Даня(залік по електриці)

Додано: 14 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
40 запитань
Запитання 1

Електричний струм

варіанти відповідей

 тепловий рух позитивно заряджених частинок

напрямлений рух заряджених частинок

напрямлений рух негативних частинок

хаотичний рух позитивних частинок

Запитання 2

Умови виникнення та існування електричного струму :(2 відповіді)

варіанти відповідей

у середовищі повинні бути вільні заряджені частинки

відсутність електричного поля

наявність електричного поля.

у середовищі повинні бути незаряджені частинки

Запитання 3

Закон Джоуля-Ленца описує формула...

варіанти відповідей

Q=I2Rt

Q=R2t

Q=IR2t

Q=URt2

Запитання 4

Які частинки є носіями заряду в металах?

варіанти відповідей

протони

атоми

 нейтрони

електрони

Запитання 5

Електризація - це...

варіанти відповідей

форма матерії

процес нагрівання тіла

процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду

процес охолодження тіла

Запитання 6

Які види електричних зарядів існують? (2 відповіді)

варіанти відповідей

 позитивні

нейтральні

негативні

подвійні

Запитання 7

Як взаємодіють два електричні заряди 1 Кл і 2 Кл з однаковими знаками?

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Немає правильної відповіді

Запитання 8

Протон...

варіанти відповідей

має негативний заряд

має позитивний заряд

не має електричного заряду

 є електрично нейтральною частинкою

Запитання 9

Фізичні тіла, що мають заряди однакового знака...

варіанти відповідей

відштовхуються одне від одного

притягуються

електрично не взаємодіють

залежно від деяких факторів або притягуються або відштовхуються

Запитання 10

Електричний заряд – це 

варіанти відповідей

це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

це математична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл отримувати енергію.

це математична величина, яка характеризує властивість тіл отримувати енергію.

Запитання 11

Одиницею електричного заряду є... 

варіанти відповідей

 Н

Кл

Вт

Дж

Запитання 12

Як взаємодіють дві різнойменні заряджені кульки?

варіанти відповідей

 Відштовхуються

Притягуються

не взаємодіють

Запитання 13

Найменший негативний заряд має 

варіанти відповідей

Нейтрон

Електрон

Йон

Протон

Запитання 14

В яких одиницях вимірюють силу струму? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)

 В омах (Ом)

В амперах (А)

У вольтах (В)

Запитання 15

Вказати формулу для обчислення електричної напруги:

варіанти відповідей

916971_1694666483.jpg

791523_1694666512.jpg

975569_1694666558.jpg

Запитання 16

Вказати формулу для обчислення опору провідника:

варіанти відповідей

916971_1694666483.jpg

791523_1694666512.jpg

975569_1694666558.jpg

Запитання 17

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників:

варіанти відповідей

U1 = U2

R1 = 2R2  

R1 = R2  

I1 = I2 

Запитання 18

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі паралельного з’єднання двох провідників:

варіанти відповідей

U1 = U2  

I1 = I2 

R1 = R2  

R1 = 2R2  

Запитання 19

Опір провідника залежить від...

варіанти відповідей

Напруги й сили струму в колі

Тільки від геометричних розмірів провідника

 Тільки від речовини, з якої виготовлено провідник

Геометричних розмірів і речовини, з якої виготовлено провідник

Запитання 20

Фізична величина, що характеризує перетворення

електричної енергії в інші види енергії.

варіанти відповідей

Робота електричного струму

Кінетична енергія

Електрична потужність

Потенціальна енергія

Запитання 21

Одиниця вимірювань роботи електричного струму

варіанти відповідей

Дж

Вт

Н

В

Запитання 22

З наведених речень виберіть одну правильну відповідь закон Джоуля - Ленца

варіанти відповідей

Кількість теплоти, яка виділяється у провіднику зі струмом, пропорційна квадрату сили струму, опору провідника та часу проходження струму

Кількість теплоти, яка виділяється у провіднику зі струмом, обернено пропорційна квадрату енергії струму, опору провідника та часу проходження струму

Кількість теплоти, яка виділяється у провіднику зі струмом, пропорційна масі струму, довжині провідника та часу проходження струму

Кількість теплоти, яка виділяється у провіднику зі струмом, пропорційна квадрату довжини провідника, площі поперечного перерізу провідника та швидкості проходження струму

Запитання 23

Сила струму, що йде по провіднику, дорівнює 2 А. Який заряд проходить по провіднику за 10 хвилин?

варіанти відповідей

1200 с

1200 А

1200 Кл

1200 хв

Запитання 24

Серед наведених формул оберіть формули за допомогою яких можна визначити роботу електричного струму (3 відповіді)

варіанти відповідей

A = IU

A = UIt

A = Uq

 A = Pt

Запитання 25

Потужність електричного струму характеризує...

варіанти відповідей

... електричне поле електричного струму

... роботу електричного струму на ділянці кола за певний час

... швидкість виконання роботи електричним струмом

... швидкість руху електричного заряду в провіднику

Запитання 26

Одиницею потужності в СІ є ...

варіанти відповідей

Дж

Вт

В

с

Запитання 27

Серед наведених формул оберіть за допомогою яких можна визначити потужність електричного струму (2 відповіді)

варіанти відповідей

P = Ft

P = Fv

P = A/t

IU

Запитання 28

Оберіть відповідні значення роботи та потужності елктричного струму в зазначених одиницях: А = 18 МДж = ...Дж; Р = 3000 Вт = ...кВт.

варіанти відповідей

18000000 кДж; 30 кВт

18 Дж; 3 кВт

18000000 Дж; 3 кВт

1800000 Дж; 30 кВт

Запитання 29

Визначте роботу і потужність електричного струму який проходить протягом 50с через провідник, що перебуває під напругою 220В, і силі струму 1,6А.

варіанти відповідей

А=17600 кДж

А = 17600 Дж

 Р=352 Вт

Р= 352 кВт

Запитання 30

Електродвигун, потужність якого 90 Вт, працює за напруги 6 В. Яка сила струму в електродвигуні?

варіанти відповідей

0,15 А

15 А

96 А

540А

Запитання 31

Як зміниться кількість теплоти, що виділяється при проходженні електричного струму по провіднику, якщо при інших незмінних умовах опір збільшити вдвічі?

варіанти відповідей

Збільшиться вдвічі

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться вдвічі

Зменшиться в 4 рази

Запитання 32

Формула закону Джоуля-Ленца...

варіанти відповідей

Q=IUR

Q=I2Rt

R2IU


Q=U2Rt

Запитання 33

Яка кількість теплоти виділяється за 10 с металевою спіраллю опором 10 Ом і силою струмом 5 А?(2 відповіді)

варіанти відповідей

2500 Дж

 500 Дж

2.5 кДж

 5 кДж

5000 Дж

25 кДж

Запитання 34

З наведених фізичних величин у джоулях вимірюється...

варіанти відповідей

сила струму

робота струму

опір

кількість теплоти

напруга

Запитання 35

Яке зі співвідношень є записом закону Ома для ділянки кола?

варіанти відповідей

I=U\R

I=q\t

B=F\(qV)

I=UR

Запитання 36

Два провідники опорами 3 і 6 Ом з'єднали послідовно. Визначте загальний опір цієї ділянки кола.

варіанти відповідей

1 Ом

2 Ом

3Ом

9 Ом

Запитання 37

До джерела струму з ЕРС 1,5 В і внутрішнім опором 1 Ом приєднано резистор опором 4 Ом. Якою є сила струму в колі?

варіанти відповідей

0,3А

4,4А

1,5А

7,5А

Запитання 38

Виберіть правильну формулу для закону Ома для повного кола

варіанти відповідей

170514_1665419974.png

О641581_1665419976.png

705082_1665419978.png

Запитання 39

Струм короткого замикання

варіанти відповідей

I=q/t

I=ε/(R+r)

I=I1+I2

 I=ε/r

I=U/R

Запитання 40

До джерела струму, внутрішній опір якого 1 Ом, підключили лампу з опором 8 Ом. Сила струму в колі склала 0,5 А. Знайдіть ЕРС джерела струму.

варіанти відповідей

4,5 В

45 В

1,8 В

18 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест