2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Демографічні процеси у світосистемі

Додано: 18 березня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 1094 рази
12 запитань
Запитання 1

Укажіть кількість населення світу

варіанти відповідей

4,7 млрд. осіб

7,6 млрд. осіб

8,2 млрд. осіб

5,4 млрд. осіб

Запитання 2

Визначте риси сучасної демографічної ситуації в світі

варіанти відповідей

швидке зростання кількості населення в основному за рахунок країн Азії та Південної Америки, переважання міського населення

демографчний вибух у країнах Азії, Африки та демографічна криза в країнах Європи, Канади, США, переважання сільського населення

швидке зростання кількості населення в основному за рахунок країн Азії та Африки, переважання сільського населення

повільне зростання кількості населення у світі, депопуляція населення в Європі, переважання міського населення

Запитання 3

Стрімке збільшення кількості населення називають:варіанти відповідей

демографічною кризою

демографічним переходом

демографічним приростом

демографічним вибухом


Запитання 4

Виберіть з переліку три найбільші країни за чисельністю населення:
варіанти відповідей

Китай

Пакистан


Бразилія


США

Індія

Нігерія


Індонезія

Запитання 5

Природній приріст визначають як:
варіанти відповідей

добуток показників народжуваності та смертності


різницю показників народжуваності та смертності

суму показників народжуваності та смертності

частку показників народжуваності та смертності

Запитання 6

Зростаючий тип статево-вікової діаграми (форма правильної піраміди) характерна для країн: 


варіанти відповідей

країн планової економіки

високорозвинутих

країн перехідної економіки в Європі

країн, що розвиваються

Запитання 7

Омолоджувальний тип статево-вікової піраміди (з дещо ширшою основою) характерний для: 

варіанти відповідей

країн перехідної економіки в Європі

високорозвинутих

деяких розвинутих країн, де в результаті демографічної політики зростає народжуваність


країн, що розвиваються

Запитання 8

Проаналізуйте статево-вікову піраміду країни. Спрогнозуйте соціально-економічну проблему та дії уряду цієї країни за умови збереження теперішніх демографічних тенденцій. 

323877_1584533412.jpgваріанти відповідей

зростання безробіття → створення нових робочих місць

нестача трудових ресурсів → стимулювання імміграції

зменшення тривалості життя → стримування урбанізації

збільшення попиту на освітні послуги → будівництво шкіл

Запитання 9

Розгляньте графік і визначте етап демографічного переходу, для якого характерний “демографічний вибух”: 

224103_1584533667.jpg
варіанти відповідей

перший

 

другий


третій

четвертий

Запитання 10

Прочитайте демографічний прогноз для країни Р: «…низька народжуваність і висока тривалість життя можуть перетворити її на країну людей похилого віку. До 2030 року очікується зменшення населення на 8 млн осіб. Щоб забезпечити мінімальний приріст ВВП, уряду потрібно буде залучати щорічно до 100 тис. мігрантів». Визначте статево-вікову піраміду, що характеризує сучасну 304417_1584533856.jpgдемографічну ситуацію в цій країні та є підґрунтям для такого прогнозу:

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

Проаналізуйте статево-вікову піраміду, що характеризує населення однієї з країн. Які твердження відображають демографічну ситуацію в цій країні?

 

955063_1584534234.jpgваріанти відповідей

зменшується кількість працездатного населеннявідбувається «старіння» населення


 зберігається переважання чоловіків у старших вікових групах

характерний перший тип відтворення населення

збільшується і народжуваність, і смертність населення


спостерігається збільшення чисельності населення в країні


збільшується частка дітей у віковій структурі населення

 

Запитання 12

Проаналізуйте статево-вікову піраміду однієї з країн світу. Визначте характерні для цієї країни процеси: (три відповіді

 701072_1584534385.jpg

варіанти відповідей

збільшення витрат на освіту дітей

поступове збільшення частки працездатного населення

сповільнення «демографічного вибуху»

збільшення частки жіночого населення 

сповільнення урбанізації 

прискорення «старіння населення»

зменшення густоти населення 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест