7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Створення тестів в тому числі і он-лайн.

Про матеріал
Посібник адресований педагогам-практикам, викладачам, здобувачам освіти закладів ПТО, усім тим, хто цікавиться тестуванням та оцінюванням. Робота містить вказівки щодо теорії та практики конструювання тестів. Значну увагу приділено правилам конструювання завдань в тестовій формі та вимогам до них.
Перегляд файлу

 

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ

циклова комісія з інформаційно-цифрових компетентностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2020

 

 

 

І.П.Дяченко. Створення тестів в тому числі і он-лайн.

 

Методичні рекомендації.// Навчальний посібник.//

Київ. 2020

Українською мовою

35 стор. 

 

 

 

Розглянуто і схвалено

На засіданні циклової комісії

Протокол № __від «___» ________20__р.

 

 

 

 

Посібник адресований педагогам-практикам, викладачам, здобувачам освіти закладів ПТО, усім тим, хто цікавиться тестуванням та оцінюванням.

Робота містить вказівки щодо теорії та практики конструювання тестів. Значну увагу приділено правилам конструювання завдань в тестовій формі та вимогам до них.

 

 

 Зміст

Вступ ........................................................................................................ 3

Етапи конструювання тестів .................................................................. 6

1 етап. Визначення мети тестування ..................................................... 6

2 етап. Добір змісту навчального матеріалу  .........................................6

3 етап. Проектування матриці тесту ...................................................... 7

4 етап. Формування структури банку тестових завдань  ......................7

5 етап. Конструювання тесту відповідно до рівнів пізнавальної

діяльності .................................................................................................. 8

Категорії навчальних цілей в когнітивній сфері ................................... 8

6 етап. Проведення тестування ............................................................... 9

7 етап. Оцінювання та аналіз результатів тестування  .........................10

Загальні підходи до розроблення тестових завдань ............................ 10

Правила написання умови ...................................................................... 11

Правила написання варіантів відповідей .............................................. 11

Форми (формати) тестових завдань ...................................................... 14

Перша форма - завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей ................................................................................................ 14

Друга форма – завдання відкритої форми .......................................... 19

Третя форма – завдання на встановлення відповідності ................... 21

Четверта форма – завдання на встановлення правильної послідовності............................................................................................ 24

Створення тестових завдань за допомогою освітньої платформи

 «На Урок» ………………………………………………………………26

Вирішування тестових завдань за допомогою освітньої платформи

 «На Урок» ………………………………………………………………30

Список рекомендованої літератури  ......................................................35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Сучасні соціально-економічні та політичні зміни в державі стали передумовою реформування національної системи освіти. Основною соціальною вимогою суспільства є якісна освіта. Усі функції, які виконує педагогічний моніторинг як частина педагогічної діяльності, підпорядковані підвищенню якості навчання і виховання, забезпеченню наукового підходу до управління навчальною та виховною діяльністю здобувачів освіти, підвищенню якості освіти в цілому.

Контроль та оцінювання виступають обов’язковими складовими, посідають важливе місце в структурі педагогічної діяльності.

Педагогічний контроль – цілісна дидактична і методична система, що виконує у педагогічному процесі цілий ряд функцій: оцінювальну, стимулюючу, розвивальну, навчальну, діагностичну, виховну та інші.

Наразі існує проблема об’єктивного вимірювання результатів навчальної діяльності здобувачів освіти.

Якісні тести є важливим інструментом оцінювання якості професійної освіти, підвищення рівня підготовки фахівців, посилення керованості навчально-виховним процесом.

Слово «тест» англійського походження і на мові оригіналу означає «іспит», «перевірка».

Навчальний тест – це сукупність завдань  направлених на визначення рівня засвоєння окремих аспектів (тем) змісту навчання.

Правильно складені тести повинні відповідати певним вимогам. Вони повинні бути:

 • відносно стислими – не вимагають великої затрати часу.
 • однозначними – не допускають двоякого тлумачення тестового завдання.
 • інформаційними – такими, що забезпечують можливість співвідношення кількісної оцінки за виконання тесу з порядковою чи навіть інтегральною шкалою вимірювання.
 • зручними -  придатними для швидкої обробки результатів.
 • стандартними – для широкого практичного використання.

При підготовці матеріалів для тестового контролю необхідно дотримуватися таких основних правил:

 1. Не можна включати відповіді, неправильність яких на момент тестування не може бути обґрунтована учнями.
 2.  Неправильні відповіді повинні конструюватися на основі типових помилок і повинні бути правдоподібними.
 3. Правильні відповіді серед всіх пропонованих відповідей повинні розміщатися у випадковому порядку.
 4. Питання не повинні повторювати формулювань підручника.
 5. Відповіді на одні питань не повинні бути підказками для відповідей на 

      інші.

6. Питання не повинні містити «пасток».

Природно, не всі необхідні характеристики засвоєння можна одержати засобами тестування. Такі, наприклад, показники, як уміння конкретизувати свої відповіді прикладами, знання фактів, уміння складно, логічно й доказово виражати свої думки, деякі інші характеристики знань, умінь, навичок діагностувати тестуванням неможливо. Це значить, що тестування повинне обов'язково сполучатися з іншими традиційними формами й методами перевірки.

 

 

 

 

Етапи конструювання тестів

 

З практичного досвіду конструювання тестів можна запропонувати таку послідовність їх конструювання.

1 етап. Визначення мети тестування

Метою проведення тестування може виступати:

- Навчання здобувачів освіти (самостійне вивчення матеріалу);

- Поточний контроль знань здобувачів освіти (діагностика засвоєння окремих тем та розділів);

- Підсумковий контроль знань здобувачів освіти (з усієї навчальної дисципліни);

- Контроль залишкових знань (з однієї дисципліни, циклу дисциплін).

 

За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести навчальні, діагностичні й контрольні.

Педагогічні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. Головна мета діагностичного тестування – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках здобувачів освіти, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці. З огляду на це перевіряти такі тести можуть самі учні. Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, отримані й вироблені здобувачами освіти в межах одного або кількох тем.

2 етап. Добір змісту навчального матеріалу

 

Для забезпечення короткого запису розроблюваних завдань весь матеріал навчального курсу поділяється на достатньо великі розділи (модулі). Кожен з розділів (модулів) в свою чергу поділяється на теми. За необхідності тема може поділятися на блоки і ще дрібніші дидактичні одиниці змісту.

3 етап. Проектування матриці тесту

 

Технологічна матриця задає зміст навчального матеріалу, який буде дібрано для перевірки, і важливість того чи іншого елемента змісту. Вона може містити рівні досягнень, які будуть перевірені, їх співвідношення, відповідність стандарту та деякі інші компоненти.

При складанні матриці тесту для будь-якої дисципліни розробник зобов'язаний переконатися, що увесь навчальний матеріал охоплений пропонованими завданнями. Зміст дисципліни повинен повністю покриватися елементами матриці за усіма темами. Якщо ж має місце тестування за окремими підтемами, то і в цьому випадку необхідно, щоб вся підтема була охоплена завданнями тесту. У випадку якщо питання або частина завдань не відповідає темі, або не повністю зрозумілі в рамках даної теми, від питання слід утриматися.

Таким чином, фіксується вимога широти тесту, повного врахування всіх розділів предмета, що знаходить вираз в елементах матриці.

4 етап. Формування структури банку тестових завдань

 

Структура банку тестових завдань формується відповідно до структури предмету інформатика чи навчального курсу.

5 етап. Конструювання тесту відповідно до рівнів пізнавальної діяльності

Назва розділу (модуля)

 

Цілі навчання (таксономія Блума)

Кількість

Знання

Розуміння

Застосування

Аналіз

Синтез

Оцінювання

1. Розділ 1 (модуль 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Тема 1 (розділу 1)

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Блок 1

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Блок 2

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Тема 2 (розділу 1)

 

 

 

 

 

 

 

2. Розділ 2 (модуль 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорії навчальних цілей в когнітивній сфері

№з/п

Категорії навчальних цілей

Приклади узагальнених типів навчальних цілей

1

Знання

Здобувач освіти:

знає терміни, що використовуються;

знає програми;

знає методи і правила використання інструментів;

знає основні поняття;

знає правила і принципи роботи в програмах.

2

Розуміння

Здобувач освіти:

розуміє правила і принципи роботи в програмах;

 інтерпретує словесний матеріал, схеми, графіки, діаграми;

 перетворює словесний матеріал в математичні вирази;

 приблизно описує можливі наслідки.

3

Застосування

Здобувач освіти:

використовує програми в стандартних та нових ситуаціях;

 застосовує закони і теорії в конкретних практичних ситуаціях;

 демонструє правильне застосування інструментів

4

Аналіз

Здобувач освіти:

 виділяє приховані припущення;

 бачить помилки і недоліки в логіці міркувань;

 розмежовує факти і наслідки;

 оцінює значущість даних.

5

Синтез

Здобувач освіти:

 пише невеликий висновок;

 пропонує план проведення експерименту;

 використовує знання з різних галузей, щоб скласти план розв’язання тієї чи іншої проблеми.

6

Оцінювання

Здобувач освіти:

письмово оцінює логіку побудови матеріалу;

 оцінює відповідність висновків наявним даним, значущість того або іншого продукту діяльності, використовуючи внутрішні критерії;

 оцінює значущість того або іншого продукту діяльності, використовуючи зовнішні критерії.

 

6 етап. Проведення тестування

Щоб звести до мінімуму вплив на результати тестування суб'єктивних чинників, необхідна максимальна стандартизація умов його проведення та аналізу результатів. Стандартизація умов тестування забезпечується:

- об'єктивністю проведення тестування, що вимагає для всіх, хто тестується, однакових умов його проведення. Для цього стандартизується сам процес вимірювання. Тільки тоді, коли дотримано однакових умов експерименту, результати вимірювання можна порівнювати між собою (співставляти);

- об'єктивністю опрацювання результатів, що вимагає їх фіксації, накопичення, аналізу та збереження;

- об'єктивністю інтерпретації результатів, що вимагає однакової інтерпретації одних і тих же результатів вимірів різними дослідниками.

 

7 етап. Оцінювання та аналіз результатів тестування

Цей етап включає в себе такі процедури:

1. Формування зведеної таблиці показників якості тестових матеріалів;

2. Побудова комплексних показників якості тестових матеріалів;

3. Нормування показників якості тестових матеріалів;

4. Визначення довірчих інтервалів комплексних оцінок;

5. Формування вербально-числової шкали якості тестових матеріалів;

6. Формування підсумкового висновку у вигляді рекомендацій:

щодо застосування стандартизованих тестових матеріалів для контролю якості навчальних досягнень;

для авторів з коригування та опрацювання тестових матеріалів із зазначенням причини невідповідності вимогам якості.

 Загальні підходи до розроблення тестових завдань

 

Основними елементами тестового завдання є:

 • інструкція;
 • завдання;
 • варіанти відповідей;
 • критерії оцінювання.

 

Інструкція

Інструкція – визначає, що слід робити випробуваному. Інструкція повинна бути сформульована коротко, чітко і зрозуміло, наприклад, у таких формах:

«Відзначити правильну відповідь»;

«Вказати номери правильних відповідей»;

«Доповнити»;

«Встановити відповідність»;

«Встановити правильну послідовність» і т.д.

Форма інструкції повинна відповідати формі завдання.

Правила написання завдання

Умова (завдання)– це стимул для відповіді, яка описує певну проблему і ставить завдання перед екзаменованим. Умова повинна допомогти екзаменованому чітко уявити поставлену перед ним проблему. Умова може містити лише завдання або складатися із вступних відомостей та запитання. Умова може подаватися у формі запитання, у наказовій формі або у формі незавершеного твердження. Рекомендується використовувати форму запитання або наказову форму, які є легшими для екзаменованих і ставлять перед ними чіткіше завдання.

Формулювання запитання доцільно починати з дієслова. Якщо все ж таки використовується формат незавершеного твердження, пропуск в останньому не повинен бути на початку або в середині, його треба розмістити в кінці фрази. Крім того, навіть у незавершеному твердженні умова має бути "завершеною" з точки зору змісту, щоб на неї можна було відповісти, незважаючи на перелік варіантів відповідей.

Формулюйте умову позитивно. Уникайте негативних формулювань, які вимагають протилежної, порівняно з більшістю тестових завдань дії (вибір неправильного, гіршого), та є складними для розуміння учня.

Правила написання варіантів відповідей

 

Написання варіантів відповідей є найскладнішим завданням під час підготовки тестового завдання. Серед відповідей мінімум одна є правильною, решта – дистрактори – неправильними.

Доцільно створювати щонайменше 4 – 5 варіантів відповідей. Усі дистрактори мають бути правдоподібними і однорідними. Дистрактори, які не є вірогідними і однорідними, не працюють, відволікають екзаменованих не треба включати до складу завдання. Не варто штучно збільшувати кількість дистракторів за рахунок невірогідних.

Під час добору дистракторів доцільно використовувати поширені помилки, хибні уявлення, об'єкти, що відповідають лише частині характеристик, наведених в умові, тощо. Водночас у дистракторах не повинно бути фальшивих та хибних відомостей. Використовуйте правильні твердження, але такі, що не належать до поданого контексту. Наприклад, при завданні на встановлення наслідків конкретної ситуації може бути чотири типи відповідей за ступенем правильності наслідку та його зв'язку з наведеною конкретною ситуацією:

1) реальний наслідок, пов'язаний з конкретного ситуацією (правильна відповідь);

2) реальний наслідок, не пов'язаний з ситуацією;

3) нереальний або неправильно описаний наслідок, пов'язаний з конкретною ситуацією;

4) нереальний або неправильно описаний наслідок, не пов'язаний з конкретною ситуацією.

 

Використовуйте дистрактори з тим самим ступенем «технічності», «науковості», що й правильна відповідь. Для екзаменованих із недостатніми знаннями такі дистрактори виглядають однаково привабливими.

Уникайте фразування правильної відповіді цитатою з підручника або стереотипним виразом. Оскільки дистрактори автор має вигадати самотужки, фразування відрізняється, й екзаменовані можуть впізнати правильну відповідь зовнішньо.

Від правильно дібраних варіантів відповідей залежить складність тестового завдання.

Варіанти відповідей треба розміщувати системно (в логічному, в алфавітному порядку, у порядку збільшення або зменшення чисел тощо).

Відповіді мають бути незалежними одна від одної та не перетинатися між собою. Відповіді, що перетинаються, зрідка бувають правильними, і це слугує підказкою для екзаменованих.

Відповіді мають бути однорідними за змістом і належати до однієї навчальної мети.

Відповіді мають бути короткими та простими за структурою. Слова, що повторюються, слід додавати до умови. До відповідей бажано не додавати дієслів, що ускладнюють сприйняття та розуміння. Оптимально, щоб відповіді містили іменники, прикметники, числівники як окреме слово, словосполучення, просте речення. Складні речення у відповідях використовувати не рекомендується.

Відповіді мають бути подібними за зовнішніми ознаками, структурою, стилістикою тощо, зокрема, подібною має бути довжина відповідей. Типовою помилкою є створення найдовшої, детальної, конкретної, найповнішої правильної відповіді, до якої додаються коротші дистрактори. Інколи довжина правильної відповіді становить абзац, тоді як дистрактори містять одне-два слова.

Відповіді мають відповідати умові граматично, стилістично та логічно. Невідповідність найчастіше спостерігається при застосуванні незавершеної форми твердження в умові.

Не бажано використовувати фрази на кшталт «все з вищевказаного», «нічого з вищевказаного», «немає правильної відповіді», «усі відповіді правильні», «інколи», «ймовірно» тощо.

 Критерії  оцінки за тестовими завданнями

Оцінка «12»

- здобувач освіти дав не менше 98-100% правильних відповідей;

Оцінка «11»

- здобувач освіти дав не менше 90-97% правильних відповідей

Оцінка «10»

- здобувач освіти дав не менше 80-89% правильних відповідей

Оцінка «9»

- здобувач освіти дав менше 75-79% правильних відповідей

Оцінка «8»

- здобувач освіти дав менше 68-74% правильних відповідей

Оцінка «7»

- здобувач освіти дав менше 60-67% правильних відповідей

Оцінка «6»

- здобувач освіти дав менше 50-59% правильних відповідей

Оцінка «5»

- здобувач освіти дав менше 40-49% правильних відповідей

Оцінка «4»

- здобувач освіти дав менше 30-39% правильних відповідей

Оцінка «3»

- здобувач освіти дав менше 20-29% правильних відповідей

Оцінка «2»

- здобувач освіти дав менше 10-19% правильних відповідей

Оцінка «1»

- здобувач освіти дав менше 1-9% правильних відповідей

 


Форми (формати) тестових завдань

 

Тестові завдання бувають чотирьох форм:

Перша форма - завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей

Тестове завдання цієї форми складається з двох частин:

умови, яка описує певну проблему та ставить завдання перед екзаменованим;

варіантів відповідей, серед яких, як мінімум, одна є правильною чи найкращою відповіддю, а решта – дистрактори – є неправильними відповідями.

Ці тести можуть бути представлені в друкованому вигляді – для кожного учня на окремому бланку, наприклад:

Тест1

Тестові завдання з теми

Види програмного забезпечення інформаційної системи.

«Відзначити одну правильну відповідь»

 1. Які з перелічених програм не належать до системного програмного забезпечення?
 1. операційні системи;
 2. драйвери пристроїв;
 3. сервісні програми;
 4. оболонки користувача;
 5. текстові редактори.*

 

 1. Прикладне програмне забезпечення – це :
 1. програми, які запускаються іншими програмами на виконання;
 2. програми, призначені для  виконання конкретних задач користувача;*
 3. програми, які підтримують роботу апаратних засобів комп’ютера;
 4. програми, які виконують розподіл оперативної  пам’яті;
 5.  програми, які забезпечують діалог із користувачем.

 

 1. Що називається файлом ?
 1. сукупність програм, які забезпечують роботу з каталогами, а також самі каталоги, які зберігаються на пристроях зовнішньої пам’яті;
 2. програма або організована сукупність даних, що має свою назву і зберігається на пристроях зовнішньої пам’яті як єдине ціле;*
 3. ідентифікатор, який використовується при зверненні до програми;
 4. програма, яка розшифровує і виконує команди користувача, що надходять насамперед через клавіатуру;
 5. програма, що керує операційною системою, забезпечує доступ до неї та обмін інформацією між периферійними пристроями.

 

 1. Указати неправильне тлумачення розширення файлу:
 1. BAS, C, PAS – файли, які містять програми мовами програмування;
 2. SYS – системний файли;
 3. COM, EXE – виконувані файли;
 4. DOS – текстові файли в MS DOS; *
 5. XLS – розширення файлу робочої книги.

 

 1. Указати твердження, яке неправильно характеризує поняття накопичувача:
 1. А: - позначення дисковода для гнучкого магнітного диска;
 2. накопичувач – це пристрій пам’яті, на якому зберігаються файли;
 3. В: -  позначення дисковода для лазерних дисків;*
 4. Накопичувачі позначають великими літерами англійського алфавіту з подальшою двокрапкою;
 5. С:...Z: - логічні диски вінчестера, пристрої для оптичних, змінних дисків, логічні диски мережі.

 

 

 

 

Тест2

Тестові завдання з теми

Internet.

«Відзначити одну правильну відповідь»

1.  WWW або WЕВ-служба це:

 1. система відображення та обміну інформацією; *
 2. е-mаіl;
 3. є службою новин;
 4. служба пересилання файлів;
 5. служба WАР.

 

 1. Internet – це:
  1. глобальна мережа; *
  2. локальна мережа;
  3. міська мережа;
  4. корпоративна мережа;
  5. місцева мережа.

 

 1. Іnternet розпочиналась як мережа під назвою:
 1.   MILNET;
 2. PIPELNET;
 3.   NSFNET;
 4. АRPANET; *
 5.   WAPNET.

 

 1. До пошукової системи  Іnternet відноситься:
 1.   Googol; *
 2. MS DOS;
 3.   АRРА;
 4. NSFNеt;
 5.   UseNet.

 

 1. ІР (Internet Protocol) - протокол міжмережної взаємодії дає можливість:
 1.  пересилати інформацію між комп'ютерами, які мають однакову архітектуру та різні операційні системи;
 2.  пересилати інформацію між комп'ютерами, які мають різну архітектуру та однакові операційні системи;
 3.  пересилати інформацію між комп'ютерами, які мають різну архітектуру та різні операційні системи; *
 4.  пересилати інформацію між комп'ютерами, які мають однакову архітектуру та однакову операційну систему;
 5.  пересилати інформацію між комп'ютерами, які не мають архітектури та операційних систем.

 

 1. Пересилання інформації в мережі здійснюється за принципом:
 1. прийшов, побачив, переміг;
 2. розділяй і володій;
 3.   надлишкової інформації;
 4. запит – відповідь; *
 5. запит – запит.

 

 1. Електронна пошта дає можливість для користувача:
 1. отримувати листи в конвертах;
 2. одночасно з текстовими повідомленнями отримувати файли в різних форматах: графіку, звук; *
 3.   проводити телеконференції;
 4. отримувати речові подарунки;
 5. отримувати тільки графіку.

 

 1. Інформація в міжконтинентальних мережах пересилається за допомогою:
 1. кабельних чи оптичних світловодів;
 2. “віта пари”;
 3.   спеціальних кабелів через послідовні чи паралельні порти комп'ютера;
 4. за допомогою космічних засобів зв'язку через супутники; *
 5. спеціальних кабелів зіркоподібного з’єднання.

 

 1. Під час пересилання інформація автоматично розбивається на частини, які називаються:
 1. склади;
 2. конверти;
 3.   куски;
 4. долі;
 5. пакети. *

 

 1.    Служба FТР призначена для:
 1. ознайомлення з новинами по телевізору;
 2. пересилання файлів між комп'ютерами; *
 3.   азбуки Морзе;
 4. ознайомлення з новинами по радіо;
 5. відео служба.

 

Тест3

з теоретичного матеріалу за темою “Стандартні програми операційної системи Windows”

«Вказати номери правильних відповідей»

 

Тестові завдання

           Відповідь

1. Які з програм не належать до групи Стандартные?

 

 1. блокнот

 

 

 

 1. калькулятор

 

 

 

 1. Word

 

 

*

 1. Power Point

 

 

*

 1. Як вставити у текстовий документ WordPad поточну дату?

 

 

 

 1. командою меню Вставка – Дата/время

 

 

*

 1. за допомогою інструменту Дата/время на панелі  форматування

 

 

 

 1. за допомогою інструменту Дата/время на панелі інструментів

*

 1. командою меню Вставка – Объект - Microsoft Equation 3.0

 

 

 

 1. Як виконати збереження текстового документу?

 

 

 

 1.        командою меню Правка - Сохранить

 

 

 

 1.        командою меню Вставка – Сохранить как

*

 

 1.        командою меню Файл – Сохранить

 

 

*

 1. Як змінити розмір шрифту текстового документу WordPad?

 

 

 

 1.        за допомогою інструменту на панелі форматування

 

 

*

 1.        командою меню Вид - Шрифт

 

 

 

 1.        командою меню Формат - Шрифт

*

 1. Як виділити фрагмент малюнка у графічному редакторі Paint?

 

 

 

 1.        за допомогою інструменту

 

 

*

 1.        за допомогою інструменту 

 

 

 

 1.        за допомогою інструменту 

 

 

 

 1.        за допомогою інструменту 

 

 

 

 1. Що таке буфер обміну?

 

 

 

 1.        область на жорсткому диску, в якій зберігаються дані

 

 

 

 1.        область оперативної пам’яті

 

 

*

 1.        місце тривалого збереження інформації

 

 

 

 1.        область Інтернет-ресурсу

 

 

 

 

Друга форма – завдання відкритої форми

У завданнях відкритої форми не даються готові відповіді, випробуваному потрібно вписати правильну відповідь у відведеному місці.

Завдання відкритої форми вимагають від тестованого самостійно сформулювати правильну відповідь на поставлене запитання та відповідно її оформити (записати одним словом, цифрою, буквою, словосполученням або підготувати розгорнуту відповідь на кілька сторінок). До завдань відкритого типу належать:

1) завдання з пропусками;

2) завдання на доповнення;

3) завдання з короткою відповіддю;

4) завдання з розгорнутою відповіддю.

Приклад такого тесту:

 

 

 

Тест4

Перевірка контролю знань учнів з предмету інформатики

(закінчити речення)

 1.               Для встановлення потрібної мови використовують комбінацію клавіш.........
 2.               Для виведення документа на друк скористатися інструментом.......................
 3.               У створеному документі можна встановити потрібні параметри сторінки: використовуємо.............
 4.               У створеному документі можна встановити стиль, шрифт, розмір за допомогою ПКМ і ......................
 5.               Додавання рядка в кінці таблиці можливе за допомогою таких клавіш клавіатури ............
 6.               Щоб замінити шрифт в тексті через меню потрібно спочатку обрати команду...........
 7.               Редактор Word поділяє документ на сторінки..........
 8.               Колонтитул це текст або............
 9.               Залежно від розміщення на сторінці колонтитули поділяють на ........
 10.          Розділце частина документа, яка має власні параметри форматування сторінки, тобто всі сторінки одного розділу мають однакові параметри.....
 11.          EXCEL автоматично створює нову (пусту) робочу книгу, називаючи її.......
 12.          Основною перевагою програми EXCEL є ............
 13.          Над робочою зоною в програмі EXCEL знаходиться .............
 14.          Числова інформація в програмі EXCEL розміщується ............
 15.          EXCEL має розширення ...................
 16.          Робочий лист – це сукупність даних, формул, функцій, які можуть бути представлені у вигляді ..................
 17.          Для створення діаграми можна скористатись ..............
 18.          Комірка – це спеціалізоване маленьке поле, в якому записують ..........
 19.          Адреса комірки визначається буквою стовпчика і ...............................
 20.          Комірка є активною тоді, коли....................
 21.          Для переміщення від одної комірки до другої можна використовувати мишу, або ....................
 22.          Константи – текстові або числові значення, що уводяться у комірку і не можуть змінюватись під час ...................
 23.          Спочатку вікно нової бази даних є...............
 24.          У реляційних базах даних вся інформація зберігається у вигляді ...........
 25.          Кожний рядок таблиці являє собою запис, а стовпчик — .........................
 26.          База даних є сукупністю певним чином структурованої ........
 27.          Записи при виконанні запита можуть бути відсортованими по алфавіту, за зростанням, або ..................
 28.          Для створення запитів використовують данні із .............
 29.          Результатом виконання запиту є набір записів, зібраних в .........
 30.          Один із найпоширеніших типів QВЕ-запита — це запит на ..........
 31.          PowerPoint — це графічний пакет підготовки слайд-фільмів і ..........
 32.          Презентація — це набір слайдів і спецефектів, що супроводжують їх показ на ..........
 33.          Окремий кадр презентації це .............
 34.          Створені засобами PowerPoint слайди можна роздрукувати на чорно-білому або кольоровому ..................
 35.          Комп'ютерна графіка - це галузь застосування комп'ютерної техніки, що призначена для створення та редагування графічних...........
 36.          Растрова графіка отримала свою назву від того, що елементом зображення є.................
 37.          Недоліками растрової графіки є великий об'єм графічних файлів та ......
 38.          Векторна графіка складаються з елементарних геометричних фігур та ...
 39.          Тримірна мультиплікація включає в себе ще й надання відповідних траєкторій руху .................
 40.          Існують такі моделі кольоротворення як CMYK та…..

 

Третя форма завдання на встановлення відповідності

 

У завданнях цієї форми встановлюється відповідність елементів одного стовпця елементам іншого. Цей формат належить до категорії логічних пар і називається ще форматом розширеного вибору. Завдання цього типу складається з інструкції-завдання та двох колонок. Одна колонка (ліворуч) – це перелік вихідних умов (слів, словосполучень, речень, дат, формул, термінів тощо), до яких тестований має відшукати відповідь у другій колонці (праворуч), яку називають списком відповідей. Тестований має порівняти матеріал лівої й правої колонок та утворити правильні логічні пари.

Перед основою записують інструкцію. Визначають дві модифікації завдання:

завдання, у яких відповідь можна обирати тільки один раз,

завдання, у яких відповідь можна обирати кілька разів.

Такі завдання використовуються при поточному, тематичному контролі і самоконтролі. У відповідях завдань можуть бути не одна, а дві, три правильні відповіді.

Вимоги до завдань на встановлення відповідності:

назви стовпців повинні бути короткими і стосуватися усіх елементів представленого класу;

елементи стовпців повинні виражати зміст завдання. Причому, кількість відповідей у правій колонці має бути в два-три рази більшою кількості завдань у лівій колонці. Завдання нумерують, а відповіді позначають літерами.

Завдання можуть бути складені у формі вибору відповідей і у формі вписування відповідей (до умови в лівій колонці самостійно вписати відповідь, утворивши логічну пару).

Тест5

Тестові завдання з теми

Текстовий редактор Word.

Розташуй елементи у відповідності

Завдання1

 1.                                                                                                            Кнопка інструмента, яка дозволяє нумерувати список–
 2.                                                                                                            Кнопка інструмента, яка дозволяє змінювати інтервал між рядками –
 3.                                                                                                            Кнопка інструмента для роботи з межами таблиці –
 4.                                                                                                            Кнопка інструмента для вставки таблиці –

 

1Безимени-10

2Безимени-11

36

4Безимени-13

 

 

 

 

 

Завдання2

 1. Ця вкладка містить основні інструменти для форматування та редагування тексту –
 2. Налаштування параметрів сторінки, таких як розмір, орієнтація, колонки, відступи, поля, тощо
 3. Додавання до документу приміток, налаштування перекладу, перевірка орфографія та граматики згідно встановлених словників, додавання виправлень без зміни змісту документу, тощо
 4. Налаштування вигляду вікна(або кількох вікон) програми, їх елементів, розташування, тощо

 

1.“Рецензирование”

2.“Вид”

3.Главная

4.“Разметка страницы”

 

Завдання 3

Знайди правильне закінчення

 1. Редагування таблиці полягає не тільки у виправленні помилок або

заміні вмісту окремих комірок, а й у зміні…

 1. Перехід з однієї комірки в іншу здійснюється за допомогою клавіш керування курсором або…
 2. Таблиця відображається у вигляді сітки із вертикальних стовпців і…
 3. Перетин рядка і стовпчика визначають…

1.комірка

2. рядок

3. розмірів стовпців і рядків та доповненні або видаленні стовпців, рядків, комірок

4.Tab

 

Завдання 4

 1. Інструмент «Выноски» відкриває вкладка –
 2. Інструмент «Мастаб» відкриває вкладка 
 3. Інструмент «Поля» відкриває вкладка –
 4.  Інструмент «SmartArt» відкриває вкладка –

1.“Рецензирование”

2.“Вставка

3.Вид

4.“Разметка страницы”

 

Завдання 5

 1.                                                                                                           Малюнок до текстового документу можна додати через вкладку
 2.                                                                                                           Виставити формат за зразком можна через вкладку
 3.                                                                                                           Налаштування шпальт можна через вкладку
 4.                                                                                                           Додавання назви до малюнку можна через вкладку

1.Главная

2.“Вставка

3.Ссылки

4.“Разметка страницы”

 

Четверта форма – завдання на встановлення правильної послідовності

 

У цьому тестовому завданні тестований має встановити правильну послідовність елементів, дій, операцій тощо. У зарубіжній класифікації цю форму не виокремлюють, а розглядають як варіант завдання з вибором правильної відповіді або як завдання відкритого типу, коли тестований сам має вписати правильну, на його думку, послідовність.

Завдання четвертої форми застосовуються для реалізації обох функцій тестів - контролюючої та навчальної, призначена насамперед для перевірки сформованості алгоритмічного мислення та алгоритмічних знань і умінь, навичок пізнавальної діяльності.

 

Тест6

Тестові завдання на тему: «Програма Corel Draw»

встановити правильну послідовність елементів, дій, операцій

 

 

 

 

Даний ефект тексту утворений за такою послідовністю:

1) Виберіть:

 

1. інструмент

 

2. інструмент

3. інструмент

2) Встановіть вказівник на полотно і наберіть текст за допомогою ...

1. мишки;

2. вказівника;

3. клавіатури.

3) Натисніть на тексті ЛКМ – з'явиться...

1. контур;

          2. рамочка з маркерами;

          3. пунктир навколо тексту.

4) Піднесіть вказівник до маркера (вказівник змінить форму на ↔) – можна...

            1. перемістити текст;

2. зробити невидимим;

3. збільшити чи зменшити напис.

5) Виділіть текст…

1.підносимо вказівник до тексту , натискаємо на ньому;

2. проводимо по тексту ЛКМ;

3. проводимо по тексту ПКМ;

6) Змініть колір тексту… (пояснити, який ефект досягнемо)

1.достатньо натиснути в палітрі на певний колір;

2.

3.

7) Виберіть інструмент «інтерактивний контур»

1. інструмент

2. інструмент

3. інструмент

8) Натисніть на тексті ЛКМ всередині і протягніть в певному напрямку…(що відбувається)

1. вниз;

2. вгору;

3. вправо.

9) Застосуйте даний ефект…

1. інструмент «Вибір»;

2. інструмент «Форма»;

3. інструмент «Текст»

10) Збережіть напис…(пояснити, який ефект досягнемо)

1. Зберегти;

2. Зберегти як;

 

Створення тестових завдань за допомогою освітньої платформи «На Урок»

Сьогоднішні учні – це покоління візуалів. Побачене поглинається набагато швидше, ніж прочитане. Висока швидкість переключення між кліпами. Інший тип мислення –сприйняття  не текстове, не послідовне,  а  цілісне. Тому потрібно знаходити нові підходи для перевірки знань по темам, модулям та програми в цілому, як під час класної роботи, так і при виконанні домашнього завдання. Універсальним варіантом – є тестові завдання, які учні опрацьовують з задоволенням.

Кожний викладач сам вирішує якими засобами буде користуватись під час створення тесту та перевірки знань своїх підопічних.

Сьогодні є багато можливостей для створення тестів: спеціальні програмні засоби, різні сервіси, а також  різноманітні програми на окремих  освітніх платформах.

Платформа «На Урок» найбільш сучасна та легкодоступна для роботи педагогів та учнів.

Кожний викладач, який зареєстрований має широкі можливості по самопідготовці та навчанню (вебінари, конференції), а також є можливість поділитись з освітянами України своїми методичними розробками та матеріалами до уроку, обмінятись досвідом, переглянути роботи своїх колег, прийняти   участь в конкурсах та залучити до проходження олімпіад та конкурсів своїх учнів.

Створювати  тести та працювати з учнями на цій платформі дуже легко. Спочатку заходимо на свою сторінку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обираємо у вертикальному меню «+Створити тест»

З’являється вікно де потрібно ввести назву тесту, обрати предмет, клас, дати коротку характеристику тесту. Можна, також, через перемикач «Редагувати» встановити функцію  (загальнодоступний чи приватний тест), коли всі поля заповнено і вибрано, натискаємо кнопку  «Створити тест». З’являється вікно для створення тесту.

В цьому вікні, у полі «Тип питання», обираємо скільки буде правильних відповідей (одна чи кілька), виставляємо кількість балів, вписуємо запитання (можемо додати зображення), вказуємо варіанти відповідей, обов’язково, відмічаємо правильну(правильні). Можемо ще додати варіанти  відповідей, а потім натискаємо на кнопку «Зберегти зміни». І так всі запитання… в процесі створення можливе редагування.

Коли потрібно перерватися в процесі створення тесту, натискають кнопку «Вийти» - тоді буде зберігатись чернетка, яку  можна буде допрацювати при бажанні та необхідності. Коли робота над тестом закінчено, натискають кнопку «Опублікувати тест». Він з’явиться на особистій сторінці.

 Вирішування учнями тестових завдань за допомогою освітньої платформи «На Урок».

Важливо те, що для вирішування тестових завдань модератори платформи «На Урок» продумали цікаві деталі,  це може бути: домашня робота,  вирішування в реальному часі та самостійне тестування.

 

 

 

 

Для того, щоб пройти тест на уроці, натискають на кнопку «в реальному часі», викладач повідомляє учням код доступу, створюється загальна сесія.

Здобувачі освіти повинні ввести прізвище, ім’я та зачекати до завантаження їх версії.

Працюючи на тестом,  учень отримує задоволення, бо кожна правильна відповідь супроводжується заохочувальним схвальним кліпом.             

Питання висвітлюються на весь екран.

Учню потрібно натиснути правильну (ні) відповідь (ді).

 

 

 

 

 

 

Якщо вирішування тестового питання виявляється невірне, з’являється інший кліп, який повідомляє, що потрібно більше  зосередитись та не робити більше помилок.

 

Коли всі питання опрацьовано, натискають на кнопку «Закінчити тест», з’являється вікно з результатом та оцінкою.

Після отримання результатів програма дає можливість ознайомитись де було дано правильні, а де були неточності.

Здобувачі освіти, таким чином розуміють, що потрібно підтягнути самостійно, а можливо є потреба в консультації одногрупників чи викладача.

 

Педагог - дослідник:

·        орієнтує свою педагогічну діяльність на нові досягнення науки;

·        безперервно досліджує свою систему роботи, здійснює аналіз роботи;

·        постійно прагне підвищувати результативність своєї праці;

·        конструктивно сприймає нові ідеї;

·        з повагою ставиться до думок опонентів;                                               

·     має системне мислення , що виявляється в цілісному сприйнятті різних педагогічних     явищ.

 Необхідно, щоб дизайн середовища, ритм уроку, методи навчання, етика спілкування – усе працювало на потреби учнів, вікові можливості, сприяло їх розвитку,  не шкодило фізичному та психічному здоров’ю.

   За словами Я. Каменського, «учитель - помічник природи, а не її володар; її будівничий, а не реформатор», тому він сам вибирає форми, методи та прийоми роботи, що сприяють розвитку природних нахилів учнів. Зміни видів діяльності, вміле керування навчальним процесом сприяє розвитку креативних здібностей учнів.

Будь-яка інновація починається з учителя. Значення має все: зовнішній вигляд вчителя, стан ведення ним шкільної документації, стан ведення перевірки учнівських робіт, якісна підготовка учнів з предмету, участь в творчих конкурсах, емоційно-сприятлива аура вчителя.

Конкретного учня виховує конкретний вчитель, якість знань кожного учня залежить від вчителя. Нині особливого значення набуває креативність особистості, здатність до творчості, вміння ефективно вирішувати проблеми власної життєдіяльності.

 

Список літератури

 

1. Білоусова Л. І. Потенціал комп'ютерного тестування / Л. І. Білоусова // Вісник ТІМО. – 2008. – № 10. – С. 40 – 44.

2. Булах І. Є. Створюємо якісний тест: навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. .– К. : Майстер-клас, 2006 – 160 с.

3. Вісник ТІМО, 2005 – 2010 р.

4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

5. Клайн П. Справочное руководство по констуированию тестов / Пол Клайн. – К., 1994. – 283 с.

6. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність. Наукове видання / [Болюбаш Я. Я., Булах І. Є., Мруга М. Р., Філончук І. В.] – К. : Майстер-клас, 2007. – 272 с.

7. Равен Д. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы / Джон Равен. – М. : «Когито-Центр», 2001. – 142 с.

8. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : учеб. пособ. / Марина Борисовна Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 432 с.

9. Електронний ресурс http://www.repetitor.ua/zno/materials/2010/examples/.

 

 

1

 

doc
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
13 січня
Переглядів
130
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку