12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тематичне оцінювання "Закономірності спадковості" з біології для 11 класу

Про матеріал

Тематичне оцінювання дає можливість виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми "Закономірності спадковості". Включає різнорівневі тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді та генетичні задачі.

Перегляд файлу

Тематичне оцінювання

Розділ ІІІ. Організмовий рівень організації живої природи

Тема 5. Закономірності спадковості

І ВАРІАНТ

І – ІІ рівні

Із запропонованих відповідей виберіть одну правильну (6 балів):

1. Наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості:

а) генетика;

б) селекція;

в) цитологія;

г) гістологія.

2. Властивість організмів зберігати і передавати ознаки та властивості від батьків до нащадків:

а) розмноження;

б) спадковість;

в) мінливість;

г) адаптація.

3. Сукупність генетичної інформації, яка закодована у генах організму:

а) генотип;

б) геном;

в) генофонд;

г) фенотип.

4. Автор законів одноманітності гібридів першого покоління, розщеплення ознак, незалежного комбінування станів ознак:

а) М. Вавілов;

б) Г. Мендель;

в) Т. Морган;

г) Г. де Фриз.

5. Домінантний алель:

 1. не проявляється під дією іншого алеля; проявляється у гібридів першого покоління;
 2. пригнічує дію іншого алеля; проявляється у гібридів першого покоління;
 3. пригнічує дію іншого алеля; не проявляється у гібридів першого покоління;
 4. не проявляється під дією іншого алеля; не проявляється у гібридів першого покоління.

6. Схрещування особин, які відрізняються різними станами двох ознак, називається:

а) моногібридне;

б) дигібридне;

в) тригібридне;

г) полігібридне.

7. Гетерозигота:

 1. несе однакові алелі певного гена, в потомстві не дає розщеплення;
 2. несе однакові алелі певного гена, в потомстві дає розщеплення;
 3. несе різні алелі певного гена, в потомстві дає розщеплення;
 4. несе різні алелі певного гена, в потомстві не дає розщеплення.

8. Алельні гени:

 1. розташовані в гомологічних хромосомах, відповідають за розвиток різних ознак;
 2. розташовані в гомологічних хромосомах, відповідають за розвиток однієї ознаки;
 3. розташовані в негомологічних хромосомах, відповідають за розвиток різних ознак;
 4. розташовані в негомологічних хромосомах, відповідають за розвиток однієї ознаки.

9. Особина, яка гетерозиготна за одним алелем гена і гомозиготна – за другим:

а) ааЬЬ;

б) ААВВ;

в) АаВВ;

г) АаВЬ.

10. У дигетерозиготної (АаВЬ) особини утворюється типів гамет:

а) один;

б) два;

в) чотири;

г) вісім.

11. При аналізуючому схрещуванні особину, генотип якої необхідно визначити, схрещують з особиною:

 1. гомозиготною за домінантним алелем;
 2. гомозиготною за рецесивним алелем;
 3. гетерозиготною;
 4. дигетерозиготною.

12. Група зчеплення – це:

 1. сукупність генів гаплоїдного набору хромосом;
 2. сукупність генів диплоїдного набору хромосом;
 3. сукупність генів однієї хромосоми;
 4. набір хромосом.

ІІІ рівень

Із запропонованих відповідей виберіть одну правильну (3 бали):

13. При дигібридному схрещуванні дигетерозиготних особин у F2 спостерігатиметься розщеплення (успадкування незалежне):

а) 3 : 1;

б) 1 : 2 : 1;

в) 9 : 3 : 3 : 1;

г) 1 : 1 : 1 : 1.

14. У мухи дрозофіли диплоїдний набір хромосом дорівнює восьми, а груп зчеплених генів:

а) дві;

б) чотири;

в) вісім;

г) дванадцять.

15. У карооких батьків перша дитина народилась блакитноокою (блакитноокість – рецесивна ознака). Ймовірність того, що друга дитина матиме карі очі становить:

а) 25%;

б) 50%;

в) 75%;

г) 100%.

ІV рівень

Із запропонованих відповідей виберіть одну правильну. Відповідь доведіть розв’язком (3 бали):

16. Помідор із круглими плодами, гомозиготний за даною ознакою, схрестили з помідором, що мав грушоподібну форму плода. Кругла форма плода домінує над грушоподібною. У F1 і F2 плоди за генотипом і фенотипом будуть:

 1. F1  АА : аа; круглі й грушоподібні (1 : 1); F2 АА : 2Аа : аа; круглі та грушоподібні (3:1);
 2. F1 АА : 2Аа : аа, круглі й грушоподібні (3 : 1); F2 Аа, круглі;
 3. F1  Аа, круглі; F2 АА : аа, круглі й грушоподібні (1 : 1);
 4. F1 Аа, круглі; F2 АА : 2Аа : аа, круглі та грушоподібні (3:1).

17. Батьки мають II і III групи крові та обидва гомозиготні за даною ознакою. Їхні діти матимуть групи крові:

 1. І і IV у співвідношенні 1:1;
 2. II і III у співвідношенні 1 : 3;
 3. усі діти з IV групою крові;
 4. І, II, III, IV у співвідношенні 1:1:1:1.

 

 

Тематичне оцінювання

Розділ ІІІ. Організмовий рівень організації живої природи

Тема 5. Закономірності спадковості

ІІ ВАРІАНТ

І – ІІ рівні

Із запропонованих відповідей виберіть одну правильну (6 балів):

1. Основоположником генетики є:

а) Г. Мендель;

б) Г. де Фріз;

в) Т. X. Морган;

г) Е. Чермак.

2. Властивість організмів набувати нових ознак – відмінностей між особинами у межах виду:

а) розмноження;

б) спадковість;

в) розвиток;

г) мінливість.

3. Сукупність ознак і властивостей організму:

а) генотип;

б) фенотип;

в) геном;

г) генофонд.

4. Під час моногібридного схрещування аналізують ознаки:

а) одну;

б) дві;

в) три;

г) багато.

5. Метод вивчення спадковості, застосований Г. Менделем:

а) близнюковий;

б) цитогенетичний;

в) гібридологічний;

г) генеалогічний.

6. Гомозигота:

 1. несе однакові алелі певного гена, в потомстві не дає розщеплення;
 2. несе різні алелі певного гена, в потомстві дає розщеплення;
 3. несе різні алелі певного гена, в потомстві не дає розщеплення;
 4. несе однакові алелі певного гена, в потомстві дає розщеплення.

7. Закономірність, що встановлена Г.Менделем: «У нащадків, одержаних від схрещування гібридів першого покоління,спостерігається явище розщеплення ознак: чверть гібридів другого покоління несе рецесивну ознаку, три чверті – домінантну»:

 1. закон одноманітності гібридів І покоління;
 2. закон розщеплення ознак;
 3. закон незалежного комбінування станів ознаки;
 4. гіпотеза чистоти гамет.

8. У гетерозиготних (Аа) особин утворюється типів гамет:

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири.

9. Закон незалежного комбінування станів ознак Г.Менделя здійснюється:

а) при повному домінуванні, гени розташовані в негомологічних хромосомах;

б) при повному домінуванні, гени розташовані в гомологічних хромосомах;

в) при неповному домінуванні, гени розташовані в негомологічних хромосомах;

г) при неповному домінуванні, гени розташовані в негомологічних хромосомах.

10. Схрещування особини з домінантною ознакою, генотип якої невідомий, з особиною з рецесивною ознакою:

а) зворотне;

б) взаємозворотне;

в) пряме;

г) аналізуюче.

11. Гени в хромосомі розташовані:

а) спірально;

б) лінійно;

в) кільчасто;

г) супротивно.

12. Автор хромосомної теорії спадковості:

а) М. Вавилов;

б) Г. Мендель;

в) Т. Морган,

г) Г. де Фриз.

ІІІ рівень

Із запропонованих відповідей виберіть одну правильну (3 бали):

13. При моногібридному схрещуванні гетерозигот з неповним домінуванням розщеплення ознак за фенотипом становитиме:

а) 1 : 1;

б) 3 : 1;

в) 1 : 2 : 1;

г) 9 : 3 : 3 : 1.

14. При схрещуванні сірих і чорних мишей отримано 60 нащадків, з них 29 - чорних. Генотипи батьківських форм будуть:

а) АА х АА;

б) АА х аа;

в) Аа х аа;

г) Аа х Аа.

15. У здорової жінки, батько якої хворів на гемофілію, й здорового чоловіка, сини можуть бути:

 1. всі здорові;
 2. всі хворі на гемофілію;
 3. 50 % хворих на гемофілію;
 4. 50 % хворих на гемофілію, 50 % здорових.

ІV рівень

Із запропонованих відповідей виберіть одну правильну. Відповідь доведіть розв’язком (3 бали):

16. У гарбуза білий колір плодів (А) домінує над жовтим (а). Якщо схрестити гарбуз гомозиготний білого кольору із гарбузом гомозиготним жовтим, колір плодів нащадків буде:

а) 100% білі;

б) 100% жовті,

в) 50% білих, а 50% жовтих;

г) 75% білих, а 25% жовтих.

17. Кароокість (А) домінує над блакитноокістю (а), а ген темного (В) волосся – над геном світлого (b). У родині карооких батьків, гетерозиготних за даною ознакою, один із яких має світле волосся, інший – темне (гомозиготний), ймовірні генотипи дітей:

а) АаВb : АаВВ : ааВb : ааbb;

б) ААВВ : 2Ааbb : ааbb;

в) ААВb : 2АаВb : ааВb;

г) ААВВ : ааbb.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Оленюк Діна
  дуже дякую за якісну розробку
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Павловська Тетяна
  Хороший матеріал для підсумкового уроку!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Слівінська Ольга Лонгинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Мельник Дарина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
12648
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку