Тест "Інформатика 9 клас"

Про матеріал
Тести для учнів 9 класу з інформатики з усіх тем. Розроблено два варіанти. Підсумкове тестування містить два рівні. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді та декількома правильними відповідями.
Перегляд файлу

 

 

Автор:

Фик О. З., вчитель інформатики та математики загальноосвітньої школи ІІІІ ст. с. Яблунів

Рецензент:

Фатюк Н. С., методист відділу освіти Гусятинської райдержадміністрації

Бугерешта О. Я., заступник директора школи з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. с.Яблунів

 

 

Фик О. З.

Інформатика 9 клас. Тематичний тестовий контроль. 2016. –

24 с.

 

У посібнику вміщені тексти тестового контролю  з усіх тем курсу інформатики 9 класу за підручником Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко,

Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. Зміст  робіт  відповідає   вимогам чинної  програми з інформатики.

Для вчителів і учнів 9 класу.

 

 

 

 

 

Рекомендовано методичною радою 

Гусятинського районного методичного кабінету відділу освіти

(протокол №___ від _____ 2016 р.).

          

2

 

З М І С Т

ПЕРЕДМОВА........................................................................................................... 5

Інформація. Інформаційні процеси та системи................................................. 6

Апаратне забезпечення інформаційних систем................................................. 8

Системне програмне забезпечення.................................................................... 10

Службове програмне забезпечення................................................................... 12

Комп’ютерні мережі............................................................................................. 14

Основи роботи з текстовою інформацією........................................................ 16

Комп’ютерна графіка............................................................................................ 18

ВІДПОВІДІ............................................................................................................. 20

Список використаної літератури........................................................................ 22

 

 

             

4

ПЕРЕДМОВА

 

Посібник відповідає чинній програмі з інформатики у 9 класі   і   

навчальному підручнику: Інформатика:9 кл. :підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /  Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. 

Тематичний тестовий контроль проводиться після вивчення теми

або розділу програми. Дозволяє швидко  діагностувати якість засвоєння учнями навчального матеріалу з окремої теми та встановити відповідність рівня засвоєння програмовим вимогам.

Перед проведенням кожної письмової роботи вчителю доцільно

розв’язати всі її завдання, щоб визначити рівень складності матеріалу.

У посібнику подано 7 тематичних тестувань для учнів  9 класу, які

охоплюють усі теми програми з інформатики 9 класу.

В кожній тестовій  роботі підібрано різнорівневі запитання:

 завдання № 1 – 6  відповідають початковому і середньому рівню досягнень;  завдання № 7 – 12  відповідають достатньому та високому рівню досягнень.

Кожна тестова робота складається з двох варіантів.

           


ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДО РОЗДІЛУ 1

Інформація. Інформаційні процеси та системи

Варіант 1

 

Послідовність сигналів різної  природи: звуків, символів, зображень, жестів тощо називають.

                         А. Інформатика                                                                  В. Процес

                         Б. Повідомлення                                                                Г. Джерело повідомлення

Процеси збирання,  зберігання, передавання, опрацювання і захисту повідомлень називаються

                         А. Інформаційні процеси                                                  В. Кодування

                         Б. Шум                                                                                Г. Обсяг даних

3.      Процес фіксування повідомлень на матеріальному носії називається процесом

                         А. Захисту                                                                           В. Зберігання

                         Б. Збирання                                                                         Г. Опрацювання

4.      Процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подане повідомлення іншою називається

                         А. Аналіз                                                                             В. Опрацювання

                         Б. Кодування                                                                      Г. Передавання

5.      Послідовність з 8-ми бітів називається

                         А. Байт                                                                                В. Мбайт

                         Б. Мбіт                                                                                Г. Кбайт

6.      Інформаційні технології з використанням комп’ютерів, комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку називаються

                         А. Інформаційно-комунікаційні                                       В. Інструкції

                                технології                                                                      Г. Інформатика

Б. Інформаційні системи

 

Виберіть декілька правильних відповідей

7.      Види повідомлень за способом подання поділяються на

А. Текстові           Г. Звукові Б. Графічні          Д. Нюхові

В. Смакові

8.      До інформаційних процесів відносять

                         А. Збирання повідомлень                                                  Г. Копіювання повідомлень

                         Б. Зберігання повідомлень                                                Д. Відправка повідомлень

В. Передавання повідомлень

9.      Інформаційно-комунікаційні технології застосовують для

А. Виконання громістких обчислень

Б. Зберігання і опрацювання великих обсягів даних

В. Здійснення швидкого обміну даними

Г. Вивчення шкільних предметів

Д. Організація дистанційного навчання

10.  Виділяють такі етапи розвитку інформаційних технологій

А. Ручних технологій Г. Електронних технологій Б. Магнітних технологій Д. Електричних технологій

В. Механічних технологій

11.  Види інформаційних систем

                         А. Рівнева                                                                            Г. Автоматична

                         Б. Ручна                                                                               Д. Програмна

В. Автоматизована

12.  Виберіть правильне твердження

А. Об’єкти – це те, що реально існує і ми розглядаємо  як єдине ціле

Б. Кожен об’єкт має властивості

В. Кожна властивість має свої параметри

Г. Кожна властивість має свої значення

Д. Значення об’єкта це його параметр

             

6

ДО РОЗДІЛУ 1

Інформація. Інформаційні процеси та системи

Варіант 2

 

Інформація передається з допомогою

                         А. Повідомлень                                                                  В. Нюху

                         Б. Зору                                                                                 Г. Калькулятора

Повідомлення, яке не підвищує рівень обізнаності, або не зменшує невизначеність називається

                         А. Інформація                                                                     В. Шум

                         Б. Новини                                                                            Г. Інформатика

3.      Процес пошуку і відбору необхідних повідомлень називається

                         А. Опрацювання                                                                 В. Зберігання

                         Б. Захист                                                                             Г. Збирання

4.      Процес отримання нових повідомлень з наявних

                         А. Опрацювання                                                                В. Захист

                         Б. Передавання                                                                   Г. Зберігання

5.      Система знань, умінь і досвіду людини , яка дає змогу вільно орієнтуватися в інформаційному просторі називається

                         А. Інформатична компетентність                                     В. Інформаційні системи

                         Б. Інформаційна культура                                                 Г. Апаратні системи

6.      Наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів називається

                         А. Інформація                                                                     В. Інформатика

                         Б. Кібернетика                                                                    Г. Програмістика

 

Виберіть декілька правильних відповідей

7.      Види повідомлень за способом сприйняття поділяють на

                         А. Графічні                                                                         Г. Смакові

                         Б. Візуальні                                                                         Д. Текстові

В. Тактильні

8.      До способів збирання повідомлень  відносять

                         А. Робота з газетами                                                          Г. Спостереження

                         Б. Проведення дослідів                                                     Д. Передавання повідомлень

В. Створення копій

9.      Інформаційна культура передбачає

А. Знання теорії інформації

Б. Наявність навичок виконання інформаційних процесів

В. Уміння аналізувати і систематизувати

Г. Розвиток засобів кодування

Д. Високий рівень культури спілкування

10.  Інформаційна система має такі складові

                         А. Апаратну                                                                        Г. Програмну

                         Б. Технічну                                                                         Д. Фізичну

В. Дані

11.  Виберіть правильні твердження

А. Алгоритм – це етап розвитку інформаційних технологій

Б. Алгоритм – це послідовність команд, які потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети

В. Кожна команда алгоритму є спонукальним реченням

Г. Множина команд, які може виконати виконавець, називається системою команд цього виконавця

Д. Виконавцем алгоритму може бути стіл

12.  Науку інформатику розділяють на

                         А. Теоретичну                                                                     Г. Математичну

                         Б. Практичну                                                                      Д. Фізичну

В. Прикладну

 

ДО РОЗДІЛУ 2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

Варіант 1

 

Схема роботи сучасного комп’ютера базується на принципах , що сформував

                         А. Бебідж                                                                            В. Нютон

                         Б. Лебедєв                                                                           Г. Глушков

Властивість процесора розрядність характеризує

А. Кількість двійкових розрядів, що можуть одночасно опрацьовуються процесором

Б. Частота керуючих сигналів

В. Середня кількість операцій, які виконуються за одиницю часу

Г. Ємність пам’яті

3.      Клавіша призначена для ввімкнення або вимкнення режиму введення великих літер

                         А. Esc                                                                                  В. Caps Lock

                         Б. Tab                                                                                  Г. Shift

4.      Додаткова цифрова група клавіш має два режими роботи, який переключаються клавішею

                         А. Num Lock                                                                       В. Home

                         Б. Caps Lock                                                                       Г. End

5.      Мікросхема системної плати призначена для відображення даних на екрані

                         А. Оперативка                                                                    В. Відео карта

                         Б. Процесор                                                                        Г. Пам'ять

6.      У 1951 році у Києві було створено ЕОМ під назвою МЭСМ під керівництвом вченого


А. Морзе

Б. Ющенко

 

Виберіть декілька правильних відповідей

 

7.      Схема роботи комп’ютера містить

А. Пристрої введення

Б. Пам'ять

В. Диски

8.      До внутрішньої пам’яті комп’ютера відносять

А. Оперативну пам'ять

Б. Постійну пам'ять

В. Флеш-пам'ять

9.      Виділяють такі групи клавіш клавіатури

А. Функціональна

Б. Алфавітно-цифрова

В. Клавіші переходу

10.  Розрізняють такі типи принтерів

А. Лазерні

Б. Кольорові

В. Матричні

11.  Основні властивості жорсткого магнітного диску

А. Ємність

Б. Швидкість обертання дисків

В. Розрядність

12.  До портативних комп’ютерів відносять 

А. Ноутбук

Б. Персональний комп’ютер

В. Мейнфрейм

 

 

8

В. Лебедєва

Г. Малиновського

Г. Процесор

Д. Програми

Г. Кеш-пам'ять

Д. Диски

Г. Клавіші вводу

Д. Клавіші керування курсором

Г. Чорно-білі

Д. Струменеві

Г. Ємність кеш-пам’яті

Д. Кількість ядер

Г. Нетбук

Д. Кишеньковий комп’ютер

 


ДО РОЗДІЛУ 2

 Апаратне забезпечення інформаційних систем»

 Варіант 2

 

Процесор, оперативна пам'ять, відео карта розміщуються на

                         А. Вінчестері                                                                      В. Моніторі

                         Б. Системній платі                                                             Г. Жорсткому магнітному диску

З якої пам’яті дані зникають при вимкнені комп’ютера

                         А. Флеш-пам’яті                                                                В. Енергозалежної

                         Б. Зовнішньої                                                                     Г. Енергонезалежної

3.      Клавіша призначена для видалення об’єкта

                         А. Home                                                                              В. Delete

                         Б. End                                                                                   Г. Insert

4.      Для введення графічних даних у комп’ютер використовують

                        А. Принтер                                                                          В. Миша

                         Б. Сканер                                                                            Г. Трекбол

5.      Філософ, який вперше створив обчислювальний пристрій з механічним перенесенням одиниці до наступного розряду

                         А. Беббідж                                                                          В. Паскаль

                         Б. Шиккард                                                                         Г. Лейбніц

6.      Перший комп’ютер на електронних лампах з використанням двійкового кодування було створено у 

                         А. 1939 р                                                                              В. 1963 р

                         Б. 1946 р                                                                              Г. 1952 р

 

Виберіть декілька правильних відповідей

 

7.      До основних властивостей процесора відносять

                         А. Роздільна здатність                                                       Г. Тактова частота

                         Б. Кількість ядер                                                                Д. Наявність вінчестера

В. Пам'ять

8.      До пристроїв введення відносять

                         А. Джойстик                                                                       Г. Монітор

                         Б. Трекбол                                                                          Д. Принтер

В. Графічний планшет

9.      До пристроїв виведення відносять

                         А. Монітор                                                                          Г. Колонки

                         Б. Принтер                                                                          Д. Мікрофон

В. Клавіатура

10.  До основних властивостей моніторів відносять

                         А. Довжина шнура                                                             Г. Кількість кольорів

                         Б. Розмір екрана                                                                 Д. Кількість кнопок

В. Роздільна здатність

11.  До мультимедійного обладнання комп’ютера відносять

                         А. Клавіатуру                                                                     Г. Навушники

                         Б. Мікрофон                                                                       Д. Колонки

В. Монітор

12.  Розробкою комп’ютерів та програм в Україні займалися вчені

                         А. Ющенко                                                                          Г. Атанасов

                         Б. Лебедєв                                                                           Д. Цузе

В. Глушков

 

             

ДО РОЗДІЛУ 3

Системне програмне забезпечення

Варіант 1

 

Програми, призначені для реалізації конкретних задач

                         А. Операційна система                                                      В. Прикладне програмне

Б. Системне програмне забезпечення забезпечення Г. Системи програмування

2.      Після завантаження операційної системи Windows на екрані монітора з’являється 

                         А. Папка                                                                              В. Робочий стілець

                         Б. Робочий стіл                                                                   Г. Кольорові малюнки

3.      Для забезпечення доступу до зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, використовується папка

                         А. Мій комп’ютер                                                              В. Кошик

                         Б. Мої документи                                                               Г. Мережне оточення

4.      Набір символів після останньої крапки в імені, який використовують для того, щоб допомогти користувачеві і комп’ютерним програмам розпізнати файл

                         А. Ім’я файлу                                                                      В. Шаблон файлу

                         Б. Розширення файлу                                                        Г. Шлях файлу

5.      Посилання на інший об’єкт операційної системи, що знаходиться у зовнішній пам’яті комп’ютера

                         А. Ярлик                                                                              В. Маска

                         Б. Розширення                                                                    Г. Шаблон 

6.      Буфер обміну –  А. Папка в  ОС

Б. Частина папки, у якій обмінюються файлами

В. Частина оперативної пам’яті, призначена для копіювання і переміщення файлів Г. Процес копіювання і переміщення файлів

 

Виберіть декілька правильних відповідей

7.      Приклади систем програмування , програм призначених створювати нові програми

                         А. Turbo Pascal                                                                   Г. Calc

                         Б. Delphi                                                                              Д. Word 

В. C++

8.      Програмне забезпечення можна розділити на такі групи

А. Системне програмне В. Системи програмування забезпечення Г. Прикладне програмне

Б. Не прикладне програмне забезпечення забезпечення Д. Сучасне програмне забезпечення

9.      Основні складові операційної системи

А. Базова система В. Ядро операційної системи введення/виведення Г. Файлова система

                         Б. Вікна                                                                               Д. Інтерфейс

10.  Для завершення роботи комп’ютера потрібно

               А. Комп’ютер вимикає вчитель                                       Г. Відкрити меню Пуск

Б. Натиснути кнопку на системному           Д. Вибрати команду Вимкнути блоці         комп’ютер

В. Закрити всі вікна програм

11.  Розрізняють такі види вікон

                         А. Програмні                                                                       Г.  Стандартні

                         Б. Діалогові                                                                        Д. Нестандартні

В. Інформаційні

12.  Щоб виконати операцію копіювання  можна 

        А. Перетягнути об’єкт при натиснутій                            В. Використати Меню Правка

                клавіші Ctrl                                                                       Г. Використати контекстне меню об’єкта

Б. Перетягнути об’єкт при натиснутій Д. Використати комбінацію клавіш Ctrl+C клавіші Alt

ДО РОЗДІЛУ 3

Системне програмне забезпечення

Варіант 2

 

Програмне забезпечення , призначене для керування роботою складових комп’ютера та обміну даними між ними

                         А. Системи друку                                                               В. Системи програмування

Б. Прикладне програмне Г. Системне програмне забезпечення        забезпечення

2.      Структура збереження даних на зовнішніх носіях

                         А. Ядро                                                                                В. Файлова система

                         Б. Інтерфейс                                                                       Г. Система контролю

3.      Що не розміщено на  Панелі завдань

                        А. Кнопка Пуск                                                                  В. Мовна панель

                         Б. Корзина                                                                          Г. Область сповіщень

4.      Програмними навивають вікна, що А. Відкриваються при запуску програм

Б. Відкриваються при запуску операційної системи

В. Призначені для встановлення параметрів

Г. Містять повідомлення для користувачів

5.      Впорядкована сукупність даних на зовнішньому носієві, що має імя та яку ОС опрацьовує як єдине ціле

                         А. Папка                                                                              В. Диск

                         Б. Файл                                                                                Г. Ярлик 

6.      Операція з допомогою якої об’єкт видаляється з попереднього місця і реєструється у новій папці

                         А. Переміщення                                                                 В. Створення

                         Б. Перейменування                                                            Г. Копіювання

 

Виберіть декілька правильних відповідей

7.      Операційна система забезпечує

А. Керування роботою пристроїв комп’ютера та обміну даними між ними

Б. Зберігання даних в оперативній пам’яті

В. Організацію обміну даними між користувачем і комп’ютером

Г. Реалізацію задач

Д. Обчислення числових даних

8.      Робочий стіл може містити такі об’єкти

                         А. Значки об’єктів операційної                                        В. Кнопка Пуск

                                системи                                                                          Г. Кнопка Вимкнути

                         Б. Панель завдань                                                              Д. Мовна панель

9.      Які операції над вікнами можна виконувати

                        А. Згорнути                                                                         Г. Видалити 

                         Б. Розтягнути                                                                      Д. Закрити

В. Перетягнути

10.  Вкажіть правильні імена файлів

                         А. Сторінка+.rar                                                                  Г. vlad.bmp

                         Б. «Весна».txt                                                                     Д. doc.doc

В. y>x.rar

11.  Якого вигляду можуть набувати значки у вікні

                         А. Плитка                                                                            Г. Таблиця

                         Б. Список                                                                            Д. Крапка

В. Вагонка

12.  До службових програм відносять такі програми

                        А. Очищення диска                                                            Г. Калькулятор

                         Б. Дефрагментація диска                                                  Д. Антивірусні програми

В. Відновлення системи

ДО РОЗДІЛУ 4

Службове програмне забезпечення

Варіант 1

 

Програми, що проникають на комп’ютер разом з іншими програмами з мережі називаються

                         А. Хробаки                                                                          В. Комп’ютерні віруси

                         Б. Троянські програми                                                      Г. Дискові віруси

2.      Для захисту даних і пристроїв комп’ютера від  шкідливих програм використовується

                        А. Антивірусні програми                                                  В. Програми архіватори

                         Б. Троянські програми                                                      Г. Програми запису диску

3.      Створення копій даних за допомогою спеціальних програм, що можуть виконувати стиснення даних  називається

                         А. Стиснення                                                                      В. Копіювання

                         Б. Архівація                                                                        Г. Перевірка на наявність вірусів

4.      Архіви, які створюються для розділення архівного файлу на кілька частин , називаються

                         А. Звичайні                                                                         В. Без стиснення

                         Б. Максимальні                                                                  Г. Багатотомні

5.      Процес підготовки дисків до експлуатації називається

                         А. Чистка                                                                            В. Форматування

                         Б. Копіювання                                                                    Г. Архівація

6.      Помилкове виконання форматування жорсткого диска може привести до 

                         А. Копіювання даних                                                         В. Форматування даних

                         Б. Втрати даних                                                                  Г. Архівація даних

 

Виберіть декілька правильних відповідей

7.      Для шкідливих комп’ютерних програм характерно

                         А. Швидке розмноження                                                   Г. Запис даних на диск

                         Б. Виконання деструктивних дій                                     Д. Блокування запуску програм

В. Знищення даних

8.      За принципом розповсюдження і функціонування шкідливі програми поділяються на 

                         А. Комп’ютерні віруси                                                      Г. Троянські програми

                         Б. Шкідливі віруси                                                            Д. Небезпечні програми

В. Хробаки

9.      З метою запобігання ураження комп’ютера шкідливими програмами  і збереження даних потрібно дотримуватися таких вимог

А. Використовувати ліцензійне програмне забезпечення

Б. Установити антивірусну програму

В. Не перевіряти усі змінні носії

Г. Не відкривати вкладені файли до листів електронної пошти

Д. Постійно оновлювати бази антивірусної програми

10.  До програм архіваторів не належать

                         А. WinZIP                                                                            Г. 7-Zip

                         Б. WinRAR                                                                          Д. NOD32

В. Dr.Web

11.  Що слід враховувати при створенні копії оптичного диска А. Можуть порушуватися чиїсь авторські майнові права

Б. Копіювання приведе до знищення даних

В. Порушення авторського майнового права переслідується Законом України.

Г. Можна підхопити комп’ютерний вірус

Д. Копіювання оптичних дисків неможливе.

12.  При записі даних на оптичний диск використовується 

А. Антивірусна програма

Б. Майстер запису даних на диск

В. Спеціальна програма призначена для запису даних на диск (Nero) Г. Програма архіватор (Rar)

Д. Троянська програма.


9 клас ІНФОРМАТИКА  

ДО РОЗДІЛУ 4

Службове програмне забезпечення

Варіант 2

 

Програми, здатні саморозмножуватися і виконувати несанкціоновані деструктивні дії на ураженому комп’ютері

                         А. Троянські програми                                                      В. Дискові хробаки

                         Б. Хробаки                                                                          Г. Комп’ютерні віруси

2.      До антивірусних програм не належать        

                         А. Dr.Web                                                                           В. WinRAR

                         Б. NOD32                                                                            Г. Panda

3.      Процес перекодування даних, який здійснюється з метою зменшення  розмірів файлів

                         А. Архівація                                                                       В. Копіювання

                         Б. Стиснення                                                                       Г. Шифрування

4.      Програми які використовують для архівації даних називаються

                         А. Лікарі                                                                             В. Антивірусні

                         Б. Архіватори                                                                     Г. Прикладні

5.      Чого не слід робити при записі даних на диск

                         А. Працювати в іншій програмі                                       Г. Виконувати налаштування

                         Б. Переривати процес запису                                                 робочого столу

В. Видаляти файли чи папки

6.      Архіви, які містять програму самостійного видобування файлів і папок , без участі програм архіваторів називаються

                         А. Архіви без стиснення                                                   В. NOD-архіви

                         Б. Багатотомні архіви                                                        Г. SFW-архіви

 

Виберіть декілька правильних відповідей

7.      За рівнем небезпечності дій шкідливі програми поділяються на 

                         А. Безпечні                                                                          Г. Дуже небезпечні

                         Б. Страшні                                                                          Д. Легкі

В. Небезпечні

8.      Розрізняють такі антивірусні програми

                         А. Детектори                                                                      Г. Принтери

                         Б. Лікарі                                                                              Д. Сканери

В. Монітори

9.      Розрізняють такі види стиснення

                         А. Без втрати даних                                                           Г. З частковою втратою даних

                         Б. З копіюванням даних                                                    Д. З повною втратою даних

В. З втратою даних

10.  Основними функціями програми архіватора є

А. Створення архівів файлів і папок

Б. Додавання файлів і папок до існуючих архівів

В. Видобування файлів і папок з архівів

Г. Перевірка файлів і папок на наявність вірусів

Д. Запис файлів і папок на оптичний диск

11.  Виділяють такі способи форматування магнітних дисків

                         А. Швидкий                                                                        Г. З використанням архівації

                         Б. Повільний                                                                      Д. Дуже швидкий

В. З використанням стиснення

12.  Які деструктивні дії не можуть виконати шкідливі комп’ютерні програми

А. Знищувати файли

Б. Знищувати мікросхеми оперативної пам’яті

В. Пересилати дані на інший комп’ютер

Г. Змінювали логічну структуру  жорсткого магнітного диску

Д. Відтворювати звукові та відео ефекти

             

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДО РОЗДІЛУ 5 Комп’ютерні мережі

Варіант 1

 

Сукупність комп’ютерів та інших пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, з’єднаних каналами передавання називаються

                         А. Комп’ютерна мережа                                                    В. Комунікаційні пристрої

                         Б. Мережний протокол                                                      Г. Шлюз

2.      Комп’ютери в мережі, які користуються ресурсами мережі називаються

                         А. Шлюзи                                                                           В. Клієнти

                         Б. Локальні                                                                         Г. Сервери

3.      Набір правил, за якими здійснюється обмін даними між пристроями комп’ютерних мереж називаються

                         А. Комп’ютерна мережа                                                    В. Комунікаційні пристрої 

                         Б. Мережний протокол                                                      Г. Мережний адаптер

4.      Група комп’ютерів локальної мережі, користувачі якої здійснюють регулярний обмін даними,  називається

                         А. Домен                                                                             В. Робоча група

                         Б. Обліковий запис                                                            Г. Спільні документи

5.      Щоб отримати доступ до ресурсів локальної мережі, потрібно відкрити папку

                         А. Мій комп’ютер                                                              В. Віддалений доступ

                         Б. Мережне оточення                                                        Г. Спільний доступ

6.      Документ, що містить спеціальні посилання на інші документи або інші місця цього документа, називається

                         А. Домен                                                                             В. Електронна пошта

                         Б. Гіпертекст                                                                      Г. Текст

 

Виберіть декілька правильних відповідей

7.      За розподілом функцій між комп’ютерами,  мережі поділяють на

                         А. Локальні                                                                         Г. Глобальні

                         Б. Однорангові                                                                   Д. З виділеним сервером

В. Регіональні

8.      Виберіть технології передавання даних бездротовою мережею

                         А. IrDA                                                                                Г. Wi-Fi

                         Б. Bluetooth                                                                         Д. WiMax

В. CD-R

9.      Виберіть правильні ІР-адреси комп’ютерів у мережі Інтернет

                         А. 66.249.93.104                                                                  Г. 270.0.0.1

                         Б. 193.109.248.70                                                                Д. 1.249.279.9

В. 82.144.223.61

10.  Виберіть домени верхнього рівня

                         А. edu                                                                                   Г. gov

                         Б. ua                                                                                     Д. url

В. ru

11.  Служби Інтернету, що надають послуги користувачам поділяються на 

А. Служба віддаленого доступу

Б. Служба передавання файлів

В. Служба програмного забезпечення

Г. Комунікаційна служба

Д. Служба перегляду гіпертекстових документів

12.  У мережах використовують такі комунікаційні пристрої

А. Принтер

Б. Комутатор (свіч)

В. Модем

Г. Роутер (точка доступу)

Д. Сканер

ДО РОЗДІЛУ 5

Комп’ютерні мережі

Варіант 2

 

Комп’ютери в мережі, які надають доступ до власних ресурсів іншим комп’ютерам і керують розподілом ресурсів мережі називаються

                         А. Клієнтами                                                                       В. Серверами

                         Б. Шлюзами                                                                        Г. Локальні

2.      Швидкість передавання даних мережею це

                         А. Вид кабелю                                                                    В. Вид середовища

Б. Кількість бітів даних на одну Г. Швидкість ввімкнення секунду             комп’ютера

3.      Група комп’ютерів локальної мережі, які централізовано обслуговуються спільним сервером

                         А. Домен                                                                             В. Обліковий запис

                         Б. Робоча група                                                                  Г. Спільні документи

4.      У локальній мережі можна відкривати файли, які зберігаються на віддаленому комп’ютері коли встановлено

                         А. Обліковий запис                                                            В. Спільний доступ

                         Б. Робоча група                                                                  Г. Домен

5.      Адреса ресурсу мережі, яка записана у вигляді слів або їх скорочень, що розділені крапкою називається

                         А. IP-адреса                                                                         В. URL адреса

                         Б. Доменна адреса                                                              Г. Електронна пошта

6.      Зіставлення доменних імен та ІР-адрес виконується автоматично службою

                         А. DNS                                                                                В. IP

                         Б. URL                                                                                 Г. EDU

 

Виберіть декілька правильних відповідей

 

7.      За охопленою територією мережі поділяються на

                         А. Локальні                                                                         Г. Глобальні

                         Б. Однорангові                                                                   Д. З виділеним сервером

В. Регіональні

8.      Канали передавання даних у мережі мають такі властивості

                  А. Вид середовища передавання                                           Г. Вид мережі

                  Б. Швидкість передавання даних                                          Д. Вид комп’ютера

В. Максимальна відстань передавання даних без підсилення сигналу

9.      У мережах використовують такі комунікаційні пристрої

                        А. Принтер                                                                          Г. Роутер (точка доступу)

                         Б. Комутатор (свіч)                                                            Д. Сканер

В. Модем

10.  Щоби підключитися до мережі Інтернет провайдери використовують такі канали підключення

                         А. Телефонні канали                                                         Г. Телевізійні канали

                         Б. Комп’ютерні канали                                                      Д. Канали радіозв’язку

В. Кабельні канали

11.  Комунікаційні служби Інтернету, що надають послуги користувачу, поділяються на

А. Служба віддаленого доступу

Б. Служба передавання електронних листів

В. Служба тематичних обговорень

Г. Служба інтерактивного спілкування

Д. Гіпертекстова служба

12.  Виберіть правильні ІР-адреси комп’ютерів у мережі Інтернет

                         А. 66.249.93.104                                                                  Г. 193.109.248.70

                         Б. 270.0.0.1                                                                          Д. 1.249.279.9

В. 82.144.223.61


ДО РОЗДІЛУ 6

Основи роботи з текстовою інформацією

Варіант 1

 

Програми, які призначені для створення і опрацювання текстів називається

                         А. Системи опрацювання текстів                                     В. Системне програмування

                         Б. Системи тестування                                                      Г. Службові програми

2.        Частина вікна  програми  Word, в якому виводиться інформація про номер поточної сторінки, масштаб та ін. називається

                         А. Смуга прокрутки                                                           В. Рядок стану 

                         Б. Панель швидкого доступу                                            Г. Стрічка

3.        Для того, щоб ввести символ якого немає на клавіатурі, потрібно використати кнопку         

                         А. Вирівнювання                                                               В. Регістр

                         Б. Шрифт                                                                            Г. Символи

4.        Для виділення несуміжних фрагментів тексту, потрібно

                        А. Двічі клацнути на слові                                    Г. Виділити перший фрагмент і,

                         Б. Двічі клацнути зліва                                               утримуючи кнопку Ctrl, виділити інший

В. Тричі клацнути в довільному            фрагмент місці

5.        Властивості абзацу, що визначає  відстань між рядками тексту

                         А. Міжрядковий інтервал                                                 В. Вирівнювання

                         Б. Інтервал до  і після абзацу                                            Г. Відступ рядка

6.        Для чого використовується горизонтальна лінійка при форматуванні тексту

                         А. Встановлення інтервалу                                               Г. Встановлення вирівнювання

                         Б. Встановлення значень відступів                                       абзаців

В. Встановлення розміру сторінки

Виберіть декілька правильних відповідей

7.      За призначенням системи опрацювання текстів розподіляють на такі групи

                         А. Текстові редактори                                                        Г. Електроні перекладачі

                         Б. Редактори презентацій                                                 Д. Системи оптичного

                         В. Видавничі системи                                                             розпізнавання текстів

8.      Над об’єктами текстового документа можна виконувати такі операції

                         А. Запис тексту                                                                   Г. Форматування тексту

                         Б. Введення тексту                                                            Д. Друкування тексту

В. Редагування тексту

9.      Під час введення тексту слід дотримуватися таких правил

А. Між словами тільки один пропуск

Б. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться

В. Після відкриваючих і перед закриваючими дужками та лапками пропуск не ставиться

Г. Перед і після дефісу у словах вводиться пропуск

Д. Перед і після тире пропуск не вводиться

10.  Орфографічні помилки у тексті виділяються червоню лінією у таких випадках

А. Слово написане з помилкою

Б. Слово написане без помилки, але відсутнє у словнику

В. Слово написане без помилки, але великим шрифтом

Г. Слово написане без помилки, але введене іншою мовою

Д. Слово написане великими літерами

11.  У текстовому процесорі Word 2007 з допомогою вікна Пошук і заміна можна автоматично здійснювати такі операції

                         А. Знайти                                             В. Відновити                                        Д. Перейти

                         Б. Видалити                                         Г. Замінити

12.  Стиль шрифту визначає особливості накреслення символів, може набувати таких значень

                         А. Звичайний                                                                      Г. Напівжирний курсив

                         Б. Курсив                                                                            Д. Жирний

В. Напівжирний

           

ДО РОЗДІЛУ 6

Основи роботи з текстовою інформацією

Варіант 2

 

Кнопка, призначена для відкриття головного меню текстового процесора Word 2007 це

                  А. Пуск                                                                                В. Стрічка

                  Б. Microsoft Office                                                              Г. Курсор

2.      Прямокутна ділянка вікна текстового процесора Word 2007, на якій розміщено різні елементи керування роботою програми називається

                  А. Стрічка                                                                           В. Лінійка

                   Б. Рядок стану                                                                    Г. Курсор

3.      Введення тексту починається з тієї позиції, де знаходиться

                  А. Курсор миші                                                                  В. Кінець речення

                  Б. Текстовий курсор                                                          Г. Початок речення

4.      При автоматичній перевірці тексту орфографічні помилки підкреслюються

                  А. Синьою лінією                                                               В. Зеленою хвилястою лінією

                  Б. Червоною хвилястою лінією                                        Г. Чорною лінією

5.      Зміна значень властивостей об’єкта текстового процесора Word 2007 називається

                  А. Редагування                                                                   В. Копіювання

                  Б. Форматування                                                                Г. Налаштування

6.      Властивість, що визначає графічну форму символів, називається

                  А. Регістр                                                                            В. Шрифт

                  Б. Колір                                                                               Г. Стиль

 

Виберіть декілька правильних відповідей

 

7.      До об’єктів текстового документа належать

                  А. Абзац                                                                              Г. Графічне зображення

                  Б. Сторінка                                                                         Д. Відеофрагмент

В. Символ

8.      Найбільш поширені формати текстових документів це

                  А. Txt                                                                                   Г. Avi

                  Б. Doc                                                                                  Д. Rtf

В. Docx

9.      До прихованих символів, які відображаються лише при включеному Режимі відображення прихованих символів, належать

                  А. Вирівнювання символів                                                Г. Початок абзацу

                  Б. Пропуск                                                                          Д. Табуляція

В. Кінець абзацу

10.  Над виділеним фрагментом тексту можна виконувати такі операції

                  А. Переміщення                                                                 Г. Кодування

                  Б. Копіювання                                                                    Д. Переклад на іншу мову

В. Видалення

11.  До властивостей символу у текстовому процесорі Word 2007 належать

                  А. Підкреслення                                                                 Г. Інтервал

                  Б. Зсув                                                                                 Д. Ширина

В. Глибина

12.  Властивість абзацу Вирівнювання може набувати таких властивостей

                  А. Зліва                                                                                Г. За шириною

                  Б. Справа                                                                            Д. По центру

В. За висотою

             

ДО РОЗДІЛУ 7

Комп’ютерна графіка

Варіант 1

 

Розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень   за допомогою комп’ютерної графіки

                        А. Комп’ютерна система                                                   В. Мультимедіа

                         Б. Комп’ютерна графіка                                                    Г. WWW

2.      Растрове графічне зображення складається з прямокутників, які називаються

                        А. Файлами                                                                         В. Фіксики

                         Б. Пікселями                                                                      Г. Графічні примітиви

3.      Програма редактор растрової графіки, що входить до стандартних програм операційної системи Windows 

                        А. Word Pad                                                                        В. Paint

                         Б. Tux Paint                                                                         Г. Microsoft Office Word 2007

4.      Спосіб подання різних кольорів спектра у вигляді набору числових характеристик певних базових компонентів

                        А. Колірна модель                                                              В. Кодування кольорів

                         Б. Базові компоненти                                                         Г. Яскравість кольорів

5.      Для форматування графічних об’єктів зручно користуватися вкладкою

                        А. Вставка                                                                           В. Формат

                         Б. Основне                                                                          Г. Розмітка сторінки

6.      Текстові написи, які використовуються для художнього оформлення документу у програмі

Word 2007, називаються

                        А. Word Art                                                                         В. Paint

                        Б. Smart Art                                                                         Г. Діаграми

 

Виберіть декілька правильних відповідей

 

7.      Графічні примітиви векторного зображення мають такі властивості

                         А. Розмір                                                                             Г. Спосіб заливки

                         Б. Колір                                                                               Д. Фокус

В. Товщина контуру

8.      Переваги растрового зображення

                        А. Реалістичність                                                        Г. Можливість отримувати зображення з

                         Б. Природність кольорів                                             допомогою спеціальних пристроїв

                         В. Невеликі за розміром                                           Д. Збереження якості при масштабуванні

9.      Формати растрових зображень такі

                        А. BMP                                                                                Г. GIF

                         Б. TXT                                                                                 Д. RAR

В. JPEG

10.  Вікно програми Paint містить такі елементи

                        А. Рядок Меню                                                                   Г. Рядок стану

                         Б. Палітра кольорів                                                           Д. Панель інструментів

В. Панель для роботи з таблицями

11.  Після вибору графічного об’єкта у Word 2007 навколо нього з’являються такі маркери

                        А. Зміни форми                                                                  Г. Зміни кольору

                         Б. Зміни вузлів                                                                    Д. Зміни розмірів

В. Обертання

12.  До групи Упорядкувати вкладки Формат відносяться такі кнопки

                        А. Обернути                                                                        Г. Згрупувати

                         Б. Обтікання текстом                                                         Д. Колір межі

В. Заливка кольором

             


ДО РОЗДІЛУ 7 Комп’ютерна графіка

Варіант 2

 

1.      Векторне зображення будується з окремих частин, які називаються

                       А. Пікселі                                                                           В. Графічні примітиви

                       Б. Фіксики                                                                          Г. Файли

2.      Процес перетворення растрових зображень у векторні називається

                        А. Трасування                                                                     В. Пікселізація

                        Б. Растеризація                                                                   Г. Формалізація

3.      Властивість растрового зображення , що визначає кількість пікселів на одиницю довжини зображення 

                       А. Розмір                                                                             В. Глибина кольору

                        Б. Роздільна здатність                                                       Г. Колір границі фігури

4.      Кнопки інструментів для малювання і редагування зображення у програмі Paint розташовані на

                        А. Панелі інструментів                                                     В. Рядку стану

                        Б. Рядку меню                                                                    Г. Палітрі кольорів

5.      Якщо зображення у Word 2007 складається з кількох фігур, то зручно його розміщувати

                       А. Внизу сторінки                                                              В. На макеті

                        Б. На полотні                                                                      Г. На всій сторінці

6.      Для вибору способу взаємного розміщення об’єктів групи на сторінці у Word 2007 використовують кнопку

                       А. Згрупувати                                                                     В. Вирівняти

                        Б. На передній план                                                           Г. Обернути

 

Виберіть декілька правильних відповідей

 

7.      Залежно від способу побудови графічного зображення розрізняють види комп’ютерної графіки

                         А. Растрова                                                                         Г. Векторна

                         Б. Графічна                                                                         Д. Форматна

В. Фото-графіка

8.      Пікселі – це об’єкти растрового зображення, які мають такі властивості

                       А. Форматування                                                                Г. Пікселізація

                        Б. Розташування                                                                Д. Глибина

В. Колір

9.      Переваги векторного зображення

              А. Реалістичність                                                               Г. Збереження якості при

               Б. Природність кольорів                                                         масштабуванні

              В. Невеликі за розміром                                                    Д. Простота редагування окремих

елементів

10.  Інструменти, які у програмі Paint мають додаткові панелі

                        А. Олівець                                                                           Г. Ластик 

                        Б. Пензель                                                                          Д. Заливка

В. Розпилювач

11.  Які операції редагування і форматування можна здійснити з малюнками у текстовому документі

                       А. Заливка кольором                                                          Г. Змінити контур фігури

                        Б. Налаштувати тінь                                                          Д. Змінити фігуру

В. Змінити розмір

12.  Виберіть способи обтікання графічного об’єкта текстом у Word 2007

                       А. Перед текстом                                                                Г. У тексті 

                        Б. За текстом                                                                      Д. Навколо рамки

В. Всередині рамки

 

             

ВІДПОВІДІ

Розділ 1 

Варіант 1 

 

1

2

3

4

5

6

7        

8        

      9        

10        

11       

12       

Відп

Б

А

В

Б

А

А

А,Б,Г

А,Б,В

А,Б,В,Г,Д

А,В,Г,Д

Б,В,Г

А,Б,Г

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 

 

1

2

3

4

5

6

7        

8        

       9      

10

11  

12

Відп

А

В

Г

А

Б

В

Б,В,Г

А,Б,Г

А,Б,В,Д

А,Г

Б,В,Г

А,В

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Розділ 2

Варіант 1 

 

1

2

3

4

5

6

7        

8        

9         

10       

11       

12       

Відп

А

А

В

А

В

В

А,Б,Г

А,Б,Г

А,Б,Д

А,В,Д

А,Б,Г

А,Г,Д

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 

 

1

2

3

4

5

6

7        

8         

9        

10  

11  

12  

Відп

Б

В

В

Б

В

А

Б,В,Г

А,Б,В

А,Б,Г

Б,В,Г

Б,Г,Д

А,Б,В

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3

Варіант 1 

 

1

2

3

4

5

6

7         

8        

9          

10       

11       

12        

Відп

В

Б

А

Б

А

В

А,Б,В

А,В,Г

А,В,Г,Д

В,Г,Д

А,Б,В

А,В,Г,Д

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 

 

1

2

3

4

5

6

7        

       8      

       9      

10  

11  

12  

Відп

Г

В

Б

А

Б

А

А,Б,В

А,Б,В,Д

А,Б,В,Д

А,Г,Д

А,Б,Г

А,Б,В

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4 

Варіант 1 

 

1

2

3

4

5

6

7          

8        

9          

10

11

12

Відп

Б

А

Б

Г

В

Б

А,Б,В,Д

А,В,Г

А,Б,Г,Д

В,Д

А,В

Б,В

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 

 

1

2

3

4

5

6

7        

       8      

9

10  

11

12

Відп

Г

В

Б

Б

Б

Г

А,В,Г

А,Б,В,Д

А,Г

А,Б,В

А,В

Б,Г

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5

Варіант 1 

 

1

2

3

4

5

6

7

8          

9         

10        

11       

12       

Відп

А

В

Б

В

Б

Б

Б,Д

А,Б,Г,Д

А,Б,В

А,Б,В,Г

А,Г,Д

Б,В,Г

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 

 

1

2

3

4

5

6

7        

8        

9        

10  

11  

12  

Відп

В

Б

А

В

Б

А

А,В,Г

А,Б,В

Б,В,Г

А,В,Д

Б,В,Г

А,В,Г

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6

Варіант 1 

 

1

2

3

4

5

6

7          

8          

9        

10       

11       

12        

Відп

А

В

Г

Г

А

Б

А,В,Г,Д

Б,В,Г,Д

А,Б,В

А,Б,Г

А,Г,Д

А,Б,В,Г

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 

 

1

2

3

4

5

6

       7      

       8      

9        

10  

11  

12  

Відп

Б

А

Б

Б

Б

В

А,Б,В,Г

А,Б,В,Д

Б,В,Д

А,Б,В

А,Б,Г

А,Б,Г,Д

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7

Варіант 1 

 

1

2

3

4

5

6

7          

8        

9        

10        

11       

12       

Відп

Б

Б

В

А

В

А

А,Б,В,Г

А,Б,Г

А,В,Г

А,Б,Г,Д

А,В,Д

А,Б,Г

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9        

10  

11  

12  

Відп

В

А

Б

А

Б

В

А,Г

Б,В

В,Г,Д

Б,В,Г

А,Б,В,Г,Д

А,Б,Г,Д

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Список використаної літератури

Навчальна програма для учнів  9 класу загальноосвітніх навчальних

закладів.

Інформатика:9 кл. :підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /  Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. 

Завадський І. О., Пасічник О. В. Медодика викладання інформатики

у 9 класі.

 

             

             

 

pdf
Додано
3 червня 2019
Переглядів
930
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку