Технології «Основи професійного самовизначення»

Про матеріал

Урок «Основи професійного самовизначення» з розділу «Проектування професійного успіху» є складовою базового модуля «Проектні технології в перетворюючій діяльності людини». Структура уроків базового модуля уніфікована й будується за загальною схемою: організаційний момент; актуалізація опорних знань і вмінь учнів; вивчення нового матеріалу; підсумки заняття; домашнє завдання. На всіх етапах уроку пропонується використання форм і методів роботи, що забезпечують активну творчу співпрацю учня та викладача. Учні працюють з інтерактивними програмними засобами, будують свою лінію розв'язання поставлених завдань, спираючись на власний досвід професійного самовизначення.

Перегляд файлу

 

Зміст:

Ø Вступ.  ………………………………………………………………3

Ø Характеристика й навчально-виховна задача теми уроку.……...4

Ø Методичні рекомендації щодо проведення уроку………………6

Ø План-конспект уроку………………………………………………11

Додатки (дидактичне забезпечення уроку):

      Додаток 1. Інструкція з техніки безпеки та правила 

поведінки в комп’ютерному класі..………………………….16

      Додаток 2. Тест на сайті prof.osvita.org.ua (скріншот)……...17

      Додаток 3. Сформована «Карта інтересів» (скріншот)……..17

      Додаток 4. Інструкційна карта до практичної роботи «Визначення основних компонентів процесу,  що вплинули на вибір професії» у програмі  FreeMind…………………….18

      Додаток 5. Інтелект-карта «Професійне самовизначення» у

програмі FreeMind (скріншот)………………………………..19

      Додаток 6. Фрагмент «Практична робота»  інтелект-карти

«Професійне самовизначення»у програмі FreeMind

(скріншот)…………………………………………………...…19

 

          

Вступ «Технології» - це предмет, який найбільшою мірою з-поміж інших загальноосвітніх дисциплін дає змогу активно розвивати творчу особистість молодої людини.

Вивчення технологій спрямоване на підготовку учня до подальшої професійної діяльності.  Опанування обраної професії потребує не лише наявності ґрунтовних знань із предметів загальноосвітньої та професійної підготовки, а й умінь та здатності використовувати такі знання на практиці, самостійно вирішувати  нестандартні життєві проблеми.

Урок «Основи професійного самовизначення» з розділу «Проектування професійного успіху»  є складовою  базового модуля «Проектні технології в перетворюючій діяльності людини». 

Структура  уроків базового модуля уніфікована й будується за загальною схемою: організаційний момент; актуалізація опорних знань і вмінь учнів; вивчення нового матеріалу; підсумки заняття; домашнє завдання.  На всіх етапах уроку пропонується  використання форм і методів роботи, що забезпечують активну творчу співпрацю учня та викладача. Учні працюють з інтерактивними програмними засобами, будують свою лінію розв’язання поставлених завдань, спираючись на власний досвід професійного самовизначення. 

Найкращі теоретичні знання нічого не варті, якщо їх неможна застосовувати  на практиці.  Саме завдяки  практичній роботі, що проводиться на етапі закріплення знань, учні  мають змогу самостійно проаналізувати набуті знання, зробити висновки та спробувати спланувати майбутню професійну діяльність.

При підготовці завдань практичної роботи необхідно враховувати професію за якою навчаються учні, рівень теоретичної підготовки учнів, навички роботи з комп’ютером, вміння учнів працювати самостійно.  

Важливу роль у підготовці таких уроків відіграє уміння педагога застосовувати різні технології навчання, творчий підхід до організації навчально - пізнавальної діяльності учнів. 

Протягом уроку учні працюють з безкоштовною програмою FreeMind.  Це безкоштовна програма для створення асоціативних карт. Дозволяє створювати деревовидні схеми, робити помітки та написи до них , змінювати форматування елементів та виконувати інші дії. Всі дії виконуються за допомогою миші та клавіатури. 

Програма надає можливість зберігати розроблені карти у власному форматі mm та експортувати в формати JPG і PNG, XHTML.  Учні можуть зберігати такі карти на своїх планшетах та смартфонах.

Характеристика й навчально – виховна задача теми уроку.

 

Декілька десятиліть педагоги-вчені і педагоги практики перелічують вимоги до уроку з метою показати, яким він повинен бути.

Актуальність проблеми хорошого результативного уроку, хорошого вчителя залишається і сьогодні.

Урок «Основи професійного самовизначення» - перший урок  розділу:

«Проектування професійного успіху» базового модуля.  Урок формування  знань.

На ньому розглядаються базові поняття теми. 

Урок розроблений з застосуванням технологій розвитку критичного мислення. Ця технологія на думку М. Ліпмана є «вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження». 

Учні, для яких розроблено урок, вже мають досвід професійного самовизначення і уявлення про майбутню професію. Тому урок побудований таким чином, що учні добувають знання спираючись на власний досвід.  Навички та знання отриманні ними при вивченні цієї теми стануть в нагоді у подальшому професійному становленні. 

Матеріали уроку дають змогу організувати навчально – пізнавальну діяльність учнів та сприяють розвитку їх творчих здібностей. В наш час велика увага приділяється візуальним засобам відтворення інформації. Тому, з метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці використана інтерактивна інтелектуальна карта, створена у програмі FreeMind. Що дає  можливість  не тільки візуально переглядати вміст карти,  а й самостійно доповнювати її.

Сучасна людина повинна вільно володіти питаннями інформаційної компетентності та навичками роботи з обчислювальною технікою.

В ході уроку прослідковується зв'язок з предметами «Інформатика» та

«Охорона праці» - проведення інструктажу з охорони праці,  Урок передбачає вирішення таких задач:

      Формування пізнавального інтересу в учнів; Розуміння мети уроку;

      Розвиток внутрішньої мотивації до навчання;

      Підтримання пізнавальної активності учнів;

      Спонукання учнів до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом; Розвиток критичного способу мислення.

Критичне мислення – це здатність людини чітко виділити проблему, яку необхідно розв’язати ; самостійно знайти , обробити і проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; здатність мислити мобільно, обирати єдино правильне розв’язання проблеми ; бути відкритим до сприйняття думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

Головною метою такого уроку є розвиток творчої особистості учнів, яка має міцні знання, уміє самостійно ними оволодівати та застосовувати в життєвій ситуації, а саме: 

      Ознайомити учнів з основами професійного самовизначення.

      Сформулювати вміння необхідні для аналізу інформації і вибору подальшої  професійної діяльності. 

      Сприяти подальшому професійному становленню особистості.

      Розвивати навички образного та логічного мислення при аналізі та впорядкуванні інформації, що надійшла з різних джерел.

      Сприяти вихованню всебічно розвинутої людини, здатної синтезувати знання з різних предметних галузей для виконання поставлених завдань.

 

Виходячи з мети і задач навчання використовую в своїй роботі такі прийоми навчання: лекція-візуалізація, створення проблемної ситуації, інтерактивні технології, виконання практичної роботи, інструктування, демонстрація роботи на ПК.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку.

Урок – культурологічний феномен, створений людськими зусиллями, педагогічною думкою; це продукт підняття людини до нескінченного процесу пізнання й осмислення світу.

Н. Є. Шуркова

Основною формою організації навчально-виховного процесу є урок. Однією з важливих умов проведення уроку є раціональний вибір його типу й дотримання основних елементів його структури. Питання вибору типу і, відповідно, структури уроку  потребує ретельного обмірковування і врахування таких умов: змісту навчального матеріалу, місця уроку в системі уроків з теми, дидактичних можливостей і функцій різних методів та навчальних технологій, а головне рівень обізнаності учнів стосовно матеріалу, що вивчається. 

Учні навчаються у ПТНЗ, отже визначилися з майбутньою професією. Частина  вважають себе майже професіоналами, деякі мають перше розчарування, втрачаючи впевненість у вірності свого вибору. Всі вони знаходяться на етапі професійного становлення, тому знання сформовані на цьому уроці можуть суттєво допомогти їм просуватися по сходинам професійного зростання. 

Урок «Основи професійного самовизначення» - це  урок формування (засвоєння) знань. Форма проведення лекція-візуалізація з використанням технології критичного мислення. Тому для проведення уроку обираю наступні методи:

Словесні:  бесіда, інтерактивні вправи;

Наочні: карта інтересів, інтелектуальна карта розуму, інструкційна картказавдання, пам’ятка з охорони праці ;

Практичні:  виконання практичної роботи.

Основні етапи уроку:

      Організаційний – розминка;

      Перевірка домашнього завдання – актуалізація;

      Мотивація. Оголошення теми та мети уроку - обґрунтування навчання;

      Формування знань

      Закріплення матеріалу                       усвідомлення змісту;

      Підсумок уроку

      Рефлексія;

      Домашнє завдання.

 

Урок проводиться у комп’ютерному класі з застосуванням техніки, тому на початку занять обов’язково інструктаж з БЖД., підчас якого легко прослідкувати  зв'язок з предметом «Охорона праці».

Після вирішення організаційних питань переходжу до розминки, звертаюсь до всіх учнів   з запитанням «Кого вважають успішною людиною?» , «А, ви б хотіли бути успішним?»

Таким чином створюю сприятливий психологічний клімат на уроці, налаштовую учнів на дружню співпрацю .

Перевірка домашнього завдання – це виклик учням проаналізувати свої знання з даної теми. Методичний прийом «Знаємо – бажаємо дізнатися – дізналися».  У випереджаючому домашньому завданні учням запропоновано: пройти on-line тестування на сайті prof.osvita.org.ua, а саме тест «Карта інтересів».

 

До тестування вони впевнені у повній впевненості правильності вибору професії.  Після виконання завдання у кожного тепер є власна Карта інтересів і вони  можуть порівняти результати тестування на відповідність обраній професії. 

 

 

Далі провокаційне запитання – « У кого Карта інтересів співпала з вимогами до професії за якою ви  навчаєтеся?» . Робимо висновок: саме матеріал цього уроку дасть змогу  розглянути та по-новому усвідомити поняття професійного успіху.  Успіх уроку певним чином залежить від мотивації учбової діяльності.  З метою демонстрації зв’язку навчального матеріалу з реаліями життя та його практичного значення, використовую проблемні запитання: Якщо у Вас є собака,  чи можна вважати,що ви кінолог?  (Ви просто любите свою собаку та піклуєтеся про неї) Якщо Ви постійно граєте у комп’ютерні ігри, чи можна вважати,що ви ІТ-шнік?

(Вам подобається грати і ви вільно володієте грою)

Якщо Ви висаджуєте квіти на клумбу, чи можна вважати,що ви ландшафтний дизайнер? ( Ви любите квіти та просто радує око гарний вид з вікна)

Але, жодне з тверджень не доводить нам, що ви професіонал у названій справі. Слова Леонардо да Вінчі:«У природі все мудро продумано і влаштовано, кожен повинен займатися своєю справою, і в цій мудрості - вища справедливість життя.» підводить нас до теми уроку. Після вдалої мотивації  плавно переходимо до обґрунтування навчання.

Формулюємо мету і завдання уроку через оголошення очікуваних результатів уроку: 

Сьогодні на уроці ми розглянемо основи професійного визначення, а саме з’ясуємо основні функції професійної діяльності, визначимо основні види професійної діяльності людини, значення професійної діяльності та професійного самовизначення.

Протягом уроку ми працюватимемо з інтелектуальною картою професійного самовизначення, що дасть нам змогу прослідкувати зв'язок між базовими поняттями професійного успіху. Виконуючи практичну роботу ви самостійно  додасте опрацьовану  інформацію до нашої кати

Саме на цьому етапі учні розуміють конкретну практичну значимість для кожного з них та чітко знають, що вимагається від них на уроці.

Мета і завдання уроку сформульовані, час перейти до усвідомлення змісту уроку.

Вивчення нового матеріалу базується на основі інтелект-карти «Професійне самовизначення» безпосередньо у програмі FreeMind. Карта розуму (Mind Map) - це схема, призначена для візуалізації інформації при її обробці людиною. Багато з нас, вирішуючи ту чи іншу розумову задачу, малюють схемки на листках паперу. Карти розуму дозволять робити це науковим способом і набагато ефективніше. За допомогою складених за певними правилами карт можна наочно представляти досить складні концепції і великі обсяги інформації. Наочність спрощує аналіз даних і їх запам'ятовування. Головний секрет карт розуму полягає в тому, що їх окремі елементи зв'язуються головним чином асоціативними зв'язками, найбільш звичними саме для людського мислення і пам'яті. 

Наша "карта розуму" складається з основних елементів:  У центрі розташовується вузол «Професійний успіх», до нього приєднані вузли, що містять основні поняття уроку.  

 

При наведенні мишкою на вузол відкривається визначення  назви вузла.

 

 У процесі вивчення матеріалу почергово розкриваємо гілки наповнені інформацією.

 

Схема на якій відтворено матеріал, що вивчається на  уроці,  перетворилася на  візуальний конспект. За допомогою якого ми можемо повторювати, з’ясовувати, систематизувати матеріал.

 

Для закріплення матеріалу учням пропонується практична робота, при виконанні якої учні скористаються навичками роботи з комп’ютерними програмами набутими на уроках інформатики. Робота проводиться з застосуванням прийому «Приваблива мета».  Учні повинні власноруч доповнити нашу Карту розуму безпосередньо у програмі FreeMind.  Для цього передбачено гілку, що є підпорядкованою вузлу «Професійне навчання».   

Вузол «Практична робота» впорядкований таким чином: тема роботи, питання,  кожному з яких підпорядковані вузли у вигляді гілок з позначкою «олівець».   Учню достатньо клацнути мишею на позначці та ввести свій варіант відповіді.  Якщо передбаченої  кількості варіантів  відповідей замало, можна додати гілку самостійно. Для роботи у програмі передбачено інструкційну картку. 

Учні  працюють у парах.

Робота, організована таким чином має переваги:  по-перше, працювати з «живою програмою» завжди цікаво; друге  - у процесі роботи  розвивається уміння працювати з інформацією, працювати самостійно, виділяти головне, суттєве.

 Діяльність учнів на уроці обов’язково оцінюється. Оцінка учня за урок складається з урахуванням усних відповідей на уроці, самооцінки учня та оцінки вчителя.

Для проведення рефлексії уроку доцільно виконати інтерактивну вправу «Вправа «Якщо…, то..?»

Кожна пара учнів повинна сформувати питання парі -опоненту.  На приклад,  «Якщо я не маю здібностей, то..?», «Якщо я схибив при виборі професії, то..?»  учні повинні надати свою відповідь, та задати наступне питання. Виконання цієї вправи дає змогу визначити ступінь володіння ідеями, інформацією, завданнями  та надає можливість обміну знаннями з іншими учнями.

Домашнє завдання диференційоване за трьома складовими: прочитати матеріал у підручнику, записати висновки по роботі, творче завдання. У кожній навчальній групі знайдеться декілька учнів, які з інтересом почнуть виконувати завдання з творчого рівня: починаючи з професії, за якою ви навчаєтеся, змоделюйте всю ланку кроків, яку необхідно пройти для побудови професійної кар’єри.  

При підготовці до уроку  я  пригадала слова  М.Форбса: «Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить».               

План-конспект уроку № 10

Дата  

Тема розділу: Проектування професійного успіху. Тема уроку:  Основи професійного самовизначення.

.

Кількість годин   1 Мета уроку:

      Ознайомити учнів з основами професійного самовизначення. Сформувати вміння необхідні для аналізу інформації і вибору подальшої  професійної діяльності. Сприяти подальшому професійному становленню особистості.

      Розвивати навички образного та логічного мислення при аналізі та впорядкуванні інформації, необхідної для прийняття рішень.

      Сприяти вихованню всебічно розвинутої людини, здатної синтезувати знання з різних предметних галузей для виконання поставлених завдань.

 

Тип уроку  засвоєння та застосування нових знань.

Методи проведення.

Словесні:  бесіда, інтерактивні вправи;

Наочні: карта інтересів, інтелектуальна карта розуму, інструкційна картказавдання, пам’ятка з охорони праці ;

Практичні:  виконання практичної роботи.

Обладнання уроку: комп’ютер, проектор, правила ТБ у комп’ютерному класі. 

Міжпредметні зв’язки: інформатика, охорона праці, економіка.

Словник термінів:   професійна діяльності, культура праці,  професійне становлення,  професійне самовизначення, професійна кар’єра

Методична мета: застосування на уроках предмету «Технології» елементів технології критичного мислення. 

Розподіл навчального часу на етапи уроку:

І.           Організаційний момент

3 хв

ІІ.          Перевірка домашнього завдання

5 хв

ІІІ.         Мотивація навчальної діяльності

3 хв

ІV.         Формулювання мети і завдань уроку

2 хв

V           Формування знань.

15 хв

VІ.         Закріплення матеріалу

8 хв

VІІ.       Підсумок уроку Рефлексія.

7 хв

VІІІ.      Домашнє завдання

 

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

2 хв

Привітання, перевірка готовності групи до уроку.

Ми працюємо в комп’ютерному класі, пригадаємо правила поведінки та безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютерами (пам’ятки на кожному робочому місці)

Розминка:  Запитання до всіх учнів  «Кого вважають успішною людиною?» ,

«А, ви б хотіли бути успішним?»

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Домашнім завданням для вас було пройти тестування на сайті prof.osvita.org.ua, а саме тест «Карта інтересів».

Благодійний фонд «Розвиток України» надав можливість школярам  здійснити «Крок до самовизначення» шляхом проходження профорієнтаційних  тестів  (Крок до самовизначення / Тестування /).   

Дуже часто схильність до певних предметів у школі визначає нашу майбутню професію. Яким предметам віддаєш перевагу ти, і яка професія зацікавить тебе у майбутньому? Цей тест призначений допомогти учням визначитися з вибором майбутньої професії.

У кожного з вас тепер є власна Карта інтересів і ви можете порівняти результати тестування на відповідність обраній професії.

У кого Карта інтересів співпала з вимогами до професії за якою ви  навчаєтеся? Матеріал сьогоднішнього уроку дасть вам змогу розглянути та  по-новому усвідомити поняття професійного успіху.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  Створюємо проблемну ситуацію

Якщо у Вас є собака,  чи можна вважати,що ви кінолог?  (Ви просто любите свою собаку та піклуєтеся про неї)

Якщо Ви постійно граєте у комп’ютерні ігри, чи можна вважати,що ви ІТ-шнік?

(Вам подобається грати і ви вільно володієте грою)

Якщо Ви висаджуєте квіти на клумбу, чи можна вважати,що ви ландшафтний дизайнер? ( Ви любите квіти та просто радує око гарний вид з вікна)

Але жодне з тверджень не доводить нам, що ви професіонал у названій справі.

Відповіддю на ці питання може бути вислів Леонардо да Вінчі:

«У природі все мудро продумано і влаштовано, кожен повинен займатися своєю справою, і в цій мудрості - вища справедливість життя.»

 

ІV.  Формулювання мети і завдань уроку.

Ми починаємо вивчати розділ: «Проектування професійного успіху». Тема уроку: «Основи професійного самовизначення».

Сьогодні на уроці ми розглянемо основи професійного визначення, а саме з’ясуємо основні функції професійної діяльності, визначимо основні види професійної діяльності людини, значення професійної діяльності та професійного самовизначення.

Протягом уроку працюватимемо з інтелектуальною картою професійного самовизначення, що дасть змогу прослідкувати зв'язок між базовими поняттями професійного успіху. Виконуючи практичну роботу ви самостійно  додасте опрацьовану  інформацію до нашої кати

 

V.  Формування знань.

Професійне самовизначення – це самостійний стійкий осмислений вибір майбутніх професій.

Професійне самовизначення є початком професійного розвитку особистості.

1.  Професійне самовизначення не можна розглядати без професійної діяльності, під час якої і походить професійне становлення особистості.

Визначмо на нашій карті основні вузли:

Професійна діяльність - це специфічна діяльність людини, зміст якої визначається певною сферою чи галуззю виробництва.

Професійне самовизначення - це процес формування ставлення до професії, сутність емоційно - особистісного входження в професію.

Професійне становлення особистості - це процес формування ставлення до професії, ступінь емоційно - особистісного входження в професію, накопичення досвіду практичної діяльності; професійне вдосконалення та набуття майстерності.

2.  Розкриваємо зв’язки першого  вузла.

Завдання професійної  діяльності – це стан досягнення певних цілей.

2.1.     Професійна діяльність виконує основні функції:

-         Створення матеріальних , інтелектуальних і духовних цінностей;

-         Одержання засобів для життєдіяльності людини;

-         Сприяння загальному і професійному розвитку особистості; - Перетворення навколишнього середовища.

2.2.     Основні види діяльності людини:

-         Ігрова- продуктом є сам процес.

-         Навчальна- знання , вміння та навички.

-         Праця- створення матеріальних та духовних благ, є необхідною умовою існування та розвитку людини.

2.3.     Сфери та галузі професійної діяльності людини: - Матеріального виробництва(засоби виробництва і предмети споживання).

-         Невиробнича сфера( галузі  і види професійної діяльності з обслуговування населення, інших галузей економіки і управління).

-         За предметами праці сфери професійної діяльності поділяють:

      Людина-природа

      Людина- техніка

      Людина- знакова система

      Людина- людина

      Людина –художній образ.

Ми з вами розглянули та впорядкували інформацію стосовно професійної діяльності.

3.  Переходимо до вузла «Професійне самовизначення»

(варіанти відповідей учнів можуть мати інші формулювання)

3.1.     З чого безпосередньо почали ви при виборі професії ?

Визначимо,  на чому формується ставлення до професії :

      Позиція батьків, старших членів сім’ї 

      Позиція друзів 

      Позиція шкільних педагогів 

      Особисті  професійні плани

      Здібності

      Рівень домагань на суспільне життя

      Інформованість про професії Схильність до улюблених занять

 

3.2.     Що можна віднести до емоційно - особистісного входження в професію: Схильність до улюблених занять; Культура праці.

 

3.3.     Процес професійного самовизначення людини може тривати протягом життя:  Професійне самовизначення розглядається як процес, що охоплює весь період професійної діяльності особистості: від виникнення професійних намірів до виходу з трудової діяльності. Він пронизує весь життєвий шлях людини.

4.  Розкриваємо вузол « Професійне становлення особистості»

Вибираємо  ланки для професійного становлення особистості: 

      Первинний вибір професії;

      Етап професійного самовизначення;

      Професійне навчання; Професійна атестація;

      Самореалізація в праці (професійна майстерність і творчість). Професійна майстерність – найвищій рівень оволодіння професійною діяльністю.

Професійне становлення є складовою професійної кар’єри.

Професійна кар’єра – досягнення людиною успіху в професійній діяльності. Поняття  «професійна кар’єра» включає професійний ріст, майстерність, високу оплату праці, поліпшення житлових та побутових умов, підвищення по службі, отримання свободи в своїх рішеннях , відповідну оцінку своїх заслуг, особисте задоволення професійною діяльністю.

Вдалий вибір професії – одна з головних складових і умов людського щастя. Перед нами схема, що містить зв'язок між складовими  професійного самовизначення.

Звертаю вашу увагу на те, що навчання у ПТНЗ відноситься до Професійного становлення особистості , а саме – це професійне навчання.

 

VІ.  Закріплення матеріалу

Практична робота «Визначення основних компонентів процесу,  що вплинули на вибір професії»

Завдання:   обґрунтуйте свій вибір професії.  Дайте відповіді на запитання:

      Професія (повна назва)

      Фактори, що вплинули на вибір професії

      Основні завдання професійної діяльності

      Професійні  вимоги 

      Предмет  праці

      Результат діяльності

У висновках про роботу обґрунтуйте  вибір професії, за якою ви навчаєтеся,  необхідність її для суспільства та для вас особисто.

 Робота з інтелектуальною картою. (застосування прийому «Приваблива мета») При виконанні завдання Ви маєте змогу скористатися картою, складеною на уроці.

 VІІ. Підсумок уроку. 

У результаті нашої спільної роботи на уроці ми отримали візуальний конспект уроку, що містить основні поняття, складові та функції професійного визначення.

Виможете  експортувати його у формат XHTML та скопіювати на смартфон.  

Оцініть свою роботу на уроці. На яку оцінку ви заслуговуєте? Оголошення оцінок за роботу на уроці. Рефлексія.

Виконання інтерактивної вправи  «Якщо…, то..?»

VІІІ. Домашнє завдання (диференційоване )

 Підручник  В.М. Мадзігон, А.М. Тарара,  В.П. Тименко «Технології» .  Вивчіть основні поняття стор. 125-131, дайте  відповіді на питання  стор. 131 Запишіть у зошит висновки про практичну роботу.

Творче завдання: починаючи з професії, за якою ви навчаєтеся, змоделюйте всю ланку кроків, яку необхідно пройти для побудови професійної кар’єри.  

Додаток  1

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

ТА ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ В КОМП'ЮТЕРНОМУ КЛАСІ

Загальні положення:

 До роботи в комп'ютерному класі допускаються особи, ознайомлені з даною інструкцією з техніки безпеки і правил поведінки.

Робота учнів в комп'ютерному класі дозволяється лише у присутності викладача (інженера, лаборанта).

Під час занять сторонні особи можуть знаходитися в класі лише з дозволу викладача.

Під час перерв між уроками проводиться обов'язкове провітрювання комп'ютерного кабінету з обов'язковим виходом учнів з класу.

Пам'ятайте, що кожен учень відповідає за стан свого робочого місця і збереження розміщеного на ньому устаткування.

Перед початком роботи необхідно:

          Переконатися у відсутності видимих пошкоджень на робочому місці;

          Розмістити на столі зошити, навчальні посібники так, що б вони не заважали роботі на комп'ютері;

          Прийняти правильну робочу позу.

          Подивитись на індикатор монітора і системного блоку і визначити, включений або вимкнений комп'ютер.  Перемістити         мишу, якщо    комп'ютер       знаходиться    в          енергозберігаючому    стані    або включити  монітор, якщо він був вимкнений.

При роботі в комп'ютерному класі категорично забороняється:

          Знаходитися в класі у  верхньому одязі;

          Класти одяг і сумки на столи;

          Знаходитися в класі з напоями та їдою;

          Приєднувати або від'єднувати кабелі, чіпати роз'єми, дроти і розетки;

          Пересувати комп'ютери і монітори;

          Відкривати системний блок;

          Включати і вимикати комп'ютери самостійно;

          Намагатися самостійно усувати несправності в роботі апаратури;

          Перекривати вентиляційні отвори на системному блоці та моніторі;

          Ударяти по клавіатурі, натискувати безцільно на клавіші;

          Класти книги, зошити та інші речі на клавіатуру, монітор і системний блок;

          Видаляти і переміщати чужі файли;

          Приносити і запускати комп'ютерні ігри. Знаходячись в комп'ютерному класі, учні зобов’язані:

          Знаходячись в мережі працювати лише під своїм ім'ям і паролем;

          Дотримуватись режиму роботи (згідно  Санітарних правил і норм);

          При появі різі в очах, різкому погіршенні видимості, неможливості сфокусувати погляд або навести його на різкість, появи болю в пальцях і кистях рук, посилення серцебиття негайно покинути робоче місце, повідомити про це,  викладачеві і звернутися до лікаря;

          Після закінчення роботи завершити всі активні програми і коректно вимкнути комп'ютер; •     Залишити робоче місце чистим. Працюючи за комп'ютером, необхідно дотримуватись правил:   

          Відстань від екрану до очей – 70-80 см (відстань витягнутої руки);

          Вертикально пряма спина;

          Плечі опущені і розслаблені;

          Ноги на підлозі і не схрещені;

          Лікті, зап'ястя і кисті рук на одному рівні;

          Ліктьові, тазостегнові, колінні, гомілковостопні суглоби під прямим кутом.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях: При появі програмних помилок або збоях устаткування учень повинен негайно звернутися до викладача (майстра в/н ).

          При появі запаху гару, незвичайного звуку негайно припинити роботу,  і повідомити викладачеві (майстру в/н).

            

Додаток  2

Тест на сайті prof.osvita.org.ua

 

 

Додаток 3

Сформована «Карта інтересів»

 

Додаток  4

Інструкційна карта до практичної роботи

«Визначення основних компонентів процесу,  що вплинули на вибір професії»  у програмі  FreeMind

з/п

Дії

Команди

 

1

Відкрийте програму FreeMind

Відкрийте папку програми FreeMind та натисніть на 

2

Відкрийте інтелект-карту

«Професійне самовизначення»

Скористайтеся меню Файл – открыть, або кнопкою а панелі

інструментів         

 

3

Встановіть зручний для роботи масштаб 

Виберіть масштаб з списку, що рокривається 

 

4

Виберіть вузол «Професійне самовизначення» та відкрийте підпорядковані вузли.

Встановіть курсор на початок рядка та клацніть мишкою

                 

5

Розкрийте вузол «Процес професійного самовизначення» - «Професійне навчання»

Клацніть мишею на назві вузла

 

6

Відкрийте вузол «Практична робота»

Клацніть мишею на назві вузла

                     

7

Перейдіть до пунктів роботи. 

Клацніть мишею на позначні

 

 

8

Введіть свій варіант відповіді на поставлене запитання

«олівець», та введіть текст у активне текстове поле 

 

9

Перейдіть до наступного питання.

Клацніть мишею на позначні «олівець» наступному рядку

       

10

Якщо ви маєте більшу кількість варіантів відповідей, то додайте нові поля для запису. 

Встановіть вказівку на рядок з питанням, натисніть праву кнопку виберіть команду «Новый смежный узел после текущего»

 

11

Збережіть доповнену карту

Виконайте команду ФайлСохранить, натисніть кнопку на панелі інструментів або

CTRL+S

 

 

Додаток 5

Інтелект-карта «Професійне самовизначення»

у програмі FreeMind

 

 

Додаток 6

Фрагмент «Практична робота» інтелект-карти «Професійне самовизначення» у програмі FreeMind

 

pdf
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Коберник О.М., Терещук А.І. та інші)
Додано
14 червня 2018
Переглядів
2288
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку