27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

Текст "Основні компоненти психологічної підготовки учнів до олімпіад"

Про матеріал
У статті висвітлені думки фахівців-психологів, а також спроби автора проаналізувати основні психологічні аспекти підготовки школярів до участі в інтелектуально-творчих змаганням, насамперед, в предметних олімпіадах різних рівнів, адже учень, готуючись до участі в олімпіаді, потребує не тільки системної інтелектуальної підготовки з предмета, а й комплексної психологічної підготовки.
Перегляд файлу

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО  ОЛІМПІАД

 

      Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки всебічно розвиненої особистості, що здатна самостійно вирішувати життєво важливі питання, бути соціально активною, осмислювати події, вміти критично мислити, використовувати шкільні знання для розв’язання реальних проблем[6, с.3].

Навчання обдарованих, талановитих дітей, їхня підготовка до професійної реалізації в самостійному житті – актуальне питання сьогодення.

      Останнім часом ми спостерігаємо зростання кількості різноманітних інтелектуально-творчих змагань, які проводяться з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді. У школах, вишах, громадських організаціях, на сайтах організовуються різного роду міжнародні, всеукраїнські та регіональні, традиційні та евристичні, очні й дистанційні інтелектуальні змагання (олімпіади, турніри, конкурси). Завдання на цих змаганнях є складними, часто носять творчий характер, потребують широкого кола знань, умінь та навичок, особливих, специфічних прийомів рішень. Тому учні, які беруть участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, потрапляють в стресову ситуацію і , як наслідок, навіть здібним школярамважко показати в належній мірі знання, вміння і навички. Тому без добре продуманої індивідуальної роботи з найбільш здібними та обдарованими дітьми успіхів на цій ділянці роботи не можна досягти.

       Аналізуючи власний досвід підготовки учнів до участі у Всеукраїнських  олімпіадах з географії різних рівнів, можна виділити такі підходи в роботі вчителя:

-  по-перше, активізація навчальної діяльності учнів, підтримка постійного інтересу до предметашляхом вирішення нестандартних завдань і заохочення до вивчення позапрограмового  матеріалу;

- по-друге,індивідуальний підхід до кожного учасника олімпіади, коректне вибудовування освітньої траєкторії розвитку учня, допомога у самовизначенні та розвитку особистості учасника олімпіади[5].

      В рамках першого підходу, починаючи з шостого класу, коли починається вивчення географії, ставлю одним із основних -  завдання зацікавити своїх учнів географією. Адже в нашу закомерціоналізовану,  заполітизовану добу наука, сповнена духу романтики та овіяна вітрами мандрів, не настільки популярна в молоді, як раніше. Щоб вирішити це завдання, в першу чергу вчителю необхідно вдосконалювати форми і методи роботи на уроці, використовувати сучасні технологіїнавчання і, звичайно ж, залучати учнів до позакласної роботи (гурток, екскурсії, туристсько-краєзнавчі походи, географічні вечори, тижні географії,  випуск стіннівки тощо). Працюючи з учнями на уроках і в позаурочний час, намагаюся приділяти увагу кожному з них, одночасно працюючи з усім класом (групою), щоб не пропустити «срібної жили в пошуках золотої»[2, с. 56].

Звичайно ж, щоб добитися результативності в інтелектуально-творчих змаганнях, учневі  недостатньо знати лише програмовий матеріал,  зміст  шкільного підручника. Тому вчитель повинен запалити на уроках іскру потягу до знань із свого предмета і, також, працювати з учнем додатково в позаурочний час. Таким чином, взаємодія вчителя з обдарованими дітьми планується з урахуванням психолого-педагогічних принципів:

 • формування взаємин на основі творчої співпраці;
 • організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня;
 • вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності;
 • розвиток системного, інтуїтивного мислення.

      Другий підхід в плані підготовки обдарованих учнів  вимагає розробки індивідуальної стратегії підготовки кожного школяра до олімпіад і конкурсів, а значить глибокого знання чинників, що впливають на розвиток особистості       ( схема 1) [5].

Схема 1

Чинники, що впливають на розвиток обдарованості

 

 

Особистісні характеристики      Характеристики оточення

 • Мотивація досягнення                       *Стимулювання ініціативи вдома
 • Стійкість до стресів                                 *Освіта батьків
 • Локус контролю                                      *Очікування щодо проявівобдарованості
 • Я - концепція                                            *Позитивний, негативний досвід

Особливо важливими є знання особистісних характеристик учня.

 •                    В значній мірі успішність виступів учня на інтелектуально-творчих змаганнях залежить від сформованості в нього мотиваційної сфери, а особливо такої її складової як  мотиваціїдосягнення тобто прагнення добитися високих результатів і бути активним в їх досягненні[4].Тому вчитель, щоб переконати сучасного учня вчитися, активно працювати на уроці і вдома, повинен головну увагу приділяти формуванню внутрішніх мотивів: інтересу до предмета, бажання, потреби в знаннях, в саморозвитку; усвідомлення необхідності навчальної діяльності задля самореалізації в житті; формування потреби успіху, задоволення від навчальної праці й розуміння її суспільної користі.
 •                  Як уже було сказано вище, участь в олімпіадах, конкурсах для школяра – це стрес, що характеризується нестабільним емоційним станом, тривожністю. Все це може призвести до зниження концентрації уваги і працездатності, розгубленості, тому потрібно формувати в учнів стійкість до стресів, вміння зосереджуватися в складних ситуаціях.
 •                  Локус контролю– це поняття, введене американським психологом Дж.Роттером, характеризуєсуб’єктивне сприйняття людиною причин своїх успіхів чи невдач.  Це стійка властивість індивіда, що формується в ході його соціалізації. Важливо знати, як учень-учасник олімпіади (дуже нелегкого випробування для нього) сприймає , розуміє причини власних успіхів і невдач: чи шукає їх у собі, у власних зусиллях, здібностях (внутрішній або інтернальнийлокус контролю) , чи приписує відповідальність за результати діяльності зовнішнім силам, оточенню (зовнішній або екстернальний локус контролю)[9]. Схильність до внутрішнього локусу контролю виявляється разом з такими рисами, як невпевненість у своїх можливостях, неврівноваженість, агресивність. І, навпаки, люди з внутрішнім локусом контролю впевненіші в собі, послідовні і наполегливі в досягнення поставленої мети, врівноважені, схильні до самоаналізу. Тому важливо в процесі роботи з дітьми допомогти їм самостверджуватися, ставати врівноваженими, доброзичливими та незалежними. Адже тільки такі люди частіше досягають творчих і професійних успіхів.
 • «Я-концепція»– динамічна система уявлень людини про саму себе, що включає усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних здібностей, самооцінку особистості[3]. Дана характеристика особистості формується під впливом досвіду кожного школяра, тому завдання вчителя навчити учнів реально оцінювати свої можливості не завищуючи, але й не занижуючи їх, прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу оточуючих і самоповагу.

         В жодному разі, розробляючи індивідуальну стратегію підготовки обдарованого  учня до участі в інтелектуально-творчих змаганнях олімпіадного чи конкурсного характеру, не можна нехтувати таким важливим чинником як оточення. І перш за все - це батьки, які повинні бути ознайомлені з тим, як правильно спілкуватися з сином чи донькою, створити в сім’ї сприятливий психологічний клімат, організувати режим дня, підтримку учня в період до, під час і після участі в олімпіадах, конкурсах.

      Отже, учень, готуючись до участі в олімпіаді,  потребує не тільки системної інтелектуальної підготовки з предмета, а й комплексної психологічної підготовки, коли вчитель зосереджується на позитивних сторонах і перевагах учня з метою зміцнення його самооцінки, допомагає йому повірити в себе, свої здібності, підтримує при невдачах.                                 

 

Список використаної літератури та інтернет-ресурсів

 1. Врублевська М.О. Секрети успішного уроку географії. Харків. Видавнича група «Основа».2005.
 2. Інновації на уроках географії (з досвіду учасників конкурсу «Учитель року»;нестандартні уроки).  Харків. Видавнича група «Основа».2007.
 3. Корнеев В.П. Формування пізнавальних інтересів в учнів//Географія в школі.-1973.-№3.-с.85-86.
 4. Макаренко С.С.. Формування мотивації досягнень в структурі мотиваційної сфери особистості вчителя. ЛДУВС. Науковий вісник 1.2013.www.irbis-nbuv.gov.ua/.
 5. Синякова В.Б. Психологічний аспект підготовкиобдарованихучнів до інтелектуально-творчихзмаганьолімпіадного і конкурсного характеру. Київськийобласнийкомунальнийпозашкільнийнавчальний заклад «Мала академія наук учнівськоїмолоді». kyivobl.man.gov.ua/.
 6. Стадник О.Г. Нетрадиційніформиуроківгеографії. – Х.: Вид.група «Основа»,2004. – (Серія «Бібліотека журналу «Географія», вип.6)
 7. Сухомлинський В.О. Серцевіддаюдітям. – К., 1971.- С.199.
 8. Панчешникова Л.М. Проблемные знания по географии// /География в школе.-1979.-№1.
 9. https://uk.wikipedia.org/
 10. http://oipopp.ed-sp.net/virtual-academy-of-meth-sciences

 

 

 

 

 

docx
Додано
3 лютого 2019
Переглядів
250
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку