ТЕМА: «Українські землі в XVIII ст.» ++_________________________________

Про матеріал

«Українські землі в XVIII ст.» ___________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

Перегляд файлу

ТЕМА: «Українські землі в XVIII ст.»

Варіант 1

1. За указом імператриці Катерини ІІ гетьманський устрій було скасовано в

А) 1709р.; Б) 1764р.; В) 1775р.;  Г) 1783р.

2. Народні месники, які діяли в  в Карпатах – це _______________________________________________________________

3. Останнім кошовим отаманом Запорізької Січі був __________________________________________________________________

4. Укажіть назву зображеної пам’ятки ар­хітектури.

А Троїцька соборна церква в Самарі (нині Новомосковськ)

Б Андріївська церква в Києві

В Палац К. Розумовського в Батурині

Г Собор Святого Юра у Львові

5. Скільки поділів Польщі було в кінці

ХVIII ст.?

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

6. В якому році була побудована Нова Січ?

А) 1728р. Б) 1730р. В) 1732р. Г) 1734р.

Рівень 2

7. Дайте визначення термінам та поняттям: паланка; гайдамаки.

8. Співвіднесіть гетьманів та державні органи з роками їх перебування при владі:

1. К. Розумовський;

2. І Малоросійська колегія;

3. Д. Апостол;

4. Гетьманський уряд.

А. 1722-1727рр.;

Б. 1727-1734рр.;

В. 1734-1750рр.;

Г. 1750-1764рр.

9. Назвіть декілька причин скасування козацтва в кінці XVIII ст.

Рівень 3

10. Що таке Коліївщина? Назвіть її причини, основні події та наслідки.

11. Які особливості розвитку освіти в Україні в др. половині XVIII ст. Як проявлявся наступ російської влади на російську освіту?

Рівень 4 (12 та 13 або 14 на вибір)

12. Яка долі спіткала запорізьких козаків після ліквідації січі? Розкрийте значення запорізької січі для української історії та культури.

13. Складіть історичний портрет Григорія Сковороди.

14. Прочитайте уривок дайте відповіді на запитання:

М. Грушевський про гетьманство К. Розумовського:

«Весною 1751 р. новий гетьман одержав від цариці гетьманські клейноди і гра­моту... і... прибув в свою столицю. У церкві відбулося проголошення царського підтвердження, потім клейноди відвезено до гетьманської палати, і там гетьман приймав обідом старшину й інші чини. Українські літописці з великою докладністю поописували всі ці церемонії — останній відблиск української державності, і за­ховали їх в своїх літописах як останню радісну подію українського життя перед доконечним скасуванням української автономії.

Сам новий гетьман був чоловік зовсім чужий Україні та її життю. Він виріс в Петербурзі, був усім зв’язаний з петербурзьким панством. його довіреним дорад­ником був Гр. Теплов, бувший його учитель, чоловік хитрий і недобрий, україн­ським порядком неприхильний. Оповідали, як ще в перший об’їзд України з но­вим гетьманом сталася пригода: в Чернігові вітер здер з Розумовського кавалерію (орден) св. Андрія і Теплов підхопив її; з того стара Розумиха ворожила синові лихо від Теплова і радила не держати при собі Теплова. але той не послухав і від того пропав». [5]

  1.                     У яких історичних умовах відбувалося «обрання» нового гетьмана?
  2.                     Як ставиться автор до описаної ним особистості?
  3.                     Як ви вважаєте, що вплинуло на відставку гетьмана: нехтування пророцтвом Розумихи чи якісь інші обставини? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: «Українські землі в XVIII ст.»

Варіант 2

Рівень 1

1. Хто був останнім гетьманом України? _____________________________

2. Який стиль домінував в мистецтві України в XVIIXVIIІ ст.? ________________________________________________________________

3. В якому році було скасовано запорізьке козацтво?

А) 1734р.; Б) 1750р.; В) 1764р.; Г) 1775р.

4. Назвіть лідерів Коліївщини _______________________________________

5. Який гетьман був ув’язнений Петром І?

А) Д. Апостол; Б) П. Полуботок; В) К. Розумовський; Г) І. Скоропадський.

6. Укажіть назву зображеної пам’ятки ар­хітектури.

А Троїцька соборна церква в Самарі (нині Новомосковськ)

Б Андріївська церква в Києві

В Палац К. Розумовського в Батурині

Г Собор Святого Юра у Львові

                                                                         .

Рівень 2

7. Дайте визначення термінам та поняттям: опришки; репресії.

8. Розташуйте події в хронологічному порядку:

А) Заснування Нової Січі;

Б) Гетьманство Д. Апостола;

В) Початок Коліївщини;

Г) Початок роботи І Малоросійської колегії.

9. Назвіть декілька причин ліквідації Гетьманщини.

Рівень 3

10. Як відбувалося освоєння Півдня України в кінці XVIIІ ст.? Для чого це робилося? Які міста були засновані?

11. Розкажіть про обставини через які була зруйнована Стара Січ та побудована Нова Січ. Назвіть відомих вам кошових отаманів.

Рівень 4 (12 та 13 або 14 на вибір)

12. Яка долі спіткала запорізьких козаків після ліквідації січі? Розкрийте значення запорізької січі для української історії та культури.

13. Складіть історичний портрет Григорія Сковороди.

14. Прочитайте уривок дайте відповіді на запитання:

із книги д. багалія «історія слобідської України»

«28 липня 1765 р. цариця видала маніфест про Слободські полки, де було сказано про безладдя і про непотрібність козацької служби, яка замінялася упорядкова­ною і для держави корисною регулярною армійською службою... Для отих реформ у Петербурзі зложена була особлива військова комісія — при Воєнній колегії, а на Україну вислано “Експедицію учрежденія Слободських полков”, на чолі котрої по­ставлено. Є. Щербініна. Слободські козацькі полки були скасовані, і на їх місце велено було скласти 5 гусарських полків.

і старшина, й нарід відносилися до сієї реформи дуже вороже, нарід дивився на нових гусар, котрих треба було йому вистачати, як на чужих, з ненавистю. Про се свідчив сам Щербінін, коли писав, що нових гусар кривдили не тільки місцьові урядники, але навіть власні їх батьки і брати, котрі не дозволяли їх жінкам та дітям мати участь у володінню загальними землями, лісами і усякими угодами, а деякі виганяли їх із своїх хат, не даючи їм ніякого прожитку.» [1, с. 85—86]

  1. Які зміни відбулися на Слобідській Україні за часів правління Катерини II?
  2. Як ставилося до нових порядків населення Слобожанщини?
  3. Які наслідки мала політика царського уряду щодо Слобідської України?

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: «Українські землі в XVIII ст.»

Варіант 3

Рівень 1

1. Укажіть назву зображеної пам’ятки ар­хітектури.

А Троїцька соборна церква в Самарі (нині Новомосковськ)

Б Андріївська церква в Києві

В Палац К. Розумовського в Батурині

Г Собор Святого Юра у Львові

 

2. Рішительні пункти царський уряд уклав з гетьманом….

А) Д. Апостолом; Б) Д. Многогрішним; В) І. Мазепою; Г) П. Полуботком.

3. Як звали найвідомішого ватажка опришків в Карпатах? ________________ _________________________________________________

4. Останнім кошовим отаманом Запорізької Січі був __________________________________________________________________

5. Який гетьман був ув’язнений Петром І?

А) Д. Апостол; Б) П. Полуботок; В) К. Розумовський; Г) І. Скоропадський.

6. За указом імператриці Катерини ІІ посада гетьмана була скасована в

А) 1709р.; Б) 1727р.; В) 1764р.; Г) 1775р.

Рівень 2

7. Дайте визначення термінам та поняттям: гайдамаки; класицизм.

8. Співвіднесіть гетьманів та державні органи з роками їх перебування при владі:

1. К. Розумовський;

2. І Малоросійська колегія;

3. Д. Апостол;

4. Гетьманський уряд.

А. 1722-1727рр.;

Б. 1727-1734рр.;

В. 1734-1750рр.;

Г. 1750-1764рр.

9. Назвіть декілька причин зародження гайдамацького руху.

Рівень 3

10. . Які особливості розвитку освіти в Україні в др. половині XVIII ст. Як проявлявся наступ російської влади на російську освіту?

11. Розкажіть про зовнішню та внутрішню політику гетьмана                          К. Розумовського? Як ви ставитесь до правління цього гетьмана, відповідь обґрунтуйте.

Рівень 4

12. Яка долі спіткала запорізьких козаків після ліквідації січі? Розкрийте значення запорізької січі для української історії та культури.

13. Складіть історичний портрет Григорія Сковороди.

14. Прочитайте уривок дайте відповіді на запитання:

таємна настанова Катерини ii п. рум’янцеву під час призначення його малоросійським генерал-губернатором (листопад 1764 р.)

«...В однаковій мірі вам слід прагнути розібратися в заплутаному і перемішаному там військовому та цивільному правлінні. тут, як і в інших справах, знайдете ви незліченні непорядки, які випливають із застарілої загальної невпорядкованості і від зухвальства начальників, які віддають перевагу своїй власній користі перед користю народу і перед прямим служінням вітчизні. Словом сказати, майже одне тільки ім’я носила дотепер Мала Росія як знатна провінція, що належить до об- ширної Російської імперії.

За численністю непорядків, які вимагають виправлення і інших кращих запро­ваджень, уявляємо ми собі і ті турботи, яких вам буде коштувати виконання вашої п осади, тим більше, що у всякій новій справі і за розбещених про те поняттях простого люду, а з боку чиновних людей — пристрасних і лукавих тлумачень, не завжди треба діяти силою довіреної вам влади, більш різноманітними засобами ласки і поблажливості і, таким чином, залежно від справи, часу і людини уміло треба викручуватися. До цього треба додати, що в таких випадках треба мати і вовчі зуби, і лисячий хвіст». [8, с. 249]

  1. Які поради дає цариця генерал-губернатору в організації управління україн­ськими землями?
  2. Як цей документ характеризує ставлення Катерини II до України?
  3. Які результати мала політика царського уряду щодо «Малої Росії»?

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Krekhelev Volodymyr
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
1637
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку