Тематичне оцінювання "Предмет астрономії. Методи та засоби астрономічних досліджень"

Про матеріал

Тестові завдання до тематичного оцінювання з астрономії за темами

Т.1 Предмет астрономії та її розвиток і знання в житті суспільства.

Т.2 Основи практичної астро¬но¬мії.

Т.3 Методи та засоби астрономічних досліджень.

Перегляд файлу

Варіант 1

1. Яка причина зародження і розвитку астрономії вимагала від землеробів та мисливців спостережень за зміною фаз Місяця, висотою Сонця, сходом Сонця вранці і його заходом увечері:

А) астрологічні завбачення;  Б) практичні потреби людей;

В) нестримне бажання людської думки проникнути в суть речей, усвідомити справжнє положення Землі й людини у Всесвіті;

Г) немає такої причини.

 

2. Астрологія – це:

А) одна з найдавніших наук;  Б) наука про природу;

В) наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови і розвитку, а також про будову і розвиток Всесвіту в цілому;

Г) необґрунтоване з позицій сучасної науки намагання за положенням планет на небі передбачати хід подій на землі: погоду та урожай, мир чи війну для держави, долю правителя, а згодом – і кожної людини.

 

3. Знайти правильне твердження. Планети рухаються відносно Сонця, Сонце разом з планетами – відносно:

А) зір, всі зорі – відносно Галактики, а вона, у свою чергу, – відносно інших галактик;

Б) Галактики, а вона, у свою чергу, – відносно Метагалактики;

В) зір, а зорі, у свою чергу, – відносно Галактики;

Г) Галактики, а вона, у свою чергу, – відносно зір.

 

4. Окуляр, як складова частина конструкції оптичного телескопу, необхідний для:

А) збирання світла і буди у фокусі зображення об'єкта чи ділянки неба;

Б) розгляду крізь нього зображення, побудоване об'єктивом;

В) того, щоб тримати трубу (тубус) і забезпечувати її наведення на небо;

Г) з'єднання об'єктива з приймальним пристроєм.

 

5. Телескопи-рефлектори, як правило, використовують в:

А) астрометрії;  Б) небесній механіці; В) космогонії; Г) астрології.

 

6. Перший телескопи-рефрактор побудував:

А) І.Ньютон; Б) Г.Галілей;  В) народ;   Г) Коперник.

 

7. Астрономічна обсерваторія:

А) будується для потреб природи;  Б) вперше побудована Кеплером;

В) науково-дослідницька установа;

Г) науково-дослідницька установа, яка може працювати тільки в космосі.

 

8. Небесна сфера:

А) нерухома, вздовж її поверхні рухаються Сонце, Земля, Місяць;

Б) рухається навколо осі, що проходить крізь центр Сонця;

В) обертається навколо земної осі з періодом, що дорівнює періоду обертання Землі навколо своєї осі;

Г) обертається навколо центру Галактики.

 

9. Центр небесної сфери:

А) співпадає з оком спостерігача;  Б) співпадає с центром Сонячної системи;

В) співпадає с центром Землі;  Г) співпадає с центром Галактики.

 

10. Полюсами світу називають:

А) точки півночі N та півдня S;  Б) точки сходу E та заходу W;

В) точки перетину осі світу з небесною сферою Р і Р';

Г) північний та південний полюси Землі.

 

11. Надир — це:

А) точка, діаметрально протилежна зеніту; Б) точка, яка лежить на осі світу;  

В) точка, яка лежить на колі схилень;

Г) точка перетину осі світу з небесною сферою.

 

12. Полуденною лінією називають:

А) лінію, що сполучає точки сходу E та заходу W;

Б) лінію, що сполучає точки півдня S та півночі N;

В) лінію, що сполучає точки полюсу світу Р та Р';

Г) лінію, що сполучає точки  зеніту Z та надиру Z'.

 

13. Сузір’я — це:

А) група зірок, що взаємно притягуються;

Б) певна ділянка зоряного неба з чітко окресленими межами, що охоплює всі належні їй світила і яка має власну назву;

В) група зірок, розташованих у просторі близько одна до другої;

Г) розташування зір, що нагадує певну форму.

 

14. В XXI столітті:

А) окреслення сузір’я змінюється через рух Землі;

Б) окреслення та назва сузір’я залишається незмінним;

В) окреслення сузір’я змінюється через рух Сонячної системи;

Г) окреслення сузір’я змінюється через рух зірок, тому змінюється і назва сузір’їв.

 

15. Загалом на небі налічується:

А) 150 сузір’їв;  Б) 88 сузір’їв;  В) 380 сузір’їв;   Г) 118 сузір’їв.

 

16. Астро­номи давнього Вавилону понад 2700 років тому розділили екліптику на:

А) 12 рівних відрізків по 30°;  Б) 12 не рівних відрізків по 30°;

В) 13 рівних відрізків по 29,5°; Г) 12 рівних відрізків по 29,5°.

 

17. Рухаючись по небесній сфері вздовж екліптики, 22 червня Сонце:

А) то віддаляється від лінії небесного екватора, то наближається до неї;

Б) найбільше віддаляється від небесного екватора у бік південного полюса світу;

В) найбільше віддаляється від небесного екватора у бік північного по­люса світу;

Г) утворює найкоротший день року – день зимо­вого сонцестояння.

18. День осіннього рівнодення:

А) 23 вересня; Б) 22 листопада;    В) 22 жовтня;    Г) 22 вересня;

 

19. Рух Сонця по екліптиці і зміна вигляду зоряного неба впродовж року є наслідком обертання:

А) Сонця навколо Землі;  Б) Землі навколо власної осі;

В) Місяця навколо Землі;  Г) Землі навколо Сонця.

 

20. Тропічний рік – це:

А) час повного оберту (період обертання) Місяця навколо Землі відносно зір;

Б) проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диску Сонця через точку весняного рівнодення;

В) проміжок часу, за який Земля здійснює повний оберт навколо Сонця відносно далеких зір.

Г) проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диску Сонця через точку весняного рівнодення.

 

21. Протягом одного Сороса буває:

А) 43 затемнення Місяця і 28 – Сонця. Б) 24 затемнення Сонця;

В) 4 затемнення Місяця; Г) 43 затемнення Сонця і 28 – Місяця.

 

22. Місячне затемнення схематично позначається:

 

 

 

А)

Б)

В) 

Г)

 

23. Григоріанський календар уведений в ужиток:

А) починаючи із 1 січня 1545 р.;  Б) починаючи із 1 січня 45 р. до н. е.;

В) 4 жовтня 1582 року;    Г) 24 жовтня 1582 року.

 

24. Закони руху планет встановив:

А) М.Коперник;  Б) Й.Кеплер;  В) Т.Браге;  Г) К.Птоломей.


Варіант 2

1. Яка причина зародження і розвитку астрономії вимагала від давніх вавилонян спостережень за рухом так званих «блукаючих світил», які, на відміну від нерухомих зір, не займали постійних положень на небі, а рухались, переміщаючись із сузір'я в сузір'я:

А) астрологічні завбачення;  Б) практичні потреби людей;

В) нестримне бажання людської думки проникнути в суть речей, усвідомити справжнє положення Землі й людини у Всесвіті;

Г) немає такої причини.

 

2. Одним з основних призначень телескопа є:

А) можливість збирати зображення від небесних світил; 

Б) можливість задовольняти потреби людей;

В) здатність збільшувати кут зору, під яким спостерігаються небесні тіла;

Г) здатність збільшувати зображення.

 

3. Оптичні телескопи обов'язковими складовими частинами своєї конструкції мають:

А) об'єктив, окуляр, тубус, систему монтування;

Б) об'єктив, окуляр, око, тубус, систему монтування;

В) об'єктив, окуляр, фокус, тубус; 

Г) об'єктив, окуляр, фокус, систему монтування.

 

4. Телескопи-рефрактори, як правило, використовують в:

А) астрометрії;  Б) небесній механіці; В) космогонії;  Г) астрофізиці.

 

5. Перший телескопи-рефлектори побудував:

А) І.Ньютон;  Б) Г.Галілей;  В) народ;   Г) Копернік.

 

6. Спостереження за небесними об’єктами переважно проводяться у спеціально обладнаних науково-дослідницьких установах, які називаються астрономічними:

А) телескопами; Б) обсерваторіями;  В) інститутами;     Г) академіями.

7. Небесна сфера – це:

А) уявна сфера довільного радіуса, описана навколо центра Галактики;

Б) кришталева сфера, на яку, на думку давніх греків, спроектовані світила;

В) умовна межа нашої Галактики;

Г) уявна сфера довільного радіуса, у центрі якої знаходиться спостерігач і на яку спроектовані усі світила.

 

8. Причиною добового обертання небесної сфери є:

А) власний рух зірок;   Б) обертання Землі навколо осі;

В) обертання Землі навколо Сонця; Г) рух Сонця навколо центру Галактики.

 

9. Вісь світу це:

А) лінія, що проходить через зеніт Z, надир Z' та через око спостерігача;

Б) лінія, що проходить через точки півдня S, півночі N та через око спостерігача;

В) лінія, що проходить через точки сходу E, заходу W та через око спостерігача;

Г) лінія, що з’єднує полюси світу Р і Р' та проходить через око спостерігача.

 

10. Зеніт – це точка:

А) перетину небесної сфери з прямовисною лінією, що знаходиться над горизонтом;

Б) перетину небесної сфери з прямовисною лінією, що знаходиться під горизонтом;

В) перетину небесної сфери з віссю світу, що знаходиться у північній напівкулі;

Г) перетину небесної сфери з віссю світу, що знаходиться у південній напівкулі.

 

11. Небесним меридіаном називається:

А) площина, що проходить через полуденну лінію NS;

Б) площина, яка  перпендикулярна до осі світу Р і Р';

В) площина, яка перпендикулярна прямовисній лінії;

Г) площина, що проходить через точку півночі N, полюси світу Р і Р', зеніт Z, точку півдня S.

 

12. Кут між віссю світу та  віссю Землі дорівнює:

А) 66°,5;   Б) 0°;     В) 90°;     Г) 23°,5.

13. Екліптика – це:

А) лінія, яка з’єдную точки сходу E та заходу W;

Б) уявна лінія, яку описує Сонце на небесній сфері за рік;

В) лінія, яка з’єдную полюси світу Р і Р';

Г) лінія, яка з’єдную точки зеніту Z та надиру Z'.

 

14. День осіннього рівнодення:

А) 23 вересня;  Б) 22 листопада;     В) 22 жовтня;       Г) 22 вересня.

 

15. Сузір’я — це:

А) будь-яке скупчення зір;  Б) розташування зір, що нагадує певну форму;

В) певна ділянка зоряного неба;

Г) певна ділянка зоряного неба з чітко окресленими межами.

16. Пара яких зірок при умовному їх з’єднанні вказує

на Полярну зірку: А) 2-1;   Б) 5-4;    В) 6-7;   Г) 5-6.

 

17. У Зодіак входить сузір’їв:

А) 10;   Б) 11;   В) 12;   Г) 13.

 

18. Зоряний рік – це:

А) проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диску Сонця через точку весняного рівнодення;

Б) час повного оберту (період обертання) Місяця навколо Землі відносно зір;

В) проміжок часу між двома послідовними однаковими фазами Місяця;

Г) проміжок часу, за який Земля здійснює повний оберт навколо Сонця відносно далеких зір.

 

19. Синодичним місяцем, або лунацією називають:

А) проміжок часу між двома послідовними однаковими фазами Місяця і дорівнює 29,53 доби;

Б) проміжок часу між двома не послідовними однаковими фазами Місяця;

В) проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диску Сонця;

Г) проміжок часу, за який Земля здійснює повний оберт навколо своєї вісі.

20. Затемнення Сонця схематично позначається:

 

 

 

 

А)     Б)     В)    Г) 

 

21. Чому із Землі можна бачити лише один бік Місяця?

А) це пов’язано з особливостями руху Землі;

Б) оскільки періоди обертання Місяця і Землі однакові;

В) другий бік Місяця не освітлюється Сонцем;

Г) це пов’язано з особливостями руху Місяця;

 

22. Сарос – це:

А) повторення взаємного розміщення Сонця, Місяця і вузлів місячної орбіти на небесній сфері;

Б) починається 14 січня кожного року;  

В) 4 жовтня 1582 року;

Г) середній період обертання Місяця відносно Сонця.

 

23. Юліанський Календар введено:

А) починаючи із 1 січня 1545 р.;  

Б) починаючи із 1 січня 45 р. до н. е.;

В) 4 жовтня 1582 року;   

Г) 30 або 31 січня 45 р. до н. е.

 

24. Правильним твердженням є те, що:

А) усі планети рухаються коловими орбітами;  

Б) усі планети рухаються до екватору; 

В) деякі планети рухаються коловими орбітами;

Г) усі планети рухаються еліпсоїдними орбітами.

doc
Додано
17 лютого 2023
Переглядів
787
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку