2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Тема: "Поняття про переріз"

Про матеріал
Розробка уроку для 9 класу на тему: "Поняття про переріз". В ній розглядається, які є перерізи, як вони будуються, як позначаються ін.
Перегляд файлу

Тема:Поняття про переріз.

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям перерізу. Як їх виконувати.

 Обладнання: готовальна, папір, лінійка, гумка.

Тип уроку: комбінований

Орієнтовний план проведення уроку

І. Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь (7 хв)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)

IV. Оголошення теми й мети уроку (2 хв)

V. Вивчення нового матеріалу (30 хв)

VI. Підведення підсумків роботи (2 хв)

Хід уроку

І. Організаційна частина

Перевірка присутніх.

• Призначення чергових.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Іноді через наявність на поверхні предмета заглибин, виступів, пазів та інших конструктивних особливостей виникає необхідність зробити переріз який за допомогою якого буде видно особливості даного предмета. Щоб точніше виявити форму предметів на кресленнях, крім виглядів, застосовують ще й інші зображення. До таких зображень нале­жать перерізи.

Щоб отримати переріз, предмет умовно розрізають уявною площиною в тому місці, де необхідно виявити його форму. На малюнку пока­зано наочне зображення предмета, умовно перерізаного допоміжною пло­щиною А. 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/01.gif

Цю уявну площину називають січною. Щоб побачити фігуру перерізу, ту частину предмета, яка розміщена між січною площиною А і спостерігачем, умовно відкидають. На уявній січній площині чітко видно фігуру утвореного перерізу.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/02.gif

Утворену умовно на січній площині фігуру суміщають із площиною креслення і викреслюють її. Зображення фігури, утвореної уявним пере­різуванням предмета січною площиною, називають перерізом. Як прави­ло, фігуру перерізу креслять у тому самому масштабі, що й вигляд, до якого належить переріз.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/03.gif

Перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показати поперечну форму предметів та форму отворів, заглибин, вирізів на поверхнях округ­лих деталей тощо.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/04.gif

На перерізі показують тільки те, що є у січній площині. Усе, що міститься перед цією площиною і поза нею, вважається уявно видаленим.

2.    Види перерізів.

Залежно від розміщення відносно вигляду зображеного на кресленні предмета переріз може бути винесенимабо накладеним.

Винесений переріз розміщують поза контуром вигляду зображеного на кресленні предмета.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/05.gif

Накладений переріз розміщують усередині контуру, тобто безпосе­редньо на вигляді зображеного на кресленні предмета.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/06.gif

Винесені перерізи розміщують, по можливості, в розриві вигляду.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/07.gif

Під час виконання креслень перевагу надають винесеним перерізам, оскільки вони не обтяжують креслення зайвими лініями і значно зручніші для нанесення розмірів.

3.    Виконання та позначення перерізів.

Положення січної площини на кресленні вказують лінією перерізу. Для цього застосовують розімкнуту лінію у вигляді двох штрихів.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/08.gif

Ця лінія не повинна перетинати контур вигляду на кресленні та дотор­катися до нього. Напрям, у якому потрібно дивитися на уявну січну пло­щину, вказують стрілками. Із зовнішнього боку стрілок пишуть однакові великі літери українського алфавіту. Літери завжди розміщують верти­кально. Розміри штрихів розімкнутої лінії і стрілок показані на малюнку.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/09.gif

Контур винесеного перерізу обводять суцільною лінією такої самої товщини, як і видимі контури зображень на кресленні. Розміщують ви­несений переріз якнайближче до того місця, де вказано положення січної площини.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/10.gif

Щоб креслення було виразнішим, фігуру перерізу виділяють штрихуванням у вигляді паралельних ліній. Штриховку наносять суцільними тонкими лініями під кутом 45°. Відстань між лініями штриховки виби­рають у межах 2...4 мм. Нахил ліній штриховки можна виконувати як уліво, так і вправо.

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/11.gif

Фігуру перерізу позначають та­кими самими літерами, якими бу­ло позначено лінію перерізу: А-А, Б-Б, В-В, тобто двома однаковими літерами через тире. Напис завжди розміщують горизонтально.

 Якщо фігура перерізу симетрич­на, то винесений переріз може бути розміщений на продовженні лінії перерізу, яку в цьому ви­падку показують штрихпунктирною лінією. Стрілками і літерами такий переріз не позначають.

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/12.gif

Винесений переріз може бути розміщений у розриві того вигля­ду, до якого він належить. Умовний розрив предмета на ви­гляді обмежують тонкою   хвиляс­тою лінією. Якщо предмет симет­ричний,   лінію перерізу не прово­дять і ніяких додаткових позначень не роблять.

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/13.gif

Для несиметричних перерізів, розміщених у розриві, вказують лінію перерізу за допомогою розімкнутої прямої зі стрілками, але без позна­чень літерами.

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/14.gif

Накладений переріз розміщують на самому вигляді, до якого він нале­жить, і саме там, де проходить січна площина. Фігуру накладеного перерізу обводять суцільною тонкою лінією. Контурні лінії вигляду в тому місці, де на нього накладається фігура перерізу, не повинні перериватись.

 

При виконанні накладеного симетричного перерізу лінію перерізу не проводять і ніяких позначень не роблять. Фігура такого перерізу повинна мати вісь симетрії, проведену у вигляді штрихпунктирної лінії.

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/15.gif

Для несиметричних накладених перерізів лінію перерізу проводять у ви­гляді розімкнутої лінії зі стрілками, але літерами не позначають. 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/16.gif

На фігуру перерізу, як і на інші зображення на кресленні, в разі необ­хідності наносять розміри.

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/17.gif

Штриховка перерізів не лише надає кресленню виразності, а й умовно показує, з якого матеріалу виготовлено предмет. Застосовують різні види штриховок, які відповідають певним матеріалам.

 Штриховки перерізів для деяких найпоширеніших матеріалів наведено в таблиці. Їх називають умовними графічними позначеннями матеріа­лів на кресленнях.

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/kreslennya/kreslennya8/18.gif

Практичне завдання

Завдання №1.Знайдіть наочні зображення за виглядом та перерізом. Відповіді запишіть у таблицю, яку необхідно нарисувати в зошиті.

Вигляд і переріз

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/trudove_8/urok05/001.jpg

Завдання 2.

Виконайте в зошиті у клітинку ескізи валиків та необхідні перерізи.

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/trudove_8/urok05/002.jpg

 

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/trudove_8/urok05/003.jpg

 

 

http://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/trudove_8/urok05/004.jpg