Тема: Принцип відносності А. Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ).

Про матеріал
Тема: Принцип відносності А. Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу Мета уроку: Обґрунтувати історичний характер виникнення і становлення теорії відносності, познайомити учнів із творцями релятивістської механіки, навести приклади, які підтверджують справедливість спеціальної теорії відносності, сформувати уявлення учнів про швидкість світла як максимальну граничну швидкість процесів у природі, формулювати основні положення спеціальної теорії відносності.
Перегляд файлу

       

 

 

Тема: Принцип  відносності А. Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ).

Тип уроку: Урок вивчення нового  навчального  матеріалу

Мета уроку: Обґрунтувати   історичний характер виникнення і становлення теорії відносності, познайомити  учнів  із  творцями релятивістської    механіки,   навести   приклади, які підтверджують справедливість   спеціальної теорії відносності, сформувати  уявлення учнів  про швидкість світла   як   максимальну граничну швидкість процесів у природі, формулювати основні положення спеціальної теорії відносності.

Структура і основний зміст уроку

 І.Організаційний етап. Обговорення результатів тематичного оцінювання.

 II.   Актуалізація   опорних   знань:   принцип  відносності   Галілея-Ньютона.

III. Вивчення нового матеріалу:  

1. Релятивістська механіка.

2. Експерименти Майкельсона - Морлі зі встановлення залежності швидкості світла від швидкості руху джерела світла.

3. Постулати спеціальної теорії відносності.

4. Чорна діра.

IV. Закріплення вивченого матеріалу:

1. У чому полягав експеримент Майкельсона - Морлі?

2. Що вивчають спеціальна та загальна теорії відносності?

3. Сформулюйте перший і другий постулати теорії відносності та поясніть їх смисл.

4. Чим пояснюється існування чорних дір?

V.Домашнє завдання : Принцип  відносності А. Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі. Основні положення спеціальної теорії відносності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 34/2       Дата ______

 

Тема: Релятивістський закон додавання швидкостей.

Тип уроку: Комбінований урок

 

Мета уроку: Розкрити фізичну суть поняття відносності одночасності, охарактеризувати   основні   її наслідки - скорочення лінійних розмірів тіла, сповільнення  плину подій

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ___________________________

_________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _______________________________

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

1. Чим відрізняється принцип відносності Ейнштейна від принципу відносності Галілея?

2. Чому для перевірки принципу відносності Ейнштейна робилися спроби  виявити вплив орбітального руху Землі на лабораторний експеримент?

3. Поясніть, що мається на увазі, коли говорять про «постулат сталості швидкості світла».

4. Чому не існує «принципу сталості звуку»? В чому різниця між поширенням звуку і світла?

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Розв'язування задачі на використання закону додавання швидкостей для
  випадку, коли швидкості направлені по одній прямій.
 2. Встановлення залежності між швидкістю тіла в координатній системі
  А при відомій швидкості тіла в координатній системі Б і швидкості системи
  £ відносно Л.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Покажіть, що класичний закон складання швидкостей не відповідає двом
  основним принципам спеціальної теорії відносності.
 2. Два атоми летять у космосі відносно системи «зорі» взаємно перпенди­кулярними траєкторіями зі швидкістю 0,9 с і 0,8 с. Визначте відстань між
  ними через 10 с після їх зустрічі

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

Урок 35/3       Дата ______

 

Тема: Відносність довжини і часу. Відносність одночасності подій.

Тип уроку: Комбінований урок

 

Мета уроку: Сформувати в учнів уявлення про кінема­тику спеціальної теорії відносності

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку _____________________________

___________________________________________________________________

 

Домашнє завдання __________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

I. Перевірка знань, умінь, навичок.

Розв'язування задачі. Впоперек космічного корабля іде космонавт зі швид­кістю 5 км/год. Яка складова його швидкості в поперечному напрямку для спостерігача на Землі, якщо ракета рухається від Землі зі швидкістю 180 000 км/год?

 1. Актуалізація опорних знань: актуалізувати знання про залежність
  швидкості руху фізичних тіл від механічного стану системи координат
 2. Вивчення нового матеріалу:
 1. Час у різних системах відліку.
 2. Релятивістське поняття одночасності.
 3. Відносність проміжків часу.
 4. Відносність довжин тіл (відстаней).

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Поясніть поняття «час даної системи відліку».
 2. Для синхронізації годинників можна використати різні сигнали. В чому
  переваги світлових сигналів (у вакуумі)?
 3. Які експериментальні підтвердження відносності часових інтервалів вам
  відомі?
 4. Що означає вираз «Скорочення довжини тіла, що рухається»?
 5. Чи всі розміри тіла, що рухається, залежать від швидкості руху?

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

Урок 36/4       Дата ______

 

Тема: Закон взаємо­зв'язку маси та енергії.

Тип уроку: Комбінований урок

 

Мета уроку: Сформувати уявлення учнів про масу й ім­пульс у спеціальній тео­рії відносності, про взає­мозв'язок маси і енергії, акцентувати увагу учнів на значення теорії відносності в сучасній нау­ці й техніці.

Сформувати уміння учнів розв'язувати роз­рахункові задачі на за­стосування формули взаємозв'язку маси та енергії

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

_________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ___________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

I. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Поясніть поняття «час даної системи відліку».
 2. Що таке власний інтервал руху, чим він відрізняється від інших інтервал і в руху?

3. Обґрунтуйте зв'язок релятивістського висновку про відносність довжини
з існуванням граничної швидкості.

 1. Чи всі розміри тіла, що рухається, залежать від швидкості його руху?

II. Актуалізація опорних знань: повторити поняття маси, імпульсу, закону збереження імпульсу.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Маса й імпульс у теорії відносності.
 2. Закон взаємозв'язку маси і енергії.
 3. Речовина і поле.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Що таке маса спокою?
 2. Який взаємозв'язок між масою та швидкістю руху тіла?
 3. У чому полягає закон взаємозв'язку маси і енергії?
 4. Чому при нагріванні тіла не вдається на досліді виявити збільшення його маси?

 

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Властивості газів, рідин, твердих тіл (18 год)

 

Урок 37/1       Дата ______

 

Тема: Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні об­ґрунтування.

Тип уроку: Урок вивчення нового навча­льного матері­алу

Мета уроку: Сформувати знання учнів про молекуляр­но-кінетичну теорію будови речовини, про­демонструвати на до­слідах підтвердження основних положень цієї теорії

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ____________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

I. Актуалізація опорних знань: актуалізувати знання учнів про МКТ і її
дослідне обґрунтування, сформовані в курсі фізики 7 класу.

II. Вивчення нового матеріалу:

1. Історія розвитку вчення про будову речовини, творці МКТ, гіпотеза Демокріта про атомну будову речовини.

 1. Основні положення МКТ.
 2. Дослідні підтвердження МКТ (дифузія, броунівський рух.
 3. Основне завдання молекулярної фізики.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. У чому полягає основне завдання молекулярної фізики?
 2. Що таке МКТ? Сформулюйте основні положення МКТ.
 3. Що таке молекула? Атом?
 4. Які спостереження і експерименти підтверджують основні положення МКТ?

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Урок 38/2       Дата ______

 

Тема: Маса та роз­міри атомів і молекул. Кіль­кість речовини. Молярна маса. Стала Авога­дро.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Узагальнити знання учнів з курсів фізики та хімії про масу і роз­міри молекул. Розкрити зміст поняття кількості речовини, актуалізу­вати знання учнів про молярну масу, число Авогадро, молярний об'єм

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

_________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ___________________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

1. У чому полягають основні положення МКТ?

2. Розкажіть про основні етапи становлення МКТ та назвіть учених -
основоположників цієї теорії.

3. Які явища доводять справедливість МКТ?

II. Актуалізація опорних знань: актуалізувати знання учнів про масу, роз­міри молекул, методи вимірювання розмірів молекул, масу атомів, відносну масу, атомну одиницю маси.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Розміри молекул (розв'язування задач).
 2. Атомна одиниця маси, відносна маса, кількість речовини, число Авогадро
  (розв'язування розрахункових задач на визначення молекулярної маси речовини).

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Який порядок величини діаметра і маси молекул неорганічних речовин?
 2. Чому молекулярна фізика використовує відносні величини для вимірю­вання маси? Що називають відносною молекулярною масою?
 3. Чому дорівнює відносна молекулярна маса води?

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

Урок 39/3       Дата ______

 

Тема: Властивості газів. Ідеаль­ний газ.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Використовуючи осно­вні положення МКТ, пояснити властивості речовин у трьох агре­гатних станах Сфор­мувати знання про іде­альний газ як спрощену ідеалізацію структури реальних газів

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ______________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

I. Перевірка знань, умінь, навичок.

Розв'язування задачі. Крапля оливкової олії розтеклася поверхнею води й утворила плівку товщиною приблизно 2,3-10-7см. Вважаючи, що товщина плівки утворена двома шарами молекул олії, визначте приблизний діаметр молекули олії.

II. Актуалізація опорних знань:

 1. Назвіть речовину, яку можна часто бачити в трьох станах: твердому, рід­
  кому і газоподібному.
 2. Назвіть загальні властивості твердих тіл.
 3. Назвіть загальні властивості рідин.
 4. Назвіть загальні властивості газів.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Взаємодія молекул.
 2. Пояснення властивостей речовини в різних агрегатних станах з точки
  зору МКТ.
 3. Ідеальний газ.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Визначити молярну масу води. Скільки молів молекул води міститься
  в 1 кг води? Скільки молекул води міститься в 1 м3 води? Розрахувати масу
  і об'єм однієї молекули води.
 2. Який об'єм займуть 1022 атомів алмазу?
 3. Розв'язати якісні задачі на врахування фізичних властивостей газів.

 

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

Урок 40/4       Дата ______

 

Тема: Тиск газу. Га­зові закони.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про мікро- і макропараметри газу. Пояснити взаємозв'язок між макропараметрами (тиском, температурою) ідеального газу і його мікропараметрами (середнім квадратом швидкості руху, ма­сою)

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

_________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _______________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

I. Перевірка знань, умінь, навичок: самостійна робота з розв'язування
розрахункових задач на визначення маси речовини, кількості речовини, її
об'єму.

II. Актуалізація опорних знань: актуалізувати знання учнів про енергію
одноатомного газу, властивості, які приписують ідеальному газу, про тем­пературу як характеристику інтенсивності руху молекул речовини (8 клас),
стан теплової рівноваги, вимірювання температури.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Мікро- і макропараметри ідеального газу.
 2. Пояснення зв'язку між тиском та мікропараметрами ідеального газу.
 3. Поясненя фізичного змісту температури на основі молекулярних уявлень.
 4. Фізичний зміст сталої Больцмана.

IV. Закріплення вивченого матеріалу: розв’язування розрахункових за­
дач з використанням основного рівняння МКТ та рівняння зв'язку між
тиском і середньою кінетичною енергією руху молекул

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Урок 41/5       Дата ______

 

Тема: Рівняння ста­ну ідеального газу.

Тип уроку: Урок вивчення нового на­вчального ма­теріалу

Мета уроку: Вивести рівняння ста­ну ідеального газу. І формувати в учнів поняття «універсальної газової сталої» та уміння розв'язувати фізичні задачі із за­стосуванням рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва - Клапейрона)

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

_________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _____________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Що називають ідеальним газом у МКТ?
 2. Який механізм виникнення тиску газу з точки зору МКТ?
 3. Дайте визначення середнього квадрата швидкості молекул.
 4. Який взаємозв'язок між температурою і середньою кінетичною енергією
  поступального руху молекул?
 5. Поясніть фізичний зміст основного рівняння МКТ.
 6. На скільки процентів збільшиться середня квадратична швидкість моле­кул води в нашій крові, якщо температура тіла зміниться від 37 °С до 40 °С.

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Рівняння стану газу.
 2. Рівняння Менделєєва — Клапейрона.
 3. Універсальна стала, її фізичний зміст.
 4. Рівняння Клапейрона.

III. Закріплення вивченого матеріалу:

 1. Скільки молекул повітря знаходиться в кімнаті об'ємом 240 м3 при температурі 15 °С і тиску 750 мм рт. ст.?
 2. Визначте густину водню за температури 15 °С і тиску 730 мм рт. ст.

 

 

______________________________________________

______________________________________________

 

Урок 42/6       Дата ______

 

Тема: Ізопроцеси.

Тип уроку: Урок вивчення нового    навча­льного матері­алу

Мета уроку: Сформувати в учнів по­няття про Ізопроцеси, записати рівняння стану для ізопроцесів, навчи­ти учнів графічному за­пису залежностей між макропараметрами для ізопроцесів

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку __________________________

________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _____________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

1. Запишіть рівняння Менделєєва — Клапейрона.

2. Поясніть зміст величин, які об'єднує це рівняння.

3. Що називають ізопроцесами?

4. За яких умов рівняння Менделєєва — Клапейрона перетворюється на рівняння Клапейрона

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Поняття про ізопроцеси.
 2. Ізотермічний процес (закон Бойля — Маріотта, графік ізотермічного процесу).
 3. Ізохорний процес (закон Шарля, графік ізохорного процесу).
 4. Ізобарний процес (закон Гей-Люссака, графік ізобарного процесу).

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Газ займає об'єм 2 м3 за температури 273 °С. Яким буде його об'єм за
  546 °С і попереднього тиску?
 2. Чи можна використати закон Бойля — Маріотта для обчислення тиску під
  час нагнітання повітря в автомобільну шину?

Розв'язування задач з використанням графічних залежностей між макропараметрами газу

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

Урок 43/7       Дата ______

 

Тема: Лабораторна робота № 4 «Дослідження ізотермічного процесу».

Тип уроку: Урок поглиб­лення знань, формування ек­сперименталь­них умінь

Мета уроку: На прикладі ізотерміч­ного процесу сформу­вати в учнів навички дослідження ізопроце­сів

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Підготовка учнів до виконання лабораторної роботи:

 1. Демонстрація приладу для проведення дослідження.
 2. Методика визначення тиску газу, що перебуває в замкнутому об'ємі скля­ної запаяної з однієї сторони трубки, зануреної у воду.
 3. Дотримання правил техніки безпеки при виконанні лабораторної роботи.

II. Виконання лабораторної роботи.

III. Закріплення набутих знань.

 1. Між якими величинами і яку залежність виражає закон Бойля - Маріотта?
 2. Чому реальні гази тільки наближено підлягають законам ідеального
  газу?
 3. Чи має істотне значення для експерименту площа поперечного перерізу
  трубки?
 4. Від чого залежить значення сталої С в законі Бойля — Маріотта?

 

 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Урок 44/8       Дата ______

 

Тема: Зрідження газів, їх отри­мання і ви­користання. Узагальнення знань про основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та властивості газів.

Тип уроку: Урок узагаль­нення та сис­тематизації знань

Мета уроку: Повторити і узагальни­ти знання учнів з теми «Основні положення МКТ та властивості газів»

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

_________________________________________________________________

 

Домашнє завдання __________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Перелічіть дослідні факти, що стали основою для становлення МКТ.
 2. Використовуючи основне рівняння МКТ, отримайте рівняння стану ідеального газу та його окремі випадки.
 3. Поясніть ізопроцеси з точки зору МКТ.
 4. Вкажіть межі використання МКТ.
 5. Чи завжди справедливе рівняння МКТ ідеального газу?
 6. Порівняйте рівняння стану ідеального газу для будь-якої маси і рівняння стану для одного моля ідеального газу.

7. У чому відмінність теплового руху від механічного?

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Зрідження газів.
 2. Використання стиснених і розріджених газів у техніці.

III. Розв'язування розрахункових задач.

За якої температури тиск азоту, маса якого 1 г і об'єм 831 л, становитиме 1 кПа?

IV. Самостійне розв'язування задач з теми «Основи МКТ»

 

 

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

Урок 45/9       Дата ______

 

Тема: Оцінювання знань  з  теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та властивості газів».

Тип уроку: Урок контролю знань

Мета уроку: Виявити знання учнів з теми «Основи МКТ»

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ___________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

Проведення тематичної контрольної роботи

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 46/10       Дата ______

 

Тема: Пароутворен­ня і конденса­ція. Насичена і ненасичена пара.

Тип уроку: Урок вивчення нового на­вчального ма­серіалу

Мета уроку: Актуалізувати поняття пароутворення, кон­денсація, кипіння з курсу фізики 8 класу, пояснити              процеси з точки зору МКТ, сформувати поняття насиченої і ненасиченої пари, акцентувати увагу учнів на ролі і практичній значимості води і водяної пари в процесах зародження живих організмів та забезпечення умов їх існування

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _____________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

I. Аналіз контрольної роботи.

II. Актуалізація опорних знань: актуалізація знань про пароутворення і
конденсацію.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Пароутворення, випаровування, кипіння з точки зору МКТ.
 2. Причини випаровування рідини.
 3. Насичена і ненасичена пара.
 4. Тиск ненасиченої пари.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Поясніть з точки зору МКТ, як пов'язана температура рідини зі швидкістю
  руху молекул.
 2. Чи залежить швидкість випаровування від роду рідини? Чому?
 3. Чи при будь-якій температурі відбувається випаровування? Чому?
 4. Як залежить випаровування від температури рідини? Поясніть.

Чи можуть випаровуватися тверді тіла? Як називають це явище?

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

Урок 47/11       Дата ______

 

Тема: Вологість по­вітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості по­вітря.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Увести поняття про ха­рактеристики вологості повітря та способи її вимірювання

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ______________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Як пояснити зниження температури рідини при її випаровуванні?
 2. Який процес називають кипінням?
 3. Що називають температурою кипіння?
 4. На що витрачається енергія, яка підводиться до рідини при кипінні?
 5. Чому температура кипіння рідини залишається сталою?
 6. Де в техніці використовують виділення енергії при конденсації водяної пари?
 7. Чим відрізняється насичена водяна пар від ненасиченої?
 8. Чому тиск насиченої водяної пари не залежить від об'єму?
 9. Чому динамічна рівновага в різних рідин настає за різної температури?

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Водяна пара в атмосфері.
 2. Парціальний тиск водяної пари.
 3. Абсолютна вологість.
 4. Відносна вологість.
 5. Точка роси.
 6. Психрометри, гігрометри.
 7. Дотримання норм вологості повітря в промисловості і побуті.

III. Закріплення вивченого матеріалу:

 1. Чому дорівнює відносна вологість повітря, якщо пара насичена?
 2. Чому випаровування зі шкіри людини залежить від відносної вологості?
 3. Чи можна за допомогою психрометра визначити відносну вологість повітря, температура якого нижча О °С?
 4. Що називають точкою роси?
 5. Як визначити відносну вологість за відомою точкою роси?

 

 

Урок 48/12       Дата ______

 

Тема: Лабораторна робота № 5. «Вимірювання відносної во­логості повіт­ря».

Тип уроку: Урок удоско­налення знань, формування ек­сперименталь­них умінь

Мета уроку: Навчити учнів експери­ментальне вимірювати вологість повітря

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку: Психрометри, склян­ки з водою, піпетки, психрометричні таблиці

 

Домашнє завдання ____________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Яку температуру покаже вологий термометр психрометра, якщо за від­носної вологості 62 % сухий термометр показує 16 °С?
 2. За температури повітря 26 °С вологий термометр психрометра показує
  22 °С. Якими будуть його покази при зниженні температури до 16 °С, якщо
  відносна вологість не зміниться?

II. Підготовка учнів до виконання лабораторної роботи:

 1. Знайомство учнів з обладнанням і правилами користування ним.
 2. Інструктаж з техніки безпеки.
 3. Проведення лабораторної роботи.
 1. Виконання лабораторної роботи.

IV. Закріплення набутих павичок.

Виконання самостійної роботи з розв'язування задач на визначення воло­гості повітря

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

Урок 49/13       Дата ______

 

Тема: Властивості рідин. Поверх­невий натяг рі­дини.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Експериментальне довести існування поверхневого натягу рідин. Сформувати в учнів поняття «поверх­невий натяг», «сила поверхневого натягу», «коефіцієнт поверхне­вого натягу». Пояснити явище поверхневого на­тягу рідин з точки зору МКТ. Розвивати уміння розв'язувати фізичні за­дачі на поверхневий натяг

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ____________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Температура повітря 16 °С, точка роси 6 °С. Визначте тиск насиченої пари
  за даної температури і відносну вологість повітря.
 2. Скільки водяної пари знаходиться в посудині об'ємом 3 м3 за температури
  127 °С і тиску 5·Ю5 Па?
 3. Як зміниться абсолютна і відносна вологість повітря при його нагріванні?

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Властивість поверхні рідини.
 2. Поверхневий натяг.
 3. Сила поверхневого натягу, коефіцієнт поверхневого натягу.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Наведіть приклади дії сил поверхневого натягу.
 2. У чому схожість і в чому відмінність сил поверхневого натягу і сил пружності?
 3. Від чого залежить коефіцієнт поверхневого натягу?
 4. Який фізичний зміст коефіцієнта поверхневого натягу?
 5. Що означає фраза: коефіцієнт поверхневого натягу гасу 2,4·10-2 Н/м?

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

Урок 50/14       Дата ______

 

Тема: Змочування. Капілярні яви­ща.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати в учнів поняття «змочування», «капіляр», «меніск». Пояснити явища змо­чування і капіляр­ності на основі МКТ. Навести приклади ви­користання явищ змо­чування і капілярності в техніці, будівництві, сільському господар­стві. Розвивати уміння розв'язування фізич­них задач на капілярні явища

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ___________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Чому вільна поверхня будь-якої рідини має дзеркальний вигляд?
 2. Як пояснити різання скла алмазом?
 3. Для виготовлення дробу розплавлений свинець виливають через решето
  у воду. Чому при цьому падаючі каплі свинцю мають форму куль?
 4. Чому волейбольна сітка сильно натягується після дощу?
 5. Чому легкі комахи - водомірки - можуть швидко ковзати по поверхні води?
 6. Чим пояснюється кулеподібна форма планет і зір?

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Змочування й незмочування.
 2. Крайовий кут.
 3. Врахування та використання явища змочування.
 4. Капілярність.
 5. Застосування капілярних явищ.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Чому жирові плями на одязі не вдається змити водою?
 2. Чому не вдається жирною ганчіркою витерти до суха мокрі руки?
 3. Чому місце паяння ретельно відчищають від жиру, бруду, окислів?

4. Чи можна метал відлити в форму, якщо вона даним розплавленим мета­лом не змочується?

5. Чому фундамент цегляних будинків покривають гарячим бутом або вкри­вають руберойдом?

6. Який матеріал використовують в масляному фільтрі двигуна автомобіля?

 

 

 

 

 

 

 

Урок 51/15       Дата ______

 

Тема: Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх власти­вості.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Розширити і поглиби­ти знання про фізичні властивості криста­лічних і аморфних тіл та рідких кристалів. Пояснити їх фізичні властивості з точки зору МКТ будови речо­вини.

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ________________________

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Який із лляних канатів порветься швидше — мокрий чи сухий? Чому?
 2. За яким принципом з фізичної точки зору вибирають речовини для успіш­ного видалення плям?
 3. Для чого перед оштукатурюванням цегляні стіни змочують водою?
 4. В якому з ґрунтів волога піднімається на більшу висоту? В ущільненому
  чи розрихленому?
 5. Яким чином поживні речовини від коренів рослин надходять до листя?
 6. Чому, коли печуть млинці, сковороду змащують жиром?

II. Актуалізація опорних знань:

 1. Кристалічні й аморфні тіла.
 2. Приклади кристалічних і аморфних тіл у природі.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Кристалічні тіла та їх властивості.
 2. Аморфні тіла та їх властивості.
 3. Кристалічні ґратки. Анізотропія фізичних властивостей кристалів.
 4. Монокристали і полікристали.
 5. Рідкі кристали, їх властивості і застосування.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Чим відрізняються кристалічні тіла від аморфних?
 2. Що таке анізотропія? Ізотропність?
 3. Наведіть приклади монокристалічних, полікристалічних і аморфних тіл.
 4. Чому в аморфних тіл немає певної температури плавлення?
 5. Чому під час усього процесу плавлення температура кристалічного тіла
  не змінюється?

6. Наведіть приклади застосування фізичних властивостей рідких кристалів
у техніці, медицині, побуті

 

 

Урок 52/16       Дата ______

 

Тема: Полімери:  їх властивості і застосування.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про полімери, їх молекулярну будову та фізичні властивості

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Чи однакову форму мають кристали різних речовин?
 2. Чи зберігається форма кристалів для однієї і тієї ж речовини?
 3. Чи спостерігається певний порядок у розташуванні кристалів цинку, ча­вуну на зломі?

4. Чим відрізняються механічні властивості кристалічних і аморфних тіл?

5. Які властивості рідких кристалів використовуються в науці і техніці?

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Полімери як особливий вид кристалічних і аморфних тіл, що отримуються
  шляхом багатократного повторення різних груп атомів.
 2. Органічні та неорганічні полімери.
 3. Фізичні властивості полімерів.
 4. Отримання полімерних матеріалів з наперед заданими властивостями.

5. Створення матеріалів з наперед заданими механічними, магнітними,
електричними властивостями.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Які полімери органічного і неорганічного походження ви знаєте?
 2. Що можна сказати про молекулярну масу полімерів?
 3. Наведіть приклади використання полімерних матеріалів у текстильній
  промисловості, медицині, сільському господарстві

 

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

Урок 53/17       Дата ______

 

Тема: Узагальнення знань з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл». Розв'язування задач.

Тип уроку: Урок узагаль­нення та сис­тематизації знань

Мета уроку: Повторити й узагаль­нити знання з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку _____________________________

___________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Повторення ключових питань теми в процесі розв'язування якісних задач:

 1. Чому після якісної шліфовки і поліровки поверхонь, що труться, тертя
  знову збільшується?
 2. У чому полягає метод зварювання тертям?
 3. Чому при паянні місце з'єднання деталей нагрівають до температури
  плавлення припою чи вище?
 4. Чому в щільних і пухких ґрунтах коріння росте повільніше?
 5. Чим пояснити дихання ґрунту, рослин і збереження в них кисню?
 6. Які відмінності між властивостями насичених і ненасичених парів?
 7. Яке значення має вологість повітря в повсякденному житті і на виробни­цтві?
 8. Які механічні властивості характерні для кристалічних і аморфних тіл?

II. Виконання експериментальних завдань:

 1. Визначити відносну вологість повітря за допомогою конденсаційного
  гігрометра та психрометра.
 2. Розрахувати коефіцієнт поверхневого натягу рідини.
 3. Продемонструвати капілярні явища.

III. Розв'язування розрахункових задач:

 1. Густина насиченої пари ртуті при 20 °С дорівнює 0,02 г/м3. Визначити
  тиск пари за цієї температури.

Для осушення повітря, яке знаходиться в балоні місткістю 10 л, до балона
ввели шматок хлориду кальцію, що увібрав 0,13 г води. Якою була відносна
вологість повітря в балоні, якщо його температура становить 20 °С?

 

_____________________________________________

_____________________________________________

 

 

Урок 51/15       Дата ______

 

Тема: Оцінювання знань з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл».

Тип уроку: Урок контролю знань

Мета уроку: Виявити знання учнів з теми «Властивості га­зів, рідин, твердих тіл»

 

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ___________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

Проведення тематичної контрольної роботи

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи термодинаміки (6 год)

 

Урок 55/1       Дата ______

 

Тема: Теплові явища. Статистичний і термодинаміч­ний підходи до пояснення те­плових явищ.

Тип уроку: Урок вивчення нового навча­льного мате­ріалу

Мета уроку: Узагальнити уявлення учнів про статистич­ний і термодинамічний підходи до пояснен­ня теплових явищ. Розвивати уміння пояс­нення теплових явищ

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку _____________________________

___________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

I. Аналіз результатів тематичної контрольної роботи.

II. Актуалізація опорних знань:

 1. Сформулюйте основні положення МКТ.
 2. Які тіла називають макроскопічними? Наведіть приклади.
 3. Стан речовини. Макро- і мікропараметри системи.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Методи дослідження фізичних явищ.
 2. Предмет і завдання термодинаміки.
 3. Термодинамічна система.
 4. Термодинамічний процес.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. У чому полягають відмінності термодинамічного та статистичного мето­дів дослідження фізичних явищ?
 2. Що є предметом вивчення термодинаміки?
 3. Що таке термодинамічна система?
 4. Навести приклади ізольованих і неізольованих термодинамічних систем.  

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

Урок 56/2       Дата ______

 

Тема: Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Дати молекулярно-кі­нетичне трактування поняття внутрішньої енергії. Поглибити знання учнів про спо­соби зміни внутрішньої енергії та показати, що кількість теплоти і робота — міри зміни внутрішньої енергії.

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ___________________________

_________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Суть статистичного методу вивчення фізичних явищ.
 2. Суть термодинамічного методу вивчення фізичних явищ.
 3. Термодинамічні системи та їх характеристики.

II. Актуалізація опорних знань:

 1. Тепловий стан термодинамічної системи.
 2. Температура термодинамічної системи.
 3. Принципи вимірювання температури.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Внутрішня енергія.
 2. Зміна внутрішньої енергії тіла при теплопередачі.
 3. Зміна внутрішньої енергії тіла при виконанні роботи.
 4. Еквівалентість теплоти і роботи.

Внутрішня енергія ідеального газу.

IV. Закріплення вивченого матеріалу:

 1. Що називають внутрішньою енергією системи?
 2. Які існують способи зміни внутрішньої енергії тіла?
 3. Над тілом виконується робота 10 Дж. На скільки змінюється його вну­трішня енергія?

4. Чому нагрівається ріжучий інструмент при обробці деталі на станку?

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

Урок 57/3       Дата ______

 

Тема: Робота термо­динамічного процесу. 

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати в учнів поняття про термодина­мічну рівновагу, про­цеси в термодинаміці з енергетичних позицій. Розширити знання уч­нів про тепловий стан тіл

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _______________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

1. За допомогою якого найпростішого пристрою можна перетворювати
енергію хаотичного руху молекул на механічну енергію?

 1. Чому газ при стисненні нагрівається?
 2. Яка величина служить мірою зміни внутрішньої енергії при теплопередачі?
 3. Моль якого газу — водню чи гелію — має більшу внутрішню енергію за
  однакової температури?

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Обчислення роботи під час ізобарного процесу.
 2. Геометричне тлумачення роботи.
 3. Еквівалентність теплоти і роботи.
 4.  Знак роботи.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Чи змінюється внутрішня енергія газу при ізотермічному, ізохорному, ізобарному процесах?
 2. Який знак має робота, що виконується зовнішніми силами при стисканні,
  розширенні газу?
 3. Вуглекислий газ (М= 0,044 кг/моль) масою т = 0,2 кг нагрівають за стало­го тиску на Т = 88 К. Яку роботу здійснює при цьому газ?

 

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

Урок 58/4       Дата ______

 

Тема: Перший закон термодинамі­ки.

Тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Установити зв'язок між зміною внутріш­ньої енергії системи, роботою і кількістю теплоти, переданою системі. Розглянути застосування першого закону термодинаміки для пояснення ізопроцесів

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. У якому випадку робота газу буде більшою: при ізотермічному розширен­ні від об'єму v1  до об'єму v2 чи при ізобарному розширенні від об'єму v1 до об'єму  v2
 2. При розширенні стиснутого повітря у вакуумі його температура знижу­ється. Чому?
 3. Чому дорівнює робота при ізохорному процесі?
 4. В яких випадках зміна внутрішньої енергії від'ємна?

II. Актуалізація опорних знань:

 1. Які процеси в газі називають ізопроцесами?
 2. Особливості ізопроцесів: ізотермічного, ізобарного, ізохорного.

III. Вивчення нового матеріалу:

1. Закон збереження і перетворення енергії.

 1. Перший закон термодинаміки.
 2. Необоротність теплових процесів.
 3. Особливості виконання першого закону термодинаміки в ізопроцесах.
  IV. Закріплення вивченого матеріалу.
 1. Чому при накачуванні велосипедної шини насос помітно нагрівається?
 2. Газу надали кількість теплоти 6·107Дж, при цьому він виконав роботу
  2·107Дж, Розрахуйте зміну внутрішньої енергії.
 3. Газ виконав роботу 2 Дж при передачі йому кількості теплоти 7 Дж.
  Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії газу? Газ охолоджується чи на­грівається?

___________________________________________

____________________________________________

 

 

 

Урок 59/5       Дата ______

 

Тема: Теплові маши­ни. Холодиль­на машина.

Тип уроку: Урок вивчення нового навча­льного матеріалу

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про принцип дії теплових двигунів, холодильну машину, уміння аналізувати цикл двигуна внутріш­нього згоряння. Розширити уявлення учнів про напрямки їх застосування.

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання ____________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Перевірка знань, умінь, навичок:

 1. Який знак може мати кожна з величин, що входить до першого закону
  термодинаміки? Наведіть приклади, що підтверджують вашу відповідь.
 2. Чому можна говорити, що система має внутрішню енергію, але не можна
  сказати, що вона має запас певної кількості теплоти чи роботи?
 3. На скільки зміниться внутрішня енергія газу, що здійснив роботу 50 кДж,
  отримавши кількість теплоти 85 кДж?

II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Теплова машина — визначення.
 2. Принцип дії теплової машини. ККД теплової машини.
 3. Принцип дії двигуна внутрішнього згоряння. Дизельний двигун.
 4. Принцип дії холодильної машини.
 5. Необоротність теплових процесів.
 6. Екологічні проблеми використання теплових машин.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Який пристрій називають тепловою машиною?
 2. Яка роль нагрівника, холодильника і робочого тіла теплової машини?
 3. Чому в теплових двигунах не можна використати як джерело енергії енер­гію океану?
 4. Чому дорівнює максимально можливий ККД теплової машини?

5. Спекотного дня господиня вирішила залишити дверцята увімкнутого
холодильника відчиненими, щоб він охолодив повітря на кухні. Чи дійсно
в кімнаті стане прохолодніше?

 

 

 

 

 

 

Урок 60/6       Дата ______

 

Тема: Тематичне оцінювання «Основи тер­модинаміки».

Тип уроку: Урок контролю знань  

Мета уроку: Оцінити знання, вміння й навички учнів з теми

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання __________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

 1. Організаційний момент. Підготовка учнів до виконання тематичної
  контрольної роботи.
 2. Виконання учнями контрольних індивідуальних завдань

 

 

_______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 61/1 – 65/5       Дата ______

 

Тема: Практична робота

Тип уроку: Урок поглиб­лення знань, формування ек­сперименталь­них умінь

Мета уроку: ___________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку _________________________

_______________________________________________________________

 

Домашнє завдання ______________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

І. Підготовка учнів до виконання практичної роботи:

 1. Знайомство учнів з обладнанням і правилами користування ним.
 2. Інструктаж з техніки безпеки проведення лабораторної роботи.

II. Виконання практичної роботи.

III. Підбиття підсумків виконання практичної роботи:

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнююче заняття

 

Урок 66/1       Дата ______

 

Тема: Сучасні по­ гляди на простір і час. Взаємозв'язок класичної та релятивіст­ської механіки.  

Тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: На підставі узагальнен­ня знань учнів про про­стір і час учень розуміє взаємозв'язок  між класичною та реляти­вістською механікою, усвідомлює

межі застосування за­конів класичної меха­ніки

 

Наочність, матеріаль­не забезпечення уроку ____________________________

__________________________________________________________________

 

Домашнє завдання _________________________________

 

 

Структура і основний зміст уроку

 

1. Хибність гіпотези існування ефіру.

2. Ефірний вітер — за і проти.

3. Перетворення Галілея.

4. Постулати теорії відносності.

5. Новий погляд на простір і час.

6. Світ Мінковського

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
13 грудня 2023
Переглядів
375
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку