26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тема «Використання інтерактивних форм і методів роботи з учнями у процесі викладання інформатики в профільних класах»

Про матеріал
Найкращий вчитель той, хто обміркував, організував, передбачив так, що його роль на уроці непомітна, а учні творчо працюють, опановуючи свій матеріал. Мета вчителя інформатики – передати своє захоплення предметом дітям, щоб вони полюбили інформатику так як він, створити інформатику цікавою.
Перегляд файлу

Тема: «Використання інтерактивних форм
і методів роботи з учнями у процесі викладання інформатики в профільних класах»

 

 

 

Вступ.

Найкращий вчитель той, хто обміркував, організував, передбачив так, що його роль на уроці непомітна, а учні творчо працюють, опановуючи свій матеріал. Мета вчителя інформатики – передати своє захоплення предметом дітям, щоб вони полюбили інформатику так як він, створити інформатику цікавою.

Мудрість мешканців пустелі говорить: «Можна привести верблюда на водопій, але не можна змусити його напитися». Це прислів’я відбиває основний принцип навчання – можна створити всі необхідні умови для навчання, але саме пізнання відбудеться тільки тоді, коли учень захоче пізнати. Як зробити так, щоб учень почував себе потрібним на кожному етапі уроку, був повноцінним членом єдиної команди класу?

Інша мудрість учить: «Скажи мені – я забуду. Покажи мені – я запам’ятаю. Дай мені діяти самому – і я  навчуся».

За таким принципом в основу навчання покладено власну активну діяльність. І тому, одним із шляхів підвищення результативності у вивченні інформатики є впровадження інтерактивних форм роботи на різних етапах уроку.

Саме при використанні інтерактивних технології учні вчаться шукати інформацію, систематизувати її та узагальнювати. Методичні можливості сучасних педагогічних технології дають можливість вчителю вільно почуватись, використовуючи їх багатогранність та різноманітність. Водночас збільшуються вимоги до вчителя, він повинен стати порадником для учня, зобов‘язаний перебувати в постійному творчому пошуку, володіти основами психології, вміти використовувати на власних уроках сучасні технічні засоби навчання.

 

Роль ІКТ у професійному становленні особистості

Є одна особливість, притаманна шкільній освіті. Суть її в тому, що школа дає «базові знання» і все те, що дає школа, можна буде використати в подальшому житті. Тобто школа гарантує придатність здобутих  знань у подальшій професійній підготовці.

Знання необхідні для того, щоб створювати продукти. А для цього потрібні навички, що передбачають необхідні знання. Комп’ютери – це інструменти, за допомогою яких людина здійснює свою діяльність. Основне завдання школи – навчити учня використовувати комп’ютер у різних сферах професійної діяльності і сформувати в нього навички створювати комп’ютерні продукти. Так, програміст пише програми, рекламні продукти (ролики, кліпи, буклети, слайди і презентації) робить комп’ютерний дизайнер, сайт створює веб-дизайнер, книги – автор і поліграфісти, до яких входять редактори, укладачі макетів, дизайнери і верстальники; фінансисти й аналітики працюють з таблицями і т.д.

У старшій школі, де навчання здійснюється за профілями з метою профорієнтаційного спрямування учнів, учителю необхідно постійно акцентувати увагу на практичному використанні комп’ютера у всіх сферах людської діяльності. Це необхідно для того, щоб учень міг вибрати для себе те, що йому до душі; зрозумів, які знання і навички йому потрібні, щоб опанувати певну професію, і де цього можна навчитися.

Важливо те, що майбутній випускник буде робити з набутими знаннями, уміннями та навичками. Тому впродовж навчання потрібно вчити дітей створювати саме програмні продукти, які можна використати на практиці у житті. Наприклад, створення резюме, оголошення, буклету, візитки, підрахунок даних, обчислення процентної ставки  банку, заробітної плати і т.п. Для цього не потрібно спеціального навчального програмного забезпечення, достатньо вміти користуватися звичайними офісними програмами.

Сьогодні діти, не знаючи, як можна використати комп’ютер, для отримання задоволення грають у комп’ютерні ігри або годинами спілкуються у «Контакті». Щоб змінити уявлення учнів про використання ІКТ, необхідно залучити їх до співпраці:

 • робота зі шкільним сайтом: вдосконалення, поповнення матеріалами, спілкування у гостьовій книзі;
 • робота над шкільною газетою: написання статті, оформлення газети, створення фотографій та ін.;
 • інформування учнів про безкоштовні навчальні ресурси Інтернету, наприклад, всесвітньо відомі музеї, галереї та створення повідомлень на виховних годинах;
 • здійснення віртуальної подорожі до будь-якої країни світу;
 • підбір потрібної музики чи відеокліпу.

Школа – це єдина ланка обов’язкової освіти, і за той час, поки діти у ній навчаються, ми зобов’язані підготувати їх до життя. Профілізація старшої ланки школи дозволяє організувати спеціальну підготовку не тільки для вступу, але й для подальшого навчання у ВНЗ та для розкриття всіх здібностей дітей, реалізації своїх  потенціальних можливостей.

Інтерактивні методи

Учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання. Організація інтерактивного навчання припускає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, загальне рішення питань на підставі аналізу обставин і ситуації. Зрозуміло, що структура інтерактивного уроку буде відрізняться від структури звичайного уроку, це також вимагає професіоналізму і досвіду вчителя.

Інтерактивні технології навчання – це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.

При колективному способі навчання досягається спільна діяльність заради досягнення загальних цілей. У дітей з'являється впевненість у собі, вони пишаються навчальними успіхами один одного.

Інтерактивні методи навчання скомпонували низку цікавих, раніше чужих школярам правил. Наприклад, кожна думка важлива; не бійся висловитись; ми всі - партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; важлива кожна роль.

У роботі повинні бути задіяні в тій чи іншій мірі всі учні. Справді, сильні учні, а також особистості з високим рівнем контактності будуть проявляти вищу активність, ніж замкнуті та слабкі. Проте слід постійно заохочувати їх до роботи, створювати ситуації успіху. Треба постійно контролювати процес, досягнення поставлених цілей, у випадку невдачі переглядати стратегію й тактику роботи, шукати та виправляти недоліки. До засобів, які володіють високим розвиваючим потенціалом, я відношу проблемні ситуації, задачі з життєво практичним матеріалом, експерименти, дидактичні (рольові ігри), активні та інтерактивні технології.

Інтерактивні методи включають велику кількість новітніх ідей у проведенні занять. Ці заняття можуть включати в себе кілька особистісно-зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення.

Інтерактивні уроки вирізняються тим, що під час їх проведення поєднуються два типи уроків: узагальнення та систематизація, контроль та коригування знань і вмінь учнів. Поєднання таких двох типів уроків посилює їхню навчальну функцію, сприяє освоєнню учнями всіх рівнів пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка), розвитку культури мовлення, ініціативи та впевненості учнів у собі та у своїх знаннях.

Проведення таких уроків — це засіб для створення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дозволяє дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади застосування інтерактивних методів

на різних етапах уроку

Існує велика кількість різних методів, способів чи прийомів, які дозволяють активізувати активність учнів на уроці для кращого засвоєння матеріалу, розвитку практичних навичок чи творчих здібностей, виховання позитивних якостей та формування моральних цінностей. Однак основним структурним елементом навчального процесу був та залишається урок. І дотримуватися вимог до його проведення я, як молодий спеціаліст, зобов’язаний.

Отже, розгляну основні структурні етапи уроку, які зустрічаються на більшості занять, незалежно від типу самого уроку.

 •                   Мотивація навчальної діяльності

На  початку уроку важливо створити в учнів певний рівень мотивації для подальшої активної та результативної діяльності на уроці. Слід учнів зацікавити, пробудити в них інтерес до вивчення даної теми, переконати в практичній, теоретичній чи соціальній значимості виучуваного матеріалу. Для цього іноді застосовую вступну презентацію з теми, створення проблемної ситуації, ситуації успіху.

Інтерактивні методи, які можна використати: «Займи позицію», «Мозковий штурм», дискусія.

Приклад: Тема «Бази даних. Системи управління базами даних» (11 клас).

Інтерактивна вправа «мозковий штурм»

1. Як ви вважаєте, що таке база даних?

2. На вашу думку, чи відрізняються поняття «база даних» та «система управління базами даних»?

На дошці записуються усі ідеї. Потім здійснюється вибір правильних ідей і пошук спільних думок. Після чого проголошую тему, мету та завдання, очікувані результати уроку.

 •                   Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь

На даному етапі уроку роботу учнів можна організувати за допомогою виконання різноманітних вправ; усного вирішення задач і прикладів; виконання графічних робіт та роботи над таблицями, схемами тощо; письмових відповідей учнів на запитання з пройденого матеріалу; тестування.

Інтерактивні методи, які можна використати: робота в парах,

«Займи позицію», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Снігова куля».

Приклад: Тема «Створення презентацій за
                                   допомогою майстра» (10 клас).

Методичний прийом «Снігова куля»

Один учень називає програму, другий – варіант запуску цієї програми, третій – елементи вікна, четвертий – призначення цієї програми.

 •                   Вивчення нового матеріалу

На даному етапі уроку я організовую роботу одним із наступних способів:

 1.      Сама  викладаю новий матеріал за допомогою розповіді, пояснення, бесіди з використанням ІКТ;
 2.      Організовую  самостійну роботу учнів з використанням інтерактивних технологій та ІКТ.

Інтерактивні методи, які я використовую на даному етапі уроку: «Ажурна пилка», «Пошук інформації»,  «Навчаючись учусь», робота в групах, «Мікрофон».

Приклад: Тема «Історія розвитку обчислювальної
                                           техніки» (9 клас).

Дану тему раціонально вивчати, використовуючи технологію «Ажурна пилка» або «Пошук інформації». Пропоную учня підготовлені міні-конспекти з описом окремих етапів розвитку комп’ютерної техніки, які служать джерелом інформації для учнів під час вивчення та самостійного опрацювання матеріалу. Крім цього, учні мають в своєму розпорядженні підручники, доступ до Інтернету, що дозволяє знайти більш точну чи зрозумілу для себе інформацію.

Приклад: Тема «Спілкування на форумах та в
                                    чатах»  (10 клас).

В даній темі я поєдную відразу 2 форми інтерактивного навчання.

Робота в групах. Учні об’єднуються в групи по 3–4 особи. Завдання для кожної групи: не використовуючи допоміжних матеріалів (конспекти, Інтернет тощо), на основі набутих знань про етикет електронного спілкування сформулювати основні принципи етикету інтерактивного спілкування в мережі Інтернет. На обговорення — 3–5 хв.

Вправа «Мікрофон». Після обговорення кожна група по черзі висловлює правила спілкування. Однотипні відповіді не зараховуються. Найактивніші учасники отримують оцінки.

 •                   Закріплення знань і умінь

На даному етапі уроку я намагаюся дати на виконання учнями завдання з урахуванням диференціації. Це дозволяє здійснити перехід до самостійного розв’язування завдань з теми, що вивчаємо.

Інтерактивні методи, які можна використати: «Навчаючись учуся», дискусія, робота в групах, «Карусель», рольова гра.

Приклад: Тема «Глобальна мережа Інтернет.
                        Електронне листування» (10 клас).

Робота в парах. Завдання: Надішліть на адресу один одного електронного листа із темою «Народні свята». У листі опишіть традиції, пов’язані з вашим улюбленим святом (відповідний матеріал відшукайте в Інтернеті), прикріпіть до листа зображення, пов’язане з описаним святом. Розробіть власний напис так, щоб він містив привітання зі святом.

У ході роботи учні роблять висновки про використання поштової скриньки, спосіб прикріплення файлів до листа та відповідають на проблемні запитання. Завдання сприяє розвитку інформаційної компетентності учнів.

Приклад: Тема «Комп’ютерні публікації»
                                         (10 клас).

Для успішного засвоєння учнями даної теми можна використати такий метод інтерактивного навчання, як рольова гра.

Під час цієї роботи учні уявляють себе журналістами, адже перед ними стоїть нелегке завдання — створити статтю, яка б зацікавила людей. Під час створення сайту учень виступає в ролі дизайнера, перед яким стоїть завдання не тільки дібрати матеріал з теми, а й оформити його таким чином, щоб усе було гармонійно.

Приклад: Тема «Комп’ютерні презентації, їх призначення та класифікація» (10 клас).

Для опрацювання та вивчення питання застосування презентацій я використовую роботу в групах. При цьому учні об’єднуються в групи і обговорюють такі питання.

Сфери використання презентацій:

 • навчальному процесі для:
 •                    наочного подання навчального матеріалу;
 •                    керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів (учні мають змогу опрацьовувати матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей);
 •                    контролю знань; узагальнення та систематизації знань;
 • в інших сферах діяльності для:
 •                    рекламування товарів, послуг;
 •                    створення фотоальбомів;
 •                    супроводу виступів; демонстрація ідей тощо.

 

Урок-захист проектів

Ділова гра «Комп’ютерна фірма»

Тема: «Розгалуження в VBA»

Мета:

 • систематизувати та узагальнити знання та навички зі складання  програм із розгалуженням;
 • активізувати творче мислення;
 • формувати вміння працювати в колективі
 • розвивати навички самостійної роботи;
 • навчити застосовувати знання в нестандартних ситуаціях;
 • розвинути уміння слухати інших, комунікативність, навиків самоконтролю і взаємоконтролю, публічних виступів;
 • виховати взаємоповагу, відповідальність за виконану роботу, вміння відстоювати власну думку, естетичний смак.

Очікувані результати уроку:

 • навчитися представляти проекти;
 • навчитися оцінювати роботи однокласників;
 • показати вміння та навички роботи з комп’ютерними програмами в нестандартних ситуаціях.

Тип уроку: урок контролю знань.

Форма уроку: ділова гра.

План уроку

 1. Організаційний етап.(1 хв)
 2. Систематизація та узагальнення знань. (Комп’ютерне тестування)(10 хв)
 3. Організація роботи у веб-квесті.()
 4. Захист проектів.(20 хв)
 5. Підсумок уроку.(4 хв)

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Презентація «Вступ».

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Пригадаємо умовні позначення   компонентів ToolBox та їх  властивостей.

 Презентація «Умовні позначення».

Вправа «Аукціон знань».

Ми з вами завершили вивчати тему «Розгалуження в VBA». Тому зараз я проведу опитування по даній темі у вигляді аукціону.

Умови проведення аукціону:

      1. Неправильна відповідь – штрафний 1 бал.

      2. Краща відповідь – 0,5 бала.

Питання:

 1. Властивість Name використовують для звертання до:

Числа   Рядка   Коду   Об'єкта   Форми

 1. Яка функція перетворює текстовий рядок у числове значення?

Val   Str   Abs   Mod   Sqr

 1. В якому операторі правильно реалізоване виведення змінної  А  в текстове поле Text1?     Dim A As Double

А = Val (Text1.Text)

Text1.Text = Str (A)

А = Str (Text1.Text)

А = Text1.Text

Text1.Text = А

 1. Елемент управління TextBox використовується для:

краси

виведення результатів роботи програми

введення з клавіатури різних символів, у тому числі і цифр

виклику процедур обробки подій

опису величин

 1. Для додавання на форму елементу управління TextBox на панелі ToolBox призначена кнопка ...

 

                              

 1. A = 5.  Яке значення прийме змінна А після виконання оператора?

                     If A<5 Then  A  = A+1  Else : А = А-1  End If

6       2         3         4        5

 

ІІI. Організація роботи у веб-квесті. Створення міні-груп. Розподіл ролей.

Демонстрація вчителем презентації  про етапи роботи над проектом.

Сайт  hg.cc.ua, розділ Веб-квест

Для проходження веб-квесту клас необхідно розбити на команди по 2 учні і вибрати відповідні ролі. Всі члени команди повинні допомагати один одному. У кожній ролі є свої завдання, які буде необхідно виконати і підготувати звіт про виконану роботу у вказаному в завданнях вигляді. Завдання веб-квесту є окремими блоками питань. Після завершення роботи над квестом проводиться захист робіт (звіт) у вигляді поданому до кожної ролі. З кожної команди виступатимуть по одному учасникові. Основні критерії звіту: розуміння завдання, творчий підхід.

(Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку — алгоритм роботи у веб-квесті, яка допоможе йому організувати свою роботу)

 

Пам’ятка для учасників веб-квесту

 1. Познайомтеся з темою і проблемою квесту(Вкладка Вступ).
 2. Виберіть одну із запропонованих ролей(Вкладка Ролі).
 3. Познайомтеся із завданнями своєї ролі (Вкладка Завдання).
 4. Вивчіть список ресурсів(Вкладка Пам’ятка для учасника – Корисні посилання).
 5. Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі.
 6. Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі.
 7. Оформіть звіт у запропонованій формі(Вкладка Ролі).
 8. Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту(Вкладка Критерії оцінювання).
 9. Обговоріть результати роботи в мікрогрупі.
 10. Підготуйтеся до захисту веб-квесту(Вкладка Ролі – Корисні посилання).

Роль 1. Програмісти.

Програмісти складають 7 проектів (на вибір із 10 завдань) та відсилають проекти на e-mail  вчителя  hg[email protected]mail.ru.

Роль 2. Менеджери.

Менеджери складають 3 проекти (на вибір із 10 завдань), відсилають їх на e-mail  вчителя  hg[email protected]mail.ru та захищають один вибраний проект за планом (Мета, Завдання, Компоненти дизайну, Форма, Програма, Блок-схема).

 

ІV.  Захист проектів. Ділова гра «Комп’ютерна фірма».

Протягом декількох тижнів Ви пройшли велику творчу дорогу. І ось він підійшов до кінця. На цьому занятті вас чекає підсумковий захист проектів по темі «Розгалуження в VBA».

Це перш за все демонстрація результатів вашої самостійної  роботи. Проходити наш урок буде у формі ділової гри: хочу стати програмістом. Ми сформували 7 груп учнів – 7 комп’ютерних фірм.

Слайд про комп’ютерні фірми

Різні підприємства замовили нашим фірмам створити програми. (розділ Завдання сайту Веб-квест).

Слайд про завдання

З вимогами до робіт ви ознайомлені на сайті Веб-квест в розділі «Критерії оцінювання».

Менеджери, будь ласка, захистіть свої проекти за планом. (розділ Ролі сайту Веб-квест).

Захист проектів:

ПРОЕКТ №1 «КОНТРОЛЬ ВАГИ»

Мета:  вивчення оператора розгалуження, застосування в проектах
                 перемикачів.

Завдання:  Порахувати ідеальну вагу людини, в залежності від її статі,
                     росту та віку.

        Формула має вигляд для чоловіків:   50  +  0,75 (ріст-150)  +  (вік-20)  :  4
                                          для жінок:   0,9 (50  +  0,75 (ріст-150)  +  (вік-20)  : 4)

ПРОЕКТ №2 «ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ»

Мета:  вивчення оператора розгалуження, застосування в проектах групи
              перемикачів та прапорців.

Завдання:    Потрібно розрахувати вартість поїздки в залежності від відстані
                      до пункту призначення, типу транспорту (витрата пального
                      на 100 км), виду палива, та від того, чи потрібно повертатися від
                     пункту призначення назад у попередній пункт.
                     Вартість .  пального дізнаємось в Інтернеті

ПРОЕКТ №3 «ШКІЛЬНА ЇДАЛЬНЯ»

Мета:  вивчення оператора розгалуження, застосування в проектах  з
               розгалуженням прапорців.

Завдання: Потрібно полегшити роботу шкільних поварів і скласти для них
                   меню, яке б обчислювало вартість замовлення.

ПРОЕКТ №4 «КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ»

Мета: вивчення оператора розгалуження, застосування в проектах  з
             розгалуженням перемикачів та  вкладок на сторінці.

Завдання: створити програму, за допомогою якої можна було б обчислити
                    комунальні платежі за електроенергію та газ. Потрібно врахувати,
                   що тарифи за ці комунальні послуги залежать від місячної витрати
                  Вт при оплаті за електрику і від річної витрати кубометрів  при
                  оплаті за газ.

Тарифи за електроенергію

<150кВт за місяць – 28,02 коп за 1кВт

>150 кВт за місяць і <800 кВт на місяць – 36,48 коп за 1кВт 

>800 кВт за місяць – 95,76 коп за 1кВт

Тарифи за газ:

<2500 куб м. за рік - 0,7254 грн за 1 куб.м

>2500 куб м. за рік і <6000 куб м. за рік  - 1,2456 грн за 1 куб.м.

ПРОЕКТ №5 «ВАРТІСТЬ КОМП’ЮТЕРА»

Мета:  вивчення оператора розгалуження, застосування в проектах  з
               розгалуженням прапорців.

Завдання: Потрібно скласти програму, з допомогою якої можна було б порахувати вартість ПК, підібравши його конфігурацію. Вартість складових ПК знайти в мережі Інтернет.

ПРОЕКТ №6 «12 МІСЯЦІВ»

Мета: вивчення оператора розгалуження, застосування в проектах
              CASE - OF.

Завдання: За введеним номером місяця вивести його назву українською та
       англійською мовами та картинку пори року, до якої належить цей місяць.

ПРОЕКТ №7 «ВАРТІСТЬ ФОТО»

Мета:  вивчення оператора розгалуження, застосування в проектах  з
               розгалуженням прапорців.

Завдання: Потрібно скласти програму для фотостудії для обчислення вартості  фото різного розміру і кількості, тобто вартості замовлення клієнтів.

V. Обговорення результатів.

Білі та чорні опоненти.

Самооцінювання груп. Всі оцінні бланки передаються в рахункову комісіювчитель або незайнятий на конференції учень.

Обробка результатів. Поки проводиться підрахунок результатів, проводиться заповнення «Портрета на згадку» для свого однокласника. Після завершення підрахунків координуюча група коментує отримані результати.

Демонстрація результатів роботи.

VI. Підсумок уроку.

Учитель: Підведемо підсумки нашої роботи. Шановні учасники проекту! Ви плідно попрацювали, зробили дуже багато, багато цікавого дізналися.

           Ми проглянули різні роботи. Всі  показали високий рівень  знання інформаційних технологій і уміння застосовувати їх при виконанні завдань практичного вмісту, показали нам вміння вести бесіду при обговоренні, висловлювати свої думки. Ніхто  з учнів не віднісся до роботи байдуже, всі брали активну участь в дослідницькій роботі при розробках проектів. В подальшому наше завдання полягатиме розмістити на сайті усі результати.

Кожен з вас – це особистість, яка випромінює людські якості, має певні риси характеру. Ви певний час дуже тісно працювали у групах тому зараз кожен з вас напише «Портрет на згадку» для свого однокласника.

 

Портрет на згадку

 • Сьогодні на уроці я дізнався(лася)… 
 • Мені було цікаво… 
 • Тепер я можу… 
 • Сьогодні я навчився(лася)… 
  • Мене здивувало… 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Більшість з перерахованих інтерактивних методів навчання відносяться до технологій колективного навчання, коли учням потрібно скооперуватися для виконання завдань, активної роботи на уроці, засвоєння матеріалу і вироблення навичок спілкування при дискусії й аргументації своїх позицій. Величезним плюсом даного виду навчальної діяльності є залучення абсолютно всіх учнів класу у спільну роботу. Труднощі полягають в умінні організувати роботу учнів і привчити їх до такої роботи як постійної. Звичайно, це не все, що можна використовувати. На основі цих методів можна будувати інші, або придумувати щось принципово нове, у цьому і полягає перевага інтерактивного навчання.

У впровадженні інтерактивних методів існує низка типових проблем, з якими стикається велика кількість учнів. Головною проблемою визначаю те, що учень часто не має власної думки, а якщо й має, то боїться висловлювати її відкрито, на весь клас.

Часто школярі не вміють слухати інших, об'єктивно оцінювати їх думку, рішення. Учень не готовий у процесі обговорення змінювати свою думку, іти на компроміс. Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи. Нерідко тут виникають труднощі й у малих групах: лідери намагаються «тягнути» групу, а більш слабкі учні відразу стають пасивними.

Тільки впроваджуючи інтерактивні методи навчання учні набуватимуть культури дискусії; вироблятимуть у собі вміння приймати спільні рішення; покращать уміння спілкуватись, доповідати; якісно зміниться рівень сприйняття учнями української літератури – він набуде особистісного сенсу, замість "вивчити", "запам'ятати" стане основним "обдумати", "застосувати".

Інтерактивність у навчанні легко пояснити такою словесною конструкцією, виведеною досвідом педагогів і психологів ще в античні часи:

Те, що я чую, я забуваю;

Те, що я бачу й чую, - я трохи пам'ятаю;

Те, що я чую, бачу й обговорюю, - я починаю розуміти;

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю - я набуваю навичок;

Коли я передаю знання іншим - стаю майстром.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ, 2004. – 84 с.
 2. Голодюк Л. Як навчити учнів спілкуватися на уроці // Рідна школа. – 2001. - №9.
 3. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. – М.: Сентябрь, 1996.
 4. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы. – М.: Просвещение, 1991.
 5. Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.
 6. Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми – Харків, 2001. – 250 с.
 7. Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці. // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.
 8. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - №5/6.
 9. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000. – 368 с.
 10. Освітні технології. / За ред. О.М.Пєхоти. – К. – 2002. – 255 с.
 11. Подласый И.П. Педагогика. – М.:ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1.: 576 с.
 12. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136.
 13. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // Початкова школа. – 2002. - №3.
 14. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы // Инновации в образовании. – 2001. - №5. – С.106-107.
 15. Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: дидактичний аспект // Українська мова і література. – 2003. - №48.
 16. Фасоля А.М. Урок в умовах особистісно-зорієнтованого навчання // Українська мова і література. – 2003. - №46.
 17. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.
 18. Юдин В.В. Педагогическая технология. – Ярославль, 1997.
 19. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: [В 2т.] / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
 20. Сабітова Д.А. Розвиток  творчих здібностей учнів на уроках інформатики та в позаурочній діяльності / Сабітова Д.А.  // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 28-32.

 

 

 

1

 

doc
Додано
25 лютого
Переглядів
152
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку