ДПА ХІМІЯ 1 варіант ( на основі матеріалів Титаренко Н.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії : 9-й кл

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 33 рази
27 запитань
Запитання 1

Укажіть хімічну формулу багатоосновної кислоти

варіанти відповідей

HPO3

AgNO3

H2SO4

NaHCO3

Запитання 2

Укажіть метал, який найшвидше провзаємодіє із хлоридною кислотою.

варіанти відповідей

кадмій

залізо

алюміній

магній

Запитання 3

   Сумішшю є:

варіанти відповідей

сода

бензин

магній

озон

Запитання 4

  Укажіть складний катіон.

варіанти відповідей

32–

Вa2+

NO3

NH4+

Запитання 5

Яке твердження описує хімічну реакцію термічного розкладання крейди?


варіанти відповідей

реагенти – дві складні речовини

реагенти – дві прості речовини

продукти – дві складні речовини

продукти – три прості речовини

Запитання 6

Укажіть валентність Нітрогену в сполуці, хімічна формула якої N2О.  

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 7

 Укажіть перелік, що містить лише інертні елементи.

1)Si;              2)Cl;              3)Ar;             4)Ne;             5)C;             6)Rn


варіанти відповідей

2; 3; 6

1; 5

3; 4; 6

5; 6

Запитання 8

Укажіть пару речовин з ковалентним неполярним зв’язком.

1)N2;       2)BaCl2;          3)H2;           4)CaO;          5)P2O5;      6)Cl2O


варіанти відповідей

5;6   

2;4

3;5

1;3

Запитання 9

Укажіть хімічну формулу етанолу.


варіанти відповідей

СH4

СH3ОН

С2H5ОН

С2H6

Запитання 10

 Яка електронна формула атома Магнію?


варіанти відповідей

1s22s22p53s2

1s22s22p53s1

1s22s22p63s2

1s22s22p63s1


Запитання 11

 Укажіть хімічний елемент, що є відновником у реакції, яка відбувається внаслідок дії розбавленого водного розчину сульфатної кислоти на магній.


варіанти відповідей

Гідроген

Магній

Сульфур

Оксиген

Запитання 12

Укажіть пару речовин, реакція між якими є реакцією приєднання.


варіанти відповідей

етен і водень

метанол і оцтова кислота

метан і кисень

калій оксид і оцтова кислота

Запитання 13

Укажіть процес, унаслідок якого відбувається реакція заміщення.


варіанти відповідей

взаємодія натрію з водою

нагрівання купрум(ІІ) гідроксиду

нагрівання амоній сульфату

взаємодія калій оксиду з нітратною кислотою

Запитання 14

Укажіть пару йонів, що беруть участь у хімічній реакції між магній хлоридом і аргентум (І) нітратом у водному розчині.

варіанти відповідей

Mg2+ і NO3

Mg2+ і Ag+

Ag+ і Cl

NO3і Cl

Запитання 15

Укажіть співвідношення між об’ємами етену й кисню в реакції повного окиснення.


варіанти відповідей

1 : 3

2 : 3

3 : 1

5 : 2

Запитання 16

Скільки електронів у йоні Калію?


варіанти відповідей

19

20

18

21

Запитання 17

Укажіть реакцію заміщення

Схема хімічної реакції                                

а) Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O

б) Zn + H2O → ZnO + H2

в) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

г) Cl2 + H2 → HCl


варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 18

Установіть тип кристалічної ґратки у калій хлориді.

варіанти відповідей

атомна

молекулярна

йонна

металічна

Запитання 19

Установіть генетичний ланцюжок добування з простої речовини кислої солі.

А CaCO3

Б Ca

В CaO

Г Ca(HCO3)2

варіанти відповідей

Г→Б→В→А

Г→В→Б→А

Б→В→А→Г

А→Б→В→Г

Запитання 20

Установіть послідовність зростання радіуса атомів хімічних елементів:

Te, Se, S, O

варіанти відповідей

O, S, Se, Te

Te, Se, S, O

S, Te, Se, O

O, Te, Se, S

Запитання 21

 Складіть рівняння реакції, що відбувається у водному розчині між плюмбум (ІІ) нітратом і натрій сульфідом. Запишіть його у повній і скороченій йонних формах. Скорочена іонна форма рівняння має вигляд:


варіанти відповідей

Pb2+ + S2- → PbS↓

Pb+ + S2- → PbS↓

Na+ + NO3 - → NaNO3

2Na+ + S2- → Na2S

Запитання 22

  Складіть рівняння реакції алюміній гідроксиду з сульфатною кислотою. Загальна сума коефіцєнтів складає:

варіанти відповідей

4

8

12

16

Запитання 23

Вищий оксид елемента ,що утворює з Гідрогеном летку сполуку складу RH₃ містить 56,3 % Оксигену. Назвіть цей елемент.

варіанти відповідей

N

P

V

Bi

Запитання 24

Який об'єм за нормальних умов займе 5 моль кисню ?

варіанти відповідей

22.4 л

11,2 л

112 л

Запитання 25

Визначте масу солі , що утвориться внаслідок взаємодії натрій гідроксиду масою 4 г з розчином хлоридної кислоти .

варіанти відповідей

5 ,85 г

58 ,5 г

3 ,85 г

Запитання 26

Установіть відповідність.

A. Спирт                                   1. C2H5 - OH

Б. Кислота                                2. CH3 – COOC2H5

B. Вуглевод                              3. CH3 – CH2 – CH2 - COOH

Г. Естер                                     4. (C6H10O5)nваріанти відповідей

1A, 2Г, 3Б, 4В

1Г, 2В, 3Б, 4А

1A, 2Б, 3В, 4Г

Запитання 27

Обчисліть масу натрій карбонату, який витратили на взаємодію з оцтовою кислотою масою 300 г.


варіанти відповідей

265 г

367 г

124 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест