Тематичне оцінювання № 3 По темі 8, 9, 10, 11, 12.

Про матеріал

Тематичне оцінювання № 3

По темі 8, 9, 10, 11, 12. ( клімат, водні ресурси, тваринний світ, рослинний світ). Тестові завдання

Перегляд файлу

Урок

 

Тематичне оцінювання № 3

По темі 8, 9, 10, 11, 12.

Тип уроку: контролю, перевірки, оцінювання знань, вмінь, навичок.

I. Організаційний момент

II. Перевірка знань

Пропонуємо провести його у формі тестування (На виконання

завдань 35 хвилин з подальшою взаємооцінкою за ключами, запро-

понованими учителем. Тестові завдання можна розподілити на два

варіанти по 30 тестів).

 

I. Завдання на вибір однієї правильної відповіді

1. Кліматичний пояс, в межах якого знаходиться більша частина території України:

а) арктичний;

б) помірний;

в) тропічний;

г) субтропічний.

2. Найбільший порт, що розташований у гирлі Дунаю:

а) Вилкове;

б) Одеса;

в) Рені;

г) Ізмаїл.

3. Форми рельєфу, які переважають у межах території України:

а) низовини — 70 % і височини — 25 %;

б) рівнини — 50 %;

в) низовини — 50 % і рівнини — 25 %;

г) рівнини — 70 % і височини — 25 %.

4. Види ґрунтів, що є найбільш поширеним у степовій зоні України:

а) дерново-підзолисті;

б) сірі лісові;

в) чорноземи;

г) каштанові.

5. Чинник, який є головним у формуванні чорноземів у степовій зоні України:

а) панівні вітри;

б) рівнинний рельєф;

в) умови зволоження;

г) господарська діяльність людини.

6. Озеро України, озерна улоговина якого має вулканічне походження:

а) Липовецьке;

б) Ялпуг;

в) Синевир;

г) Куяльник.

7. Природна зона, що займає найбільшу площу України:

а) мішані ліси;

б) степ;

в) лісостеп;

г) тайга.

8. Вид ґрунтів, що є найбільш поширеним у лісостеповій зоні Укра-

їни:

а) дерново-підзолисті;

б) чорноземи;

в) сірі лісові;

г) каштанові.

9. Область України, територія якої повністю розташована в лісосте-

повій зоні:

а) Волинська;

б) Черкаська;

в) Донецька;

г) Львівська.

10. Назва найбільшої притоки Дунаю в межах України:

а) Прут;

б) Тиса;

в) Случ;

г) Сірет.

11. Область України, територія якої повністю розташована у зоні

мішаних та широколистяних лісів:

а) Луганська;

б) Кіровоградська;

в) Волинська;

г) Одеська.

12. Види ґрунтів, що є найбільш поширеним у зоні мішаних та хвойних

лісів України:

а) дерново-підзолисті;

б) сірі лісові;

в) чорноземи;

г) каштанові.

13. Назва найбільшої притоки Дністра в межах України:

а) Збруч;

б) Стрий;

в) Случ;

г) Тилігул.

14. Тип живлення, що має переважна більшість річок України:

а) снігове;

б) дощове;

в) мішане;

г) підземне.

15. Територія України, в межах якої бере початок річка Дністер:

а) південні схили Карпатських гір;

б) Закарпатська низовина;

в) північні схили Карпатських гір;

г) Подільська височина.

16. Групи, на які розподіляються озера морського походження, що поширені в Приазов’ї та Причорномор’ї:

а) озера-лагуни та озера-лимани;

б) озера-стариці та карстові;

в) греблеві або завальні;

г) дельтові та заплавні.

17. Озеро льодовикового або карового походження:

а) Ялпуг;

б) Кугурлуй;

в) Світязь;

г) Бребенескул.

18. Найдавніша епоха гороутворення:

а) Альпійська;

б) Мезозойська;

в) Каледонська;

г) Герцинська.

19. Назва вугільного басейну:

а) Білозерський;

б) Львівсько-Волинський;

в) Дніпровський;

г) Придніпровський.

 

II. Завдання на утворення логічних пар та встановлення хронологічної

або логічної послідовності

20. Встановіть відповідність між найбільшими озерами України та

місцевостями, де вони розташовані:

а) Узунларське;

б) Світязь;

в) Кагул;

г) Сасик. 4

1. Поліська низовина.

2. Долина річки Дунай.

3. Керченський півострів.

4. Кримський півострів.

5. Кримські гори

21. Встановіть відповідність між річками та їх найбільшими притоками:

а) Дніпро;

б) Дністер;

в) Дунай;

г) Сіверський Донець

1. Десна, Сула, Прип’ять.

2. Прут, Тиса.

3. Інгул, Кальміус.

4. Лугань, А йдар, Оскіл.

5. Збруч, Бистриця

22. Встановіть відповідність між рослинністю та типом ґрунту, що

формується під нею:

а) дубово-соснові ліси;

б) лучно-степова рослинність;

в) зріджені дубняки з густою трав’янистою рослинністю;

г) грабові ліси з незначним трав’яним покривом

1. чорноземні ґрунти;

2. темно-сірі лісові ґрунти;

3. ясно-сірі лісові ґрунти;

4. дерново-подзолисті ґрунти;

5. каштанові ґрунти

23. Встановіть відповідність між річками та їх короткою характеристикою:

а) Дніпро;

б) Дністер;

в) Дунай;

г) Південний Буг

1. Найбільша водна артерія західної частини України.

2. Протікає по території України нижньою течією.

3. Починається на Подільській височині на висоті 321 м над рівнем моря.

4. Найбільша притока Дніпра.

5. Найбільша річка України

24. Встановіть відповідність між типами рослинних угрупувань та їх

поширенням в межах України:

а) лучні угіддя;

б) ліси;

в) болотні та торфові луки;

г) рододендрон жовтий, тис

ягідний

1. Переважають у Поліссі.

2. Збереглися з минулих геологічних часів.

3. Переважають у Криму.

4. Займають близько 39 % Карпат.

5. Поширені переважно в лісовій та лі-

состеповій зонах

25. Встановіть відповідність між типами ґрунтів та їх поширенням

у межах України:

а) бурі гірськолісові;

б) дерново-підзолисті;

в) типові чорноземи;

г) темно-каштанові в комп-

лексі з солончаками

1. Північ лісостепової зони.

2. Полісся.

3. Карпати.

4. Долини річок.

5. Південь степової зони

 

ІІІ . Багатовибіркові завдання

на встановлення причинно-наслідкових зв’язків

26. Виберіть правильне твердження:

а) через Україну проходить вісь високого атмосферного тиску ма-

терика Євразія, її територія перебуває під постійним впливом

холодних арктичних повітряних мас;

б) через Україну проходить вісь високого атмосферного тиску

материка Євразія, її територія перебуває під впливом західних

повітряних

мас, що приносять циклони, а також тих, що пов’яза-

ні з впливом А зорської та А зіатської областей високого тиску;

в) територія України перебуває під постійним впливом вологих

і теплих атлантичних повітряних мас;

г) територія України перебуває під постійним впливом повітряних

мас, що формуються над Середньою і Малою А зією.

27. Виберіть правильне твердження:

а) на рівнинній території України поширені лісостепові, степові

та сухо-степові ландшафти помірного поясу;

б) на рівнинній території України поширені мішані і хвойні лісові

ландшафти помірного поясу;

в) на рівнинній території України поширені широколистяні і мі-

шані лісові, лісостепові, степові та сухостепові ландшафти по-

мірного поясу;

г) на рівнинній території України поширені степові та сухостепові

ландшафти помірного поясу).

28. Під родючістю ґрунтів розуміють:

а) здатність ґрунту забезпечити рослини поживними речовинами,

водою і повітрям;

б) здатність ґрунту забезпечити рослини вологою в теплу та холодну

пори року;

в) здатність ґрунту забезпечити кореневу систему рослин вугле-

кислим газом;

г) здатність ґрунту забезпечити рослини мінеральними добривами.

29. Повітряні маси, що найбільше впливають на клімат України:

а) континентальні помірних широт, атлантичні, арктичні та тро-

пічні;

б) арктичні, центрально-азійські, тропічні та субтропічні;

в) континентальні тропічних широт, атлантичні, арктичні та тро-

пічні;

г) континентальні тропічних широт, тропічні та субтропічні.

30. Виберіть твердження, що правильно характеризують клімат

України:

а) влітку на території Україні ідуть зливи, більшість з яких супро-

воджуються градом та зниженням температури до 8 С;

б) зима наступає в кінці листопада, на початку грудня, в цілому

не сувора і триває близько чотирьох місяців;

в) весна найраніше приходить у Закарпаття і супроводжується за-

морозками;

г) зимові опади майже на всій території бувають переважно у ви-

гляді дощу.

 

IV. Багатовибіркові завдання розрахункового типу

31. Розрахуйте альбедо земної поверхні, якщо відомо, що величина

сонячної радіації, яка надходить за рік на верхню межу атмосфери,

становить 1, 23 ккал/см2, а відбитої радіації — 0, 37 ккал/см2:

32. Визначте падіння річки Дніпро на ділянці від витоку до м. Київ

за наступними даними: висота витоку — 253 м над рівнем океану,

висота гирла — 0 м, висота м. Київ — 89 м.

33. Розрахуйте похил річки Дніпро, якщо відомо: довжина Дніпра —

2201 м, падіння — 253 м.

34. Визначте, висоту на якій розташоване місто, якщо на березі моря,

де розташоване місто, атмосферний тиск складає 730 мм рт. ст.,

а атмосферний тиск над рівнем океану — 760.

35. Розрахуйте площу зелених насаджень (у гектарах), що необхідна

місту Київ (в якому нараховується приблизно 3 млн мешканців),

якщо 1 га лісу поглинає за 1 годину стільки вуглекислого газу,

скільки його видихає за цей час 200 чоловік.

36. Визначте похил річки, якщо її довжина становить 50 км, а висота

витоку 150 метрів, висота гирла 100 метрів над рівнем моря:

 

V. Відкриті завдання з короткою однією чи двома відповідями

37. Визначте назву науки, що вивчає походження і розвиток ґрунтів,

їх розповсюдження й використання:

38. Назвіть карту, на якій позначають температуру повітря, напрями

і швидкість вітрів, розміщення теплих і холодних фронтів, циклонів

і антициклонів, напрями їх переміщення тощо:

39. Визначте назву висхідного атмосферного вихору із замкненою об-

ластю зниженого тиску, в якому вітри дмуть від країв до центру:

40. Назвіть озерну улоговину, що утворюється в районах поширення

легкорозчинних гірських порід:

 

VІ. Відкрите завдання з двома варіантами відповіді

41. На Керченському півострові є 18 постійно діючих вулканів — Бул-

ганацький, Великотарханський, Малотарханський тощо. Окрім

того, на даній місцевості в різних місцях збереглося близько 30 за-

снулих вулканів.

Так Ні

42. Карпати — низько- і середньовисотні гори з найвищими вер-

шинами не більше 2100 метрів утворилися в період альпійської

тектонічної епохи.

Так Ні

43. Сучасна флора України сформувалася в кінці антропогену, після

материкового зледеніння.

Так Ні

44. Лісами вкрито близько 14 % території України. Найбільші площі

вони займають у Карпатах, Криму і на Поліссі.

Так Ні

45. Переважна більшість річок України належить до басейнів Ч орного

та Балтійського морів.

Так Ні

46. На рівнинних територіях України кількість опадів зменшується

в напрямку зі сходу на захід.

Так Ні

Розділ II. Загальна характеристика природних умов... 159

47. Унаслідок випадання зливових дощів у Карпатах можуть сфор-

муватися короткочасні селеві потоки, які мають значну руйнівну

силу.

Так Ні

48. Ґрунти степової зони сформувались в умовах надлишкової кіль-

кості вологи.

Так Ні

49. Рослини, що збереглися з минулих геологічних часів — рододен-

дрон жовтий, меч-трава, тис ягідний — свідчать про те, що суходіл

країни, ще 280 тис. років тому був укритий вічнозеленою субтро-

пічною та тропічною рослинністю, яка зникла під час останнього

зледеніння.

Так Ні

50. У ґрунті, як правило, виділяють чотири горизонти: той, що об-

робляється, гумусовий, вмивання та вимивання.

Так Ні

VI. Підсумки уроку

Учні самостійно визначають ступінь виконання роботи, вистав-

ляють оцінки.

VII. Домашнє завдання

Підготуйте додатковий матеріал про вплив господарської діяльності

людини на природу України.

 

docx
Додав(-ла)
Фурдик Аліса
Додано
13 вересня 2018
Переглядів
966
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку