викладачем інформатики часто постає проблема: приділяєш увагу теоретичному матеріалу – не залишається часу на практичні роботи, серйозно займешся практикою – ніколи вивчати теорію. Найкращі теоретичні знання нічого не варті, якщо учень не може застосовувати їх на практиці. Саме на лабораторно-практичній роботі ми маємо змогу підійти до розв’язання вище зазначеної проблеми.

При проведенні лабораторно-практичної роботи необхідно враховувати рівень базової теоретичної підготовки учнів із загальноосвітніх предметів, навички роботи з комп’ютером, вміння працювати самостійно.  Важливу роль у підготовці таких уроків відіграє уміння педагога застосовувати різні технології навчання,  творчий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

 

Характеристика й навчально-виховна задача теми уроку

 

Урок – лабораторно-практична робота «Створення та виконання алгоритмів» входить до складу теми «Моделювання. Основи алгоритмізації», на вивчення якої відводиться п’ять годин, і вона є однією з найскладніших для розуміння учнями. 

Навчальна мета уроку: формувати вміння поєднувати  знання і навички створення та виконання алгоритмів з метою розвитку інформаційної компетентності учнів.

При плануванні уроку враховувалося оптимальне співвідношення репродуктивних, частково-пошукових і пошукових робіт, щоб забезпечити високий рівень інтелектуальної діяльності.

Лабораторно-практична робота «Створення та виконання алгоритмів» дає змогу  визначити рівень засвоєння матеріалу, систематизувати знання з теми

«Моделювання. Основи алгоритмізації» через самостійну роботу учнів. В ході уроку прослідковуються міжпредметні зв’язки: охорона праці - проведення інструктажу з охорони праці, фізика - розв’язання задачі.     Урок передбачає вирішення таких задач:

-                      формування в учнів умінь та навичок ефективного використання комп’ютерних програм Visi Pro та АЛГО при розв’язанні задач, створенні та виконанні алгоритмів;

-                      розвиток логічного мислення та прагнення самостійно здобувати результат своєї роботи й аналізувати його;

-                      виховання сучасної людини, яка оволодіває комп’ютерними технологіями необхідними для реалізації поставлених завдань.

 

Завданнями на урок є:

      складання блок-схеми  алгоритмів;

      запис алгоритму навчальною алгоритмічною мовою;

      виконання створеного алгоритму у навчальному середовищі АЛГО;

      аналіз отриманих результатів;

      дослідження зміни алгоритмів від простого до складного та як змінюються результати алгоритмів в залежності від значень  початкових даних; довести, що створеним алгоритмам притаманні всі властивості алгоритмів; самооцінювання роботи в процесі виконання завдань.

 

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Підготовка і проведення уроку лабораторно-практична робота «Створення та виконання алгоритмів» складається з таких етапів:  

-        Попередня підготовка до роботи полягає у учнями теоретичного матеріалу з теми, у виконанні домашнього завдання, в ознайомленні з інструктивними матеріалами з метою усвідомлення завдань лабораторної роботи, безпеки життєдіяльності при виконанні лабораторно-практичних робіт.

-        Консультування учнів з метою надання вичерпної інформації, необхідної для самостійного виконання запропонованих викладачем завдань.

-        Попередній контроль рівня підготовки учнів до виконання.    

-        Самостійне виконання учнями завдань.

-        Опрацювання, узагальнення отриманих результатів лабораторнопрактичної  роботи і оформлення індивідуального звіту.

-        Контроль і оцінювання викладачем результатів роботи учнів.

Завдання для перевірки готовності групи до уроку складені з урахуванням того, що учні знають визначення алгоритму, властивості, типи та способи подання алгоритмів; ознайомлені з програмами  Visi Pro та АЛГО; мають навички виконання простих операцій у цих програмах.

Успіх уроку певним чином залежить від мотивації учбової діяльності, тому на початку уроку постають  питання «Ви вмієте розв’язувати задачі?», « А вмієте за допомогою комп’ютера розв’язувати задачі?» та приводиться вислів Д. Пойя

«Уміння розв’язувати  задачі - таке ж практичне мистецтво, як уміння плавати або бігати. Йому можна навчитися тільки шляхом наслідування  або тренуванням», до якого повертаємося після виконання завдань лабораторно-практичної роботи. 

Під час актуалізації знань та перевірки домашнього завдання передбачається фронтальне опитування учнів та індивідуальна робота з картками-завданнями диференційованого характеру. 

Для виконання завдань лабораторно-практичної  роботи група діляється на робочі підгрупи (у нас їх 10). Всі групи знаходяться в рівних умовах та мають однакове завдання. При виконанні практичної частини уроку пропонується диференційований  підхід. Картка-завдання містить завдання трьох рівнів (середній,  достатній, високий), які складені таким чином, що з нижчого рівня поступово  можна перейти до наступного рівня.

 Для виконання алгоритму пропонується десять варіантів початкових даних, що дає змогу проаналізувати роботу алгоритмів, дослідити їх властивості і кожній підгрупі необхідно отримати результат для свого варіанту.

Організацію самостійної роботи учнів забезпечують інструктивні картки «Виконання алгоритму у середовищі програмування АЛГО». Послідовність дій у картці-завданні повністю відповідає послідовності команд для виконання завдання на середньому рівні. За допомогою цих карток кожен з учнів може виконати завдання та визначити свою оцінку за виконаний етап роботи. 

Підсумки роботи проводимо у формі бліц-диспуту. Учні підраховують бали за виконану  роботу за допомогою Аркушу самооцінки. Оцінка учневі виставляється з урахуванням його усних відповідей на уроці, самооцінки та оцінки викладача.

Домашнє завдання після виконання лабораторно-практичної роботи – аналіз результатів та повторення послідовності дій. На даному уроці домашнє завдання – оформлення звіту про виконану роботу, особлива увага приділяється висновкам.  

Суттєвим стимулом для своєчасного виконання лабораторно-практичної роботи є можливість роздрукувати блок-схеми, тексти та результати алгоритмів. 

З метою зацікавленості учнів у вивченні теми «Моделювання. Основи алгоритмізації» використовую комп’ютерні програми Visi Pro та АЛГО, які поширюються безкоштовно. Середовище АЛГО для навчання програмуванню створив Василь Петрів з м. Львова (див. http://petriv.ho.com.ua/algo/). У цьому середовищі реалізована мова програмування Паскаль, яку розробив Ніклаус Вірт у 1968-1970 роках спеціально для навчання програмуванню і яка одержала визнання завдяки наочності програм і легкості вивчення.

ПрограмаVisi Pro, а саме компонент TBlocksHolder - це канва для малювання блок-схем. Вона підтримує  операції додавання, видалення, переміщення, змінення властивостей "символів" – складових блоків схеми. Результат можно зберігати у  файл (метафайл EMF, бітмап BMP, внутрішній формат VPS) з послідуючим завантаженням  (тільки з VPS-файлу) для продовження редагування. Компонент надає можливість попереднього перегляду та друку. 

           

План уроку

 

Тема:  Моделювання. Основи алгоритмізації.

Тема уроку:  Створення та виконання алгоритмів.

Мета уроку: сприяти:

-  формуванню в учнів вміння поєднувати  знання і навички щодо створення та виконання алгоритмів з метою розвитку їх інформаційної компетентності;

-  розвитку в учнів логічного мислення та прагнення самостійно здобувати результат своєї роботи та аналізувати його;

-  вихованню сучасної людини, яка оволодіває комп’ютерними технологіями, необхідними для реалізації поставлених завдань.

Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок. 

Обладнання:  персональний  комп’ютер, OCWindows, програми Visi Pro  та

АЛГО, інструкційна  картка «Виконання алгоритму у середовищі програмування АЛГО», картки-завдання, аркуш самооцінки, пам’ятка «Правила поведінки у комп’ютерному класі». Міжпредметні зв’язки: фізика, охорона праці. Методи проведення уроку:

-  словесний: бесіда, виконання інтерактивних вправ.

-  наочний: мультимедійний супровід уроку, демонстрація роботи з програмою АЛГО,  картки-завдання, пам’ятка з охорони праці, інструкційні картки, аркуші самооцінки.

-  практичний: виконання лабораторно-практичної роботи.

                 

Хід уроку

І. Організаційний етап

На уроці працюватимемо за комп’ютером, тому пригадаємо правила роботи за комп’ютером.

Інструктаж з БЖД: Робота з пам’яткою «Правила поведінки у комп’ютерному класі».

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності Створюємо проблемну ситуацію:

Питання  « Ви вмієте розв’язувати задачі?»

« А, чи вмієте розв’язувати задачі за допомогою комп’ютера?»

Д. Пой стверджує, що  «Уміння розв’язувати  задачі - таке ж практичне мистецтво, як уміння плавати або бігати. Йому можна навчитися тільки шляхом наслідування  або тренуванням». Чи згодні ви з його твердженням? Спробуємо відповісти на це питання на уроці. 

 

ІІІ. Актуалізація  опорних знань

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів виконуємо вправу «Мозковий штурм»

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм», тема якої «Як розв’язати задачу за допомогою комп’ютера?» В процесі виконання вправи будуємо логічний ланцюг, що поєднує попередні  теми уроків з темою уроку.  

Якщо з «умовою задачі» та «словесно – формульним записом (математичною моделлю)» розв’язання задачі ви маєте справу на уроках математики,  фізики, хімії, то давайте з’ясуємо:

 – що таке алгоритм?

Пропоную учням виконати наступні завдання:

1.     Робота зі схемою запитань: Фронтальне опитування (початковий та середній рівні, кількість можливих балів 1-6) Схема відтворюється на екрані моніторів.

2.     Робота з картками-завданнями на встановлення відповідності  (достатній рівень, кількість можливих балів 1-7)

3.     Творче завдання:  записати текст  відомих українських  пісень у вигляді блок-схем (високий рівень,  кількість можливих балів 1-10) у програмі Visi Pro.

 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

На минулому уроці вам було запропоновано проаналізувати умову задачі та скласти інформаційну математичну модель.

Задача має три рівні складності - середній, достатній, високий.  

Умова задачі:

1.     Знайдіть час, за який учень дійде до ліцею, якщо відстань від дому до ліцею S км, а йтиме зі швидкістю V км/год?

2.     Чи встигне учень на заняття, які почнуться через t хв, якщо відстань від дому до ліцею S км, а йтиме зі швидкістю V км/год?

3.     Скільки разів впродовж тижня (понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця ) учень спізниться на заняття, якщо  виходив з дому в один і той же час, йшов однією і тією ж дорогою,  але з різною швидкістю?

Три учні працюють біля дошки. 

Викладач перевіряє завдання у зошитах.

Ми отримали три математичні моделі, на основі яких побудуємо та виконаємо алгоритми.

 

 

ІV. Формулювання мети та завдань уроку

Для сучасної людини дуже важливо володіти інформаційною компетентністю. У бурхливому потоці інформації, що надходить з різних джерел, необхідно вміти вибрати головне, систематизувати та задіяти  її для виконання якихось дій, розв’язання задач, виконання проектів.

«Уся наша гідність міститься в думці. Не простір і не час, які ми не можемо заповнити, піднімають нас, а саме наша думка. Тому навчаймося правильно мислити…», - Блез Паскаль. Отже, сьогодні на уроці ми повинні:

      скласти блок-схеми  алгоритмів до задачі;

      записати алгоритми навчальною алгоритмічною мовою;

      виконати створені алгоритми у навчальному середовищі АЛГО;

      проаналізувати отримані результати;

      дослідити як змінюються алгоритми від простого до складного та як змінюються результати алгоритмів в залежності від значень  початкових даних;

      переконатися, що          створеним алгоритмам притаманні всі властивості алгоритмів; самостійно оцінити свою роботу в процесі виконання завдань.

 

V. Виконання завдань практичної роботи

1.                Розподіл учнів на робочі групи  (передбачено 10 варіантів завдань)

2.                Постановка завдань (учням видаються картки-завдання  до лабораторнопрактичної роботи «Створення та виконання алгоритмів»):

2.1.1. Скласти блок-схеми  алгоритмів  до  задачі;

2.1.2. Завантажити середовище програмування АЛГО;

2.1.3. Пояснення основних прийомів роботи з середовищем програмування АЛГО. Робота з інструкційною  карткою «Виконання алгоритму в середовищі програмування АЛГО»;

2.1.4. Записати лінійний алгоритм НАМ;

2.1.5. Виконати алгоритм у середовищі АЛГО для  свого варіанту завдань;

2.1.6. Записати початкові дані та результати;

3.2.1. Записати розгалужений алгоритм НАМ;

3.2.2. Виконати алгоритм у середовищі АЛГО для  свого варіанту завдань;

3.2.3. Записати початкові дані та результати;

3.3.2. Записати циклічний  алгоритм НАМ;

3.3.3. Виконати алгоритм у середовищі АЛГО для  свого варіанту завдань;

3.3.4.Записати  початкові дані та результати;

Послідовність виконання завдань повинна бути відтворена у звіті про роботу.

3.     Підготовка робочого місця, завантаження  середовища АЛГО;

4.     Виконання роботи; 5. Аналіз результатів.

6.     Висновки

Вправа  „Бліц-диспут”:

Учням роздається по одній картці з хибним або істинним твердженням. Кожна з робочих груп почергово звертається до своїх сусідів, просить їх бути „опонентом” та оголошують своє твердження з картки. „Опонент” повинен висловитися з приводу існиності твердження: „Так, дійсно.... ” або „Ні, це неправильно....”. Свою думку „опонент” висловлює за методом  ПРЕС: „Я вважаю, що...”; „Тому, що ...”; „Наприклад, ....”. 

7.     Заповнення Аркушу самооцінки.

VІ. Підсумок уроку

На початку уроку ми поставили під сумнів ствердження Д. Пойя «Уміння розв’язувати  задачі - таке ж практичне мистецтво, як уміння плавати або бігати. Йому можна навчитися тільки шляхом наслідування  або тренуванням».

Отже, кожен з вас, виконуючи лабораторно-практичну роботу, вдосконалював свої уміння розв’язувати задачі за допомогою комп’ютера. 

Оцінка діяльності учнів на уроці:  порівняння самооцінки з оцінкою викладача з урахуванням участі в  «Мозковому штурмі», результатів опитування, виконання домашнього завдання.

Виконання інтерактивної  вправи «Три М».

Учням пропонується назвати три моменти,  у які вони краще за все впоралися з завданням  на уроці,  та запропонувати одну дію - Д (прийом), за допомогою якої можна було б покращити їх роботу на наступному уроці.

Наприклад :

М – склав алгоритм пісні Д – застосувати тестове опитування.

 

VІІ. Домашнє завдання.

Підготовити звіт про виконану роботу.

Умова задачі

Опис математичної моделі

Блок-схема алгоритму

Запис алгоритмічною мовою

Початкові

значення величин

(аргументи) та результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки:

 

 

 

 

 

 

 

*творче завдання: Визначте які властивості притаманні створеним алгоритмам.

Обґрунтуйте свою відповідь.                                       

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КЛАСІ

 

У класі встановлена обчислювальна техніка, яка

потребує дотримання правил техніки безпеки та обережного і акуратного ставлення.

Неправильна поведінка у класі  може привести до ураження електричним струмом, викликати загорання апаратури. ТОМУ СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-  чіпати роз’єми з’єднувальних кабелів, торкатися до проводів живлення і пристроїв заземлення;

-  доторкатися до матриці монітору;

-  вмикати і вимикати апаратуру без вказівки викладача;

-  класти диски, книги, зошити на апаратуру;

-  користуватися власними носіями інформації без дозволу викладача;

-  працювати у вологому одязі та вологими руками; - заходити до кабінету у верхньому одязі.

2.         При появі запаху горілого припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте про це викладача.

3.         ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ:

-  переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень робочого місця;

-  сядьте так, щоб дивитись в центр екрана та користуватись комп’ютером  і сприймати інформацію, що передається на екран, не нахиляючись.

Розмістіть на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не заважали працювати на комп’ютері. 

4.         ПОЧИНАТИ РОБОТУ ТІЛЬКИ ЗА ВКАЗІВКОЮ ВИКЛАДАЧА

5.         ПІД ЧАС РОБОТИ:

-  суворо виконуйте вищезазначені правила;

-  слідкуйте за справністю техніки і негайно припиняйте роботу при появі незвичайного звуку чи самовільного відключення апаратури. НЕГАЙНО ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ ВИКЛАДАЧА;

-  НІКОЛИ НЕ НАМАГАЙТЕСЬ САМОСТІЙНО ЛІКВІДОВУВАТИ НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТІ КОМПЮТЕРІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ.

 

                 

Схема запитань

 

Очікуваний  результат

 

       

 

       

                 

Картка - завдання

Встановіть відповідність (0-5 балів)

 

 

Творче завдання«Співочий алгоритм»:

записати текст  відомих українських пісень у вигляді блок-схем (високий рівень; 1-10 балів)

Текст пісні

Блок- схема

 

ЗРАЗОК

 

 

Косив батько, косив я,

Та й викосив солов'я.

 

Варіант №1

 

Текст пісні

Блок-схема

 

 

 

Коли зранку встаю каву наливаю

Бо без неї трохи туго соображаю

Штани натягаю, 

I’m glad to see you

І у тапочках на босу ногу вискакую

Потім розумію, шо я замерзаю

І додому за туфлями швидко повертаю

На зупинку свою знову прибігаю

І нервово із народом на автобус чекаю

Очікуваний результат:

 

Варіант №2

Текст пісні

Блок- схема

 

Очікуваний результат:

 

 

Чом, ти не прийшов,  Як місяць зійшов?

Я тебе чекала.

Чи коня не мав?

Чи стежку не знав?

Мати не пускала?

І коня я мав, І стежину знав, І мати пускала. Найменша сестра, бодай не зросла, Сідельце сховала

 

Варіант №3

Текст пісні

Блок- схема

Ти казала в понедiлок

Пiдем разом по барвiнок Я прийшов тебе нема, Пiдманула, пiдвела.

 

Ти ж мене пiдманула,

Ти ж мене пiдвела,

Ти ж мене молодого З ума-розуму звела.

 

Ти казала у вiвторок

Поцiлуеш разiв сорок

Я прийшов тебе нема, Пiдманула, пiдвела.

 

Ти ж мене пiдманула,

Ти ж мене пiдвела,

Ти ж мене молодого З ума-розуму звела.

 

Ти казала у середу

Пiдем разом по череду Я прийшов тебе нема, Пiдманула, пiдвела.

 

Ти ж мене пiдманула,

Ти ж мене пiдвела,

Ти ж мене молодого З ума-розуму звела.

 

Ти казала у четвер

Пiдем разом на концерт Я прийшов тебе нема, Пiдманула, пiдвела.

Ти ж мене пiдманула,

Ти ж мене пiдвела,

Ти ж мене молодого З ума-розуму звела.

 

Ти казала у п’ятницю

Пiдем разом до криницi Я прийшов тебе нема, Пiдманула, пiдвела.

 

Ти ж мене пiдманула,

Ти ж мене пiдвела,

Ти ж мене молодого З ума-розуму звела.

 

Ти казала у суботу

Пiдем разом на роботу Я прийшов тебе нема, Пiдманула, пiдвела.

 

Ти ж мене пiдманула,

Ти ж мене пiдвела,

Ти ж мене молодого З ума-розуму звела.

 

Ти казала у недiлю

Пiдем разом на весiлля Я прийшов тебе нема, Пiдманула, пiдвела.

 

Ти ж мене пiдманула,

Ти ж мене пiдвела,

Ти ж мене молодого З ума-розуму звела.

Очікуваний результат:

 

           

Домашнє завдання

Очікуваний результат:

Рівні

Короткий запис умови

Математичний опис (модель)

бал

середній

Дано:

S км, V км/год

Результат: t год?

S км = V км/год * t год

t год =  

1

достатній

Дано:

S км, Vкм/год, 

t 2 хв Результат:

«Встигне»,

 «Не встигне» ?

t1год =  

Переводимоt2хвгод

Порівнюємо t1год та t2год

Якщоt1год≤t2год, то «Встигне»

Інакше «Не встигне» 

 

2

високий

Дано: Sкм, tхв

 

V1км/год, 

V2км/год,

V3км/год, 

V4км/год, V5км/год Результат:

К запізнень?

Переводимоt2хв→год

 Знаходимо час для кожного дня тижня. понеділок

t1год =       

Порівнюємо t1год та t год

Якщоt1год≤t год, то «Встигне» , К1=0

Інакше «Не встигне» К1=1

вівторок

t2 год =  

Порівнюємо t2год та t год

 Якщо t2 год ≤tгод, то «Встигне» , К2=К1 інакше«Не встигне» К2=К1+1

 

середа

t3 год =                

Порівнюємо t3год та tгод  якщоt3год≤tгод, то«Встигне» , К3=К2 інакше«Не встигне» К3=К2+1

четвер

t4 год =  

Порівнюємо t4год та t год

 якщоt4год≤tгод, то «Встигне» , К4=К3 інакше «Не встигне» К4=К3+1

п’ятниця 

t5 год =      

Порівнюємо t5год та tгод

 якщоt5год≤tгод, то«Встигне», К5=К4 інакше«Не встигне»,К5=К4+1 результат: К5

 

4

Всього за домашнє завдання: 

 

7

 

        

Картка-завдання до лабораторно-практичної роботи

«Створення та виконання алгоритмів»

 

Порядок виконання роботи

Інструктивні вказівки по виконанню

бали

1

Складіть блок-схеми  для реалізації алгоритмів

Для побудови алгоритму можна скористатися програмою  visipro

 

 

1.1

Лінійного

Очікуваний результат

0,5

1.2

Розгалуженого

Очікуваний результат

1

1.3

Циклічного

Очікуваний результат

2

2

Завантажте середовище програмування АЛГО

Натисніть на ярлик програми        

 

Запишіть лінійний алгоритм НАМ Очікуваний результат

Очікуваний результат

1

Виконайте лінійний алгоритм для вашого варіанту початкових даних

Скористайтеся інструкційною картою

Запишіть у зошит початкові дані та результати

Збережіть алгоритм у файл з ім’ям zad _1.pas 

Меню Файл-команда Зберегти

Додайте команди НАМ  до існуючого алгоритму

для реалізації розгалуження Очікуваний результат

Дотримуйтесь правил введення команд 

2

Виконайте розгалужений алгоритм для вашого варіанту початкових даних

Виберіть дані з таблиці початкових даних для вашого варіанту

Запишіть у зошит початкові дані та результати

Початкові дані та результати у правій частині вікна

Збережіть алгоритм у файл з ім’ям zad _2.pas 

Меню Файл-команда Зберегти

Змініть текст алгоритму, записаного НАМ, на циклічний

Очікуваний результат

Дотримуйтесь правил введення команд

2,5

Виконайте циклічний алгоритм для вашого варіанту початкових даних

Виберіть дані з таблиці початкових даних для вашого варіанту

Запишіть у зошит початкові дані та результати

Початкові дані та результати у правій частині вікна

Збережіть алгоритм у файл з ім’ям zad _3.pas 

Меню Файл-команда Зберегти

 

Всього:

9

           

 

   Інструкційна  картка

виконання алгоритму у середовищі програмування АЛГО

6

Введіть  почергово всі  вказівки алгоритму

 

7

Для виконання  алгоритму натисніть

 

 

У  праву частину вікна введіть початкові дані

 

8

Якщо алгоритм без помилок, то  з’явиться результат  та

повідомлення, що програма  успішно виконана

 

9

Якщо натиснути на кнопку  Алгоритм  зміниться на програму записану мовою  Pascal

 

10

Збережіть  створений алгоритм 

 

11

Змініть алгоритм - додайте до нього   команди другого алгоритму. Виконайте розгалужений алгоритм.

 

Збережіть  результат.  

 

Додайте  необхідні команди

 

12

На основі другого алгоритму створіть алгоритм третьої задачі.

 

           

 

Величина 

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відстань до ліцею

S, км

1

0.8

1.2

0.6

0.7

1.1

0.5

0.65

1.8

1.5

Час до початку занять 

t1, хв

15

6

24

5

10

18

9

12

25

20

t1, год

0.25     0.1     0.4     0.083     0.2     0.3     0.15           0.2  0.42  0.33

Швидкість з якою йтиме учень

V,

км/год

3

4.2

5

3.6

4.5

5.1

4

3.5

6

5.3

Швидкість з якою йтиме учень в понеділок

V1, км/год

4.5

3.7

4.8

5

5.2

3.9

5.2

4.8

5

5.7

Швидкість з якою йтиме учень у вівторок

V2, км/год

5

4.5

5.1

4.2

4.7

5

4.5

5.1

4.9

4.1

Швидкість з якою йтиме учень у середу

V3, км/год

6.1

5

3.9

5.2

4.8

4.1

5.7

3.2

3.8

3.6

Швидкість з якою йтиме учень у четвер

V4, км/год

5.2

4.8

5

5.7

3.4

5.3

4.5

5.5

4.2

3.4

Швидкість з якою йтиме учень у п’ятницю

V5, 

км/год

3.9

5.2

4.8

3.7

5.7

6

5

2.9

5.3

4.9

Таблиця  початкових  даних

 * при введенні даних зверніть увагу на одиниці вимірювання

 

         

Вправа «Бліц-диспут»

 

Зміст карток

 

Картка 1. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що ми отримали самий вірний результат

Картка 2. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що наш варіант алгоритму працює найшвидше

Картка 3. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що при будь-яких початкових даних результат буде однаковим

Картка 4. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що при будь-яких початкових даних алгоритм буде однаковим

Картка 5. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую: при перекладі алгоритму на анлійську мову отримаємо програму на Паскалі

Картка 6. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що при введенні даних можна використовувати будь-які типи даних

Картка 7. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що при розв’язанні задач тип алгоритму значення не має

Картка 8.  Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що для запису розгалуженого та лінійного алгоритмів використовуються однакові службові слова.

Картка 9. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що при введенні команд в кінці рядка натискається клавіша Enter

Картка 10. Прошу бути моїм опонентом _____________________

  Я стверджую:  реалізація циклічного алгоритму не відрізняється від реалізації розгалуженого

 

                 

Аркуш самооцінювання 

 

Етап уроку

Бали за виконане завдання (БВЗ)

Кількість балів за завдання

Власна оцінка

1

«Мозковий штурм»

 

(0-2)

(БВЗ*0,1)

 

«Схема запитань»

(0-4)

(БВЗ*0,1)

 

«Встановіть відповідність»

(0-5)

(БВЗ*0,1)

 

«Співочий алгоритм»

(1-10)

(БВЗ*0,1)

 

2

Домашнє завдання

Задача 1 – 1 бал

Задача 2 – 2 бала

Задача 3 – 4 бала

(0-7)

(БВЗ*0,1)

 

3

Лабораторно-практична робота

 

 

3.1

Блок-схеми алгоритмів:

Лінійний  - 0,5 бала

Розгалужений – 1 бал

Циклічний – 2 бала 

(0– 3,5)

 

3.2

Завдання 1

(0-1)

 

3.3

Завдання 2

(0-2)

 

3.4

Завдання 3

(0-2,5)

 

4

Бліц-дипут

(0-2)

(БВЗ*0,1)

 

 

Всього балів

12

 

 

 

                 

Очікувані результати

Лінійний алгоритм                    Розгалужений          Циклічний алгоритм

алгоритм

Лінійний алгоритм НАМ

Розгалужений алгоритм НАМ

Циклічний алгоритм НАМ

 

Програма Задача1;

Змінна s,v,t:дійсна;

Початок 

Вивести ( 's=' );

Ввести ( s );

Вивести ( 'v=' ); Ввести ( v ); t:=s/v;

ВивестиРяд ( 't=',t ); кінець.

 

 

Програма Задача2;

Змінна s,v,t1,t2:дійсна;

Початок 

Вивести ( 's=' );

Ввести ( s );

Вивести ( 'v=' );

Ввести ( v );

Вивести ( 't2=' ); Ввести ( t2 ); t1:=s/v;

Якщо t1<=t2 то Вивести ( 'встигне' ) інакше Вивести( 'невстигне'); кінець.

 

 

Програма Задача 3;

Змінна s,v,t1,t2:дійсна;

k,i:ціла; Початок 

Вивести ( 's=' );

Ввести ( s );

Вивести ( 't2=' ); Ввести ( t2 ); k:=0;

Для i:=1 до 5 виконати

Початок 

Вивести ( 'v',i, '=' ); Ввести ( v ); t1:=s/v;

Якщо t1>=t2 то k:=k+1

кінець;

Вивести( 'спізнився   ',k,'    разів' ); кінець.

 

 

 

 

pdf
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
12 червня 2018
Переглядів
2066
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку